Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Planificación lingüística Código 613836063
Titulación
Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Lourido Hermida, Isaac
Correo electrónico
isaac.lourido@udc.es
Profesorado
Lourido Hermida, Isaac
Correo electrónico
isaac.lourido@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo do concepto de planificación lingüística e da sua aplicación contemporánea á lingua galega.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non haberá mudanzas.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Manteranse todas as metodoloxías, que serán adaptadas a modalidades de docencia telemática, de tipo síncrono (a través de Teams) e asíncrono (a través de Moodle).

*Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Mecanismos de atención permanente: correo electrónico para a atención individual, foro xeral en Moodle sobre a organización da materia e foro específico en Moodle sobre os elementos de avaliación.
Mecanismos de atención dispoñíbeis a petición do alumnado: Vídeo-titorías a través de Teams.

4. Modificacións na avaliación
Manteranse o mesmo sistema de avaliación, de acordo coa adaptación á modalidade non presencial das metodoloxías docentes.

*Observacións de avaliación:
O criterio da necesidade de asistencia regular ás aulas para superar a materia será entendido como participación regular nas modalidades de docencia síncrona e asíncrona previstas no plano de continxencia.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non haberá mudanzas. Todos os materiais bibliográficos imprescindíbeis estarán dispoñíbeis no Moodle da materia.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecemento dos principios básicos, as técnicas fundamentais e algúns resultados destacados da investigación actual en lingüística.
A7 Capacidade para aplicar os coñecementos lingüísticos adquiridos aos problemas do mundo profesional (docencia, asesoramento e mediación lingüística, tradución, lexicografía, planificación lingüística...).
A8 Obtención dun nivel de formación teórica que permita comprender e xulgar criticamente a bibliografía lingüística especializada.
A9 Capacidade para xestionar os recursos lingüísticos e a información lingüística para propósitos académicos e de investigación (identificación e acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos e equipamentos, utilización de tecnoloxía para rexistrar datos, manexo de bases de datos, etc.)
A10 Capacidade no manexo das diferentes tecnoloxías lingüísticas que conforman a actual sociedade do coñecemento: dicionarios electrónicos, correctores e tradutores automáticos, e sistemas de aprendizaxe de lingua asistida por ordenador.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións —e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan— a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B6 Capacitación dos estudantes para que adquiran coñecementos lingüísticos especializados e habilidades para analizar criticamente as propostas máis relevantes no ámbito dos estudos lingüísticos.
B7 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permitan aos estudantes acceder ao exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.
B8 Capacidade dos estudantes no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos, así como indicar a súa utilidade na práctica profesional e investigadora.
B9 Capacidade dos estudantes para abrir vías de investigación novidosas no ámbito dos estudos lingüísticos, dotándoas de aplicación práctica para a súa transferencia a distintos ámbitos profesionais
B10 Capacidade dos estudantes para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o máster.
C1 Expresión correcta, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominio da expresión e a comprensión oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C4 Desenvolvemento para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Comprensión da importancia da cultura emprendedora e coñecemento dos medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valoración crítica do coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asunción, como profesional e como cidadán/a, da importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valoración da importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Describir e analizar a relación entre lingua e sociedade e tamén interpretar a complexidade dos fenómenos sociolingüísticos. AI1
AI7
AI8
AI9
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI8
BI9
BI10
CM1
CM2
CM4
CM6
CM8
Coñecer, analizar e interpretar diversos procesos de normalización e de planificación lingüística. AI1
AI7
AI8
AI9
AI10
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI8
BI9
BI10
CM1
CM2
CM6
CM7
Coñecer e programar obxectivos e medidas de planificación lingüística AI7
AI9
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI8
BI9
BI10
CM1
CM2
CM4
CM5
CM7

Contidos
Temas Subtemas
1. A planificación lingüística

1.1. Historia conceptual e disciplinar. Escolas, teorías e metodoloxías
1.2. Tipoloxías da planificación lingüística. Escalas de investigación e aplicación.
1.3. Procesos, axentes e instrumentos.
2. Lingua, sociedade e identidades 2.1. Diversidade lingüística e políticas identitarias
2.2. Planificación lingüística e procesos de substitución. Normalización lingüística e linguas minorizadas no Estado español.
2.3. Planificación da lingua galega: antecedentes e etapa contemporánea.
3. Metodoloxías para a planificación lingüística
3.1. Implantación e dinamización lingüísticas.
3.2. Elaboración, aplicación e avaliación: metodoloxías e instrumentos.
3.3. Alternativas para a planificación da lingua galega.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A1 A8 A9 A10 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C4 C6 3 15 18
Presentación oral A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B8 C1 C2 1 12 13
Seminario A1 A7 A9 A10 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B10 C1 C2 C7 6 30 36
Sesión maxistral A1 A7 A8 A9 A10 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C5 C8 5 0 5
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Lecturas Análise e comentario de textos sobre a planificación lingüística como concepto e disciplina, e textos da sociolingüística galega contemporánea.
Presentación oral A alumna-o realizará unha exposición oral, no fin do mestrado, relativa a un dos pontos do temario.
Seminario Discusión fundamentada sobre o concepto de planificación lingüística, a súa configuración disciplinar e as suas aplicacións, e sobre sociolingüística e normalización da lingua galega.
Sesión maxistral O profesor impartirá os coñecementos precisos para a análise de diferentes contidos ligados á planificación lingüística, do proceso de normalización da lingua galega e do desenvolvemento de metodoloxías planificadoras nesta área.

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Sesión maxistral
Lecturas
Seminario
Descrición
O profesor encargarase de recibir e asesorar as/os alumnas/os en todas e cada das cuestións que precisaren, ao tempo tratará en todo momento lles facer as observacións, indicacións puntuais bibliográficas etc. que puideren ser do seu interese.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B8 C1 C2 A alumna-o realizará unha exposición oral, no fin do mestrado, relativa a un dos pontos do temario. 40
Lecturas A1 A8 A9 A10 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C4 C6 Análise e comentario de textos sobre a planificación lingüística como concepto e disciplina, e sobre sociolingüística galega contemporánea. 30
Seminario A1 A7 A9 A10 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B10 C1 C2 C7 Discusión fundamentada sobre o concepto de planificación lingüística, a súa configuración disciplinar e as suas aplicacións, e sobre sociolingüística e normalización da lingua galega. 30
 
Observacións avaliación
Para superar a materia será necesario asistir regularmente ás aulas, realizar como mínimo o 60% das actividades propostas e obter como mínimo unha nota de 4 valores, sobre 10, na presentación oral.

Recibirán a cualificación de non presentado os/as estudantes que non asistiren regularmente ás aulas e/ou non realizaren, como mínimo, o 60% das actividades propostas.

Na segunda oportunidade (convocatoria de xullo), o alumnado será avaliado co mesmo sistema previsto para a primeira oportunidade. Deberá realizar aquelas actividades non entregadas na primeira convocatoria, ou que non obtiveron como mínimo o 40% da nota máxima de cada actividade. A data de entrega das actividades será anunciada polo profesor con antecedencia suficiente.

O alumnado a tempo parcial ou con dispensa académica terá o seguinte sistema de avaliación: lecturas (40%) e traballo tutelado (60%). O traballo tutelado versará sobre os mesmos temas e terá unha estrutura análoga á prevista para a presentación oral na primeira convocatoria.

Na convocatoria adiantada de decembro será aplicado o mesmo sistema de avaliación indicado para o alumnado a tempo parcial ou con dispensa académica.

Fontes de información
Bibliografía básica Kennedy, Chris (1992). "Language Planning". Language Teaching, 15, 4: 264-284.
Herrero Valeiro, Mário (2015). A normalização lingüística. Uma ilusão necessária. Compostela: Através Editora
Calvet, Louis-Jean (2007). As políticas linguísticas. São Paulo: Parábola
Haugen, Einar (1987). Blessings of Babel Bilingualism and Language Planning : problems and pleasures. Berlín: Mouton de Gruyter
Rodríguez, Francisco (1998). Conflito lingüístico e ideoloxía na Galiza. Santiago de Compostela: Laiovento
García Negro, María Pilar (2009). De fala a lingua: un proceso inacabado. Brión: Laiovento
García Negro, María Pilar (2000). Direitos lingüísticos e control político. Santiago de Compostela: Laiovento
Herrero Valeiro, Mário (2011). Guerra de grafias. Conflito de elites. Compostela: Através Editora
Ninyoles, Rafael (2005). Idioma e poder social. Ames: Laiovento
Cooper, Robert L. (1989). Language Planning and Social Change. Cambridge: Cambridge University Press
Sanmartín Rei, Goretti (2010). Lingua e futuro. Brión: Laiovento
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2002). Lingua galega: normalidade e conflito. Santiago de Compostela: Laiovento
Galanes Santos, Iolanda (1998). Os procesos de implantación lingüística. Dispoñíbel en <http://kit.consellodacultura.gal/materiais-de-cursos-e-xornadas/>
Ammon, Ulrich (ed.) (2001). The dominance of English as a language of science effects on other languages and language communities. Berlín: Mouton de Gruyter
Carvalho Calero, Ricardo (1992). Umha voz na Galiza. Santiago de Compsotela: Sotelo Blanco
Lorenzo Suárez, Anxo (2005). “Planificación lingüística de baixa intensidade: o caso galego”. Cadernos de Lingua 27, pp. 37-59.
Bastardas i Boada, Albert (1997). “Política y planificación lingüísticas”. C. Martín Vide (ed.), Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro, 341-360

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías