Identifying Data 2020/21
Subject (*) Applied Linguistics Code 613836003
Study programme
Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada (2013)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Letras
Coordinador
Morales Lopez, Esperanza
E-mail
e.morales.lopez@udc.es
Lecturers
Mascato Rey, Rosario
Morales Lopez, Esperanza
E-mail
rosario.mascato@udc.es
e.morales.lopez@udc.es
Web
General description Afianzar o coñecemento dos conceptos e metodoloxías asociados ás distintas ramas da lingüística aplicada.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se prevé alterar os contidos inicialmente previstos.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
-Actividades iniciais
-Lecturas
-Sesión maxistral
-Traballo tutelado
-Seminarios

*Metodoloxías docentes que se modifican
As horas presenciais das sesións expositivas serán substituídas por sesións vía Teams (en modo síncrono ou asíncrono) acordadas previamente co alumnado en función das súas condicións (técnicas ou persoais).3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Correo electrónico.
Moodle.
Teams (por vía síncrona ou asíncrona).


4. Modificacións na avaliación
Deixan de ser pertinentes as puntuacións referidas ás sesións maxistrais e ás actividades iniciais e deposítase na elaboración do traballo tutelado o total da cualificación final.Esta metodoloxía asenta na elaboración dun traballo de contido lingüístico, consensuado co profesor ou coa profesora preferencialmente no inicio do cuadrimestre. Cada estudante ten de desenvolver un tema concreto, igualmente consensuado coa persoa responsábel da docencia. O traballo require seguimento por parte desta (orientación, recomendacións na bibliografía etc.). Valorizaranse os resultados obtidos, a clareza expositiva, a calidade da lingua e a capacidade de chegar a conclusións propias.
*Observacións de avaliación:
Mantéñense, no xeral, as mesmas directrices que as que figuran na Guía docente. Con todo, a data de entrega do traballo tutelado amplíase até coincidir coa data oficial do exame, aprobada no seu día pola Xunta da Facultade de Filoloxía. Para superar a materia, é necesario obter unha cualificación igual ou superior a 5 no traballo tutelado. A segunda oportunidade de xullo estará determinada polos mesmos condicionalismos que a de xuño.
O alumnado con dificuldades para o acompañamento da materia durante a vixencia deste plano de continxencia, quer por motivos de conexión ou de medios, quer por necesidades ou limitacióna de calquera outro tipo (cuidado de menores ou maiores dependentes, conciliación, horarios ou espacios restrinxidos, etc.) deberá contactar co profesorado no menor tiempo posíbel a fin de que poidan ser arbitradas todas as medidas de flexibilización e adaptación necesarias a cada caso particular.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Mantense a relación fundamental de referencias bibliográficas marcadas na Guía Docente. No entanto, tamén é preciso ponderarmos algunhas alteracións no tocante a outros aspectos da bibliografía:
(i) As lecturas poderán ser mudadas por outras accesíbeis na rede ou dispoñibilizadas en Moodle.
(ii) As recomendacións bibliográficas para os traballos tutelados poderán tamén ser mudadas por outras publicacións dispoñibeis na rede ou en Moodle se o estudantado for incapaz de acceder ás iniciais.
(iii) Se houber alumnas ou alumnos con dificultades para se conectaren, estudarase cada caso en particular de maneira a lles proporcionar, a través doutros medios, os materiais necesarios.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Coñecemento dos principios básicos, as técnicas fundamentais e algúns resultados destacados da investigación actual en lingüística.
A2 Capacidade para comprender a diversidade teórica e metodolóxica das escolas lingüísticas.
A3 Capacidade para distinguir e aplicar axeitadamente os distintos métodos de investigación en lingüística.
A6 Coñecemento das principais áreas da lingüística aplicada.
A7 Capacidade para aplicar os coñecementos lingüísticos adquiridos aos problemas do mundo profesional (docencia, asesoramento e mediación lingüística, tradución, lexicografía, planificación lingüística...).
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións —e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan— a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B6 Capacitación dos estudantes para que adquiran coñecementos lingüísticos especializados e habilidades para analizar criticamente as propostas máis relevantes no ámbito dos estudos lingüísticos.
B7 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permitan aos estudantes acceder ao exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.
B8 Capacidade dos estudantes no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos, así como indicar a súa utilidade na práctica profesional e investigadora.
B9 Capacidade dos estudantes para abrir vías de investigación novidosas no ámbito dos estudos lingüísticos, dotándoas de aplicación práctica para a súa transferencia a distintos ámbitos profesionais
B10 Capacidade dos estudantes para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o máster.
C4 Desenvolvemento para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Comprensión da importancia da cultura emprendedora e coñecemento dos medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valoración crítica do coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asunción, como profesional e como cidadán/a, da importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valoración da importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer os conceptos básicos e as metodoloxías asociadas ás distintas ramas da lingüística aplicada. AR1
AR2
AR3
AR6
AR7
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
BR9
BR10
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
Distinguir as principais ramas da lingüística aplicada AR2
AR3
AR6
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
CC6
CC8
Xestionar e comprender as situacións comunicativas específicas: -Aplicacións psicolingüísticas -Aplicacións sociolingüísticas -Interacción comunicativa -Industrias da lingua e tecnoloxía lingüísticas -Didáctica e aprendizaxe de linguas nun contexto multicultural e multilingüe AR2
AR3
AR6
AR7
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR8
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
1. Conceptos básicos e procedementos na lingüística aplicada

1.1. Contextualización das aplicaciones da Lingüística
1.2. Lingüística teórica versus Lingüística aplicada
1.3. O seu raizame na Lingüística e a súa fundamentación
2. Lingüística aplicada: principais ramas 2.1. A Glosodidáctica: os problemas da aprendizaxe de linguas.
2.2. A Traductoloxía: os procesos de transferencia e o concepto de equivalencia comunicativa.
2.3. A Planificación lingüística que integra problemas de adaptación de corpus y de funcións(estatus).
2.4. A Lingüística clínic: patoloxías verbais e disfuncións da comunicación.
2.5. A Lingüística forense que subliña o papel de rasgos lingüísticos particulares nos peritaxes de identificación. As asesorías en comunicación e a mediación comunicativa.
2.6. A Lingüística tecnolóxica (lingüística de corpus, lingüística informática e lingüística computacional) que deseña ferramentas para procesar automáticamente as linguas.
3. Proxeccións de teoría aplicada na aprendizaxe e no ensino de linguas. A Glosodidáctica. Teoría e modelos en tradución. 3.1. A competencia plurilingüe e a competencia pluricultural
3.2. Un novo paradigma no ensino de linguas. Os enfoques plurais
3.3. Propostas didácticas
3.4. Consideracións xerais sobre a tradución. Teorías e modelos en tradución.
4. Aplicacións psicolingüísticas: patoloxías da linguaxe e adquisición da linguaxe
4.1. As aplicacións requeridas nas disfuncións comunicativas
4.2. A Lingüística Clínica
5. Modelos e teorías aplicables en planificación lingüística. Política e planificación lingüísticas. 5.1. Definición de política e planificación lingüísticas
5.2. Os procesos de estandarización lingüística.
5.3. As ideoloxías lingüísticas: lingua e conflicto,
ecoloxía lingüística, as perspectivas socio-ecolóxica e comunicativa.
6. Aplicacións da Lingüística e novas tecnoloxías. A Lingüística tecnolóxica. 6.1. Lingüística computacional
6.2. Inteligencia artificial
6.3. Síntese e recoñecemento da fala
6.4. Lexicografía. Análise morfolóxico e sintáctico computacionais
6.5. Sistemas dialogados.
7. Aplicacións en asesorías de comunicación e nas peritaxes. A Lingüística forense.

7.1. Teorías discursivas relevantes para a análise das situacións comunicativas.
7.2. Auditoría aplicada á comunicación interna e externa en institucións
7.3. O estudio do conflicto comunicativo na relación profesional e na mediación.
7.4. Auditoría comunicativa, e dereitos humáns e sociais.
7.5. Lingüística forense e o seu desenvolvemento actual.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Directed discussion A1 A2 A3 A6 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C4 C5 C6 C7 C8 10 20 30
Supervised projects A1 A2 A6 A7 B2 B3 B4 0 50 50
Workbook A1 A2 A3 A6 B1 B3 B5 B6 B7 B10 C4 C7 C8 0 15 15
Case study A7 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 C4 C8 20 30 50
 
Personalized attention 5 0 5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Directed discussion Debates sobre as lecturas obrigatorias.
Supervised projects Traballo académico sobre algún caso concreto relacionado coas disciplinas da materia.
Workbook Bibliografía básica sobre os distintos temas da materia, que servirán de base para as discusións dirixidas.
Case study Análise na aula de casos empíricos de cada unha das subdisciplinas da Lingüística aplicada.

Personalized attention
Methodologies
Case study
Supervised projects
Description
A materia poderá ser adaptada a estudantes con dispacacidades e aos que non teñan un nivel de español similar ao nativo

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Case study A7 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 C4 C8 Análise de casos diversos de cada un dos ámbitos da disciplina. Realización de exercicios breves. 30
Directed discussion A1 A2 A3 A6 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C4 C5 C6 C7 C8 Lectura da bibliografía obrigatoria e participación activa no debate na aula. 10
Supervised projects A1 A2 A6 A7 B2 B3 B4 Realización de dous traballos a partir das lecturas obrigatorias e a análise dun caso empírico. 60
 
Assessment comments

– Cualificarase como "non presentado", na primeira oportunidade, a quen no entregue os traballos tutelados.

– Na segunda oportunidade, o/a estudante pode optar pola realización dun exame escrito (100% nota) ou por avaliación continuada: tres titorías sobre os contidos do curso (25%) e dous traballos tutelados, correspondentes ás dúas partes da materia (75%).

– Valoraranse tanto o contido teórico-metodolóxico como o estilo, a capacidade argumentativa e a corrección idiomática.

– Os estudantes a tempo parcial con dispensa académica recoñecida realizarán actividades compensatorias dos talleres, logo de acordo co profesor.
 


Sources of information
Basic Calvet, Louis-Jean (2007). As políticas lingüísticas. São Paulo: Parábola.
Diéguez Vide, Faustino & Peña Casanova, Jordi (2012). Cerebro y Lenguaje. Sintomatología neurolingüística. Buenos Aires/Madrid, Médica Panamericana.
Smith, Benita R. & Leinonen, Eeva (1992). Clinical Pragmatics. Unravelling the complexities of communicative failure . London/N. York, Chapman & Hall,
Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. [Hay trad. en español del Inst. Cervantes]. Cambridge: Cambridge University Press.
Larsen-Freeman, Diane y Cameron, Lynne (2008). Complex Systems and applied linguistics. Oxford: Oxford U P.
Tomasello, M. (2003). Constructing a language. A usage-based theory of language acquisition. Boston: Harvard U. P.
Byram, M. et al. (2002). Developing the intercultural dimension in language teaching. A practical introduction for teachers. Estrasburgo: Council of Europe (http://goo.gl/i8XKp)
Morales López, E. (2020). Discursive constructions on Spanish languages: towards overcoming the conflict framework.. Journal of Language and Politics. 19 (2): 311-330.
Morales López, Esperanza, Prego Vázquez, Gabriela y Domínguez Seco, Luzia (2006). El conflicto en las empresas desde el Análisis del Discurso. . Universidad de A Coruña, A Coruña.
Fernández Pérez, M. (1999). El enfoque pragmático en el diseño y proyección de pruebas de evaluación lingüística en edad infantil. Pragmalingüística, 8/9: 113-122
Stemmer, Brigitte & Whitaker, Harry A. (eds.) (1998). Handbook of Neurolinguistics, . London/New York, Academic Press
Del Valle, José y Narvaja de Arnoux, Elvira (eds.) (2010). Ideologías lingüísticas y el español en contexto histórico. Monográfico en Spanish in Context, 7/1.
Lomas, C. (2014). La educación lingüística. Barcelona: Octaedro
Cooper, Robert L. (1997). La planificación lingüística y el cambio social. Madrid: Cambridge U. P.
Rhea, Paul (2007). Language Disorders from Infancy through Adolescence.. St. Louis, Missouri: Elsevier
Galdia, Marcus (2009). Legal linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Lechevrel, Nadège (2010). Les approaches écologiques en linguistique. Enquête critique. . Lovain-La-Neuve : Bruyland-Academia, S. A.
Blanken, G. et al. (eds.) (1993). Linguistic disorders and pathologies. An international handbook. Berlín: Gruyter
Marcos Marín, Francisco y Sánchez Lobato, Jesús (1991). Lingüística Aplicada. Madrid: Síntesis
Lacorte, Manel (coord.) (2007). Lingüística aplicada del español. Madrid, Arco Libros.
Celi Pereira, Regina y Roca, Pilar (2009). Lingüística aplicada. Um caminho con diferentes acessos. Contexto
Candelier, Michelier et al. (2008). MAREP (Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las Lenguas y de las Culturas), European Center for Modern Languages.. European Center for Modern Languages.
Cuetos, F. (ed.) (2012). Neurociencia del lenguaje. Bases neurológicas e implicaciones clínicas. Buenos Aires / Madrid: Médica Panamericana
Crystal, David (1980). Patologías del lenguaje. Madrid, Cátedra, 1983.
Appel, R. y Muysken, P. (1996). Planificación lingüística. En Bilingüismo y contacto de lenguas.. Barcelona: Ariel
Vilarrubias, M. (2019). Por una ley de lenguas. Bilbao: Deusto
Calvet, Louis-Jean (2004). Por unha ecologia das linguas no mundo. Santiago de Compostela: Laiovento.
Plaza Pust, Carolina y Morales López, Esperanza (eds.) (2008). Sign Bilingualism: Language Development, Interaction, and Maintenance in Sign Language Contact Situations.. Ámsterdam: John Benjamins
Bastardas Boada, A. (2013). Sociolinguistics: towards a complex, ecological view, en Massip-Bonet, À. y Bastardas-Boada, A. (eds.) Complexity perspectives on language, communication and society. Berlin & Heidelberg: Springer-Verlag
Chapelle, Carol (ed.) (2012). The Encyclopedia of Applied Linguistics. London: Wiley & Sons, 10 vols.
Bargiela-Chiappini, Francesca (eds.) (2010). The handbook of business discourse. Edinburg: Edinburg U. P.
D'Amico, Jack; Müller, Nicole & Ball, Martin (eds.) (2012). The Handbook of Language and Speech Disorders . London: Wiley & Blackwell.
Kaplan, Robert (2010). The Oxford Handbook of Applied Linguistics. . Oxford: Oxford University Press.
Simpson, James (ed.) (2011). The Routledge Handbook of Applied Linguistics . London: Routledge.
Sánchez Lobato, Jesús y Santos Gargallo, Isabel (2005). Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE). Madrid, SGEL.
Payrató, Luis (1998). “La dimensión aplicada”, “Lingüística y lingüísticas”, “El supermercado lingüístico” y “¡Peligro!: lingüistas trabajando”. En De profesión lingüista. Panorama de la lingüística aplicada.. Barcelona: Ariel.
Del Valle, José (2005). “La lengua, patria común: Política lingüística, política exterior y el post-nacionalismo hispánico”.. http://miradassobrelalengua.blogia.com/2007/061102-jose-del-valle-la-lengua-patria-comun-politica-li
Fernández Pérez, Milagros (2004). “Lingüística aplicada”.. http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ling_geral/index.asp.
Calvet, Jean Louis y Varela, L. (2000). “XXIe siècle: le crépuscule des langues? Critique du discours Politico-Linguistiquement Correct”. . Estudios de Sociolingüística (Universidad de Vigo), (2)
Fernández Pérez, M. (2005). ¿Cómo evaluar el lenguaje infantil?, en Serra, E. y Veyrat, M. (eds.) Estudios de lingüística clínica. 4. Problemas de eficacia comunicativa. Descripción, detección, rehabilitación.. Valencia: Univ. València
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

O estudo de casos será unha compoñente fundamental na materia. O traballo tutelado requerirá necesariamente a análise de datos empíricos de calquera dos ámbitos da disciplina.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.