Identifying Data 2020/21
Subject (*) Applied Conversation Analysis Code 613836014
Study programme
Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada (2013)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Letras
Coordinador
Acin Villa, Esperanza
E-mail
esperanza.acin@udc.es
Lecturers
Acin Villa, Esperanza
E-mail
esperanza.acin@udc.es
Web
General description Profundización na metodoloxía propia da corrente "Análise da conversa" e aplicación a diversos ámbitos, especialmente ao do ensino de linguas.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Mantéñense todas. As aulas, tanto as de sesión maxistral como as de actividades prácticas, impartiranse a través de Teams.


*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
-Correo electrónico
-Videochamada por Teams

4. Modificacións na avaliación
Non hai


*Observacións de avaliación:
As mesmas que figuran no apartado "Avaliación" da guía docente


5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Coñecemento dos principios básicos, as técnicas fundamentais e algúns resultados destacados da investigación actual en lingüística.
A2 Capacidade para comprender a diversidade teórica e metodolóxica das escolas lingüísticas.
A3 Capacidade para distinguir e aplicar axeitadamente os distintos métodos de investigación en lingüística.
A4 Capacidade dos estudantes para aplicar a metodoloxía da lingüística baseada na análise de corpus lingüísticos.
A5 Capacidade para a selección axeitada de datos lingüísticos en función do método de investigación elixido.
A6 Coñecemento das principais áreas da lingüística aplicada.
A7 Capacidade para aplicar os coñecementos lingüísticos adquiridos aos problemas do mundo profesional (docencia, asesoramento e mediación lingüística, tradución, lexicografía, planificación lingüística...).
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións —e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan— a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B8 Capacidade dos estudantes no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos, así como indicar a súa utilidade na práctica profesional e investigadora.
B9 Capacidade dos estudantes para abrir vías de investigación novidosas no ámbito dos estudos lingüísticos, dotándoas de aplicación práctica para a súa transferencia a distintos ámbitos profesionais
B10 Capacidade dos estudantes para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o máster.
C1 Expresión correcta, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolvemento para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valoración crítica do coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asunción, como profesional e como cidadán/a, da importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valoración da importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Estudo e afondamento na corrente teórica e metodolóxica Análise da Conversación, relacionándoa con outras correntes e teorías lingüísticas. AR1
AR2
AR3
AR6
Achegamento a traballos realizados que seguen esta metodoloxía de análise. AR1
AR2
AR3
AR6
AR7
BR5
BR10
CC6
CC8
Aplicación da metodoloxía da Análise da Conversación o ensino de linguas estranxeiras. AR4
AR5
AR7
BR1
BR2
BR3
BR4
BR8
BR9
CC1
CC4
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
1. O análise da conversa 1.1. A etnometodoloxía e o análise da conversa
1.2. O estudo da conversa
2. A conversa. Deimitación conceptual 2.1. A interacción
2.2. A conversa espontánea
3. As unidades da conversa 3.1. As unidades estructurais
3.2. As secuencias
4. Descripción lingüística da conversa 4.1. Estratexias sintácticas
4.2. Estratexias contextuais
4.3. Estratexias fónicas
4.4. Estratexias léxico-semánticas
5. Estratexias pragmáticas da conversa 5.1. A intensificación
5.2. A atenuación
5.3. A conexión
6. Aplicación ao ensino de linguas 6.1. Documentos de referencia: MCER, PCIC
6.2. Os manuais
6.3. Materiais e actividades
6.4. Os corpus

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Directed discussion A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 C6 3 5 8
Workbook A1 A2 A6 B5 C6 0 10 10
Oral presentation A3 A5 A6 A7 B1 B2 B4 C8 2 10 12
Supervised projects A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B8 B9 B10 C1 C4 C6 C7 0 15 15
Case study A1 A2 A3 A5 A7 B2 B3 B4 B10 C8 4 4 8
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 A6 B5 B10 C6 C8 10 10 20
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Directed discussion As lecturas realizadas así como as restantes actividades serán obxecto de comentario e discusión na aula.
Workbook Os alumnos lerán as lecturas recomendadas pola profesora no inicio de cada tema. Estas lecturas son fundamentais para seguir os contidos da materia e serán previas ás explicacións da profesora nas sesións maxistrais.
Oral presentation Os alumnos farán unha presentación oral do seu trabajo tutelado, que consistirá nunha exposición breve dos obxectivos, metodoloxía e síntese dos contidos.
Supervised projects Os alumnos realizarán un traballo académico individual. A profesora proporcionará os temas, así como as indicacións precisas para a elaboración deste e seguirá a realización do traballo a través das titorías.
Case study Actividades variadas a través das cales os alumnos demostrarán ter leído as lecturas do tema e ter asimilado os contidos da materia.
Guest lecture / keynote speech A profesora explicará na clase os contidos principais de cada tema.

Personalized attention
Methodologies
Oral presentation
Supervised projects
Description
Nas titorías a profesora supervisará a realización do traballo e a preparación da exposición oral, e proporcionará as orientacións que o alumnado precise.
As titorías pódense realizar presencialmente, a través do correo electrónico ou por vídeochamada pola aplicación Teams.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Oral presentation A3 A5 A6 A7 B1 B2 B4 C8 O traballo tutelado exporase na clase ante os compañeiros o derradeiro día de clase. Valorarase a soltura na exposición, o tratamento do tema, a adecuación á situación e ó tempo, a estrutura do discurso, a utilización de axudas técnicas, entre outros aspectos. 20
Supervised projects A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B8 B9 B10 C1 C4 C6 C7 Consistirá nun traballo individual no que se aplicarán os contidos estudados na materia. A información detallada sobre o contido e as características formais explicaranse na clase e exporanse en Moodle. Valorarase a elección do tema, o tratamento, a súa aplicación, a base teórica, a redacción e o estilo adecuados, entre outros aspectos.
A data límite de entrega será o 30 de abril.
50
Case study A1 A2 A3 A5 A7 B2 B3 B4 B10 C8 Neste apartado inclúense os exercícios prácticos, resumos e comentarios sobre as lecturas propostas, comentarios e análises de discursos conversacionais, etc. Dedicarase cada día un tempo a estas actividades. 30
 
Assessment comments
1. Terán a calificación de "Non presentado" os alumnos que non realizaren o traballo tutelado.

2. Na oportunidade de xullo a avaliación consistirá nun traballo tutelado (50 %) e outras actividades como as incluídas no apartado "Estudo de casos" (50 %)

Alumnos con dispensa académica de exención de asistencia

Os procedimentos e porcentaxes de avaliación serán os seguintes:

-Traballo tutelado (50 %): coas mesmas características que para o resto dos alumnos.

-Outras actividades (50 %): proporanse específicamente para estes alumnos nun apartado especial para eles en Moodle. Consistirán en resumos, e actividades a partir de lecturas, e outras iguais ou semellantes ás realizadas polo resto dos alumnos.

As titorías concertaranse por correo electrónico e realizaranse en horas adecuadas tanto para o alumno como para a profesora.

Estes alumnos deben estar especialmente pendentes da comunicación a través de Moodle e do correo electrónico.Sources of information
Basic

Briz, A. (1998): El español coloquial. Esbozo de pragmagramática, Barcelona, Ariel.

Calsamiglia, H. y A. Tusón (2007 [1999]): Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, Barcelona, Ariel.

Gallardo-Paúls, B. (1993): Lingüística perceptiva y conversación: secuencias, Valencia, Universidad de Valencia.

Gallardo-Paúls, B. (1996): Análisis conversacional y pragmática del receptor, Valencia, Episteme.

Kerbrat-Orecchioni, C. (1990): Les interactions verbales, París, Armand Colin (3 vols.).

Koike, D. A. Y M. C. James (2012): “Análisis de la conversación”, en S. de los Heros y M. Niño-Murcia (eds.), Fundamentos y modelos del estudio pragmático y sociopragmático del español, Washington, D. C., Georgetown University Press, pp. 117-161.

Ruiz de Zarobe, L. y Y. Ruiz de Zarobe (eds.) (2013): Enseñar hoy una lengua extranjera, Valencia, Portal Education.

Sacks, H., E. A. Scheglof y G. Jefferson (1974): “The simplest systematic for the organization of turn-taking in conversation”, Language, 50, pp. 696-731.

Tusón, A. (2003): Análisis de la conversación, Barcelona, Ariel.

Complementary

Balmaseda, E. (ed.) (2007): Las destrezas orales en la enseñanza del español L2-LE (XVII Congreso Internacional de la Asociación del Español como Lengua Extranjera- ASELE), Logroño, Universidad de La Rioja.

Bañón Hernández, A. M. y otros (eds.) (2016): Oralidad y análisis del discurso. Homenaje a Luis Cortés Rodríguez, Almería, Editorial Universidad de Almería.

Briz, A. (2002): El español colquial en clase de E/LE. Un recorrido a través de textos, Madrid, SGEL.

Briz, A. (2006): “La segmentación de la conversación en diálogos”, Oralia, 9, pp. 45-71.

Briz, A. (coord.) (1995): La conversación coloquial (Materiales para su estudio), Universidad de Valencia.

Briz, A. y Grupo Val. Es. Co. (2002): Corpus de conversaciones coloquiales, Madrid, Arco Libros.

Briz, A. y otros (coords.) (1996): Pragmática y gramática del español hablado, Zaragoza / Valencia, Pórtico / Universidad de Valencia.

Bustos, J. J. de y otros (coords.) (2011): Sintaxis y análisis del discurso hablado en español. Homenaje a Antonio Narbona, Sevilla, Universidad de Sevilla.

Cestero, A. M.ª (2005): Conversación y enseñanza de lenguas extranjeras, Madrid, Arco Libros.

Fernández Colomer, M.ª J. y M. Albelda (2008): La enseñanza de la conversación coloquial, Madrid, Arco Libros.

Gallardo-Paúls, B. (2005): Afasia y conversación. Las habilidades comunicativas del interlocutor clave, Valencia, Tirant lo Blanch.

Instituto Cervantes (2006): Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español, Madrid, Biblioteca Nueva. (En línea en < http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/>.

Instituto Cervantes (trad.) (2002): Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, Madrid, Anaya. (En línea en < http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/>.

Kostchi, T., W. Oesterreicher y K. Zimmermann (eds.) (1996): El español hablado y la cultura oral en España e Hispanoamérica, Frankfurt am Main / Madrid, Vervuet Verlag / Iberoamericana.

Portolés. J. (2004): Pragmática para hispanistas, Madrid, Síntesis.

Sidnell, J. and T. Stivers (eds.) (2013): The handbook of conversation analysis, Malden, MA, Wilwy-Blackwell.

Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Aconséllase a asistencia regular ás clases para poder seguir con aproveitamento a materia.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.