Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Traballo Fin de Mestrado Código 613505122
Titulación
Mestrado Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións (2019)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 12
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web http://http://www.imaes.eu/
Descrición xeral Toda a información relativa ao TFM pode ser consultada no seguinte link:
http://www.imaes.eu/?page_id=1638
Plan de continxencia 1.Modificacións nos contidos
Non se modifican.
2.Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Textos, Documentos e Traballos tutelados.
*Metodoloxías docentes que se modifican
Sesións presenciais que pasan a ser telemáticas vía Email, Moodle e Teams.
3.Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Moodle, Teams e Correo Electrónico.
4.Modificacións na avaliación
Traballos tutelados.
Observacións de avaliación:
Participación evaluada vía Teams e a través de contribucións escritas.
5.Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se modifica. Facilitaranse textos en formato electrónico sempre que sexa posible.

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título

Contidos
Temas Subtemas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición

Atención personalizada
Metodoloxías
Descrición


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías