Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Lingua e Cultura Clásica Código 613G03006
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Gonzalez Muñoz, Luis Fernando
Correo electrónico
fernando.gonzalez.munoz@udc.es
Profesorado
Gonzalez Muñoz, Luis Fernando
Correo electrónico
fernando.gonzalez.munoz@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo da lingua latina, da literatura romana e doutros aspectos da cultura da Antigüidade, con especial atención á súa influencia sobre a civilización occidental
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A13 Coñecer a lingua, a literatura e a cultura latina.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as técnicas de análise lingüística e literaria aplicables ao campo da Filoloxía Latina, así como a terminoloxía propia desta disciplina A1
Aplicar as técnicas de análise lingüística e literaria a textos literarios latinos A2
B1
Coñecer aspectos relevantes da cultura latina e da súa perviviencia na civilización occidental A13
B5
Sintetizar e valorar críticamente información especializada relativa ao campo dos estudos latinos A2
B7
Utilizar recursos bibliográficos, bases de datos e ferramentas de procura de información, adquirindo capacidade de autoformación no campo dos estudos latinos B1
B2
Relacionar os contidos específicos desta materia cos de outras áreas e disciplinas, principalmente a historia da literatura inglesa B5
Organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva B3
B6
Apreciar a diversidade B8

Contidos
Temas Subtemas
1. Estruturas do latín antigo I: o sistema fonético 1.1 Descrición do sistema fonético do latín antigo
1.2 Tendencias da evolución fonética do latín ás linguas romances

2. Estruturas do latín antigo II: o sistema verbal 2.1 Descrición do sistema verbal do latín antigo
2.2 Continuidade e reorganización do sistema verbal latino nas linguas romances
3. Estruturas do latín antigo III: o sistema nominal 3.1 Funcións e usos dos casos
3.2 Paradigmas nominais (declinacións)
3.3 O sistema pronominal
3.4 A perda do sistema casual latino nas linguas romances
4. Historia da lingua latina 4.1 Variedades diacrónicas
4.2 Variedades diatópicas
4.3 Variedades diastráticas
4.4 A lingua latina no mundo contemporáneo
5. O sistema literario da Antigüidade 5.1 Funcións e usos da literatura
5.2 Os escritores
5.3 O público
6. As etapas da literatura latina 6.1 A etapa arcaica
6.2 A etapa clásica
6.3 A etapa posclasica
6.4 A etapa tardía
7. Principais xéneros literarios 7.1. A épica
7.2 A traxedia e a comedia
7.3 A elexía
7.4 A narrativa breve en prosa e en verso
8. A transmisión dos textos e da cultura literaria 8.1 Tipoloxía da transmisión: oral, manuscrita, impresa
8.2 Procesos de transferencia desde a literatura a outras linguaxes artísticas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A1 A2 B2 B5 22 44 66
Lecturas B3 B6 B8 0 20 20
Proba obxectiva A13 B1 B7 2 16 18
Sesión maxistral A13 B5 B7 22 22 44
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Exercicios de análise e de comentario lingüístico e literario a propósito dos diversos temas e subtemas do programa. Poderán ser de carácter oral, no curso das sesións de grupo intermedio e reducido, ou escrito, en forma de actividades avaliábeis de carácter individual.
Lecturas Lectura por conta do estudante dun dossier de textos de carácter literario e/ou académico que lle será proporcionado polo profesor. Estes textos serán o material sobre o que se programarán actividades prácticas avaliábeis que consistirán en recensións e controis de lectura de carácter individual, presentados por escrito
Proba obxectiva Exercicio final individual e escrito de carácter teórico-práctico sobre as cuestións desenvolvidas durante o curso.
Sesión maxistral Exposición por parte do profesor de contidos relativos a cada un dos temas e subtemas co apoio de documentación adicional en formato impreso ou dixital.

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Descrición
O estudante poderá asistir, por iniciativa propia, a tutorías individuais coa finalidade de resolver dúbidas e planificar estratexias de resolución de problemas.
O profesor tamén poderá convocar aos estudantes a titorías individuais en caso de consideralo oportuno.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais A1 A2 B2 B5 Un 35% da cualificación final resultará de tres actividades de análise e comentario de textos propostas aos estudiantes, que serán presentadas por escrito conforme aos prazos e condicións acordados entre o profesor e os estudiantes. Estas tres actividades serán as seguintes:
- exercicio de comentario fonético: 10%
- exercicio de comentario morfosintáctico: 15%
- exercicio de comentario literario: 10%
Outro 5% da cualificación final obterase pola asistencia e participación activa nas sesións de grupo intermedio e reducido, onde se leven a cabo de forma oral debates e comentarios de textos.
40
Lecturas B3 B6 B8 O estudante dará conta das lecturas obrigatorias que fosen propostas polo profesor mediante controis de lectura ou, no seu caso, recensións 10
Proba obxectiva A13 B1 B7 Efectuaranse dúas probas escritas individuais de carácter teórico-práctico, unha ao final do primeiro bimestre (sobre cuestións de lingua) e outra na data de maio estipulada no calendario oficial de exames da Facultade de Filoloxía (sobre cuestións de literatura). Cada unha suporá o 25% da cualificación global. Na oportunidade de xullo haberá unha única proba sobre cuestións de lingua e de literatura, que suporá o 50% da cualificación global. Porén, os estudantes que superasen na oportunidade de maio algunha das probas terán que examinarse so daquela que teñan suspensa. 50
 
Observacións avaliación

As actividades presentadas por escrito, incluidas as probas finais, deben cumprir cos oportunos estándares de corrección lingüística, estar redactadas de maneira clara e carecer de faltas de ortografía. O non cumprimento destas condicións será tido en conta negativamente na puntuación da proba respectiva.

A cualificación mínima para aprobar a materia, resultado da suma das puntuacións acadadas polas distintas actividades de avaliación programadas, será de 5. 

Os estudantes que non aprobasen a materia na oportunidade de xunio poderán repetir en xullo aquelas actividades ou probas pendentes/suspensas, coas mesmas condicións e porcentaxes. 

De non realizar as probas obxectivas previstas o estudante será cualificado como Non Presentado.

Os estudantes que disfruten da dispensa académica recibirán, no apartado de Análise de fontes documentais, un máximo do  40% da cualificación final en función das actividades que teñan presentado por escrito ao longo do curso, conforme á seguinte ratio:

-exercicio de comentario fonético: 12%

- exercicio de comentario morfosintáctico; 16%

- exercicio de comentario literario: 12%

A avaliación da convocatoria extraordinaria de decembro consistirá nunha única proba obxectiva de carácter teórico-práctico sobre contidos de lingua e de literatura


Fontes de información
Bibliografía básica Leighton D. Reynolds - Nigel G. Wilson (1986). Copistas y filólogos. Las vías de transmisión de las literaturas griega y latina. Madrid. Gredos
Paul M. Lloyd (1987). Del latín al español. Fonología y morfología históricas de la lengua española. Madrid. Gredos
Wilfried Stroh (2013). El latín ha muerto, ¡viva el latín! Breve historia de una gran lengua. Barcelona
George Hacquard (2008). Guía de la Roma antigua. Madrid. Palas Atenea
Carmen Codoñer (ed.) (1997). Historia de la literatura latina. Madrid. Cátedra
José Molina Yévenes (1993). Iniciación a la fonética, fonología y morfología latinas. Barcelona. Univ. de Barcelona
Tomás González Rolán e Lisardo Rubio (1985). Nueva gramática latina. Madrid. Coloquio
Lisardo Rubio (1995). Nueva sintaxis latina simplificada. Madrid. Ediciones clásicas

The Classics Page

http://www.thelatinlibrary.com/classics.html

Bibliotheca Augustana

https://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html

Recursos para lThe Classics Page

a literatura clásica (USAL)

http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php?option=com_content&view=category&id=12&Itemid=16

Interclassica (Univ. de Murcia)

http://interclassica.um.es/

 Analecta Malacitana (Univ. Málaga)

http://www.anmal.uma.es/anmal/recursos0.htm 

Ludus litterarius

http://www.luduslitterarius.net/

Resumos de gramática latina

http://www.aplicaciones.info/latin/lagrama.htm

 Exercicios de gramática latina

http://www.aplicaciones.info/latin/latin.htm

 

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías