Datos Identificativos 2021/22
Asignatura (*) Dereito de estranxeiría Código 612G01036
Titulación
Grao en Dereito
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
1º e 2º Ciclo 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Coordinación
Gayan Rodriguez, Eloy Miguel
Correo electrónico
e.gayan@udc.es
Profesorado
Gayan Rodriguez, Eloy Miguel
Correo electrónico
e.gayan@udc.es
Web
Descrición xeral Os estudantes aprenderán os contidos propios dos fenómenos migratorios e a súa relación co Dereito de estranxeiría. Analizarán o ordenamento xurídico de estranxeiría, así como as garantías dos estranxeiros en España, o réxime común de entrada, estancia e residencia, así comom os réximes especiais. Igualmente analizaranse o réxime sancionador.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Os contidos non sufren variación.

2. Metodoloxías
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Elaboración e presentación de supostos prácticos.

* Metodoloxías docentes que se poden modificar
As clases serán impartidas vía telemática.
3. Mecanismos de atención
personalizado ao alumnado:
Comunicación directa e permanente vía correo electrónico e plataforma Moodle.
4. Modificacines na avaliación
O exame final da proba sería sustituído pola elaboración dun caso práctico personalizado
* Observacións de avaliación:
O caso práctico, que será remitido ao profesor, será defensor dunha forma individualizada vía telemática, no mesmo acto de defensa, o alumno expondrá ao profesor un resumen do aprendizaxe do conxunto das prácticas elaboradas.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento das principais institucións xurídicas.
A2 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
A4 Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos.
A5 Coñecemento dos principios e valores constitucionais.
A7 Coñecemento das estruturas xurídico-políticas de ámbito nacional e internacional.
A8 Coñecementos básicos de argumentación xurídica.
A9 Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais).
A10 Capacidade de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico.
A11 Capacidade de comprender e de redactar documentos xurídicos.
A12 Manexo da oratoria xurídica. (Capacidade de expresarse apropiadamente en público).
A13 Dominio das novas tecnoloxías aplicadas ao dereito.
A14 Capacidade de elaboración de normas.
A15 Capacidade de negociación e mediación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 Resolver problemas de forma efectiva, valorando a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo, entendendo, tamén, a importancia da cultura emprendedora.
B9 Traballar de forma autónoma con iniciativa tendo en conta a importancia da aprendizaxe ao longo de toda a vida.
B10 Traballar de forma colaborativa.
B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B13 Capacidade para utilizar a rede informática (internet) na obtención de información e na comunicación de datos e, en xeral, capacidade para empregar as ferramentas básicas das TIC necesarias para o exercicio da súa profesión.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A1 Coñecemento das principais institucións xurídicas. A2 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais. A4 Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos. A8 Coñecementos básicos de argumentación xurídica. A9 Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais). A10 Capacidade de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico. A11 Capacidade de comprender e de redactar documentos xurídicos. A12 Manexo da oratoria xurídica. (Capacidade de expresarse apropiadamente en público). A13 Dominio das novas tecnoloxías aplicadas ao dereito. A15 Capacidade de negociación e mediación. Tipo B Código Competencias do título: Básicas / Xerais B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía B7 Resolver problemas de forma efectiva, valorando a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo, entendendo, tamén, a importancia da cultura emprendedora. B9 Traballar de forma autónoma con iniciativa tendo en conta a importancia da aprendizaxe ao longo de toda a vida. B10 Traballar de forma colaborativa. B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional. B13 Capacidade para utilizar a rede informática (internet) na obtención de información e na comunicación de datos e, en xeral, capacidade para empregar as ferramentas básicas das TIC necesarias para o exercicio da súa profesión. Tipo C Código Competencias do título: Transversais / Nucleares C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e A1
A2
A4
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A15
B7
B8
B9
B10
B11
B13
B2
B3
B5
C1
C2
C4
C6
C7
C8
A5 Coñecemento dos principios e valores constitucionais. A7 Coñecemento das estruturas xurídico-políticas de ámbito nacional e internacional. A14 Capacidade de elaboración de normas. A5
A7
A14

Contidos
Temas Subtemas
Lección 1. Inmigración e estranxeiría. 1. Concepto de estranxeiro. 2.Tratamento legal das diversas situacións de estranxeiría. 3. Contido do Dereito de estranxeiría 4. A inmigración en España. Diversidade de conxunturas. Lección 2. A libre circulación de persoas. 1. Ámbito de aplicación persoal 2.Contido 3.límites Lección 3. Entrada e permanencia en España de estranxeiros nacionais de terceiros Estados. 1. Entrada en España. 2. As situacións dos estranxeiros. 3.Réxime dos estudantes estranxeiros. 4.Residencia de apátridas, indocumentados e refuxiados. 5. Situación xurídica dos menores estranxeiros. Lección 4. Autorización para traballar en España. 1. Tipo de autorizacións. A) Traballador por conta propia B) Traballador por conta allea C) Situacións especiais 2. Efectos da falta de autorización sobre contrato laboral. 3. Recoñecemento/Homologación de títulos. Lección 5. Dereitos e liberdades dos estranxeiros en España (I). 1. O dereito-deber dos estranxeiros á documentación. 2. liberdades de reunión e manifestación. 3. Dereito de asociación. 4. Dereito á tutela xudicial efectiva. 5. O dereito á educación. Lección 6. Dereitos e liberdades dos estranxeiros en España (II). 1. Dereito á reagrupación familiar. 2. Seguridade social e servizos sociais. 3. Dereito a axuda en materia de vivenda. 4. Dereitos de participación política. Lección 7. Infraccións e sancións. 1. Tipos de infraccións. 2. Tipos de sancións A) Multa B) Expulsión 3. Devolución. 4. Retorno. Lección 8. O Dereito de asilo. 1. Concepto de refuxiado. 2. Solicitude de asilo. 3. Efectos da resolución de asilo 4. Determinación do asilo. 5. Desprazados

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 A15 B7 B8 B9 B13 B3 B5 C6 C7 C8 6 6 12
Proba de resposta múltiple A1 A2 A4 A5 A7 A8 A10 B11 B2 C1 5 68 73
Estudo de casos A1 A2 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 B10 C4 6 18 24
Discusión dirixida A12 A13 C1 C2 C4 C6 C7 C8 10 0 10
Lecturas A1 A2 A4 A5 A7 A10 A11 A14 B9 B2 10 0 10
Sesión maxistral A1 A2 A4 A5 A8 B8 21 0 21
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Desenvolvemento de determinadas tarefas con materia propias do programa, que serán individuais ou colectivos, expostas e sometidas a exame de forma pública na aula.
Proba de resposta múltiple Constatación dos conceptos obtidos polo alumno. A proba consistirá en 20 preguntas de resposta múltiple, restando 0,20 cada resposta incorrecta. As respostas en branco non resta.
Estudo de casos Análise e estudos de supostos prácticos que serán resuletos polo alumno e valorados en exposición pública no alula para coñecemento do resto de compañeiros.
Discusión dirixida Formulación de temas de actualidade relacionados coa inmigración e estranxeiría que serán obxecto de debate e discusión na aula.
Lecturas Proporcionarase aos alumnos unha seria de lecturas programadas que permitan fomentar o espírito crítico.
Sesión maxistral Desenvolveranse os contidos dos principais puntos do programa, de forma que sirvan de pauta inicial para poder desenvolver os contidos do resto de metodoloxías.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Estudo de casos
Discusión dirixida
Descrición
O alumno estará informado do funcionamento de cada un dos métodos empregados, de forma que poida desenvolver os labores encomendados sen atopar complicacións.
Coa atención personalizada preténdese a aclaración de todas aquelas dúbidas que poidan orixinarse como consecuencia do desenvolvemento das metodoloxías empregadas

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A2 A4 A5 A8 B8 Valoraranse as intervencións que os alumnos poidan realizar ao longo das exposicións do profesor. 5
Traballos tutelados A1 A2 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 A15 B7 B8 B9 B13 B3 B5 C6 C7 C8 Avaliarase o traballo realizado polo alumno así como a exposición pública. 5
Proba de resposta múltiple A1 A2 A4 A5 A7 A8 A10 B11 B2 C1 Avaliarase a asimilación dos conceptos básicos da materia. 60
Estudo de casos A1 A2 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 B10 C4 Valorarase o resultado obtido, así como os comentarios de carácter subxectivo que poidan realizarse. 15
Discusión dirixida A12 A13 C1 C2 C4 C6 C7 C8 Valorarase a capacidade de argumentación, o espírito critico, así como a forma de expresión. 10
Lecturas A1 A2 A4 A5 A7 A10 A11 A14 B9 B2 Valorarase a capacidade de síntese dos contidos que o profesor prentende que asimile coas lecturas, así como a súa exposición pública. 5
 
Observacións avaliación

Para a superación da materia será requisito
imprescindible acadar, como mínimo, tres puntos en la prueba de respuestas
múltiples e dous puntos da parte práctica. A nota resultante será a suma das
puntuacións. Para a segunda oportunidade do mes de xullo, gardarase a nota 
da parte prácica. Os alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial
así como os alumnos con dispensa académica de exención de asistencia realizarán
unha proba de resposta múltiple propia e específica atendidas as súas circunstancias
así recoñecidas. A realización práctica da proba de resposta múltiple
adaptarase ás especiais circunstancias que ocasionalmente poidan concorrer nos
alumnos con discapacidade. A realización fraudulenta das probas
ou actividades de avaliación, unha vez comprobada, implicará directamente a
cualificación de suspenso "0" na materia na oportunidade
correspondiente.

nte


Fontes de información
Bibliografía básica


Legislación obligatoria: Legislación actualizada de la Ley Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España y su Reglamento de Ejecución.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías