Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Análise da conversa aplicada Código 613836014
Titulación
Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Acin Villa, Esperanza
Correo electrónico
esperanza.acin@udc.es
Profesorado
Acin Villa, Esperanza
Correo electrónico
esperanza.acin@udc.es
Web
Descrición xeral Profundización na metodoloxía propia da corrente "Análise da conversa" e aplicación a diversos ámbitos, especialmente ao do ensino de linguas.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Mantéñense todas. As aulas, tanto as de sesión maxistral como as de actividades prácticas, impartiranse a través de Teams.


*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
-Correo electrónico
-Videochamada por Teams

4. Modificacións na avaliación
Non hai


*Observacións de avaliación:
As mesmas que figuran no apartado "Avaliación" da guía docente


5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento dos principios básicos, as técnicas fundamentais e algúns resultados destacados da investigación actual en lingüística.
A2 Capacidade para comprender a diversidade teórica e metodolóxica das escolas lingüísticas.
A3 Capacidade para distinguir e aplicar axeitadamente os distintos métodos de investigación en lingüística.
A4 Capacidade dos estudantes para aplicar a metodoloxía da lingüística baseada na análise de corpus lingüísticos.
A5 Capacidade para a selección axeitada de datos lingüísticos en función do método de investigación elixido.
A6 Coñecemento das principais áreas da lingüística aplicada.
A7 Capacidade para aplicar os coñecementos lingüísticos adquiridos aos problemas do mundo profesional (docencia, asesoramento e mediación lingüística, tradución, lexicografía, planificación lingüística...).
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións —e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan— a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B8 Capacidade dos estudantes no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos, así como indicar a súa utilidade na práctica profesional e investigadora.
B9 Capacidade dos estudantes para abrir vías de investigación novidosas no ámbito dos estudos lingüísticos, dotándoas de aplicación práctica para a súa transferencia a distintos ámbitos profesionais
B10 Capacidade dos estudantes para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o máster.
C1 Expresión correcta, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolvemento para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valoración crítica do coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asunción, como profesional e como cidadán/a, da importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valoración da importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Estudo e afondamento na corrente teórica e metodolóxica Análise da Conversación, relacionándoa con outras correntes e teorías lingüísticas. AI1
AI2
AI3
AI6
Achegamento a traballos realizados que seguen esta metodoloxía de análise. AI1
AI2
AI3
AI6
AI7
BI5
BI10
CM6
CM8
Aplicación da metodoloxía da Análise da Conversación o ensino de linguas estranxeiras. AI4
AI5
AI7
BI1
BI2
BI3
BI4
BI8
BI9
CM1
CM4
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
1. O análise da conversa 1.1. A etnometodoloxía e o análise da conversa
1.2. O estudo da conversa
2. A conversa. Deimitación conceptual 2.1. A interacción
2.2. A conversa espontánea
3. As unidades da conversa 3.1. As unidades estructurais
3.2. As secuencias
4. Descripción lingüística da conversa 4.1. Estratexias sintácticas
4.2. Estratexias contextuais
4.3. Estratexias fónicas
4.4. Estratexias léxico-semánticas
5. Estratexias pragmáticas da conversa 5.1. A intensificación
5.2. A atenuación
5.3. A conexión
6. Aplicación ao ensino de linguas 6.1. Documentos de referencia: MCER, PCIC
6.2. Os manuais
6.3. Materiais e actividades
6.4. Os corpus

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 C6 3 5 8
Lecturas A1 A2 A6 B5 C6 0 10 10
Presentación oral A3 A5 A6 A7 B1 B2 B4 C8 2 10 12
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B8 B9 B10 C1 C4 C6 C7 0 15 15
Estudo de casos A1 A2 A3 A5 A7 B2 B3 B4 B10 C8 4 4 8
Sesión maxistral A1 A2 A3 A6 B5 B10 C6 C8 10 10 20
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida As lecturas realizadas así como as restantes actividades serán obxecto de comentario e discusión na aula.
Lecturas Os alumnos lerán as lecturas recomendadas pola profesora no inicio de cada tema. Estas lecturas son fundamentais para seguir os contidos da materia e serán previas ás explicacións da profesora nas sesións maxistrais.
Presentación oral Os alumnos farán unha presentación oral do seu trabajo tutelado, que consistirá nunha exposición breve dos obxectivos, metodoloxía e síntese dos contidos.
Traballos tutelados Os alumnos realizarán un traballo académico individual. A profesora proporcionará os temas, así como as indicacións precisas para a elaboración deste e seguirá a realización do traballo a través das titorías.
Estudo de casos Actividades variadas a través das cales os alumnos demostrarán ter leído as lecturas do tema e ter asimilado os contidos da materia.
Sesión maxistral A profesora explicará na clase os contidos principais de cada tema.

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Traballos tutelados
Descrición
Nas titorías a profesora supervisará a realización do traballo e a preparación da exposición oral, e proporcionará as orientacións que o alumnado precise.
As titorías pódense realizar presencialmente, a través do correo electrónico ou por vídeochamada pola aplicación Teams.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A3 A5 A6 A7 B1 B2 B4 C8 O traballo tutelado exporase na clase ante os compañeiros o derradeiro día de clase. Valorarase a soltura na exposición, o tratamento do tema, a adecuación á situación e ó tempo, a estrutura do discurso, a utilización de axudas técnicas, entre outros aspectos. 20
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B8 B9 B10 C1 C4 C6 C7 Consistirá nun traballo individual no que se aplicarán os contidos estudados na materia. A información detallada sobre o contido e as características formais explicaranse na clase e exporanse en Moodle. Valorarase a elección do tema, o tratamento, a súa aplicación, a base teórica, a redacción e o estilo adecuados, entre outros aspectos.
A data límite de entrega será o 30 de abril.
50
Estudo de casos A1 A2 A3 A5 A7 B2 B3 B4 B10 C8 Neste apartado inclúense os exercícios prácticos, resumos e comentarios sobre as lecturas propostas, comentarios e análises de discursos conversacionais, etc. Dedicarase cada día un tempo a estas actividades. 30
 
Observacións avaliación
1. Terán a calificación de "Non presentado" os alumnos que non realizaren o traballo tutelado.

2. Na oportunidade de xullo a avaliación consistirá nun traballo tutelado (50 %) e outras actividades como as incluídas no apartado "Estudo de casos" (50 %)

Alumnos con dispensa académica de exención de asistencia

Os procedimentos e porcentaxes de avaliación serán os seguintes:

-Traballo tutelado (50 %): coas mesmas características que para o resto dos alumnos.

-Outras actividades (50 %): proporanse específicamente para estes alumnos nun apartado especial para eles en Moodle. Consistirán en resumos, e actividades a partir de lecturas, e outras iguais ou semellantes ás realizadas polo resto dos alumnos.

As titorías concertaranse por correo electrónico e realizaranse en horas adecuadas tanto para o alumno como para a profesora.

Estes alumnos deben estar especialmente pendentes da comunicación a través de Moodle e do correo electrónico.Fontes de información
Bibliografía básica

Briz, A. (1998): El español coloquial. Esbozo de pragmagramática, Barcelona, Ariel.

Calsamiglia, H. y A. Tusón (2007 [1999]): Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, Barcelona, Ariel.

Gallardo-Paúls, B. (1993): Lingüística perceptiva y conversación: secuencias, Valencia, Universidad de Valencia.

Gallardo-Paúls, B. (1996): Análisis conversacional y pragmática del receptor, Valencia, Episteme.

Kerbrat-Orecchioni, C. (1990): Les interactions verbales, París, Armand Colin (3 vols.).

Koike, D. A. Y M. C. James (2012): “Análisis de la conversación”, en S. de los Heros y M. Niño-Murcia (eds.), Fundamentos y modelos del estudio pragmático y sociopragmático del español, Washington, D. C., Georgetown University Press, pp. 117-161.

Ruiz de Zarobe, L. y Y. Ruiz de Zarobe (eds.) (2013): Enseñar hoy una lengua extranjera, Valencia, Portal Education.

Sacks, H., E. A. Scheglof y G. Jefferson (1974): “The simplest systematic for the organization of turn-taking in conversation”, Language, 50, pp. 696-731.

Tusón, A. (2003): Análisis de la conversación, Barcelona, Ariel.

Bibliografía complementaria

Balmaseda, E. (ed.) (2007): Las destrezas orales en la enseñanza del español L2-LE (XVII Congreso Internacional de la Asociación del Español como Lengua Extranjera- ASELE), Logroño, Universidad de La Rioja.

Bañón Hernández, A. M. y otros (eds.) (2016): Oralidad y análisis del discurso. Homenaje a Luis Cortés Rodríguez, Almería, Editorial Universidad de Almería.

Briz, A. (2002): El español colquial en clase de E/LE. Un recorrido a través de textos, Madrid, SGEL.

Briz, A. (2006): “La segmentación de la conversación en diálogos”, Oralia, 9, pp. 45-71.

Briz, A. (coord.) (1995): La conversación coloquial (Materiales para su estudio), Universidad de Valencia.

Briz, A. y Grupo Val. Es. Co. (2002): Corpus de conversaciones coloquiales, Madrid, Arco Libros.

Briz, A. y otros (coords.) (1996): Pragmática y gramática del español hablado, Zaragoza / Valencia, Pórtico / Universidad de Valencia.

Bustos, J. J. de y otros (coords.) (2011): Sintaxis y análisis del discurso hablado en español. Homenaje a Antonio Narbona, Sevilla, Universidad de Sevilla.

Cestero, A. M.ª (2005): Conversación y enseñanza de lenguas extranjeras, Madrid, Arco Libros.

Fernández Colomer, M.ª J. y M. Albelda (2008): La enseñanza de la conversación coloquial, Madrid, Arco Libros.

Gallardo-Paúls, B. (2005): Afasia y conversación. Las habilidades comunicativas del interlocutor clave, Valencia, Tirant lo Blanch.

Instituto Cervantes (2006): Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español, Madrid, Biblioteca Nueva. (En línea en < http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/>.

Instituto Cervantes (trad.) (2002): Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, Madrid, Anaya. (En línea en < http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/>.

Kostchi, T., W. Oesterreicher y K. Zimmermann (eds.) (1996): El español hablado y la cultura oral en España e Hispanoamérica, Frankfurt am Main / Madrid, Vervuet Verlag / Iberoamericana.

Portolés. J. (2004): Pragmática para hispanistas, Madrid, Síntesis.

Sidnell, J. and T. Stivers (eds.) (2013): The handbook of conversation analysis, Malden, MA, Wilwy-Blackwell.

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Aconséllase a asistencia regular ás clases para poder seguir con aproveitamento a materia.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías