Datos Identificativos 2021/22
Asignatura (*) Dereito da Seguridade Social Código 612G01037
Titulación
Grao en Dereito
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
1º e 2º Ciclo 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinación
Arufe Varela, Alberto
Correo electrónico
alberto.arufe.varela@udc.es
Profesorado
Arufe Varela, Alberto
Vizcaíno Ramos, Iván
Correo electrónico
alberto.arufe.varela@udc.es
i.vizcaino@udc.es
Web
Descrición xeral Coa nosa materia pretendemos:

- Incrementar a autoestima do estudante, facendolle comprender todas as suas potencialidades.

- Facilitar ó estudante o conecemento e manexo das fontes xuridicas da Seguridade Social, tanto normativas como xurisprudenciais.

- Facilitar ó estudante o uso da terminoloxia especifica xuridica da Seguridad Social (por exemplo, relacion xuridica de seguridade social, cotizacions, prestacions, xubilacion ou desemprego).

- Aproximar ó estudante á solucion de problemas xuridicos reais de Seguridade Social.

- Incrementar a potencial empregabilidade dos nosos estudantes.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non hai modificacións.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Reforzarase a utilización de moodle e de teams, especialmente para a realización síncrona da docencia expositiva, nos horarios asignados.

*Metodoloxías docentes que se modifican
Reforzamiento da "solución de problemas", en relación coa docencia interactiva.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Planificación do traballo semanal, con notificación a través de moodle.

4. Modificacións na avaliación
*Observacións de avaliación:
A asistencia pondérase en función do tempo de presencialidade. A "solución de problemas" valoraríase até un 40 por cento, minorando a porcentaxe relativa ás probas obxectivas (non por enriba do 40 por cento) e á asistencia.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai modificacións.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento das principais institucións xurídicas.
A7 Coñecemento das estruturas xurídico-políticas de ámbito nacional e internacional.
A9 Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais).
A13 Dominio das novas tecnoloxías aplicadas ao dereito.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 Resolver problemas de forma efectiva, valorando a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo, entendendo, tamén, a importancia da cultura emprendedora.
B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B13 Capacidade para utilizar a rede informática (internet) na obtención de información e na comunicación de datos e, en xeral, capacidade para empregar as ferramentas básicas das TIC necesarias para o exercicio da súa profesión.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Capacidade individual para desenvolver todas as tarefas ou operacions relativas o Dereito da Seguridade Social, cun nivel de calidade alto. A1
A7
A9
- Completar a vision dos estudantes do noso ordenamento xuridico, pero tendo en conta que estan a estudar unh materia que afecta directamente en Espana a millons de traballadores, a as suas familias. A13
B2
B3
- Fluidez no manexo da terminoloxia xuridica inglesa da Seguridade Social, para perder a vergona a usar lingua inglesa no eido da Seguridade Social. B7
B8
B5
- Dominar os conceptos e principios basicos do Dereito da Seguridade Social. B11
B13
C2
- Aprofondar na critica da natureza inxusta da realidade social actual, coa vista en que unha solucion e posible no futuro. C3
C4
C6

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1. CONCEPTO, EVOLUCIÓN HISTÓRICA E LEXISLACIÓN XERAL VIXENTE
TEMA 2. O CAMPO DE APLICACIÓN DO RÉXIME XERAL
TEMA 3. A CONSTITUCIÓN E DINÁMICA DA RELACIÓN XURÍDICA DE SEGURIDADE SOCIAL NO RÉXIME XERAL
TEMA 4. OS ACCIDENTES DE TRABALLO E AS ENFERMIDADES PROFESIONAIS NO RÉXIME XERAL
TEMA 5. OS SUBSIDIOS DE INCAPACIDADE TEMPORAL, MATERNIDADE E PATERNIDADE, RISGO DURANTE O EMBARAZO E DURANTE A LACTANCIA NATURAL, E CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCRO OU OUTRA ENFERMIDADE GRAVE NO RÉXIME XERAL
TEMA 6. AS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE CONTRIBUTIVA NO RÉXIME XERAL
TEMA 7. AS PENSIÓNS POR XUBILACIÓN CONTRIBUTIVA NO RÉXIME XERAL
TEMA 8. AS PRESTACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRIBUTIVA DAS «UNIDADES FAMILIARES» NO RÉXIME XERAL
TEMA 9. OS REXÍMENES ESPECIAIS DE SEGURIDADE SOCIAL
TEMA 10. AS PRESTACIONS POR DESEMPREGO DO SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL
TEMA 11. AS PRESTACIONS ECONÓMICAS NON CONTRIBUTIVAS DO SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL
TEMA 12. AS PRESTACIONS SANITARIAS DO SISTEMA NACIONAL DE SAUDE
TEMA 13. AS NORMAS COMUNS AS PRESTACIONS DE SEGURIDADE SOCIAL
TEMA 14. A XESTIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL
TEMA 15. AS RESPONSABILIDADES EN ORDEN AS PRESTACIONS DE SEGURIDADE SOCIAL
TEMA 16. A SEGURIDADE SOCIAL COMPLEMENTARIA
TEMA 17. A SEGURIDADE SOCIAL INTERNACIONAL
TEMA 18. A SEGURIDADE SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS .

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Seminario A1 A7 A9 A13 B7 B8 B11 B13 B2 B3 B5 C2 C3 C4 C6 11 25 36
Sesión maxistral A1 A7 A9 A13 B7 B8 B11 B13 B2 B3 B5 C2 C3 C4 C6 33 66 99
Proba obxectiva A1 A7 A9 A13 B7 B8 B11 B13 B2 B3 B5 C2 C3 C4 C6 4 0 4
 
Atención personalizada 11 0 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Seminario Asistir as clases, co deber de comprobar os diversos powerpoints explicados nelas, e de estudar o correspondente tema do manual.
Sesión maxistral Asistir as clases, co deber de comprobar os diversos powerpoints explicados nelas, e de estudar o correspondente tema do manual.
Proba obxectiva Dous exames. O primeiro, sobre a base de preguntas curtas, en lingua inglesa. O segundo, sobre a base de preguntas longas, coa posibilidade de elixir entre lingua inglesa, lingua castela ou lingua galega.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Seminario
Descrición
A desenvolverse sobre unha base individual ou de grupo pequeno, na clase, nos despachos dos profesores ou por correo-e. No caso dos alumnos a tempo parcial, non se valorará negativamente a súa falta de asistencia a clase, aínda que quedan obrigados a presentar os informes e realizar os exames nas mesmas condicións que os alumnos a tempo completo.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A1 A7 A9 A13 B7 B8 B11 B13 B2 B3 B5 C2 C3 C4 C6 Aprobar os exames. 50
Sesión maxistral A1 A7 A9 A13 B7 B8 B11 B13 B2 B3 B5 C2 C3 C4 C6 Asistencia regular. 25
Seminario A1 A7 A9 A13 B7 B8 B11 B13 B2 B3 B5 C2 C3 C4 C6 Asistencia regular. 25
 
Observacións avaliación

Daremos o numero maximo de matriculas de honra legalmente permitido. No caso dos alumnos a tempo parcial, non se valorará negativamente a súa falta de asistencia a clase, aínda que quedan obrigados a presentar os informes e realizar os exames nas mesmas condicións que os alumnos a tempo completo. Como regra, rexe o mesmo sistema de avaliación na segunda oportunidade, especialmente no relativo aos exámenes. Seguindo as instruccións das autoridades académicas competentes, lembramos que, en caso de plaxio, a actividade en cuestión non será avaliada.


Fontes de información
Bibliografía básica J. MARTÍNEZ GIRÓN, A. ARUFE VARELA y X.M. CARRIL VÁZQUEZ (2017). Derecho de la Seguridad Social, 4a ed. Barcelona: Atelier

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito do Traballo/612G01023

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
<p>Non hai cuotas nas cualificacions, salvo no relativo as matriculas de honra.</p>


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías