Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Aproximación cinematográfica ao dereito Código 612G01045
Titulación
Grao en Dereito
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Dereito Público
Coordinación
Aba Catoira, Ana Maria
Correo electrónico
ana.abac@udc.es
Profesorado
Aba Catoira, Ana Maria
Anguita Juega, Luis
Arevano Fuentes, Mª de la Cruz
Barrio Garcia, Gonzalo
Carril Vázquez, Xosé Manuel
Cebreiros alvarez, Eduardo
Concheiro Teijido, Francisco Antonio
Garcia Camiñas, Julio
Garcia Vazquez, Sonia
Garcimartin Montero, Carmen
Pérez Dios, Carmen
Quindimil Lopez, Jorge Antonio
Rivas Pala, Pedro
Ruíz García, José Ramón
Vara Parra, Jose Joaquin
Correo electrónico
ana.abac@udc.es
luis.anguita.juega@udc.es
m.arevano@udc.es
gonzalo.barrio@udc.es
xose.manuel.carril.vazquez@udc.es
eduardo.cebreiros@udc.es
f.concheiro@udc.es
julio.garcia.caminas@udc.es
sonia.garcia.vazquez@udc.es
carmen.garcimartin@udc.es
carmen.perez.dios@udc.es
jorge.quindimil@udc.es
pedro.rivas@udc.es
j.ruiz@udc.es
joaquin.vara@udc.es
Web
Descrición xeral A finalidade da materia é acercar aos alumnos algúns conceptos básicos das diferentes ramas da ciencia xurídica. Preténdense amosar a potencialidade da representación do Dereito no cinema como ferramenta complementaria na ensinanza das diferentes disciplinas xurídicas.

En particular, a materia está orientada a conseguir os seguintes obxectivos específicos:
1. Reflexionar sobre algúns dos conceptos fundamentais do Dereito.
2. Amosar as diferentes culturas xurídicas.
3. Comparar os sistemas de argumentación, interpretación e persuasión que operan na construción do relato cinematográfico e os propios do proceso xudicial.
4. Comunicarse eficazmente tanto de forma oral como escrita.
5. Debater e argumentar en grupo.
6. Capacidade de análise, síntese e interrelación de conceptos.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
No hai ningún.

2. Metodoloxías
Se mantén a avaliación da tarefa entregada vía moodle con periocidade quincenal.
*Metodoloxías docentes que se modifican
O requisito de asistencia presencial do 80% desaparece.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Atenderase ao alumnado por teams ou por correo electónico.

4. Modificacións na avaliación
Noi hai cambios no sistema de avaliación pois tanto a entrega das tarefas como a súa corrección son a través do campus virtual.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Nada que engandir.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento das principais institucións xurídicas.
A2 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
A3 Percepción do carácter sistemático do ordenamento xurídico.
A4 Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos.
A8 Coñecementos básicos de argumentación xurídica.
A9 Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais).
A10 Capacidade de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico.
A12 Manexo da oratoria xurídica. (Capacidade de expresarse apropiadamente en público).
B1 Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 Resolver problemas de forma efectiva, valorando a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo, entendendo, tamén, a importancia da cultura emprendedora.
B12 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo, amosando capacidade de expresión tanto oral como escrita en calquera das linguas oficiais da comunidade autónoma, así como nun idioma estranxeiro.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento das principais institucións xurídicas A1
A3
A4
A10
C3
Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais A2
A3
A4
A10
B7
B2
B3
C4
C8
Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos A1
A2
A3
A4
A10
C1
Comunicarse eficazmente tanto de forma oral como escrita A2
A3
A4
A10
A12
B8
B12
B3
C1
C3
C6
C7
Capacidade de análise, síntese e interrelación de conceptos A2
A3
A4
A9
A10
B8
B1
B5
Coñecementos básicos de argumentación xurídica A4
A8
B2
B3
C6
C7

Contidos
Temas Subtemas
Presentación da materia (semana do 3 de febreiro) Introdución sobre a relación entre o Cine e o Dereito.
Tema: Condena extrajudicial, torturas.
(semana do 8-12 de febreiro)

Película: "El crimen de Cuenca", España, Pilar Miró, 1979.
Prof. David Soto
Area: Dereito Procesual
Tema: "mercado financiero y el mercado de valores".
(semana 22-26 de febrero)


Película: "Margin Call”, EEUU, Chandor, 2011.
Profa.: María Cruz Arévano Fuentes.
Area: Dereito Mercantil


Tema: "Sistema administrativo"

(semana do 1-5 de marzo)
Película: “Daniel Blake", EE.UU, Kean Loach, 2016.
Prof.: Gonzalo Barrio García.
Area: Dereito Administrativo
Tema: “Objeción de conciencia y jurisdicción eclesiástica”
(semana 8-12 de marzo)
Película: "Un hombre para la eternidad", Gran Bretaña, 1966, Zimmerman.
Prof: Francisco Concheiro Teijido
Area: Dereito Eclesiástico
Tema: "Naciones Unidas, conflictos internacionales y operaciones de mantenimiento de la paz".
(semana 15-19 de marzo)

Película: "Hotel Ruanda", Reino Unido; Sudáfrica; Italia, Terry George, 2004.
Prof.: Jorge Quindimil López.
Área: Dereito Internacional Público.
Tema: "Derecho de familia, matrimonio, validez del acto jurídico".
(semana 22-26 de marzo)
Película: "No estamos casados”, EE.UU, 1952, edmund Goulding.
Profa: Carmen Pérez Dios.
Area: Dereito Civil.
Tema: "Segregación racial, derechos civiles y políticos”

(semana 19-23 de abril)
Película: "Largo camino hacia la Libertad", Inglaterra; Sudáfrica, Chadwick, 2013.
Prof.: Pedro Rivas Palá.
Area: Filosofía do Dereito.
Tema: "Paraísos fiscales y secreto profesional"

(semana 26-30 de abril)
Película:""La tapadera", EE.UU. Sidney Pollack, 1993.
Prof. José R. Ruiz García
Area: Derecho Financiero y Tributario
Tema: "Matrimonio".
(semana 3-7 de mayo)
Película:“That Uncertain Feeling”, EE.UU, Lubitsch, 1941.
Prof.: José J. Vara Parra.
Area: Dereito Internacional Privado

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Portafolios do alumno A1 A2 A3 A4 A9 B7 B1 B2 B3 B5 0 67.5 67.5
Discusión dirixida A8 A10 A12 B8 B12 C1 C4 C6 C7 15 0 15
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A4 A9 C3 C8 30 0 30
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Portafolios do alumno Trala sesión os alumnos terán que realizar obrigatoriamente un comentario por escrito sobre as cuestións xurídicas plantexadas na película. O comentario será entregado na sesión seguinte.

Discusión dirixida A proxección da película irá precedida dun breve comentario do profesor no que se darán certas claves para o visionado da película. Trala proxección o profesor plantexará reflexións ou cuestións coa finalidade de fomentar o debate entre os estudantes
Análise de fontes documentais Para a elaboración do comentario, os alumnos terán que consultar ou manexar as fontes legais oportunas e a bibliografía e xurisprudencia que recomende o profesor

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Discusión dirixida
Descrición
Mediante as titorías, os alumnos recibirán a orientación necesaria durante a realización dos seus estudios para superar as dificultades que xurdan na súa aprendizaxe

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Portafolios do alumno A1 A2 A3 A4 A9 B7 B1 B2 B3 B5 Valoraranse de 0 a 10 puntos e se terá en conta entre outros aspectos, a presentación, a expresión, o razoamento crítico e a capacidade de persuasión. O alumno deberá ter unha nota media entre os comentarios e actividades feitas de 5 puntos para superar a materia. 80
Discusión dirixida A8 A10 A12 B8 B12 C1 C4 C6 C7 Valoraranse as intervencións dos alumnos ante as cuestións que plantexen os profesores no comentario posterior á proxección da película 20
 
Observacións avaliación

avaliación será de carácter continuo. A nota final do alumno determinarase sobre a seguinte base


1. Asistencia
e participación na clase.
Para poder superar a materia pedirase un mínimo de
asistencia ao 80% das sesións: o menos 7 das 9 sesións programadas. O
incumprimento desta esixencia presupón que o alumno opta por non
presentarse a materia. Tendo presente ademais que a materia é presencial,
establécese que aqueles alumnos que non acaden o mínimo do 80 % de
asistencia ao longo do curso non poderán presentarse a segunda oportunidade de xullo.

2. Portafolio
do alumno cos comentarios de tódalas películas proxectadas no
curso
. Valoraranse de 0 a
10 puntos e se terá en conta entre outros aspectos, a presentación, a
expresión, o razoamento crítico e a capacidade de persuasión. O alumno
deberá ter unha nota media entre os comentarios e actividades feitas de 5
puntos para superar a materia. A media farase sempre cas 10 mellores
calificacións.

No caso de que un
alumno asista a unha sesión e non entregue o preceptivo
traballo ou o entregue fora de prazo
, entenderase que a súa nota é de 0 a
efectos de calcular a media. Desta forma, a asistencia computará a efectos das
esixencias mínimas de presencialidade de cara ao cálculo da nota media e para
precisar a posibilidade de acceder á segunda oportunidade de xullo.

O alumno que non
asista a unha sesión, sen motivo xustificado, pero entregue o traballo
terá
a nota de Non Presentado a sesión e o traballo non se lle puntuará. Desta
forma, a ausencia do alumno a esa sesión tense en conta a hora de calcular a
asistencia mínima para superar a esixencia da presencialidade mínima dun 80%.

Contrariamente,
no caso de que exista unha causa xustificada para a ausencia en algunha das sesións, o
alumno poderá facer igualmente o traballo da sesión á que non puido asistir.
Para elo precisa xustificar documentalmente a ausencia e entregar o traballo no
prazo establecido para todos os alumnos, esto é, na sesión seguinte. Esa nota
computará a tódolos efectos na media. No caso de que se xustifique a falta e
non se entregue traballo procederase de xeito ordinario, esto é, entenderase
que a súa nota é de 0 a
efectos de calcular a media. Desta forma, a ausencia xustificada computará a
efectos das esixencias mínimas de presencialidade de cara ao cálculo da nota
media e para precisar a posibilidade de acceder as convocatorias de setembro e
decembro.
 
Os alumnos que,
cumprido o requisito de asistencia mínima, non superen o 5 poderán presentarse na segunda oportunidade de xullo. Para superar a materia os alumnos han de presentar os traballos que lle falten ou
que estean suspensos, coas mesmas condicións de contido impostas durante o
curso. Esa nota será sumada a obtida ao longo do curso e así obterase unha nova
media.

Actividades
voluntarias.
As actividades voluntarias, individuais ou de
grupo, serán tomadas en consideración para subir a nota do alumno. Estas
actividades ofreceranse polo docente de cada sesión cando este o considere
procedente.

Fontes de información
Bibliografía básica - Rivaya, Benjamín y de Cima, Pablo (2003). Derecho y cine en 100 películas. Una guía básica. Tirant lo Blanch, Valencia
- Gómez Gar, Juán Antonio (Ed.) (2008). Derecho y cine: el Derecho visto por los géneros cinematográficos. Tirant lo Blanch, Valencia
- San Martín Segura, David / Susín Betrán, Raúl (Coords) (2009). Derecho y política en la seguridad del riesgo. 8 propuestas de cine. Universidad de La Rioja, Logroño
- San Miguel Pérez, Enrique (2003). Historia, derecho y cine. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid
- Pernas García, José (Coord.) (2008). O ensino do dereito a través do cinema: unha perspectiva interdisciplinar. Materiais didácticos para un sistema ECTS. . Universidade de A Coruña, A Coruña
(). Revista Proyecto DeCine, Publicación on-line de la Red de profesores para la elaboración de materiales didácticos para la enseñanaza del Derecho a través del Cine. http://proyectodecine.wordpress.com/about-2/
- Presno Linera, Miguel Ángel (2006). Una introducción cinematográfica al Derecho. Tirant Lo Blanch, Valencia

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías