Identifying Data 2021/22
Subject (*) Real Estate Law Code 612G01046
Study programme
Grao en Dereito
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
First and Second Cycle 2nd four-month period
Fourth Optional 4.5
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Dereito Privado
Coordinador
Raposo Arceo, Juan Jesus
E-mail
juan.raposo.arceo@udc.es
Lecturers
Raposo Arceo, Juan Jesus
E-mail
juan.raposo.arceo@udc.es
Web http://http://www.dereito.udc.es/
General description BREVE DESCRICIÓN DOS CONTIDOS DA MATERIA:

I.- O dereito de propiedade e os seus estatutos xurídicos
II.- O estatuto xurídico da propiedade inmobiliaria urbana.
III.- O estatuto xurídico da propiedade inmobiliaria rústica (propiedade do chan rústico, facultades do propietario e a súa cesión ou transmisión, unidades mínimas de cultivo, explotacións agrarias, etc.).
IV.- O Rexistro da Propiedade: Actos e negocios inscribibles (en particular os actos urbanísticos), valor da publicidade rexistral.

OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA:
- Manexo adecuado das categorías xurídicas propias do “Dereito inmobiliario” e, en particular, dos estatutos xurídicos da propiedade urbana e rústica.
- O alumno debe adquirir as competencias e as destrezas suficientes para abordar e resolver con éxito calquera cuestión conflitiva que teña como obxecto o dereito de propiedade sobre bens inmobles.
- Coñecemento do significado, función e valor do Rexistro da Propiedade.

Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán cambios.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas, coas adaptacións necesarias (mencionadas no apartado de atención personalizada), no caso de que se precise pasar á docencia non presencial.

*Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: para consultas puntuais e para solicitar titorías virtuais.
- Moodle: para informar de novas, facilitar materiais, entregar tarefas, desenvolver debates a través de foros e realizar probas.
- Teams: para as sesións maxistrais, en grande grupo, e para as sesións interactivas, en pequenos grupos, nas franxas horarias asignadas á materia, para o seguimento do traballo. Tamén se utilizará esta ferramenta para a realización das titorías individuais e grupais (previamente concertadas a través do correo electrónico).

4. Modificacións na avaliación
Empregarase Teams como ferramenta para a exame.

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Knowledge of the main legal institutions
A2 Knowledge of the role of law as a regulatory system of social relations
A3 Grasping the systematic nature of the legal system
A4 Appreciating the interdisciplinary nature of legal problems
A5 Knowing the constitutional principles and values.
A6 Understanding the different manifestations of law in its historical evolution and in its current reality.
A7 Knowing the national and international legal and political structures.
A8 Basic knowledge of legal argumentation.
A9 Ability to handle legal sources (legal, jurisprudential and doctrinal).
A10 Ability to interpret and critically assess the legal system.
A11 Ability to understand and write legal documents.
A12 Management of legal oratory (ability to express themselves properly in public).
A13 Mastering new technologies applied to law.
A14 Ability to draft legal norms.
B2 Ability to know how to apply their knowledge to their work or vocation in a professional way and possess the skills that are usually demonstrated through the elaboration and defense of arguments and the resolution of problems within their area of study.
B3 Ability to gather and interpret relevant data (usually within their area of study) to make judgments that include a reflection on social, scientific or ethical relevant issues.
B5 Acquisition and assessment of those learning skills necessary to undertake further studies with a high degree of autonomy
B6 Learning to learn.
B7 Effective problem solving.
B8 Critical, logical, and creative thinking.
B9 Working autonomously on own initiative with a lifelong learning approach.
B10 Teamwork and collaboration.
B11 Ethical and social responsibility.
B12 Effective workplace communication and oral and written skills in Spanish, Galician and foreign languages.
B13 Computing and ICT skills.
C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
C2 Mastering oral and written expression in foreign languages.
C3 Using ICT in working contexts and lifelong learning.
C4 Exercising an open, educated, critical, committed, democratic and supportive citizenship for the sake of the common good.
C5 Understanding the importance of entrepreneurial culture and knowing the useful means for enterprising people.
C6 Critically assess the knowledge, technology and information available to solve the problems they face.
C7 Assume as a professional and citizen the importance of lifelong learning.
C8 Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecemento da organización dos dereitos dominicais no sistema xurídico español e galego A1
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A10
A11
A14
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B2
B3
B5
C1
C2
C3
C4
C6
C7
C8
Capacidade para o manexo de fontes xurídicas (legais, xurisprudenciais e doutrinais), relacionadas especialmente co sistema patrimonial A1
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A10
A11
A12
B6
B7
B8
B9
B11
B12
B13
C1
C2
C3
C4
C6
C7
C8
Capacidade de interpretar e analizar críticamente os problemas e as solucións que se plantexan no ámbeto da propiedade inmobiliaria, tanto urbana, como rústica. A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
C1
C2
C3
C4
C5
C6
Capacidade de comprender diferentes documentos xurídicos que atinxen a constitución, dinámica, ou extinción das relacións xurídico-reais A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
B6
B7
B8
B9
B12
B13
C1
C2
Resolver problemas relacionados coa materia de forma efectiva A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
B6
B7
B8
B9
B10
B12
B13
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Manexo básico do sistema de funcionamento do Rexistro da Propiedade. A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A9
A10
A11
A13
B6
B7
B8
B9
B12
B13
C1
C3
C4

Contents
Topic Sub-topic
I.- A PROPIEDADE INMOBILIARIA URBANA I.1.- O dereito da propiedade privada na Constitución.-
I.2.- A adquisición e o exercicio do «ius aedificandi».-
I.3.- Modos de acceso a propiedade inmobiliaria urbana e a súa financiación.-
I.4.- O réxime especial das viviendas protexidas.-
I.5.- O uso das edificacións. Clasificación e usos. Usos residenciais, comerciais e industriais, agrícolas - gandeiros - forestais e cinexéticos, dotacionais, de aparcamento. O cambio de uso.
II.- DEREITO PRIVADO E XESTIÓN URBANÍSTICA II.1.- Principios xerais do estatuto xurídico da propiedade urbana.-
II.2.- A clasificación do solo.-
II.3.- Os derechos e as obrigas dos propietarios dos distintos tipos de solo.-
II.4.- Os sistemas de xestión e de transformación do solo.-
II.5.- La situación de los terceros ante el desarrollo urbanístico.-
III.- A PUBLICIDADE DOS DEREITOS REAIS: O REXISTRO DA PROPIEDADE III.1.- O Rexistro da Propiedade: organización.
III.2.- O obxecto da publicidade inmobiliaria.
III.3.- O procedimento rexistral: inmatriculación, inscripción e calificación (recursos fronte a calificación).
III.4.- Anotacións preventivas e outros asentos rexistrais.
III.5.- Extinción e rectificación dos asentos rexistrais.
III.6.- Efectos da inscripción rexistral.
IV.- URBANISMO E REXISTRO DA PROPIEDADE IV.1.- Actos inscribibles
IV.2.- Supostos especiais de tramitación e adxudicación de fincas na reparcelación e os problemas das fincas e aproveitamentos de orixe.
IV.3.- A inscripción das obras novas.
V.- O REXISTRO DO CATASTRO INMOBILIARIO V.1.- A parcela catastral.
V.2.- Coordinación entre Catastro e Rexistro da Propiedade.
V.3.- Efectos da titularidade catastral dos inmoveis.
VI.- A PROPIEDADE RÚSTICA VI.1. Rasgos xerais do estatuto da propiedade rústica e particular consideración da función social da propiedad rústica.-
VI.2. O réxime xurídico da propiedade rústica. a) As explotacións agrarias prioritarias. b) As unidades mínimas de cultivo. c) Aproveitamento do solo rústico.-

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 15 30
Case study A1 A2 A3 A4 A5 12 12 24
Workbook A1 A2 A3 A4 A5 4 4 8
Long answer / essay questions A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 3 4.5 7.5
Seminar A9 A10 A11 A12 A13 4 4 8
Directed discussion A9 A10 A11 A12 A13 B2 B3 B5 5 0 5
Problem solving B7 B8 B2 B3 B5 15 15 30
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech - Os Profesores exporán os contidos fundamentales da materia, con participación crítica dos alumnos.
Case study - Os Profesores proporán casos prácticos que os alumnos terán que resolver, ben individualmente, ben en grupo. As solucións se plantearán e cuestionarán ante o conxunto de alumnos.
Workbook - Proporase a realización de recensións críticas a monografías ou a artigos doctrinais de investigación en materias propias da asignatura.
Long answer / essay questions - A proba consistirá no desenvolvemento de tres temas ou subtemas do programa da materia.
Seminar - Ao longo do curso se proporá a participación en seminarios monográficos sobre modificacións normativas e sobre sentencias e resolucións da DGRN actuais.
Directed discussion - O Profesor proporá un tema de actualidade relacionado coas institucións obxecto de estudo para o seu debate, de maneira razoada e argumentada.
Problem solving - Os alumnos, en grupo ou individualmente, resolverán casos reais planteados polo Profesor.

Personalized attention
Methodologies
Case study
Seminar
Workbook
Problem solving
Description
- O Profesor atenderá ós/ás alumnos/as de xeito individual e grupal, resolvendo os problemas suscitados poas lecturas, casos e problemas planteados para a súa axeitada resolución.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Case study A1 A2 A3 A4 A5 - Ao longo do curso o Profesor proporá distintos casos ou supostos prácticos avaliables con cuestións que o alumno habrá de contestar ou resolver de maneira argumentada e sen utilizar materiais de apoio (nin bibliográficos, nin xurisprudenciais, nin normativos).
- A calificación obtida nas prácticas avaliables realizadas ao longo do curso se computará, exclusivamente, nas dúas oportunidades da primera convocatoria (maio/xunio e xullo).
50
Long answer / essay questions A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 - A proba de ensaio constará de tres preguntas do programa da materia que o alumno habrá de desenvolver, por escrito, durante un periodo de tempo dunha hora.
- Además se incluirá un suposto práctico, con ocasión do cual se formularán preguntas ou cuestións que habrán de resolverse de maneira fundada e sen utilizar materiais de apoio (normativos, xurisprudenciais e bibliográficos)
50
 
Assessment comments
  • segunda oportunidad: sólo se conservan las prácticas una convocatoria, a partir de la presentación, si se suspende en segunda, es necesario presentarlas de nuevo. En todo caso, se pueden presentar en las dos convocatorias en las que se admiten.
  • régimen de los alumnos con dispensa de tiempo parcial: tienen que presentar un trabajo específico, cuyo título habrá de ser consensuado y aprobado por el profesor. Dicho trabajo habrá de acomodarse a las instrucciones del profesor.
  •  penalización por plagio: lleva aparejado, además del suspenso, la prohibición de presentarse en la siguiente convocatoria a su manifestación.
  • CRITERIO DE EVALUACIÓN. Es necesario aprobar test y prácticas Sólo se hará media, y se corregirán las prácticas, si se obtiene un mínimo de 4 puntos en el test.
  • El test tendrá 25 preguntas y una de reserva. Cada pregunta tendrá una sola respuesta posible válida. Las preguntas respondidas erróneamente contarán negativamente. Se responderán como mínimo 20 preguntas.

Sources of information
Basic ALBALADEJO, Manuel (2011). Derecho Civil. Vol. III (Derecho de bienes). Madrid. EDISOFER
LACRUZ BERDEJO, J. L. (y otros) (2003). Elementos de Derecho Civil, T. III (Vols. I, II y 3.bis). Madrid. Ed. Dykinson
DÍEZ-PICAZO, Luis (2008). Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Vol. III (Las relaciones jurídico-reales [...]) . Cizur Menor. Ed. Thomson - Civitas
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (2015). Manual de Derecho Civil. Derechos reales. Ed. Bercal, S.A.; Madrid

 

Complementary BUSTO LAGO, J. M.; ÁLVAREZ LATA, N. y PEÑA LÓPEZ, F. (2007). Acciones de protección de la posesión (Régimen jurídico, sustantivo y procesal, de las acciones de protección sumaria de la posesión). Cizur Menor. Ed. Aranzadi
DE PABLO CONTRERAS, P. (Coord.); MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C y PÉREZ ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL (2008 (2ª edic.)). Curso de Derecho Civil. Vol. III (Derechos reales). Madrid. Ed. Colex
CARRASCO PERERRA, Á.; CORDERO LOBATO, E. y GONZÁLEZ CARRASCO, Mª C. (202). Derecho de la construcción y la vivienda. Cizur Menor, Ed. Aranzadi
CASTILLO MARTÑINEZ, C. DEL C. (2010). Derecho privado y gestión urbanística: aspectos sustantivos y registrales. Madrid, Ed. La Ley
DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN BALLESTEROS, A. (2001). Sistema de Derecho Civil. Vol. III. Madrid. Ed. Tecnos
ARNAIZ EGUREN, R. (2010). Terreno y edificación, propiedad horizontal y prehorizontalidad. Cizur Menor, Ed. Civitas


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Person's Law/612G01007
Obligations and Tort Law/612G01016
Activity and Goods of Public Authorities/612G01017
Contract Law/612G01024
Property Law/612G01027

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
<p> </p>
  • Es imprescindible, para una adecuada comprensión de la materia, tener conocimientos esenciales en Derecho Patrimonial I (perspectiva dinámica de las relaciones jurídicas sobre bienes y derechos de contenido patrimonial). - Resultan recomendables lecturas sobre el modelo económico liberal y la evolución del capitalismo como régimen de apropiación y tenencia de los medios de producción.
  • Es conveniente completar su estudio cursando la materia optativa "Dereito da propiedade inmobiliaria". </ul>


  • (*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.