Identifying Data 2020/21
Subject (*) Language Planning Code 613836063
Study programme
Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada (2013)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Letras
Coordinador
Lourido Hermida, Isaac
E-mail
isaac.lourido@udc.es
Lecturers
Lourido Hermida, Isaac
E-mail
isaac.lourido@udc.es
Web
General description Estudo do concepto de planificación lingüística e da sua aplicación contemporánea á lingua galega.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non haberá mudanzas.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Manteranse todas as metodoloxías, que serán adaptadas a modalidades de docencia telemática, de tipo síncrono (a través de Teams) e asíncrono (a través de Moodle).

*Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Mecanismos de atención permanente: correo electrónico para a atención individual, foro xeral en Moodle sobre a organización da materia e foro específico en Moodle sobre os elementos de avaliación.
Mecanismos de atención dispoñíbeis a petición do alumnado: Vídeo-titorías a través de Teams.

4. Modificacións na avaliación
Manteranse o mesmo sistema de avaliación, de acordo coa adaptación á modalidade non presencial das metodoloxías docentes.

*Observacións de avaliación:
O criterio da necesidade de asistencia regular ás aulas para superar a materia será entendido como participación regular nas modalidades de docencia síncrona e asíncrona previstas no plano de continxencia.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non haberá mudanzas. Todos os materiais bibliográficos imprescindíbeis estarán dispoñíbeis no Moodle da materia.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Coñecemento dos principios básicos, as técnicas fundamentais e algúns resultados destacados da investigación actual en lingüística.
A7 Capacidade para aplicar os coñecementos lingüísticos adquiridos aos problemas do mundo profesional (docencia, asesoramento e mediación lingüística, tradución, lexicografía, planificación lingüística...).
A8 Obtención dun nivel de formación teórica que permita comprender e xulgar criticamente a bibliografía lingüística especializada.
A9 Capacidade para xestionar os recursos lingüísticos e a información lingüística para propósitos académicos e de investigación (identificación e acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos e equipamentos, utilización de tecnoloxía para rexistrar datos, manexo de bases de datos, etc.)
A10 Capacidade no manexo das diferentes tecnoloxías lingüísticas que conforman a actual sociedade do coñecemento: dicionarios electrónicos, correctores e tradutores automáticos, e sistemas de aprendizaxe de lingua asistida por ordenador.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións —e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan— a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B6 Capacitación dos estudantes para que adquiran coñecementos lingüísticos especializados e habilidades para analizar criticamente as propostas máis relevantes no ámbito dos estudos lingüísticos.
B7 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permitan aos estudantes acceder ao exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.
B8 Capacidade dos estudantes no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos, así como indicar a súa utilidade na práctica profesional e investigadora.
B9 Capacidade dos estudantes para abrir vías de investigación novidosas no ámbito dos estudos lingüísticos, dotándoas de aplicación práctica para a súa transferencia a distintos ámbitos profesionais
B10 Capacidade dos estudantes para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de estudo que integran o máster.
C1 Expresión correcta, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominio da expresión e a comprensión oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C4 Desenvolvemento para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Comprensión da importancia da cultura emprendedora e coñecemento dos medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valoración crítica do coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asunción, como profesional e como cidadán/a, da importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valoración da importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Describir e analizar a relación entre lingua e sociedade e tamén interpretar a complexidade dos fenómenos sociolingüísticos. AR1
AR7
AR8
AR9
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
BR8
BR9
BR10
CC1
CC2
CC4
CC6
CC8
Coñecer, analizar e interpretar diversos procesos de normalización e de planificación lingüística. AR1
AR7
AR8
AR9
AR10
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
BR8
BR9
BR10
CC1
CC2
CC6
CC7
Coñecer e programar obxectivos e medidas de planificación lingüística AR7
AR9
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
BR8
BR9
BR10
CC1
CC2
CC4
CC5
CC7

Contents
Topic Sub-topic
1. A planificación lingüística

1.1. Historia conceptual e disciplinar. Escolas, teorías e metodoloxías
1.2. Tipoloxías da planificación lingüística. Escalas de investigación e aplicación.
1.3. Procesos, axentes e instrumentos.
2. Lingua, sociedade e identidades 2.1. Diversidade lingüística e políticas identitarias
2.2. Planificación lingüística e procesos de substitución. Normalización lingüística e linguas minorizadas no Estado español.
2.3. Planificación da lingua galega: antecedentes e etapa contemporánea.
3. Metodoloxías para a planificación lingüística
3.1. Implantación e dinamización lingüísticas.
3.2. Elaboración, aplicación e avaliación: metodoloxías e instrumentos.
3.3. Alternativas para a planificación da lingua galega.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Workbook A1 A8 A9 A10 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C4 C6 3 15 18
Oral presentation A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B8 C1 C2 1 12 13
Seminar A1 A7 A9 A10 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B10 C1 C2 C7 6 30 36
Guest lecture / keynote speech A1 A7 A8 A9 A10 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C5 C8 5 0 5
 
Personalized attention 3 0 3
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Workbook Análise e comentario de textos sobre a planificación lingüística como concepto e disciplina, e textos da sociolingüística galega contemporánea.
Oral presentation A alumna-o realizará unha exposición oral, no fin do mestrado, relativa a un dos pontos do temario.
Seminar Discusión fundamentada sobre o concepto de planificación lingüística, a súa configuración disciplinar e as suas aplicacións, e sobre sociolingüística e normalización da lingua galega.
Guest lecture / keynote speech O profesor impartirá os coñecementos precisos para a análise de diferentes contidos ligados á planificación lingüística, do proceso de normalización da lingua galega e do desenvolvemento de metodoloxías planificadoras nesta área.

Personalized attention
Methodologies
Oral presentation
Guest lecture / keynote speech
Workbook
Seminar
Description
O profesor encargarase de recibir e asesorar as/os alumnas/os en todas e cada das cuestións que precisaren, ao tempo tratará en todo momento lles facer as observacións, indicacións puntuais bibliográficas etc. que puideren ser do seu interese.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Oral presentation A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B8 C1 C2 A alumna-o realizará unha exposición oral, no fin do mestrado, relativa a un dos pontos do temario. 40
Workbook A1 A8 A9 A10 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C4 C6 Análise e comentario de textos sobre a planificación lingüística como concepto e disciplina, e sobre sociolingüística galega contemporánea. 30
Seminar A1 A7 A9 A10 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B10 C1 C2 C7 Discusión fundamentada sobre o concepto de planificación lingüística, a súa configuración disciplinar e as suas aplicacións, e sobre sociolingüística e normalización da lingua galega. 30
 
Assessment comments
Para superar a materia será necesario asistir regularmente ás aulas, realizar como mínimo o 60% das actividades propostas e obter como mínimo unha nota de 4 valores, sobre 10, na presentación oral.

Recibirán a cualificación de non presentado os/as estudantes que non asistiren regularmente ás aulas e/ou non realizaren, como mínimo, o 60% das actividades propostas.

Na segunda oportunidade (convocatoria de xullo), o alumnado será avaliado co mesmo sistema previsto para a primeira oportunidade. Deberá realizar aquelas actividades non entregadas na primeira convocatoria, ou que non obtiveron como mínimo o 40% da nota máxima de cada actividade. A data de entrega das actividades será anunciada polo profesor con antecedencia suficiente.

O alumnado a tempo parcial ou con dispensa académica terá o seguinte sistema de avaliación: lecturas (40%) e traballo tutelado (60%). O traballo tutelado versará sobre os mesmos temas e terá unha estrutura análoga á prevista para a presentación oral na primeira convocatoria.

Na convocatoria adiantada de decembro será aplicado o mesmo sistema de avaliación indicado para o alumnado a tempo parcial ou con dispensa académica.

Sources of information
Basic Kennedy, Chris (1992). "Language Planning". Language Teaching, 15, 4: 264-284.
Herrero Valeiro, Mário (2015). A normalização lingüística. Uma ilusão necessária. Compostela: Através Editora
Calvet, Louis-Jean (2007). As políticas linguísticas. São Paulo: Parábola
Haugen, Einar (1987). Blessings of Babel Bilingualism and Language Planning : problems and pleasures. Berlín: Mouton de Gruyter
Rodríguez, Francisco (1998). Conflito lingüístico e ideoloxía na Galiza. Santiago de Compostela: Laiovento
García Negro, María Pilar (2009). De fala a lingua: un proceso inacabado. Brión: Laiovento
García Negro, María Pilar (2000). Direitos lingüísticos e control político. Santiago de Compostela: Laiovento
Herrero Valeiro, Mário (2011). Guerra de grafias. Conflito de elites. Compostela: Através Editora
Ninyoles, Rafael (2005). Idioma e poder social. Ames: Laiovento
Cooper, Robert L. (1989). Language Planning and Social Change. Cambridge: Cambridge University Press
Sanmartín Rei, Goretti (2010). Lingua e futuro. Brión: Laiovento
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2002). Lingua galega: normalidade e conflito. Santiago de Compostela: Laiovento
Galanes Santos, Iolanda (1998). Os procesos de implantación lingüística. Dispoñíbel en <http://kit.consellodacultura.gal/materiais-de-cursos-e-xornadas/>
Ammon, Ulrich (ed.) (2001). The dominance of English as a language of science effects on other languages and language communities. Berlín: Mouton de Gruyter
Carvalho Calero, Ricardo (1992). Umha voz na Galiza. Santiago de Compsotela: Sotelo Blanco
Lorenzo Suárez, Anxo (2005). “Planificación lingüística de baixa intensidade: o caso galego”. Cadernos de Lingua 27, pp. 37-59.
Bastardas i Boada, Albert (1997). “Política y planificación lingüísticas”. C. Martín Vide (ed.), Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro, 341-360

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.