Datos Identificativos 2021/22
Asignatura (*) Teoría y práctica de la argumentación jurídica Código 612G01041
Titulación
Grao en Dereito
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
1º y 2º Ciclo 2º cuatrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Castellano
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Coordinador/a
Vergara Lacalle, Oscar
Correo electrónico
oscar.vergara@udc.es
Profesorado
Vergara Lacalle, Oscar
Correo electrónico
oscar.vergara@udc.es
Web
Descripción general Nesta materia estúdase a interpretación xurídica, a aplicación do Dereito e a argumentación ou xustificación das decisións xurídicas, con especial atención á argumentación en sé xudicial. O estudo baséase nas imprescindibles bases, tanto teóricas como procedentes do Dereito positivo vixente, pero céntrase nas principais técnicas de interpretación e argumentación, coa pretensión de que o estudante sexa capaz de construír argumentacións que satisfagan un elevado nivel de corrección, así como detectar, no uso das diferentes técnicas interpretativas e argumentativas, as deficiencias e erros máis comúns que diminúen ou suprimen a corrección das mesmas.

A actividade argumentativa en sé xurídica pode estudarse polo menos desde dous puntos de vista: descriptivo e normativo. O primeiro atende a cómo funciona o razonamiento xurídico de feito, mentres que o segundo proponse máis ben establecer cómo deben levarse a cabo o conxunto de operacións, actividades e tarefas que cabe englobar baixo os términos “argumentación” ou “razoamento xurídico”. Á súa vez, estes últimos términos poden referirse ás actividades de quen crean o Dereito (legisladores, poder executivo, xuíces), ás de quen toman parte activa nos procesos xudiciais (avogados, fiscais) e na actividade xurídica (notarios, rexistradores, funcionarios públicos, etc.) pero tamén á de quen constrúen e desenvolven a ciencia xurídica (os estudiosos que elaboran a denominada doutrina ou dogmática xurídica).
O presente curso centrarase case de forma exclusiva na actividade de razoamento xurídico dos xuíces e dos avogados. En realidade, o punto de vista que se tratará de analizar é o dos xuíces, pois os avogados elaboran os seus argumentos e interpretacións coa finalidade de persuadir ou convencer ao xuíz de que a decisión proposta por eles é a que o xuíz debe adoptar. Nese sentido, aínda que a interpretación do Dereito e as argumentaciones dos avogados poden considerarse estratéxicas e non son, de ningún xeito, imparciais, darase por suposto que o seu modo de razoar imita e asimílase por completo ao razonamiento do xuíz. Por outra banda, non se fará apenas referencia á actividade de quen crean as normas xerais.

En canto ao ponto de vista (descriptivo ou normativo, é dicir, o que atende ao que sucede de feito e o que mira o que debería ser) tratarase de atender de forma equilibrada a ambos. Esta opción resulta arriscada, por canto disponse de pouco tempo, pero os resultados serán moito máis satisfactorios si lógrase transmitir aos estudantes un modelo non só do que sucede na práctica, que terá a utilidade de detectar os defectos e fallas dos modos de razoar propios e alleos, senón tamén un modelo de como encauzar a tarefa de razonamiento, interpretación e argumentación, en orde a facela menos atacable.


Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán cambios.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas, coas adaptacións necesarias (mencionadas no apartado de atención personalizada), no caso de que se precise pasar á docencia non presencial.

*Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: para consultas puntuais e para solicitar titorías virtuais.
- Moodle: para informar de novas, facilitar materiais, entregar tarefas, desenvolver debates a través de foros e realizar probas.
- Teams: para as sesións maxistrais, en grande grupo, e para as sesións interactivas, en pequenos grupos, nas franxas horarias asignadas á materia, para o seguimento do traballo. Tamén se utilizará esta ferramenta para a realización das titorías individuais e grupais (previamente concertadas a través do correo electrónico).

4. Modificacións na avaliación
As probas realizaranse a través de Moodle. Empregarase Teams como ferramenta de apoio ao exame.

*Observacións de avaliación:
No suposto de eventuáis restriccións sanitarias que afecten á presencialidade, as aulas terán lugar a través da plataforma Teams, tanto as teóricas, como as de seminario. O exame realizarase a través da plataforma Moodle, cun valor do 40% da cualificación total.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios.


Competencias del título
Código Competencias del título
A3 Percibir el carácter sistemático del ordenamiento jurídico.
A4 Percibir el carácter interdisciplinar de los problemas jurídicos.
A6 Comprender las distintas manifestaciones del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
A8 Conocimientos básicos de argumentación jurídica.
A9 Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
A10 Capacidad para interpretar y analizar críticamente el ordenamiento jurídico.
A11 Capacidad para comprender y redactar documentos jurídicos.
A12 Manejo de oratoria jurídica (capacidad para expresarse apropiadamente en público).
A15 Capacidad de negociación y mediación.
B2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
B3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
B4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
B5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
B7 Resolver problemas de forma efectiva, valorando la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
B8 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo, entendiendo, también, la importancia de la cultura emprendedora.
B9 Trabajar de forma autónoma con iniciativa teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Detectar errores, falacias y paralogismos en una cadena de argumentación. A6
A8
A10
B3
B4
C4
C8
Conocer y aplicar modelos de corrección argumentativa tanto para el desarrollo de los propios puntos de vista como para el análisis y la evaluación críticá de argumentaciones ajenas y de decisiones jurídicas (sentencias judiciales y resoluciones administrativas). A11
A12
A15
B2
C4
C6
Comprender la naturaleza y los elementos del proceso de interpretación de las normas jurídicas y de enjuiciamiento de los hechos. A3
A4
A9
A10
A11
B7
B8
B9
Conocer los elementos estructurales en torno a los que gira la argumentación y los factores jurídicos y extra-jurídicos que influyen en ella. A8
A9
B9
B5
C1
C8

Contenidos
Tema Subtema
TEMA 1. POSITIVISMO JURÍDICO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

1. La visión positivista de la práctica del Derecho
2. La tesis de la subsunción. Críticas
3. La tesis de la discrecionalidad. Críticas
4. Modelos argumentativos. Críticas
4.1. El modelo retórico de Ch. Perelman
4.2. El modelo dialéctico de R. Alexy
TEMA 2. DECISIÓN Y JUSTIFICACIÓN EN EL DERECHO

1. El punto de partida
2. La toma de decisiones
3. Decidir y justificar
4. Justificar y explicar
5. Justificar y motivar
6. Justificación judicial
7. Justificación interna y externa
8. Procedimiento de argumentación en casos difíciles
8.1. Argumentaciones analógicas
8.2. Argumentación apagógica
TEMA 3. CONTEXTOS DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

1. Argumentación judicial y argumentación jurídica
2. La argumentación de los abogados
3. Argumentación y resolución alternativa de conflictos
4. Argumentación legislativa
5. Argumentación y dogmática jurídica
TEMA 4. DIMENSIONES DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
1. Argumentar y decidir
2. Concepto de argumentación
3. Concepciones de argumentación
4. Concepciones de la argumentación y argumentación jurídica
5. Argumentación y falacias
TEMA 5. ASPECTOS FORMALES DE LA ARGUMENTACIÓN

1. La forma de los argumentos
2. Tipos generales de inferencias
3. Clases de argumentos jurídicos
3.1. En relación con la premisa normativa
3.2. En relación con la premisa fáctica
4. Subsunción, adecuación y ponderación
5. Los límites de la lógica
TEMA 6. ASPECTOS MATERIALES DE LA ARGUMENTACIÓN
1. El enfoque material de la argumentación
2. Razonamiento teórico y práctico
3. Razones y tipos de razones
4. Razones jurídicas: sistemáticas y extrasistemáticas
5. Relevancia y peso de las razones
6. Razones jurídicas y razones morales. La unidad del razonamiento práctico

TEMA 7. ASPECTOS PRAGMÁTICOS DE LA ARGUMENTACIÓN

1. El giro pragmático
2. Retórica y dialéctica
3. La dialéctica como procedimiento
4. La actividad retórica
5. Papel de la retórica y la dialéctica en la argumentación jurídica
6. Recursos retóricos y dialécticos
TEMA 8. LA REFUTACIÓN EN ESPECIAL 1. Modos de refutar.
2. Procedimientos para refutar.
3. Las falacias en particular.
3.1. Falacias formales.
3.2. Falacias materiales.
3.3. Falacias pragmáticas.
4. Algunas precisiones sobre las falacias en la argumentación jurídica
TEMA 9. LA ARGUMENTACIÓN EMPÍRICA 0. Introducción
1. Motivación de la prueba
2. Concepciones de la prueba judicial
3. La inducción como racionalidad del procedimiento probatorio
4. Valoración de la prueba y estándares de prueba
5. Institucionalización y límites a la averiguación de la verdad
6. En particular, la regla de exclusión de la prueba ilícita
TEMA 10. EVALUACIÓN DE LAS ARGUMENTACIONES

1. Evaluación y contextos argumentativos
2. La evaluación del razonamiento judicial
3. Tesis de la única respuesta correcta
4. Criterios de evaluación
5. Lo razonable en el Derecho
6. Modelos de análisis de argumentaciones

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Sesión magistral A6 C4 C6 C8 13 19.5 32.5
Análisis de fuentes documentales A3 A4 A10 A11 B8 B2 B3 0 23 23
Prueba objetiva B7 B4 B5 C1 2 20.5 22.5
Seminario A8 A9 A12 A15 B9 13 19.5 32.5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Sesión magistral Tendrán un carácter introductorio y de recapitulación a los grandes bloques temáticos de la materia. Esta actividad se relaciona específicamente con las competencias A3, A4, A8 y la totalidad de los resultados de aprendizaje pretendidos. Ocasionalmente, el profesor indicará pequeños ejercicios teórico-argumentativos, los cuales deberán ser resueltos para la próxima clase teórica siguiente.
Análisis de fuentes documentales La comprobación de las aproximaciones teóricas y la identificación y estudio de los principales problemas relacionados con la interpretación, aplicación y argumentación jurídica exigirán que las/os estudiantes analicen textos normativos, jurisprudenciales y, en menor medida, documentos que contengan actos jurídico-privados y actos administrativos. Esta actividad se relaciona con las competencias A3, A4, A8, A10 y los resultados de aprendizaje enunciados en tercer y cuarto lugar. Cuando estos análisis formen parte de los ejercicios mencionados en el apartado precedente computarán para la nota.
Prueba objetiva A través de ella se evaluará el aprendizaje de los temas explicados y desarrollados en las clases magistrales.
Seminario Como medio para el desarrollo de habilidades relacionadas con el sentido crítico, la capacidad de expresión oral y la exposición lógica y ordenada de los argumentos. Esta actividad se relaciona con las competencias de dichas actividades, y también con las competencias A11, A12, A15 y B2. Los seminarios girarán en torno a los temas propuestos por el profesor al principio del curso y tendrán carácter interactivo. Dos estudiantes actuarán como ponentes y tratarán de poner de manifiesto su capacidad argumentativa. El resto de la clase podrá participar.

Atención personalizada
Metodologías
Análisis de fuentes documentales
Descripción
Los estudiantes dispondrán de la posibilidad de mantener una sesión de atención personalizada con el profesor, tanto para resolver dudas, como para preparar la sesión de seminario.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Análisis de fuentes documentales A3 A4 A10 A11 B8 B2 B3 Se emplearán para abordar distintas cuestiones de teoría de la argumentación y en ellos podrán obtenerse hasta 1,5 puntos. 15
Prueba objetiva B7 B4 B5 C1 La prueba objetiva se empleará para evaluar el aprendizaje de los contenidos de las clases magistrales y de las lecturas. El examen constará de diversas argumentaciones que habrá que analizar a la luz de las preguntas propuestas en éste. 50
Seminario A8 A9 A12 A15 B9 La evaluación de la participación en las sesiones seminario tendrá en cuenta la eficacia pragmática, la fluidez expositiva, la habilidad argumentativa y la capacidad de análisis y evaluación crítica. También se tomará en consideración el dominio de los contenidos temáticos y la capacidad de responder a las objeciones o preguntas planteadas.
El principal criterio de evaluación será la calidad de las intervenciones, aunque también se tendrá en cuenta la frecuencia de las intervenciones.
En la sesión o sesiones en que cada estudiante actúe como ponente se podrán obtener hasta 2,5 puntos de la calificación final, en función de la calidad de la exposición. Las intervenciones efectuadas en las sesiones donde no se actúe como ponente permitirán obtener hasta 1 puntos de la calificación final, en función de los criterios expuestos.
35
 
Observaciones evaluación

Para aprobar la materia será preciso obtener una calificación aprobatoria tanto en el examen o prueba de ensayo, como en la evaluación de las actividades prácticas, que se realizará a través del seminario. Dicho de otro modo, no se sumarán las calificaciones obtenidas en ambas partes si no se obtienen al menos 2,5 puntos sobre 5 (5 sobre 10) en cada una de ellas. 

Este régimen, es igualmente aplicable en la oportunidad de julio, en que se mantendrán los mismos porcentajes de calificación. No obstante, se guardará la parte que eventualmente se haya aprobado en la evaluación ordinaria.

En el caso de que algún estudiante incurra en plagio en alguno de los ejercicios, éste será calificado con un cero.

Los estudiantes con dispensa tendrán que hacer igualmente el examen final, pero deberán ponerse en contacto con el profesor durante la primeras dos semanas del curso con el fin de efectuar la adaptación de la parte de seminario y análisis de fuentes documentales.


Fuentes de información
Básica

AA VV, Compendio de lógica, argumentación y retórica, 3.ª ed., Madrid, Trotta, 2016.

Atienza, M., Curso de argumentación jurídica, 1.ª ed., Madrid, Trotta, 2019.

Bonorino Ramírez, P., Argumentación en debates, Universidad de Vigo, Vigo, 2012.

García Amado, J. A., Razonamiento jurídico y argumentación. Nociones introductorias, 2.ª ed., León, Eolas, 2020.

Serna, P. (dir.), De la argumentación a la hermenéutica, 2ª ed., Granada, Comares, 2005.

Complementária

A. Aarnio, Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.

R. Alexy, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, 2ª ed., Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997.

M. Atienza, El Derecho como argumentación, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 2007.

J. B. Etcheverry, Objetividad y determinación del Derecho. Un diálogo con los herederos de Hart, Granada, Comares, 2009.

J. Ferrer Beltrán, Prueba y verdad en el derecho, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2005.

V. Frosini, La letra y el espíritu de la ley, Bracelona, Ariel, 1995.

M. Gascón Abellán, Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2004.

M. Gascón Abellán-A. J. García Figueroa, La argumentación en el derecho, 2ª ed., Lima, Palestra, 2005

R. Hernández Marín, Compendio de filosofía del derecho, Madrid, Marcial Pons, 2012, capítulos VIII y IX (pp. 277-448).

R. Hernández Marín, Las obligaciones básicas de los jueces, Madrid, Marcial Pons, 2005.

CH. Perelman y L. Olbrechts-Tyteca, Tratado de la argumentación. La nueva retórica, trad. española de la 5ª edición en francés, Madrid, Gredos, 2000.

M. A. Pérez Álvarez, Interpretación y jurisprudencia. Estudio del art. 3.1 del Código civil, Pamplona, Aranzadi, 1994.

A. Ródenas, Los intersticios del derecho, Madrid, Marcial Pons, 2012.

M. Rodríguez Molinero, Introducción a la Ciencia del Derecho, 4ª ed., Salamanca, Cervantes, 2000, capítulos 4-6.

F. Viola y G. Zaccaría, Derecho e interpretación. Elementos de teoría hermenéutica del Derecho, Madrid, Dykinson-Universidad Carlos III de Madrid, 2007.

P. Zambrano, La inevitable creatividad de la interpretación jurídica. Una aproximación iusfilosófica a la tesis de la discrecionalidad, México, IIJ-UNAM, 2009.


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho Constitucional: Fuentes y Derechos/612G01003
Comunicación oral y escrita/612G01004
Teoría del Derecho/612G01006
Derecho Penal. Parte general/612G01010
Constitución y poder judicial/612G01014
Instituciones y ordenamiento jurídico-administrativo/612G01015
Derecho de obligaciones y daños/612G01016
Filosofía del Derecho/612G01026
Derechos Reales/612G01027
Derecho Procesal Penal/612G01028

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Trabajo Fin de Grado/612G01031
Derecho Procesal Civil/612G01033

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios


(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías