Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Traballo fin de Grao Código 612G01031
Titulación
Grao en Dereito
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao Anual
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Dereito Público
Coordinación
Soto Díaz, David José
Correo electrónico
david.sdiaz@udc.es
Profesorado
Alvarez Barbeito, Pilar
Arean Lalin, Manuel
Arufe Varela, Alberto
Barrio Garcia, Gonzalo
Caamaño Anido, Miguel angel
Caamaño Domínguez, Francisco Manuel
Cachafeiro Garcia, Fernando
Calderon Carrero, Jose Manuel
Carou García, Sara
Castro Mejuto, Luis Fernando de
Colina Garea, Rafael
Díaz Teijeiro, Carlos María
Garcia Camiñas, Julio
Garcia Perez, Rafael
Garcia Vazquez, Sonia
Garcia-Pita y Lastres, Jose Luis
Garcimartin Montero, Carmen
Legeren Molina, Antonio
Lopez Suarez, Marcos A.
Martínez-Buján Pérez, Carlos
Neira Pena, Ana
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Peña Lopez, Fernando
Pereira Saez, Maria Carolina
Quindimil Lopez, Jorge Antonio
Quintans Eiras, Maria Rocio
Ramos Vazquez, Jose Antonio
Raposo Arceo, Juan Jesus
Rodriguez Docampo, Maria Jose
Ron Latas, Ricardo Pedro
Roura Gomez, Santiago Antonio
Ruiperez y Alamillo, Javier
Ruíz García, José Ramón
Sanz Larruga, Francisco Javier
Soto Díaz, David José
Souto García, Eva María
Vazquez Pena, Manuel Jose
Vergara Lacalle, Oscar
Correo electrónico
pilar.alvarez@udc.es
manuel.arean@udc.es
alberto.arufe.varela@udc.es
gonzalo.barrio@udc.es
m.caamano@udc.es
f.caamano@udc.es
fernando.garcia@udc.es
jose.calderon@udc.es
sara.carou@udc.es
luis.decastro@udc.es
rafael.colina@udc.es
carlos.diaz.teijeiro@udc.es
julio.garcia.caminas@udc.es
rafael.garcia.perez@udc.es
sonia.garcia.vazquez@udc.es
j.l.garcia-pita@udc.es
carmen.garcimartin@udc.es
antonio.legeren@udc.es
marcos.lopezs@udc.es
c.martinez-bujan@udc.es
ana.neira@udc.es
gabriela.oanta@udc.es
fernando.pena@udc.es
c.pereira.saez@udc.es
jorge.quindimil@udc.es
rocio.quintans@udc.es
jose.ramos.vazquez@udc.es
juan.raposo.arceo@udc.es
maria.jose.rodriguez.docampo@udc.es
ricardo.ron@udc.es
santiago.roura.gomez@udc.es
javier.ruiperez@udc.es
j.ruiz@udc.es
javier.sanz.larruga@udc.es
david.sdiaz@udc.es
eva.maria.soutog@udc.es
manuel.jose.vazquez.pena@udc.es
oscar.vergara@udc.es
Web
Descrición xeral O TFG supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun caso práctico ou un informe xurídico concreto baixo a supervisión dun ou máis tutores.

Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non hai modificacións.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas.

*Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado.

Utilización da Platafoma Microsoft Teams, correo electrónico e Moodle.

4. Modificacións na avaliación
Non hai.

*Observacións de avaliación: Non se varía o xeitio de avaliar pero a defensa pública farase a través da plataforma Microsoft Teams e non presencialmente.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento das principais institucións xurídicas.
A2 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
A3 Percepción do carácter sistemático do ordenamento xurídico.
A4 Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos.
A5 Coñecemento dos principios e valores constitucionais.
A6 Comprensión das distintas manifestacións do dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual.
A7 Coñecemento das estruturas xurídico-políticas de ámbito nacional e internacional.
A8 Coñecementos básicos de argumentación xurídica.
A9 Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais).
A10 Capacidade de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico.
A11 Capacidade de comprender e de redactar documentos xurídicos.
A12 Manexo da oratoria xurídica. (Capacidade de expresarse apropiadamente en público).
A13 Dominio das novas tecnoloxías aplicadas ao dereito.
A14 Capacidade de elaboración de normas.
A15 Capacidade de negociación e mediación.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 Resolver problemas de forma efectiva, valorando a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo, entendendo, tamén, a importancia da cultura emprendedora.
B9 Traballar de forma autónoma con iniciativa tendo en conta a importancia da aprendizaxe ao longo de toda a vida.
B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Resolver problemas A1
A5
A6
A7
A11
A13
A14
A15
B7
B11
B3
B4
B5
C3
C7
Pensamento crítico B8
Traballar de forma autónoma B9
Expresión correcta tanto oral como escrita C1
Capacidade de analizar a realidade e solucionar problemas C4
Valorar a importancia da investigación e a innovación no avance socioeconómico e cultural da sociedade C8
Manexo da oratoria xurídica A12
Capacidade de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico A10
Capacidade para o manexo de fontes xurídicas A9
Coñecementos básicos de argumentación xurídica A8
Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos A4
Percepción do carácter sistemático do ordenamento xurídico A3
Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais A2

Contidos
Temas Subtemas
O TFG supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun caso práctico ou un informe xurídico concreto baixo a supervisión dun ou máis tutores.

Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A1 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14 A15 B8 B11 B3 B4 B5 C1 C3 C7 1 6 7
Traballos tutelados A2 A3 A4 A10 B7 B9 C4 C8 0 50 50
Análise de fontes documentais A9 A10 B9 0 75 75
 
Atención personalizada 18 0 18
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Presentación oral O estudantado defenderá os seus TFG pública e presencialmente. No caso de que o/a estudante solicite de forma motivada e acreditada defender o TFG de forma non-presencial, cumprirá que o faga ante a Comisión de Plans de Estudo, delegada do Consello de Goberno, para que a autorice ou non. Isto sempre de se daren as condicións legais, técnicas, administrativas e económicas que o permitiren. A realización, presentación e defensa dos TFG poderán efectuarse en calquera dos idiomas empregados na impartición do grao, de acordo co disposto na memoria de verificación do título.
Cada estudante disporá dun tempo máximo, do que será informado polo tribunal, para a defensa do TFG, en que deberá expoñer os obxectivos, a metodoloxía, o contido e as conclusións do seu traballo. Con posterioridade terá que atender as preguntas, as aclaracións, os comentarios e as suxestións que puideren formularlle os membros do tribunal de avaliación
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.
Análise de fontes documentais O estudante deberá analizar as fontes legais e xurisprudenciais de maneira adecuada para poder resolver o caso ou elaborar adecuadamente o informe plantexado.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O TFG será dirixido por un membro do profesorado dos departamentos con docencia a tempo completo no plan de estudos do título de grao.
Tal profesor/a será responsable de:
a) expoñerlle ao estudantado cuxa titoría exerza as características do traballo, e orientalo no seu desenvolvemento;
b) realizar un seguimento da elaboración do TFG e velar polo cumprimento dos obxectivos fixados;
c) autorizar a presentación e defensa do TFG.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A1 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14 A15 B8 B11 B3 B4 B5 C1 C3 C7 O alumno fará unha exposición pública oral ante o tribunal que avalía os traballos fin de grao no que exporá a metodoloxía empregada e a resolución da tarefa proposta 50
Traballos tutelados A2 A3 A4 A10 B7 B9 C4 C8 Calidad del trabajo presentado 50
 
Observacións avaliación

Unha vez realizada a exposición pola/o alumna/o, o tribunal deliberará sobre a cualificación que lle corresponde. Aplicaranse os criterios de avaliación da guía docente e o disposto na memoria de verificación do título. Os criterios faránse públicos antes das defensas dos TFGs. Para a cualificación final establecerase a media aritmética das cualificaciones asignadas aos TFGS por cada un dos miembros do tribunal. Nas últimas convocatorias, para que sirva como orientación, o Tribunal  aplicou o seguinte criterio respecto da presentación oral: ata un 20% a exposición do TFG e ata un 30% aparte relativa ás preguntas e respostas.
A cualificación outorgarase en función da seguinte escala numérica establecida no Real Decreto 1125/2003[1], de 0 a 10, con expresión dun decimal, a que terá que engadírselle a correspondente cualificación cualitativa:

a) 0-4,9 suspenso

b) 5,0-6,9 aprobado

c) 7,0-8,9 notable

d) 9,0-10 sobresaliente

Poderá acceder á mención de matrícula de honra o estudantado que obtiver unha cualificación igual ou superior a 9,0 puntos, segundo o criterio do tribunal avaliador.

A revisión e/ou reclamación das cualificacións finais dos TFG levaranse a cabo de conformidade co previsto na normativa da UDC.


Fontes de información
Bibliografía básica
O alumnado deberá seleccionar a fontes doctrinais e xurisprudencias mais axeitadas ao suposto elexido para desenvolver do mellor xeito o TFG.
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Tratándose do TFG é un requisito indispensable que o alumnado teña superadas todas as materias do Grao en Dereito. A normativa permite que o alumnado poida depositar o TFG con algunha materia non superada, pero a defensa solo poderá realizarse cando o alumno/a teña todas a materias do Grao en Dereito superadas.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías