Datos Identificativos 2021/22
Asignatura (*) Dereito da propiedade inmobiliaria Código 612G01046
Titulación
Grao en Dereito
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
1º e 2º Ciclo 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Coordinación
Raposo Arceo, Juan Jesus
Correo electrónico
juan.raposo.arceo@udc.es
Profesorado
Raposo Arceo, Juan Jesus
Correo electrónico
juan.raposo.arceo@udc.es
Web http://http://www.dereito.udc.es/
Descrición xeral BREVE DESCRICIÓN DOS CONTIDOS DA MATERIA:

I.- O dereito de propiedade e os seus estatutos xurídicos
II.- O estatuto xurídico da propiedade inmobiliaria urbana.
III.- O estatuto xurídico da propiedade inmobiliaria rústica (propiedade do chan rústico, facultades do propietario e a súa cesión ou transmisión, unidades mínimas de cultivo, explotacións agrarias, etc.).
IV.- O Rexistro da Propiedade: Actos e negocios inscribibles (en particular os actos urbanísticos), valor da publicidade rexistral.

OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA:
- Manexo adecuado das categorías xurídicas propias do “Dereito inmobiliario” e, en particular, dos estatutos xurídicos da propiedade urbana e rústica.
- O alumno debe adquirir as competencias e as destrezas suficientes para abordar e resolver con éxito calquera cuestión conflitiva que teña como obxecto o dereito de propiedade sobre bens inmobles.
- Coñecemento do significado, función e valor do Rexistro da Propiedade.

Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán cambios.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas, coas adaptacións necesarias (mencionadas no apartado de atención personalizada), no caso de que se precise pasar á docencia non presencial.

*Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: para consultas puntuais e para solicitar titorías virtuais.
- Moodle: para informar de novas, facilitar materiais, entregar tarefas, desenvolver debates a través de foros e realizar probas.
- Teams: para as sesións maxistrais, en grande grupo, e para as sesións interactivas, en pequenos grupos, nas franxas horarias asignadas á materia, para o seguimento do traballo. Tamén se utilizará esta ferramenta para a realización das titorías individuais e grupais (previamente concertadas a través do correo electrónico).

4. Modificacións na avaliación
Empregarase Teams como ferramenta para a exame.

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento das principais institucións xurídicas.
A2 Coñecer a función do Dereito como sistema regulador das relacións sociais.
A3 Percepción do carácter sistemático do ordenamento xurídico.
A4 Percepción do carácter interdisciplinar dos problemas xurídicos.
A5 Coñecemento dos principios e valores constitucionais.
A6 Comprensión das distintas manifestacións do dereito na súa evolución histórica e na súa realidade actual.
A7 Coñecemento das estruturas xurídico-políticas de ámbito nacional e internacional.
A8 Coñecementos básicos de argumentación xurídica.
A9 Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais).
A10 Capacidade de interpretar e analizar críticamente o ordenamento xurídico.
A11 Capacidade de comprender e de redactar documentos xurídicos.
A12 Manexo da oratoria xurídica. (Capacidade de expresarse apropiadamente en público).
A13 Dominio das novas tecnoloxías aplicadas ao dereito.
A14 Capacidade de elaboración de normas.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Aprender a aprender.
B7 Resolver problemas de forma efectiva, valorando a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo, entendendo, tamén, a importancia da cultura emprendedora.
B9 Traballar de forma autónoma con iniciativa tendo en conta a importancia da aprendizaxe ao longo de toda a vida.
B10 Traballar de forma colaborativa.
B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B12 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo, amosando capacidade de expresión tanto oral como escrita en calquera das linguas oficiais da comunidade autónoma, así como nun idioma estranxeiro.
B13 Capacidade para utilizar a rede informática (internet) na obtención de información e na comunicación de datos e, en xeral, capacidade para empregar as ferramentas básicas das TIC necesarias para o exercicio da súa profesión.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento da organización dos dereitos dominicais no sistema xurídico español e galego A1
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A10
A11
A14
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B2
B3
B5
C1
C2
C3
C4
C6
C7
C8
Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais), relacionadas especialmente co sistema patrimonial A1
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A10
A11
A12
B6
B7
B8
B9
B11
B12
B13
C1
C2
C3
C4
C6
C7
C8
Capacidade de interpretar e analizar críticamente os problemas e as solucións que se plantexan no ámbeto da propiedade inmobiliaria, tanto urbana, como rústica. A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
C1
C2
C3
C4
C5
C6
Capacidade de comprender diferentes documentos xurídicos que atinxen a constitución, dinámica, ou extinción das relacións xurídico-reais A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
B6
B7
B8
B9
B12
B13
C1
C2
Resolver problemas relacionados coa materia de forma efectiva A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
B6
B7
B8
B9
B10
B12
B13
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Manexo básico do sistema de funcionamento do Rexistro da Propiedade. A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A9
A10
A11
A13
B6
B7
B8
B9
B12
B13
C1
C3
C4

Contidos
Temas Subtemas
I.- A PROPIEDADE INMOBILIARIA URBANA I.1.- O dereito da propiedade privada na Constitución.-
I.2.- A adquisición e o exercicio do «ius aedificandi».-
I.3.- Modos de acceso a propiedade inmobiliaria urbana e a súa financiación.-
I.4.- O réxime especial das viviendas protexidas.-
I.5.- O uso das edificacións. Clasificación e usos. Usos residenciais, comerciais e industriais, agrícolas - gandeiros - forestais e cinexéticos, dotacionais, de aparcamento. O cambio de uso.
II.- DEREITO PRIVADO E XESTIÓN URBANÍSTICA II.1.- Principios xerais do estatuto xurídico da propiedade urbana.-
II.2.- A clasificación do solo.-
II.3.- Os derechos e as obrigas dos propietarios dos distintos tipos de solo.-
II.4.- Os sistemas de xestión e de transformación do solo.-
II.5.- La situación de los terceros ante el desarrollo urbanístico.-
III.- A PUBLICIDADE DOS DEREITOS REAIS: O REXISTRO DA PROPIEDADE III.1.- O Rexistro da Propiedade: organización.
III.2.- O obxecto da publicidade inmobiliaria.
III.3.- O procedimento rexistral: inmatriculación, inscripción e calificación (recursos fronte a calificación).
III.4.- Anotacións preventivas e outros asentos rexistrais.
III.5.- Extinción e rectificación dos asentos rexistrais.
III.6.- Efectos da inscripción rexistral.
IV.- URBANISMO E REXISTRO DA PROPIEDADE IV.1.- Actos inscribibles
IV.2.- Supostos especiais de tramitación e adxudicación de fincas na reparcelación e os problemas das fincas e aproveitamentos de orixe.
IV.3.- A inscripción das obras novas.
V.- O REXISTRO DO CATASTRO INMOBILIARIO V.1.- A parcela catastral.
V.2.- Coordinación entre Catastro e Rexistro da Propiedade.
V.3.- Efectos da titularidade catastral dos inmoveis.
VI.- A PROPIEDADE RÚSTICA VI.1. Rasgos xerais do estatuto da propiedade rústica e particular consideración da función social da propiedad rústica.-
VI.2. O réxime xurídico da propiedade rústica. a) As explotacións agrarias prioritarias. b) As unidades mínimas de cultivo. c) Aproveitamento do solo rústico.-

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 15 30
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A5 12 12 24
Lecturas A1 A2 A3 A4 A5 4 4 8
Proba de ensaio A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 3 4.5 7.5
Seminario A9 A10 A11 A12 A13 4 4 8
Discusión dirixida A9 A10 A11 A12 A13 B2 B3 B5 5 0 5
Solución de problemas B7 B8 B2 B3 B5 15 15 30
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral - Os Profesores exporán os contidos fundamentales da materia, con participación crítica dos alumnos.
Estudo de casos - Os Profesores proporán casos prácticos que os alumnos terán que resolver, ben individualmente, ben en grupo. As solucións se plantearán e cuestionarán ante o conxunto de alumnos.
Lecturas - Proporase a realización de recensións críticas a monografías ou a artigos doctrinais de investigación en materias propias da asignatura.
Proba de ensaio - A proba consistirá no desenvolvemento de tres temas ou subtemas do programa da materia.
Seminario - Ao longo do curso se proporá a participación en seminarios monográficos sobre modificacións normativas e sobre sentencias e resolucións da DGRN actuais.
Discusión dirixida - O Profesor proporá un tema de actualidade relacionado coas institucións obxecto de estudo para o seu debate, de maneira razoada e argumentada.
Solución de problemas - Os alumnos, en grupo ou individualmente, resolverán casos reais planteados polo Profesor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Seminario
Lecturas
Solución de problemas
Descrición
- O Profesor atenderá ós/ás alumnos/as de xeito individual e grupal, resolvendo os problemas suscitados poas lecturas, casos e problemas planteados para a súa axeitada resolución.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A5 - Ao longo do curso o Profesor proporá distintos casos ou supostos prácticos avaliables con cuestións que o alumno habrá de contestar ou resolver de maneira argumentada e sen utilizar materiais de apoio (nin bibliográficos, nin xurisprudenciais, nin normativos).
- A calificación obtida nas prácticas avaliables realizadas ao longo do curso se computará, exclusivamente, nas dúas oportunidades da primera convocatoria (maio/xunio e xullo).
50
Proba de ensaio A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 - A proba de ensaio constará de tres preguntas do programa da materia que o alumno habrá de desenvolver, por escrito, durante un periodo de tempo dunha hora.
- Además se incluirá un suposto práctico, con ocasión do cual se formularán preguntas ou cuestións que habrán de resolverse de maneira fundada e sen utilizar materiais de apoio (normativos, xurisprudenciais e bibliográficos)
50
 
Observacións avaliación
  • segunda oportunidad: sólo se conservan las prácticas una convocatoria, a partir de la presentación, si se suspende en segunda, es necesario presentarlas de nuevo. En todo caso, se pueden presentar en las dos convocatorias en las que se admiten.
  • régimen de los alumnos con dispensa de tiempo parcial: tienen que presentar un trabajo específico, cuyo título habrá de ser consensuado y aprobado por el profesor. Dicho trabajo habrá de acomodarse a las instrucciones del profesor.
  •  penalización por plagio: lleva aparejado, además del suspenso, la prohibición de presentarse en la siguiente convocatoria a su manifestación.
  • CRITERIO DE EVALUACIÓN. Es necesario aprobar test y prácticas Sólo se hará media, y se corregirán las prácticas, si se obtiene un mínimo de 4 puntos en el test.
  • El test tendrá 25 preguntas y una de reserva. Cada pregunta tendrá una sola respuesta posible válida. Las preguntas respondidas erróneamente contarán negativamente. Se responderán como mínimo 20 preguntas.

Fontes de información
Bibliografía básica ALBALADEJO, Manuel (2011). Derecho Civil. Vol. III (Derecho de bienes). Madrid. EDISOFER
LACRUZ BERDEJO, J. L. (y otros) (2003). Elementos de Derecho Civil, T. III (Vols. I, II y 3.bis). Madrid. Ed. Dykinson
DÍEZ-PICAZO, Luis (2008). Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Vol. III (Las relaciones jurídico-reales [...]) . Cizur Menor. Ed. Thomson - Civitas
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (2015). Manual de Derecho Civil. Derechos reales. Ed. Bercal, S.A.; Madrid

 

Bibliografía complementaria BUSTO LAGO, J. M.; ÁLVAREZ LATA, N. y PEÑA LÓPEZ, F. (2007). Acciones de protección de la posesión (Régimen jurídico, sustantivo y procesal, de las acciones de protección sumaria de la posesión). Cizur Menor. Ed. Aranzadi
DE PABLO CONTRERAS, P. (Coord.); MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C y PÉREZ ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL (2008 (2ª edic.)). Curso de Derecho Civil. Vol. III (Derechos reales). Madrid. Ed. Colex
CARRASCO PERERRA, Á.; CORDERO LOBATO, E. y GONZÁLEZ CARRASCO, Mª C. (202). Derecho de la construcción y la vivienda. Cizur Menor, Ed. Aranzadi
CASTILLO MARTÑINEZ, C. DEL C. (2010). Derecho privado y gestión urbanística: aspectos sustantivos y registrales. Madrid, Ed. La Ley
DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN BALLESTEROS, A. (2001). Sistema de Derecho Civil. Vol. III. Madrid. Ed. Tecnos
ARNAIZ EGUREN, R. (2010). Terreno y edificación, propiedad horizontal y prehorizontalidad. Cizur Menor, Ed. Civitas


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito da persoa/612G01007
Dereito de obrigas e danos/612G01016
Actuación e bens das administracións públicas/612G01017
Dereito da Contratación/612G01024
Dereitos Reais/612G01027

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
<p> </p>
  • Es imprescindible, para una adecuada comprensión de la materia, tener conocimientos esenciales en Derecho Patrimonial I (perspectiva dinámica de las relaciones jurídicas sobre bienes y derechos de contenido patrimonial). - Resultan recomendables lecturas sobre el modelo económico liberal y la evolución del capitalismo como régimen de apropiación y tenencia de los medios de producción.
  • Es conveniente completar su estudio cursando la materia optativa "Dereito da propiedade inmobiliaria". </ul>


  • (*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías