Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Movementos literarios e culturais dos países de fala inglesa Código 613505116
Titulación
Mestrado Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións (2019)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Simal Gonzalez, Begoña
Correo electrónico
begona.simal@udc.es
Profesorado
Simal Gonzalez, Begoña
Correo electrónico
begona.simal@udc.es
Web http://www.imaes.eu
Descrición xeral Investigación avanzada do estudio dos movimientos literarios e culturais nos países de fala inglesa. Mediante a exploración ducha variada gama de textos literarios e artístico-culturais representativos de variados ámbitos geográficos e históricos, ofrécese ao alumnado a posibilidade de examinar cuestions relativas á periodización peral das literaturas anglófonas (p. ex. Renacimiento, Romanticismo, Realismo e Naturalismo, Modernismo, Postmodernismo) así como as tendencias ideolóxicas e culturas dominantes en cada época e ámbito, que amparan e propician tal creación literaria (p. ex. narrativa social na Gran Depresión; existencialismo e teatro do absurdo na posguerra; reescritura histórica/identitaria na etapa poscolonial, autorreflexividade e sátira sociocultural na era postmoderna, etc…).
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A9 E09. Coñecemento dos principais modelos e recursos de investigación literaria/cultural no ámbito anglófono
A10 E10. Capacidade de utilizar as técnicas empregadas para a análise de textos artísticos e culturais no ámbito anglófono
A11 E11. Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das institucións do ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes épocas históricas.
A13 E13. Coñecemento das relacións entre as principais manifestacións artísticas e literarias no ámbito anglófono.
B6 CX1. Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de problemas propios de devandita área de estudo
B7 CX2. Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos Estudos Ingleses
B9 CX4. Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral.
B10 CX5. Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos Ingleses
B11 CX6. Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas propias.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade de utilizar as técnicas empregadas para a análise de textos artísticos e culturais no ámbito anglófono. Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos Estudos Ingleses. Capacidade para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos Ingleses AI10
BI7
BI10
Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en el ámbito anglófono Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio. AI9
BI6
BI11
Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das institucións do ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes épocas históricas. Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. AI11
BI9
Coñecemento das relacións entre as principais manifestacións artísticas e literarias no ámbito anglófono. AI13

Contidos
Temas Subtemas
1. Periodización xeral.
Introducción á periodización dos movementos literarios e culturais dos países de fala inglesa.
2. Estudos de caso. Estudo detallado dun ou máis movementos; análise de textos representativos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Seminario A10 A11 4 12 16
Sesión maxistral A9 A13 4 0 4
Análise de fontes documentais A10 B11 4 20 24
Traballos tutelados B6 B7 B10 B11 0 20 20
Debate virtual B9 B11 0 7 7
Presentación oral B9 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Seminario Técnica de traballo en grupo que ten como finalidade o estudo intensivo dun tema. Caracterízase pola discusión, a participación, a elaboración de documentos e as conclusións ás que teñen que chegar todos os compoñentes do seminario.
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Análise de fontes documentais Técnica metodolóxica que supón a utilización de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos (textos literarios, fragmentos de documentais ou películas, etc.) relevantes para a temática da materia con actividades especificamente deseñadas para a análise dos mesmos.
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe. "SUPERVISED RESEARCH PROJECT": ELABORACIÓN DUN ENSAIO CRÍTICO.
Debate virtual Técnica de dinámica de grupos que xira en torno a unha discusión onde as persoas dialogan sobre un tema específico seguindo un esquema previsto. Intervén un moderador, que leva o debate. Desenvólvese a través dun contorno virtual de aprendizaxe mediante ferramentas de comunicación síncrona (Chat) ou asíncrona (foro).
Presentación oral Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica. EXPOSICIÓN ORAL DO TRABALLO TUTELADO.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Orientación cara á elaboración e presentación dos traballos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais A10 B11 Análise e comentario de textos (oral ou escrito). 10
Presentación oral B9 Breve exposición oral do traballo tutelado de investigación. 10
Traballos tutelados B6 B7 B10 B11 Traballo de investigación (final long essay), que será presentado oralmente e máis por escrito ao final do curso. 50
Seminario A10 A11 Valorarase a asistencia do alumnado ás sesións e a súa participación.
Os debates acerca dun texto/tema concretos levados a cabo nos seminarios complementan o debate virtual (on-line), e viceversa.
20
Debate virtual B9 B11 Debate en liña no que o alumnado deberá participar de xeito activo e crítico, afondando nos textos e temas abordados na clase, nomeadamente nos seminarios. 10
 
Observacións avaliación
<p>RESUMO DA EVALUACIÓN&nbsp;</p><ul>
 • <b>40% avaliación continua</b>&nbsp;(20% attendance and participation + 20% essays and other activities)&nbsp;
 • <b>60% ensaio final</b>&nbsp;&nbsp;(supervised project + presentation)
 • </ul><p>O alumnado con dispensa o que non poda asistir a clase de xeito regular será avaliado por medio dunha proba final (= 100%).</p>

  Fontes de información
  Bibliografía básica VV.AA. (2010). The Cambridge Companion to British Literature. Cambridge: CUP
  Balshaw, Maria and Liam Kennedy, eds. (2002). Urban Space and Representation. London: Penguin
  Amigoni, David (2011). Victorian Literature. Edinburgh: Edinburgh University Press
  Amigoni, David. Victorian Literature. Edinburgh : Edinburgh University Press,&nbsp; 2011.

  The Cambridge Companion to British Romanticism. Cambridge ; New York. Cambridge University Press, 2010.

  Victorian Literature. Balshaw, Maria and Liam Kennedy, eds. Urban Space and Representation. London:Pluto, 2000. Benjamin, Walter. The Arcades Project. Cambridge: Harvard UP, 2002.

  Bradbury, Malcolm and James MacFarlane. Modernism. London: Penguin, 1991.

  Brooker, Peter. Modernity and Metropolis:Writing, Film and Urban Formations New York: Palgrave, 2002.

  Andrew Thacker, eds. Geographies of Modernism : Literatures, Cultures, Spaces . New York: Routledge, 2005.

  Brown Tindall, George and David E. Shi. America: A Narrative History, vol. 2. New York: Norton, 1996.

  Carter, Ronald. The Routledge History of Literature in English Britain and Ireland. London: Routledge, 1997.

  Caws, Mary Ann, ed. City Images: Perspectives from Literature, Philosophy and Film. Amsterdam: Gordon and Breach, 1991.

  Clarke, Graham. The American City. New York: Helm, 1997.

  The American City: Literary Sources and Documents. Robertsbridge: Helm, 1997.

  Cuerkovich, A. Mixed Feelings Feminism,1992

  Donald, James. Imagining the Modern City. Minneapolis: U of Minnesota P, 1999

  Hand, Derek. A History of the Irish Novel: from 1665 to 2010. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.

  Henkin, David M. City Reading. New York: Columbia UP, 1998.

  Hurm, Gerd. Fragmented Urban Images: The American City in Modern Fiction from Stephen Crane to Thomas Pynchon. New York : Peter Lang, 1991

  Hughes, W. Maniac in the Cellar, 1980. Legates, Richard T. The City Reader. London: Routledge, 2003.

  Lehan, Richard. The City in Literature: An Intellectual and Cultural History. Berkeley:U of California P, 1998.

  Lombardo, Patrizia. Cities, Words and Images:From Poe to Scorsese. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2003.

  Miller, D.A. Cage aux Folles,1980 Pike, Burton. Image of the City in Modern Literature. New Jersey: Princeton, UP. 1981.

  Shail, Andrew. The Cinema and the Origins of Literary Modernism. New York: Routledge, 2012

  Shiel, Mark. Screening the City . London: Verso, 2003.

  Showalter, Elaine. A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing. London: Virago, 1982.

  Tillotson, K. The Woman in White, 1969

  Williams, Raymond. The Country and the City. London: Chatto, 1973.

  Woodward Smith, Elizabeth. Diccionario de referencias culturales en la literatura inglesa. Santiago de Compostela: Universidade de A Coruña, Departamento de Filología Inglesa, 2002.

  Young, Tory. Studying English Literature : A Practical Guide. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2008.
  Bibliografía complementaria


  Recomendacións
  Materias que se recomenda ter cursado previamente

  Materias que se recomenda cursar simultaneamente

  Materias que continúan o temario

  Observacións


  (*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías