Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Lingüística aplicada Código 613836003
Titulación
Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada (2013)
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Máster Oficial 1º cuatrimestre
Primero Obligatoria 6
Idioma
Castellano
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinador/a
Morales Lopez, Esperanza
Correo electrónico
e.morales.lopez@udc.es
Profesorado
Mascato Rey, Rosario
Morales Lopez, Esperanza
Correo electrónico
rosario.mascato@udc.es
e.morales.lopez@udc.es
Web
Descripción general Afianzar o coñecemento dos conceptos e metodoloxías asociados ás distintas ramas da lingüística aplicada.
Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos
Non se prevé alterar os contidos inicialmente previstos.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
-Actividades iniciais
-Lecturas
-Sesión maxistral
-Traballo tutelado
-Seminarios

*Metodoloxías docentes que se modifican
As horas presenciais das sesións expositivas serán substituídas por sesións vía Teams (en modo síncrono ou asíncrono) acordadas previamente co alumnado en función das súas condicións (técnicas ou persoais).3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Correo electrónico.
Moodle.
Teams (por vía síncrona ou asíncrona).


4. Modificacións na avaliación
Deixan de ser pertinentes as puntuacións referidas ás sesións maxistrais e ás actividades iniciais e deposítase na elaboración do traballo tutelado o total da cualificación final.Esta metodoloxía asenta na elaboración dun traballo de contido lingüístico, consensuado co profesor ou coa profesora preferencialmente no inicio do cuadrimestre. Cada estudante ten de desenvolver un tema concreto, igualmente consensuado coa persoa responsábel da docencia. O traballo require seguimento por parte desta (orientación, recomendacións na bibliografía etc.). Valorizaranse os resultados obtidos, a clareza expositiva, a calidade da lingua e a capacidade de chegar a conclusións propias.
*Observacións de avaliación:
Mantéñense, no xeral, as mesmas directrices que as que figuran na Guía docente. Con todo, a data de entrega do traballo tutelado amplíase até coincidir coa data oficial do exame, aprobada no seu día pola Xunta da Facultade de Filoloxía. Para superar a materia, é necesario obter unha cualificación igual ou superior a 5 no traballo tutelado. A segunda oportunidade de xullo estará determinada polos mesmos condicionalismos que a de xuño.
O alumnado con dificuldades para o acompañamento da materia durante a vixencia deste plano de continxencia, quer por motivos de conexión ou de medios, quer por necesidades ou limitacióna de calquera outro tipo (cuidado de menores ou maiores dependentes, conciliación, horarios ou espacios restrinxidos, etc.) deberá contactar co profesorado no menor tiempo posíbel a fin de que poidan ser arbitradas todas as medidas de flexibilización e adaptación necesarias a cada caso particular.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Mantense a relación fundamental de referencias bibliográficas marcadas na Guía Docente. No entanto, tamén é preciso ponderarmos algunhas alteracións no tocante a outros aspectos da bibliografía:
(i) As lecturas poderán ser mudadas por outras accesíbeis na rede ou dispoñibilizadas en Moodle.
(ii) As recomendacións bibliográficas para os traballos tutelados poderán tamén ser mudadas por outras publicacións dispoñibeis na rede ou en Moodle se o estudantado for incapaz de acceder ás iniciais.
(iii) Se houber alumnas ou alumnos con dificultades para se conectaren, estudarase cada caso en particular de maneira a lles proporcionar, a través doutros medios, os materiais necesarios.

Competencias del título
Código Competencias del título
A1 Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual en lingüística.
A2 Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.
A3 Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.
A6 Conocimiento de las principales áreas de la lingüística aplicada.
A7 Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia, asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística…).
B1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
B2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
B3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
B4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
B5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
B6 Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.
B7 Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
B8 Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.
B9 Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales.
B10 Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el máster.
C4 Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C5 Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas emprendedoras.
C6 Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Afianzamiento del conocimiento de los conceptos y metodologías asociados a las distintas ramas de la lingüística aplicada. AI1
AI2
AI3
AI6
AI7
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI9
BI10
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
Distinguir las principales ramas de la lingüística aplicada. AI2
AI3
AI6
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
CM6
CM8
Gestionar y comprender las situaciones comunicativas específicas: -Aplicaciones psicolingüísticas -Aplicaciones sociolingüísticas -Interacción comunicativa -Industrias de la lengua y tecnología lingüísticas -Didáctica y aprendizaje de lenguas en un contexto multicultural y multilingüe AI2
AI3
AI6
AI7
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI8
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contenidos
Tema Subtema
1. Conceptos básicos y procedimientos en la lingüística aplicada
1.1. Contextualización de las aplicaciones de la Lingüística
1.2. Lingüística teórica versus Lingüística aplicada
1.3. Sus raíces en la Lingüística y su fundamentación.
2. Perfiles actuales de las áreas de la Lingüística aplicada. 2.1. A Glosodidáctica: los problemas del aprendizaje de lenguas.
2.2. La Traductología: los procesos de transferencia y el concepto de equivalencia comunicativa.
2.3. La Planificación lingüística que integra problemas de adaptación de corpus y de funcións (estatus).
2.4. La Lingüística clínica: patologías verbales y disfuncións de la comunicación.
2.5. La Lingüística forense que resalta el papel de los rasgos lingüísticos particulares en los peritajes de identificación. Las asesorías en comunicación y la mediación comunicativa.
2.6. La Lingüística tecnológica (lingüística de corpus, lingüística informática y lingüística computacional) que diseña herramentas para procesar automáticamente las linguas.
3. Proyecciones de la teoría aplicada en el aprendizaje y enseñanza de lenguas. La Glosodidáctica. Teoría y modelos en tradución. 3.1. La competencia plurilingüe y la competencia pluricultural
3.2. Un nuevo paradigma en la enseñanza de las lenguas. Los enfoques plurales
3.3. Propuestas didácticas
3.4. Consideraciones generales sobre la tradución. Teorías y modelos en traducción.
4. Aplicaciones psicolingüísticas: patologías del lenguaje y de adquisición del lenguaje. 4.1. Las aplicaciones requeridas en las disfunciones comunicativas
4.2. La Lingüística Clínica
5. Modelos y teorías aplicables en la planificación lingüística. Política y planificación lingüísticas. 5.1. Definición de política y planificación lingüísticas
5.2. Los procesos de estandarización lingüística.
5.3. Las ideologías lingüísticas: lengua y conflicto,
ecoloxía lingüística, las perspectivas socio-ecolóxica y comunicativa.

6. Aplicaciones de la Lingüística y nuevas tecnologías. La Lingüística tecnológica. 6.1. Lingüística computacional
6.2. Inteligencia artificial
6.3. Síntesis y reconocimiento del habla
6.4. Lexicografía. Análisis morfológico y sintáctico computacionales
6.5. Sistemas dialogados.
7. Aplicaciones en asesorías de comunicación y en los peritajes. La Lingüística forense. 7.1. Teorías discursivas relevantes para el análise de las situaciones comunicativas.
7.2. Auditoría aplicada a la comunicación interna y externa en instituciones
7.3. El estudio del conflicto comunicativo en la relación profesional y en la mediación.
7.4. Auditoría comunicativa, y derechos humanos y sociales.
7.5. Lingüística forense y su desarrollo actual.

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Discusión dirigida A1 A2 A3 A6 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C4 C5 C6 C7 C8 10 20 30
Trabajos tutelados A1 A2 A6 A7 B2 B3 B4 0 50 50
Lecturas A1 A2 A3 A6 B1 B3 B5 B6 B7 B10 C4 C7 C8 0 15 15
Estudio de casos A7 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 C4 C8 20 30 50
 
Atención personalizada 5 0 5
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Discusión dirigida Debates sobre las lecturas obligatorias.
Trabajos tutelados Trabajo académico sobre algún caso concreto relacionado con las disciplinas de la asignatura.
Lecturas Bibliografía básica sobre los distintos temas de la asignatura, que servirán de base para las discusiones dirigidas.
Estudio de casos Análisis en clase de casos empíricos de cada una de las subdisciplinas de la Lingüística aplicada.

Atención personalizada
Metodologías
Estudio de casos
Trabajos tutelados
Descripción
La materia podrá ser adaptada a estudiantes con discapacidades y a los que no tengan un nivel de español similar al nativo.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Estudio de casos A7 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 C4 C8 Análisis de casos diversos de cada uno de los ámbitos de la disciplina. Realización de pequeños ejercicios. 30
Discusión dirigida A1 A2 A3 A6 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C4 C5 C6 C7 C8 Lectura de la bibliografía obligatoria y participación activa en el debate en clase. 10
Trabajos tutelados A1 A2 A6 A7 B2 B3 B4 Realización de dos trabajos a partir de las lecturas obligatorias y el análisis de un caso empírico. 60
 
Observaciones evaluación

– Se calificará como "no presentado", en la primera oportunidad, a quien no entregue los trabajos tutelados.

- El alumnado podrá optar a un examen (100% da cualificación) o
evaluación continuada: trabajos tutelados:
60%; otras actividades evaluables: 25%; y asistencia y
participación en las clases: 15%.

- Estudiantes con dispensa oficial de asistencia a clase:
examen 100% para las dos oportunidades.

– Se valorará tanto el contenido teórico-metodolóxico como el
estilo, la capacidade argumentativa y la corrección idiomática.


Fuentes de información
Básica Calvet, Louis-Jean (2007). As políticas lingüísticas. São Paulo: Parábola.
Diéguez Vide, Faustino & Peña Casanova, Jordi (2012). Cerebro y Lenguaje. Sintomatología neurolingüística. Buenos Aires/Madrid, Médica Panamericana.
Smith, Benita R. & Leinonen, Eeva (1992). Clinical Pragmatics. Unravelling the complexities of communicative failure . London/N. York, Chapman & Hall,
Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. [Hay trad. en español del Inst. Cervantes]. Cambridge: Cambridge University Press.
Larsen-Freeman, Diane y Cameron, Lynne (2008). Complex Systems and applied linguistics. Oxford: Oxford U P.
Tomasello, M. (2003). Constructing a language. A usage-based theory of language acquisition. Boston: Harvard U. P.
Byram, M. et al. (2002). Developing the intercultural dimension in language teaching. A practical introduction for teachers. Estrasburgo: Council of Europe (http://goo.gl/i8XKp)
Morales López, E. (2020). Discursive constructions on Spanish languages: towards overcoming the conflict framework.. Journal of Language and Politics. 19 (2): 311-330.
Morales López, Esperanza, Prego Vázquez, Gabriela y Domínguez Seco, Luzia (2006). El conflicto en las empresas desde el Análisis del Discurso. . Universidad de A Coruña, A Coruña.
Fernández Pérez, M. (1999). El enfoque pragmático en el diseño y proyección de pruebas de evaluación lingüística en edad infantil. Pragmalingüística, 8/9: 113-122
Stemmer, Brigitte & Whitaker, Harry A. (eds.) (1998). Handbook of Neurolinguistics, . London/New York, Academic Press
Del Valle, José y Narvaja de Arnoux, Elvira (eds.) (2010). Ideologías lingüísticas y el español en contexto histórico. Monográfico en Spanish in Context, 7/1.
Lomas, C. (2014). La educación lingüística. Barcelona: Octaedro
Cooper, Robert L. (1997). La planificación lingüística y el cambio social. Madrid: Cambridge U. P.
Rhea, Paul (2007). Language Disorders from Infancy through Adolescence.. St. Louis, Missouri: Elsevier
Galdia, Marcus (2009). Legal linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Lechevrel, Nadège (2010). Les approaches écologiques en linguistique. Enquête critique. . Lovain-La-Neuve : Bruyland-Academia, S. A.
Blanken, G. et al. (eds.) (1993). Linguistic disorders and pathologies. An international handbook. Berlín: Gruyter
Marcos Marín, Francisco y Sánchez Lobato, Jesús (1991). Lingüística Aplicada. Madrid: Síntesis
Lacorte, Manel (coord.) (2007). Lingüística aplicada del español. Madrid, Arco Libros.
Celi Pereira, Regina y Roca, Pilar (2009). Lingüística aplicada. Um caminho con diferentes acessos. Contexto
Candelier, Michelier et al. (2008). MAREP (Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las Lenguas y de las Culturas), European Center for Modern Languages.. European Center for Modern Languages.
Cuetos, F. (ed.) (2012). Neurociencia del lenguaje. Bases neurológicas e implicaciones clínicas. Buenos Aires / Madrid: Médica Panamericana
Crystal, David (1980). Patologías del lenguaje. Madrid, Cátedra, 1983.
Appel, R. y Muysken, P. (1996). Planificación lingüística. En Bilingüismo y contacto de lenguas.. Barcelona: Ariel
Vilarrubias, M. (2019). Por una ley de lenguas. Bilbao: Deusto
Calvet, Louis-Jean (2004). Por unha ecologia das linguas no mundo. Santiago de Compostela: Laiovento.
Plaza Pust, Carolina y Morales López, Esperanza (eds.) (2008). Sign Bilingualism: Language Development, Interaction, and Maintenance in Sign Language Contact Situations.. Ámsterdam: John Benjamins
Bastardas Boada, A. (2013). Sociolinguistics: towards a complex, ecological view, en Massip-Bonet, À. y Bastardas-Boada, A. (eds.) Complexity perspectives on language, communication and society. Berlin & Heidelberg: Springer-Verlag
Chapelle, Carol (ed.) (2012). The Encyclopedia of Applied Linguistics. London: Wiley & Sons, 10 vols.
Bargiela-Chiappini, Francesca (eds.) (2010). The handbook of business discourse. Edinburg: Edinburg U. P.
D'Amico, Jack; Müller, Nicole & Ball, Martin (eds.) (2012). The Handbook of Language and Speech Disorders . London: Wiley & Blackwell.
Kaplan, Robert (2010). The Oxford Handbook of Applied Linguistics. . Oxford: Oxford University Press.
Simpson, James (ed.) (2011). The Routledge Handbook of Applied Linguistics . London: Routledge.
Sánchez Lobato, Jesús y Santos Gargallo, Isabel (2005). Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE). Madrid, SGEL.
Payrató, Luis (1998). “La dimensión aplicada”, “Lingüística y lingüísticas”, “El supermercado lingüístico” y “¡Peligro!: lingüistas trabajando”. En De profesión lingüista. Panorama de la lingüística aplicada.. Barcelona: Ariel.
Del Valle, José (2005). “La lengua, patria común: Política lingüística, política exterior y el post-nacionalismo hispánico”.. http://miradassobrelalengua.blogia.com/2007/061102-jose-del-valle-la-lengua-patria-comun-politica-li
Fernández Pérez, Milagros (2004). “Lingüística aplicada”.. http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ling_geral/index.asp.
Calvet, Jean Louis y Varela, L. (2000). “XXIe siècle: le crépuscule des langues? Critique du discours Politico-Linguistiquement Correct”. . Estudios de Sociolingüística (Universidad de Vigo), (2)
Fernández Pérez, M. (2005). ¿Cómo evaluar el lenguaje infantil?, en Serra, E. y Veyrat, M. (eds.) Estudios de lingüística clínica. 4. Problemas de eficacia comunicativa. Descripción, detección, rehabilitación.. Valencia: Univ. València
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios

El estudio de casos será un componente fundamental en la asignatura. El trabajo tutelado requerirá necesariamente el análisis de datos empíricos de cualquiera de los ámbitos de la disciplina.(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías