Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Literaturas Románicas Código 613G02049
Titulación
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Vallin Blanco, Gema
Correo electrónico
g.vallin@udc.es
Profesorado
Vallin Blanco, Gema
Correo electrónico
g.vallin@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo dos xéneros e dos autores máis importantes e influxentes do periodo clásico da literatura medieval románica (XII-XIII).
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A9 Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A14 Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A17 Ter un coñecemento avanzado da literatura galega.
A18 Ter un coñecemento avanzado da literatura portuguesa.
A23 Coñecer a situación sociolingüística da lingua galega.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B9 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Saber distinguir as características estilísticas e retóricas dos diferentes xéneros da literatura medieval románica. A1
A2
A9
A11
A14
A15
A17
A18
A23
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
C2
Saber facer comentarios literarios de textos medievais a partir dos coñecimentos adquiridos nas clases teóricas e prácticas. A1
A2
A9
A11
A14
A15
A17
A18
A23
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
1. A poesía épica na Europa medieval. 1.1. As orixes da épica e das "chansons de geste" francesas.
1.2. A épica en Provenza.
1.3. A épica na Península Ibérica.
2. A lírica. 2.1. Os trobadores.
2.2. A canción de muller e o problema das oríxenes da lírica.
2.3. Da cansó ao gran canto cortés: os troveros.
2.4. A lírica gallego-portuguesa.
2.5. A tradición castelana.
3. A novela: o "roman" na Idade Media: os primeiros textos. 3.1. Descrición tipolóxica.
3.2. Os albores do xénero: o "Alexandre", o "Apollonius de Tyr", o "Roman de Brut".
3.3. A tríada clásica: "Thèbes", "Eneas", "Troie".
3.4. "Floire et Blancheflor" e o nacimento do "roman" idílico.
4. Os anos dourados do "roman". 4. 1. A lenda de Tristán: Thomas e Béroul.
4.2. Chrétien de Troyes e a novela artúrica.
5. O conto medieval. 5.1. A "narratio brevis" na Idade Media.
5.2 O conto haxiográfico.
5.3. A narrativa breve en Provenza.
5.4. O "lai" e o "fabliau".
5.5. O conto na Península Ibérica.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Obradoiro A1 A2 A9 A11 A14 A15 A17 A18 A23 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C7 C8 7 10.5 17.5
Traballos tutelados A1 A2 A11 A14 A17 A18 A23 B1 B7 B8 B9 C2 0 20 20
Proba mixta A1 A2 A11 A14 A17 A18 A23 B1 B7 B8 B9 C2 2 28 30
Sesión maxistral A1 A2 A11 A14 A17 A18 A23 B1 B7 B8 B9 C2 14 0 14
Análise de fontes documentais A1 A2 A11 A14 A17 A18 A23 B1 B7 B8 B9 C2 6 9 15
Lecturas A1 A2 A11 A14 A17 A18 A23 B1 B7 B8 B9 C2 0 14 14
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Obradoiro Sesión práctica entre os alumnos e a profesora dedicada ao aprendixaxe interactivo de algúns aspectos de determinados temas da asignatura.
Traballos tutelados Realización de un traballo guiado pola profesora sobre unha das secciones do programa da materia.
Proba mixta Proba de carácter teórico-práctico que evaluará os coñecimentos e destrexas adquiridos e que terá lugar ao final do curso.
Sesión maxistral Explicación por parte da profesora dos contídos do programa, que inclúe a formulación de preguntas por parte dos alumnos.
Análise de fontes documentais Estudo de textos literarios para o mellor coñecimento e dominio da materia do programa e para adquirir de forma máis eficaz as destrexas asociadas ao mesmo.
Lecturas Lectura dos textos literarios fundamentaies e de estudos relacionados con eles para adquirir os coñecimentos necesarios para o estudo da asignatura.

Atención personalizada
Metodoloxías
Obradoiro
Traballos tutelados
Análise de fontes documentais
Descrición
Todas as metodoloxías descritas terán un seguimiento da profesora, dentro e fora da aula, según un calendario que será indicadp no comezo do curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 A11 A14 A17 A18 A23 B1 B7 B8 B9 C2 Valorarase a asistencia ás titorías correspondentes, a corrección no contido e na expresión, de modo que se deducirá puntuación por faltas de ortografía e, en xeral, por unha expresión deficiente. Os alumnos Erasmus serán obxecto dunha consideración diferenciada en canto ás faltas de expresión, aínda que é esixible un mínimo de corrección lingüística. 50
Proba mixta A1 A2 A11 A14 A17 A18 A23 B1 B7 B8 B9 C2 Realización de unha proba escrita sobre o contído da materia. 50
 
Observacións avaliación

O sistema de evaluación será obxeto de adaptación para os alumnos
con dispensa académica. En virtude da diversidade de situacións
posibles, no seu momento, de darse o caso, se indicará o sentido desta adaptación, de modo que aquelas sesións, probas, etc. nas que
non podan participar sexan compensadas con outras.

Si o alumno
realiza o 50% das actividades propostas, aínda que non se presente ao
exame, será avaliado (a súa cualificación non será entón NP). Na segunda
oportunidade, o alumno deberá completar as actividades que se
solicitan. De no ser posible facer algunha delas, substituirase por
outra. Nesta oportunidade a entrega do traballo farase o día do exame oficial.

O traballo tutelado entregarase o día do exame, sempre unha copia en papel e non vía internet.


Fontes de información
Bibliografía básica Carmona, F. (1988). El román lírico medieval. Barcelona: PPU
Meneghetti, M. L. (1988). Il romanzo. Boloña: Il Mulino
Girolamo, Costanzo di (1994). La letteratura romanza medievale. Boloña: Il Mulino
Formisano, L. (1990). La lirica. Boloña: Il Mulino
Dronke, P. (1978). La lírica en la Edad Media. Barcelona: Seix-Barral
Meneghetti, M. L. (1997). Le origini. Storia delle letterature medievali romanze. Roma: Laterza
Frenck, M. (1986). Lírica española de tipo popular. Madrid: Cátedra
Riquer, M. de (1975). Los trovadores. Historia literaria y textos. Barcelona: Planeta
Bertolucci, V., Alvar, C., Asperti, S. (1999). L´area iberica. Storia delle letterature medievali romanze. Roma: Laterza
Limentani, A., Infurna, M. (1986). L´epica. Boloña: Il Mulino

Tamén se entregará ao alumno unha bibliografía específica para cada un dos temas do programa e outra para a realización do traballo que ten que presentar para ser avaliado.

Bibliografía complementaria Canettieri, P. (1993). Il gioco delle forme nella lirica dei trovatori. Roma:Bagatto
Bec, O. (1978). La lyrique française au Moyen Age. 2 vols.. Paris: Picard
Bloch, M. (1939). La société féodale. Paris: Albin Michel
Baumgartner, E. (1994). Le récit médiéval. XII-XIII siècles. Orleans: Paradigme
Limentani, A. (1977). L´eccezione narrativa. La Provenza e l´arte del racconto. Torino: Einaudi
Meyer, P. (1867). Recherches sur l´Epopée francaiçe. Paris: CFMA
Jackson, Guida M. (1994). Traditional Epics. A literary companion. Oxford: Oxford University Press


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
As Linguas Románicas/613G02034

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Idioma Moderno: Italiano/613G02050

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías