Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) A información lingüística e internet Código 613836044
Titulación
Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Computación
Coordinación
Gómez Rodríguez, Carlos
Correo electrónico
carlos.gomez@udc.es
Profesorado
Alonso Pardo, Miguel angel
Gómez Rodríguez, Carlos
Vilares Ferro, Jesus
Correo electrónico
miguel.alonso@udc.es
carlos.gomez@udc.es
jesus.vilares@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral Esta materia pretende proporcionar aos estudantes unha serie de capacidades, tanto conceptuais coma procedementais, que lles permitan coñecer que é unha rede de comunicacións, que é Internet, e como se poden obter beneficios tanxibles da información que reside nela, utilizando para elas as ferramentas e técnicas de recuperación de información máis axeitadas.

Descriptores: Utilización da tecnoloxías básicas de Internet. Conceptos básicos de redes de comunicación. Conceptos básicos de Internet e navegación en Web. Buscadores Web e Recuperación de Información. A Web como base de datos documental.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A9 Capacidade para xestionar os recursos lingüísticos e a información lingüística para propósitos académicos e de investigación (identificación e acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos e equipamentos, utilización de tecnoloxía para rexistrar datos, manexo de bases de datos, etc.)
A10 Capacidade no manexo das diferentes tecnoloxías lingüísticas que conforman a actual sociedade do coñecemento: dicionarios electrónicos, correctores e tradutores automáticos, e sistemas de aprendizaxe de lingua asistida por ordenador.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións —e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan— a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B6 Capacitación dos estudantes para que adquiran coñecementos lingüísticos especializados e habilidades para analizar criticamente as propostas máis relevantes no ámbito dos estudos lingüísticos.
B7 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permitan aos estudantes acceder ao exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.
B8 Capacidade dos estudantes no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos, así como indicar a súa utilidade na práctica profesional e investigadora.
B10 Capacidade dos estudantes para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o máster.
C5 Comprensión da importancia da cultura emprendedora e coñecemento dos medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valoración crítica do coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asunción, como profesional e como cidadán/a, da importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valoración da importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Dominar los entornos virtuales AI9
BI1
BI2
BI3
BI8
CM5
CM6
CM7
CM8
Tener capacidad para operar en el tratamiento automático del lenguaje. AI10
BI1
BI2
BI3
BI4
BI6
BI7
BI8
BI10
CM5
CM6
CM7
CM8
Saber manejar las técnicas, métodos y formatos de codificación digital. AI9
AI10
BI2
BI4
BI5
BI6
BI10
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
Introdución a internet ¿Que é internet?
O fluxo de información en internet
Protocolos
Direccións
Arquitectura de información en sitios web URL
HTML e estándares web
Protocolo http
Navegadores
Web vs. Internet
Tipos de sitios web.
Principios de Recuperación de Información Conceptos básicos
Medidas de rendimento
Modelos de Recuperación de Información
Modelos de Recuperación de Información para a web
Busca de información na web Conceptos básicos.
Motores de busca: funcionamento e tipos.
Elementos dunha consulta: términos e operadores.
Limitacións das buscas.
Como mellorar os resultados.
Buscadores temáticos
Integración do coñecemento lingüístico nas tarefas de recuperación de información Variación lingüística: conceptos xerais
Tratamento da variación lingüística
Introdución á Minaría de Textos
Busca no textual Mecanismos de compartición de arquivos.
Licenzas de uso e distribución de software e contidos.
Buscas multimedia: imaxes, audio e vídeo.
Navegación cartográfica: mapas e rutas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A9 B1 B7 B8 B10 C5 C6 C8 10 10 20
Discusión dirixida B6 C5 C6 C7 C8 5 5 10
Traballos tutelados A10 B2 B3 B4 B5 C7 5 15 20
Presentación oral B4 1 3 4
Proba de resposta breve A9 B1 B7 B8 B10 2 4 6
Solución de problemas B2 B3 B4 B5 B8 5 5 10
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral La técnica que mejor se adapta a la impartición de los contenidos teóricos en nuestro contexto está constituida por las clases magistrales. En ellas, haremos un uso intensivo de la pizarra y de las transparencias, de modo que el ritmo de exposición de conceptos por parte del profesor y el de asimilación de los mismos por parte del alumno sean lo más acordes posible.
Discusión dirixida Se valorará la capacidad de adquisición de conocimientos del alumno, así como su capacidad de síntesis y exposición.
Traballos tutelados El enunciado será lo suficientemente abierto como para que el alumno pueda explorar diferentes soluciones alternativas, y proponer ampliaciones y mejoras, contando en todo momento con el asesoramiento y supervisión del profesor.
Presentación oral Exposición oral de un tema.
Proba de resposta breve Prueba escrita con problemas de similar dificultad a los planteados durante el curso.
Solución de problemas Se realizarán como complemento de todas las demás actividades, en algunos casos de forma autónoma por parte del alumno y en otras ocasiones dirigidas por el profesor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Discusión dirixida
Traballos tutelados
Presentación oral
Descrición
O desenvolvemente das clases realizarase de acordo co progreso dos alumnos nas habilidades de comprensión e asimilación do contido do curso, combinando o progreso xeral da clase, con atención específica para os alumnos que teñen as maiores dificultades na tarefa de aprendizaxe e adicional para aqueles que presentan maior facilidade e desexan aprender apoio.

Dada a natureza personalizada de tutoriais, estas non se dedicarán a exposición de novos conceptos, senón para aclarar os conceptos xa expostos. O profesor tamén debe usalos como unha interacción que permita sacar conclusións sobre o grao de asimilación da materia polos alumnos.Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A9 B1 B7 B8 B10 C5 C6 C8 Participación nas aulas e outras actividades de avaliación 10
Traballos tutelados A10 B2 B3 B4 B5 C7 Traballos (de carácter OBRIGATORIO e, polo tanto, NECESARIO para aprobar ) 40
Proba de resposta breve A9 B1 B7 B8 B10 Exercicio escrito (de carácter OBRIGATORIO e, polo tanto, NECESARIO para aprobar ) 40
Solución de problemas B2 B3 B4 B5 B8 Exercicios e actividades propostas 10
 
Observacións avaliación

No caso da proba escrita, o criterio fundamental de avaliación será a demostración por parte do alumno do seu dominio dos contidos teóricos da materia.

No caso das demais sesións, os criterios de avaliación serán o cumprimento dos requisitos e obxectivos formulados nos enunciados dos exercicios, o grao de asimilación das técnicas vistas nas sesións teóricas, a claridade das explicacións do alumno á hora de presentar a solución proposta, e a responsabilidade no uso axeitado dos recursos dispoñibles no laboratorio.

No caso dos traballos tutelados, os criterios de avaliación serán similares.

Recordar de novo que é imprescindible realizar e aprobar tanto o exame coma o traballo tutelado para aprobar a materia. A non presentación do exame ou do traballo práctico conlevará a cualificación de non presentado.

Os alumnos matriculados a tempo parcial que solicitasen e obtido dispensa académica poderán entregar as actividades avaliables nas condicións e prazos específicos que se establecerán para tal efecto e se comunicará ao alumnado afectado a principio de curso. Calquera situación especial do alumno deberá ser comunicada ao profesorado a principio de curso, quen a analizará e poderá proceder ás adaptacións dos mecanismos de avaliación que considere oportunas.

Aos alumnos que obteñan cualificación de suspenso ou non presentado na primeira oportunidade manteráselles a cualificación da proba escrita e do traballo tutelado para a segunda oportunidade; tendo a opción de realizar de novo a proba e/ou o traballo para mellorar a nota. Os alumnos que aproben a materia na primeira oportunidade (xuño) non poderán repetir o exame nin reentregar traballos para mellorar a súa cualificación.


Fontes de información
Bibliografía básica Martos Rubio, Ana (2013). Cómo buscar en Internet. Edición 2014. Anaya Multimedia, Madrid
Gralla, Preston (2007). Cómo funciona Internet. Anaya Multimedia, Madrid
Calishain, Tara; Dornfest, Rael (2005). Google. Los mejores trucos (2ª edición). Anaya Multimedia, Madrid
Abaurrea Velarde, Jorge (2012). Internet. Edición 2013. Anaya Multimedia, Madrid
Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, y Hinrich Schütze (2008). Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press, Cambridge
W. Bruce Croft, Donald Metzler y Trevor Strohman (2009). Search Engines: Information Retrieval in Practice. Pearson Education, Upper Saddle River, NJ, USA

Bibliografía complementaria Carballar Falcón, José A. (2011). Internet: Libro del navegante (5ª ed). Ra-ma, Madrid
Peña Pérez, Rosario (2009). Internet: nuevo curso de iniciación (7ª ed). Inforbooks, Barcelona
Ricardo Baeza-Yates y Berthier Ribeiro-Neto (2011). Modern Information Retrieval: The Concepts and Technology behind Search (2nd Edition). Addison-Wesley Professional and ACM Press, Harlow (England)
Tramullas Saz, Jesús (2001). Recuperación de información en Internet. Ra-ma, Madrid


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías