Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Políticas lingüísticas Código 613836062
Titulación
Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Portugués
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Alvarez Caccamo, Celso Maria
Correo electrónico
celso.alvarez.caccamo@udc.es
Profesorado
Alvarez Caccamo, Celso Maria
Correo electrónico
celso.alvarez.caccamo@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo das políticas linguísticas enquanto formas históricas de intervenção social e institucional sobre a/s língua/s, as suas formas, os seus usos, e as maneiras de concebê-las socialmente.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento dos principios básicos, as técnicas fundamentais e algúns resultados destacados da investigación actual en lingüística.
A7 Capacidade para aplicar os coñecementos lingüísticos adquiridos aos problemas do mundo profesional (docencia, asesoramento e mediación lingüística, tradución, lexicografía, planificación lingüística...).
A10 Capacidade no manexo das diferentes tecnoloxías lingüísticas que conforman a actual sociedade do coñecemento: dicionarios electrónicos, correctores e tradutores automáticos, e sistemas de aprendizaxe de lingua asistida por ordenador.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións —e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan— a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B6 Capacitación dos estudantes para que adquiran coñecementos lingüísticos especializados e habilidades para analizar criticamente as propostas máis relevantes no ámbito dos estudos lingüísticos.
B7 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permitan aos estudantes acceder ao exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.
B8 Capacidade dos estudantes no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos, así como indicar a súa utilidade na práctica profesional e investigadora.
B9 Capacidade dos estudantes para abrir vías de investigación novidosas no ámbito dos estudos lingüísticos, dotándoas de aplicación práctica para a súa transferencia a distintos ámbitos profesionais
B10 Capacidade dos estudantes para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o máster.
C4 Desenvolvemento para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Comprensión da importancia da cultura emprendedora e coñecemento dos medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valoración crítica do coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asunción, como profesional e como cidadán/a, da importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valoración da importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conhecer as noções principais das práticas de políticas linguísticas e do estudo da língua em sociedade pertinentes para estas. AI1
BI1
BI6
BI9
BI10
CM4
CM8
Refletir criticamente sobre a diversidade das situações sociolinguísticas e dos projetos dos estados e das elites para intervir sobre esta diversidade, assim como das implicações destes projetos. AI1
BI2
BI3
BI6
BI7
CM6
CM7
Expor com coerência as reflexões, opiniões e posições próprias e adquiridas sobre os processos de intervenção sobre as línguas. AI10
BI4
BI5
BI8
CM6
Aplicar os conhecimentos adquiridos à reflexão sobre situações hipotéticas de intervenção dirigida sobre a diversidade linguística e das práticas comunicativas. AI7
BI7
BI8
CM4
CM5
CM6

Contidos
Temas Subtemas
1. Representações sociais e discursivas das situações sociolinguísticas e da diversidade. Grupos sociais e diversidade linguística.
Língua, línguas, dialectos.
Poder e identidades sociais (nacionais, étnicas, de classe, de género...).
As ideologias linguísticas.
2. As políticas linguísticas como ação social e institucional. Agentes, destinatários, motivações, objetivos, âmbitos, instrumentos, mecanismos e programação.
3. Políticas linguísticas, globalização e novas tecnologias. Línguas e capitais.
4. A diversidade das políticas linguísticas: revisão de casos. Políticas linguísticas no Estado Espanhol.
Políticas linguísticas no mundo.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Seminario A1 B2 B4 B10 16 4 20
Lecturas A1 B1 B3 B4 B6 0 24 24
Investigación (Proxecto de investigación) A1 A7 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 C4 C5 C6 C7 C8 0 30 30
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Seminario Sessão de exposição e discussão geral
Lecturas Leituras obrigatórias
Investigación (Proxecto de investigación) Uma atividade.

Atención personalizada
Metodoloxías
Investigación (Proxecto de investigación)
Descrición
Consulta sobre uma das atividades obrigatórias.

Poderão adoptar-se as adaptações oportunas para o estudantado com modalidades específicas de aprendizagem.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Investigación (Proxecto de investigación) A1 A7 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 C4 C5 C6 C7 C8 Trata-se (segundo se especificará polo professor) ora dum breve trabalho final sobre alguma das temáticas discutidas durante o curso, ora duma breve síntese e posição sobre o conteúdo geral do curso. 10
Lecturas A1 B1 B3 B4 B6 A avaliação refere-se ao seguimento que se fará da realização das leituras obrigatórias, ora por informes completos de leitura (com resumo e comentários), ora por meio de perguntas específicas relacionadas com elas.

O apartado pode incluir a apresentação oral na aula do comentário duma das leituras (nas últimas sessões).
65
Seminario A1 B2 B4 B10 A availação refere-se à assistência e participação ativa nas sessões. 25
 
Observacións avaliación

Não Apresentado (NP). O/A estudante receberá uma nota de NP ("Non Presentado") caso de não ter entregado nem o trabalho final nem as atividades e/ou tarefas correspondentes a polo menos o 50% do valor do apartado "Leituras".

Segunda oportunidade. Na avaliação da segunda oportunidade não se terá em conta o apartado correspondente a "Seminário" (isto é, assistência e participação nas sessões). Portanto, a distribuição do peso de cada apartado será: Leituras, 90%; Investigação, 10%.

Estudantes con dispensa académica recoñecida. Não será considerada a percentagem correspondente a "Seminário". A distribuição do peso de cada apartado será: Leituras, 90%; Investigação, 10%.

Sobre a honestidade intelectual e académica. As condutas irregulares e ilegítimas (plágio, cópia, falsificação, etc.) na realização das diversas tarefas,
além das consequências que podam ter sobre a nota na matéria, podem estar sujeitas -- dado o carácter patentemente injusto de querer
autofavorecer-se ilicitamente e portanto de perjudicar as/os
companheiras/os
-- a penalização disciplinar do/a estudante infractor/a por parte da Universidade.


Fontes de información
Bibliografía básica Calvet, Louis-Jean (1995 [1987]). A guerra das linguas e as políticas lingüísticas. Compostela: Laiovento
Calvet, Louis-Jean (2007 [1996]). As políticas lingüísticas. São Paulo: Parábola Editorial
Appel, René, e Muysken, Pieter (1996 [1987]). Bilingüismo y contacto de lenguas. Barcelona: Ariel
Miracle Jr., Andrew W. (ed.) (1983). Billingualism: Social issues and policy implications. Athens, GA: The University of Georgia Press
Romaine, Suzanne (1996 [1994]). El lenguaje en la sociedad. Una introducción a la sociolingüística. Barcelona: Ariel
Joseph, John E. (1987). Eloquence and power: The rise of language standards and standard languages. London: Frances Pinter
Anderson, Benedict (1983). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London / New York: Verso
Cooper, Robert L. (1997). La planificación lingüística y el cambio social. Cambridge: Cambridge University Press
Fasold, Ralph (1996 [1984]). La sociolingüística de la sociedad. Madrid: Visor
Gumperz, John J. (1971). Language in social groups. Stanford: Stanford University Press
Kaplan, Robert B, e Baldauf, Richard B. (2005). Language planning and policy in Europe. Multilingual Matters
Cooper, Robert L. (1989). Language planning and social change. Cambridge: Cambridge University Press
Schiffman, Harold F. (1996). Linguistic culture and language policy. London: Routledge
Anderson, Benedict (1989). Nação e consciência nacional. São Paulo: Editora Ática
Aracil, Lluís V. (1982). Papers de sociolingüística. Barcelona: Edicions de La Magrana
Bourdieu, Pierre (2000). Poder, derecho y clases sociales. Bilbo: Desclée de Brouwer
Zimmermann, Klaus (ed.) (2014). Prácticas y políticas lingüísticas. Nuevas variedades, normas, actitudes y perspectivas. Madrid: Iberoamericana / Frankfurt am Main: Vervuert
Bourdieu, Pierre (1983). Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero
Urla, Jacqueline (2012). Reclaiming Basque: Language, nation, and cultural activism. Reno / Las Vegas: University of Nevada Press
Bourdieu, Pierre (1995). ¿Qué significa hablar?. Madrid: Akal
Bastardas, Albert, e Boix, Emili (eds.) (1994). ¿Un estado, una lengua? La organización política de la diversidad lingüística. Barcelona: Octaedro

A bibliografia de leitura obrigatória será extraída da listagem anterior ou de outras obras.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías