Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Lingua Galega 2 Código 613G03014
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
López Viñas, Xoán
Correo electrónico
xoan.lopezv@udc.es
Profesorado
López Viñas, Xoán
Samartin López-Iglesias, Roberto
Correo electrónico
xoan.lopezv@udc.es
roberto.samartin@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo normativo da lingua galega
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A4 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua galega.
A9 Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A14 Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A17 Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
A18 Dominar a gramática da lingua inglesa.
A19 Coñecer a situación sociolingüística da lingua inglesa.
A20 Coñecer a variación lingüística da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B9 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Atinxir un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua galega A4
Ser capaz de elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega A9
Demostrar capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións A10
Conseguir avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada A11
Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos á práctica A15
Demostrar coñecemento da situación sociolingüística da lingua galega A19
Ser capaz de explicar a variación lingüística da lingua galega A20
Coñecer a historia e a cultura da comunidade galega A17
B5
Ser capaz de utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información B1
Adquirir capacidade de autoformación B3
Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno B4
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas B5
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva B6
Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico B7
Demostrar que é capaz de se expresar correctamente, tanto de forma oral como escrita, en galego. A18
C1
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse B9
C6
Ser consciente da utilidade e necesidade da diversidade, atuando eticamente perante ela, con parámetros de xustiza e igualdade B8
B10
Saber analizar e comentar textos literarios e non literarios utilizando técnicas de análise textual A2
Coñecer resultados de investigación e colocalos en relación co desenvolvemento tecnolóxico e avance socioeconómico e cultural da sociedade B9
Ser capaz de identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos. A14

Contidos
Temas Subtemas
1. Norma e calidade lingüística: caracterización do modelo culto da lingua no século XXI 1.1. A norma, a variación lingüística e a calidade lingüística
1.2. Aspectos ortográficos, ortolóxicos e fónicos
1.3. Aspectos morfosintácticos
1.4. Aspectos léxico-semánticos
1.5. Aspectos pragmáticos
2. Variación lingüística: usos e norma 2.1. Variación dependente do/a usuario/a: idade e xénero
2.2. Variación dependente do uso: estilo, contexto e rexistro
2.3. Lingua oral e lingua escrita. A lingua literaria como modelo
3. A planificación do status da lingua galega 3.1. A planificación lingüística e a planificación da lingua galega
3.2. O encadramento legal do galego: evolución histórica e situación actual
3.3. Ámbitos e usos lingüísticos
4. A planificación do corpus da lingua galega 4.1. O proceso de estandarización do galego. Grupos, institucións e critérios normativos
5. As modalidades do galego 5.1. A lingua da Galiza e outros modelos do sistema lingüístico galego-portugués
5.2. Galego, portugués, brasileiro. Análise contrastiva
5.3. A variación linguística na Galiza e na Lusofonía/Galeguía


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A2 A4 A9 A18 0 8 8
Traballos tutelados A10 A11 A15 A18 B3 B6 B7 B8 4 25 29
Sesión maxistral A17 A18 A19 B5 B6 21 10 31
Recensión bilbiográfica A2 A9 A10 A11 A14 A18 B1 B5 B6 B9 C1 C6 1 4 5
Seminario A2 A4 A9 A10 A11 A18 A19 A20 B5 B6 B10 6 12 18
Lecturas A2 A10 A11 A14 B1 B3 B5 B7 C6 0 12 12
Obradoiro A2 A4 A9 A10 A11 A19 A20 B4 B5 B6 B10 4 16 20
Eventos científicos e/ou divulgativos A11 A14 B3 B5 B7 B8 C6 0 4 4
Estudo de casos A2 A10 A11 A15 B1 B3 B5 B7 B8 B10 6 16 22
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba mixta Instrumento de avaliación dos contidos focados nas "Sesións maxistrais".
Traballos tutelados Actividade integrada no desenvolvemento dos "Seminarios" destinada a fomentar a aprendizaxe autónoma e colaborativa entre o alumnado.
Sesión maxistral Presentación, desenvolvemento e análise de contidos teóricos e procedementais fundamentais para o alumnado atinxir as competencias e destrezas previstas na materia.
A avaliación será feita a través dunha "Proba mixta" en que avaliará a competencia e o desempeño atinxidos en relación a aqueles contidos teóricos expostos polo profesorado durante esas sesións na sala de aulas. Esta proba estará focada para a realización de actividades teórico-prácticas e para análises específicas de textos escritos ou de calquera outro material utilizado ao longo das sesións presenciais.
Recensión bilbiográfica Esta metodoloxía deriva da "Lectura" contemplada na estrutura dos "Seminarios" realizados ao longo do curso académico.
Igual que todos os materiais, será dispoñibilizada para o conxunto da aula a través da plataforma Moodle.
Seminario Ao longo dos "Seminarios" (grupos reducidos) será realizado o acompañamento dos labores propios da materia.
Serán atendidas especificamente as seguintes cuestións:
1. Un TRABALLO TUTELADO, elaborado utilizando metodoloxías con base na "aprendizaxe colaborativa" e do cal poderá derivarse unha Presentación oral.
2. Unha LECTURA seleccionada dunha listaxe fornecida polo profesorado e a súa correspondente "Recensión bibliográfica" individual, que terá que ser realizada de acordo cos modelos e cos parámetros proporcionados polo/a docente e que despois deberá ser dispoñibilizada para o conxunto do grupo a través de Moodle.
3. Cada alumno/a poderá presentar oralmente ao conxunto da turma os procesos e os resultados do "Traballo tutelado" realizado. Durante esa presentación oral, o alumnado terá de empregar os recursos tecnolóxicos precisos para o efecto e demostrar a asunción e a aplicación práctica dos contidos, das destrezas e das competencias abordados durante o curso.
Lecturas Tarefa integrada nos traballos propios dos "Seminarios".
Obradoiro Durante as sesións aquí identificadas como "Obradoiros" (grupos medios), o conxunto do alumnado realizará actividades de diferente tipoloxía destinadas á consolidación dos contidos presentados nas "Sesións maxistrais", así como das destrezas e das estratexias relacionadas coa expresión oral e escrita que fan parte dos obxectivos da materia.
Entre estas actividades contémplanse, alén doutras, a análise de fontes documentais, a resolución de problemas, as prácticas a través de TIC, probas de varia tipoloxía e, sobre todo, estudos de caso.
Eventos científicos e/ou divulgativos Asistencia e participación a eventos relacionados coa materia que se realicen na propia Facultade ou noutros lugares accesíbeis para o alumnado.
Estudo de casos Esta metodoloxía intégrase no desenvolvemento tanto dos "Seminarios" como dos "Obradoiros".

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Ao lado do labor de acompañamento realizado no horario de atendemento marcado polo profesorado responsábel da materia, a atención personalizada estará dirixida especialmente -que non unicamente- para o apoio á realización do "Traballo tutelado". De maneira xeral, cada alumno/a asistirá polo menos a unha sesión de atendemento previa á exposición do traballo.
Para a realización das actividades previstas e a fin de obter unha orientación adecuada, é fundamental que o alumnado comunique de maneira fluída e frecuente tanto os seus progresos como as súas eventuais dificultades. Alén diso, cada estudante poderá realizar toda clase de consultas en relación ao desenvolvemento do traballo, ben no horario de atendemento ben a través do correo electrónico.
Esta atención personalizada tamén está contemplada para o alumnado a tempo parcial e con dispensa académica recoñecida, así como para o estudantado matriculado para se examinar na oportunidade adiantada de decembro.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A2 A10 A11 A15 B1 B3 B5 B7 B8 B10 Será avaliada a participación e o traballo en equipa, a capacidade analítica e crítica, e a adecuación aos obxectivos formulados polo profesorado para cada actividade destas características. 15
Recensión bilbiográfica A2 A9 A10 A11 A14 A18 B1 B5 B6 B9 C1 C6 Será avaliada a capacidade do alumnado para a lectura analítica e crítica, a corrección lingüística, a clareza expositiva (coherencia e cohesión), a capacidade de síntese, a hierarquización de conteúdos e a adecuación de forma e fondo. 10
Traballos tutelados A10 A11 A15 A18 B3 B6 B7 B8 Serán avaliadas a corrección lingüística, as estratexias e procedementos expositivos utilizados, a participación ao longo dos traballos realizados nos"Seminarios" destinados ao efecto, os conteúdos focados e os resultados do proceso ensino-aprendizaxe canto á consecución dos obxectivos procurados co "Traballo tutelado". 25
Proba mixta A2 A4 A9 A18 Serán avaliadas a corrección lingüística e expositiva, así como a adecuación entre o exposto na proba mixta e os conteúdos apresentados e estudados nas sesións maxistrais. 40
Eventos científicos e/ou divulgativos A11 A14 B3 B5 B7 B8 C6 Valorarase a participación nestes eventos a través da realización de fichas que se entregarán ao profesorado. 10
 
Observacións avaliación

1. OBSERVACIÓNS XERAIS DE AVALIACIÓN

1.1. Para superar a materia, o alumnado deberá atinxir
unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. Igualmente, na proba
mixta deberá obter 5 puntos sobre 10 para poder sumar os restantes elementos
avaliábeis. No caso de non superala, a cualificación final será a nota do exame ponderada.

1.2. Todas as actividades deberán ser entregadas de
acordo cos prazos e os procedementos fixados no cronograma que o profesorado
fornecerá ao alumnado no inicio das sesións e que pendurará en Moodle. As
actividades entregadas fóra do prazo marcado non
serán obxecto de avaliación.

1.3. Todas as actividades ou probas deberán cumprir unhas exixencias mínimas de corrección lingüística (ortografía, puntuación, concordancia sintáctica, ausencia de reiteracións, precisión léxica, rexistro formal…); no caso de deficiencias lingüístico-expresivas, estas poderán ser penalizadas na cualificación, segundo o documento "Exixencias mínimas de corrección lingüística" (aprobado pola Sección de Galego-Portugués o 6/7/2018 e pendurado en Moodle).

1.4. Se houber criterios específicos de avaliación para algunha
das tarefas propostas, estes serán oportunamente dispoñibilizados polo profesor
responsábel da materia en formato "rúbrica" na sala de aulas e/ou a
través de Moodle. O docente proporcionará, igualmente, as oportunas instrucións
para o correcto desenvolvemento de cada unha das actividades previstas.

1.5. Os
traballos presentados polo alumnado poderán ser incorporados a unha ferramenta informática para a detección do plaxio e de traballos
previamente presentados nesta ou noutras universidades, incluso polo
mesmo/a alumno/a. En caso de que se produza algunha destas
circunstancias, poderán ser aplicadas as medidas contempladas nas "Normas
de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de
grao e mestrado universitario" da Universidade da Coruña (artigo 14.4).

2. AVALIACIÓN DA 2.ª OPORTUNIDADE (xullo)

2.1. Na 2.ª oportunidade, o alumnado será
avaliado cos mesmos criterios e coas mesmas porcentaxes que na oportunidade
anterior.

2.2. As persoas que non superaren a materia
de acordo coa avaliación continuada deberán concorrer á 2.ª oportunidade (xullo).
Para superaren a materia nesta 2.ª oportunidade, os/as alumnos/as deberán
aprobar (con 5 puntos sobre 10) aquelas probas (orais e/ou escritas) marcadas
polo profesorado responsábel da materia e que serán realizadas na data fixada
pola Facultade de Filoloxía. Igualmente, deberán ser realizadas
satisfactoriamente todas aquelas tarefas non superadas ou non presentadas na
oportunidade anterior.

3. AVALIACIÓN DA
OPORTUNIDADE ADIANTADA DE DECEMBRO

3.1. O alumnado que se
presentar á convocatoria adiantada de decembro terá que contactar previamente
co docente responsábel da materia e, para superala, realizar unha “Proba
mixta” (5 puntos), unha “Presentación oral” (2 puntos) e uns “Traballos
tutelados” (3 puntos) que lle foren encomendados.

4. CUALIFICACIÓN DE NON
PRESENTADO (NP)

4.1. Será considerado Non
Presentado aquel alumno ou alumna que non se presentar á "Proba mixta" e que
non presentar ningunha das actividade contempladas na avaliación.

5. ALUMNADO A TEMPO PARCIAL E CON DISPENSA ACADÉMICA

5.1. O estudantado matriculado a tempo parcial e con
dispensa académica de exención de asistencia concedida realizará ou entregará as
actividades obrigatorias nunha data concertada previamente co profesor. Este
alumnado deberá realizar e entregar as mesmas probas e exercicios que o
restante e, se non puider asistir ao atendemento, deberá pórse en
contacto co profesor a través do correo electrónico.

6. ALUMNADO DE SEGUNDA MATRÍCULA

6.1. O alumnado de segunda matrícula que non poida asistir ás
aulas deberá contactar co profesorado da materia e terá que realizar e entregar
nos prazos concertados previamente polos docentes as mesmas probas e
actividades que o restante. Así mesmo, haberá unha reunión no incio do curso con este alumnado para pautar o desenvolvemento do curso.


Fontes de información
Bibliografía básica Álvarez de la Granja, M. / González Seoane, E. X. (eds.) (2003) (2003). A estandarización do léxico. Santiago de Compostela. Instituto da Lingua Galega e Consello da Cultura Galega
Sánchez Rei, X. M. / Marques, A. (2016). As ciências da linguagem no espaço galego-português: diversidade e convergência. A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa
Sanmartín Rei, G. (coord.) (2007). Criterios para o uso da lingua . A Coruña. SNL da Universidade, 2ª ed.
Koch, I. G. V. (2005). Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 4ª ed.
Regueira, X. L. (2010). Dicionario de pronuncia da lingua galega. A Coruña: RAG
Freixeiro Mato, X. R. (2013). Estilística da lingua galega. Vigo: Xerais
Monteagudo, H. (ed.) (1995). Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto. Vigo: Galaxia
López Viñas, X. / Lourenzo Modia, C. / Moreda Leirada, M. (2010). Gramátia práctica da lingua galega. Comunicación e expresión. A Coruña: Bahía
Feixó Cid, Xosé (2004). Gramática da lingua galega. Vigo. Xerais
Vilela, M. / I. Villaça Koch (2001). Gramática da Língua Portuguesa . Coimbra: Livraria Almedina
Hermida Gulías, Carme (2004). Gramática práctica (Morfosintaxe) . Santiago de Compostela: Sotelo Blanco
Estrela, E. / J. D. Pinto-Correia (2001). Guia Essencial da Língua Portuguesa para a Comunicação Social. Lisboa. Editorial Notícia
Monteagudo Romero, H. (2017). Historia social da lingua galega. Vigo: Galaxia
Cassany, D. (2008). La cocina de la escritura. Barcelona. Anagrama
Freixeiro Mato, X. R. (2009). Lingua de calidade. Vigo. Xerais
Ríos Noia, M. / M. L. Pita Rubido / R. J. Noguerol Gómez / B. Brozos Mera (2007). Manual de documentos administrativos. A Coruña. Servizo de Normalización Lingüística / Servizo de Publicacións, Universidade da Coruña
Freixeiro Mato, X. R. (2006). Manual de gramática galega. Vigo. A Nosa Terra
García Cancela, X. / C. L. Díaz Abraira (1994). Manual de linguaxe administrativa. Santiago de Compostela. Escola Galega de Administración Pública / Xunta de Galicia
Sánchez Rei, X. M. (ed.) (2014). Modelos de lingua e compromiso. A Coruña: Baía Edicións
RAG / ILG (2012). Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Coruña: RAG
Sanmartín Rei, G. (2008). Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación. Vigo. Xerais
Rodrigues Fagim, V. (2001). O galego (im)possível. Santiago de Compostela. Laiovento
Comissom Lingüística da Associaçom Galega da Língua (2012). O modelo lexical galego. Santiago de Compostela: Através Editora
González Rei, Begoña (2004). Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova
Estrela, E. / M. A. Soares / M. J. Leitão (2004). Saber Escrever Saber Falar. Lisboa. Dom Quixote
Sanmartín Rei, G. (coord.) (2007). Sobre a calidade da nosa lingua. A Coruña. SNL da Universidade, 2ª ed.
García Negro, M. P. (ed.) (2009). Sobre o racismo lingüístico. Santiago de Compostela. Laiovento

Bibliografía complementaria Sánchez Rei, X. M. (2006). A lingua galega no cancioneiro de Pérez Ballesteros. Santiago de Compostela: Liovento
Marcuschi, L. A. (2001 [1986]). Análise da conversação. São Paulo: Ática
Kerbrat-Orecchioni, C. (2006). Análise da conversação. Princípios e métodos. São Paulo: Parábola
Vallejo-Nágera, J. A. (1990). Aprender a hablar en público hoy. Barcelona: Planeta
Garrido, C. (2001). Aspectos Teóricos e Práticos da Traduçom Científico-Técnica (Inglês>Galego). Ourense: Associaçom Galega da Língua
Reyes, G. (1998). Cómo escribir bien en español. Manual de redacción. Madrid: Arco Libros
Marcuschi, L. A. (2000). Da fala para a escrita. São Paulo: Cortez
Serrano Serrano, J. (2002). Guía práctica de redacción. Madrid: Anaya
Plantin, Ch. (1998). La argumentación. Barcelona: Ariel
Weston, Anthony (2004). Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel, 9ª ed
Calsamiglia Blancafort, H. / A. Tusón Valls (1999). Las cosas del decir: manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel
Zinsser, W. (2005). On Writing Well. The Classic Guide to Writing Non-fiction. New York: Collins
Studer, Jürg (2000 [1996]). Oratoria. El arte de hablar, disertar, convencer. Madrid: El Drac
Fernández Rei, E. / X. L. Regueira (eds.) (2008). Perspectivas sobre a oralidade. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega
Flesch, R. / A. H. Lass (1996). The Classic Guide to Better Writing. New York: Harper Resource

Entregarase unha bibliografía complementaria e específica por temas.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua Galega 1/613G01002

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías