Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Literatura Inglesa 2 Código 613G03017
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Filoloxía Inglesa
Letras
Coordinación
Clark Mitchell, David Mitchell
Correo electrónico
david.clark@udc.es
Profesorado
Alonso Giraldez, Jose Miguel
Clark Mitchell, David Mitchell
Correo electrónico
miguel.giraldez@udc.es
david.clark@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo panorámico da literatura inglesa dos seculos XVIII e XIX.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A7 Coñecer as literaturas en lingua galega, española e inglesa.
A8 Ter dominio instrumental oral e escrito dunha segunda lingua estranxeira.
A16 Ter un coñecemento avanzado das literaturas en lingua inglesa.
A17 Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Familiarizarse coa evolución da literatura inglesa A1
A2
A7
A8
A16
A17
B5
B7
B8
A Coñecer o contexto histórico e cultural no que xurdan os traballos literarios. A17
Saber recoñecer e analizar os contidos ideolóxicos dos textos A1
A2
Familiarizarse con aspectos diversos da historia de Gran Bretaña e a súa cultura A1
A2
A7
A8
A16
A17
B1
B5
B7
B8
Aprender e aplicar técnicas de análise literaria A2
B5
C1

Contidos
Temas Subtemas
1. A novela no século XVIII. 1.1. Introdución.
1.2. Swift Gulliver's Travels (A voyage to Lilliput)
1.3 Outros autores relevantes do século XVIII (pasaxes das obras)
2. O Romanticismo 2.1 Introdución
2.2 Poesía: Wordsworth, Keats e Coleridge.
2.3. Introdución á novela gótica.
2.4 Novela: Frankenstein Mary Shelley (novela completa)
3. A novela e a historia curta do século XIX 3.1 Introdución
3.2 Jane Austen Pride and Prejudice (novela completa)
3.3 Dickens. Pasaxes de novelas e unha historia curta.
3.4 Thomas Hardy The Mayor of Casterbridge (novela completa)

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A8 0 30 30
Sesión maxistral A7 A17 B1 B5 B7 B8 C1 20 0 20
Seminario A1 A2 28 5 33
Proba mixta A1 A2 A8 A16 B5 B7 C1 0 18 18
Lecturas A16 0 45 45
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Traballos individuais ou en grupo pequeno.
Sesión maxistral Explicación de temas.
Seminario Discusión en máis profundidade de temas. Realizaranse en grupo reducido para favorecer a participación de todas/os. A participación dos alumnos será obxecto de avaliación.
Proba mixta Exames escritos de contidos teóricos e prácticos.
Lecturas Ler os textos do corpus (obras ou fragmentos)

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O alumnado deberá preparar traballos individuais e por grupos sobre textos e temas do corpus para a sua presentación escrita ou oral, segundo as indicacións do seu momento do profesor.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A1 A2 A8 A16 B5 B7 C1 Proba de preguntas teóricas do aprendido durante o curso e de comentario e análise de textos. 50
Traballos tutelados A1 A8 Un traballo puntuable sobre as lecturas e os contidos da asignatura, de 6 páxinas de lonxitude. O profesor, salvo indicación contraria, avaliará o traballo escrito cunha proba oral. 20
Seminario A1 A2 Participación e desenvolvemento dos traballos dentro dos seminarios, incluindo os tests sobre as lecturas. 30
 
Observacións avaliación

Os estudantes deben completar as lecturas propostas (ver listaxe de contidos do programa) sempre antes de que sexan analizadas ou comentadas en clase, para que a interactividade e o debate sexa posible. Igualmente, o profesor poderá establecer un test ou unha proba de lectura, que se realizará sempre na clase, sobre cada unha das lecturas en curso, xa sexa nese momento ou máis tarde de que esas obras se traballaran na aula. As lecturas son obligatorias e todas elas serán avaliadas de xeito individual. As lecturas e os seus tests respectivos forman parte da avaliación da asignatura, no apartado Seminario, como se indica enrriba destas liñas. Os traballos tutelados se realizarán fora da aula, terán unha extensión aproximada de 5-6 páxinas, e estarán escritos en inglés. Salvo indicación contraria, serán presentados polos alumnos oralmente, dun xeito individual. O traballo deberá ser entregado en tempo e forma antes de ser presentado oralmente, xunto coa presentación (PPT).

O exame escrito (dous ao longo do curso) completará a avaliación da materia. 

Na oportunidade de xullo os alunos/as realizarán un traballo sobre os textos de estudo (50% da nota) e o exame (50% da nota). Aqueles alunos/as que o longo do curso presentaran traballos satisfactoriamente non teñen que presentar ningun traballo adicional, agás expresamente indicado;Os alumnos/as que non se presenten ás probas obxectivas da primeira ou segunda oportunidade acadarán a cualificación de Non Presentado. 

Quen teña concedida a dispensa académica, e como establece a Normativa de permanencia da universidade, será avaliado seguindo os criterios aplicables á oportunidade de xullo.

Os alumnos que se presentan á convocatoria adiantada de decembro avaliaranse segundo as normas especificadas para a oportunidade de xullo.

Os traballos escritos poden ser revisados a través da aplicación Turnitin que detecta citas incorrectas, plaxio e outros tipos de fraude. Se isto ocorrer, aplicaranse as normas contra o plaxio (Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario). Turnitin recoñece traballos previamente realizados por outras persoas (ou polo/a propio/a estudante) nesta universidade ou noutras, ademais doutros materiais localizados en Internet.


Fontes de información
Bibliografía básica Brantlinger, P. y Thesing, W. (eds) (2005). A Companion to the Victorian Novel . Oxford:Blackwell
Showalter, Elaine (1989). A Literature of their Own. From Brontë to Lessing. London: Routledge
Stevenson, Randall (1993). A Reader`s Guide to the 20th Century Novel in Britain. London: Harvester
Ruthven, K.K. (1984). Feminist Literary Studies. An Introduction. Cambridge: CUP
Ledger, Sally (1997). Fiction and Feminism at the fin de siècle. Manchester: Manchester UP
Álvarez Amorós et al (1998). Historia crítica de la novela inglesa . Salamanca:Ediciones Colegio de España
Lorenzo Modia, M.J. (1998). Literatura inglesa del siglo XVIII. A Coruña: Universidade da Coruña
Butler, Marilyn (1981). Rebels and Revolutionaries: English Literature and its Background, 1760-1830 . Londres y Oxford: O.U.P.
Liggins, Emma; Maunder, A.; Robins, R. (eds) (2011). The British Short Story. London: Palgrave
Copeland, E. & Mc Master, J. (eds) (2001). The Cambridge Companion to Jane Austen. Cambridge: CUP
Marcus,L. and Nicholls (2005). The Cambridge History of Twentieth Century English Literature. Cambridge: CUP
Head, Dominic (2002). The Cambridge Introduction to Modern British Fiction 1950-2000. Cambridge: CUP
Rogers, P. (ed.) (1978). The Eighteenth Century. The Context of English Literature. London: Methuen
Stone, Lawrence (1990). The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800. Harmondsworth: Penguin
Miles, Rosalind (1987). The Female Form. Women Writers and the Conquest of the Novel. London: Routledge
Damrosch , D y Dettmar, K (eds) (2009). The Longman Anthology of British Literature, Volume 2C: The Twentieth Century and Beyond (4th Edition). Londres: Longman
Gilbert, S. and Gubar, S. (2000). The Madwoman in the Attic. Yale UP
Chris, Carol T. et al (Eds) (2006). The Norton Anthology of English Literature, vol 2. New York & London: Norton
Greenblatt, Stephen et al (eds) (2005). The Norton Anthology of English Literature: The Victorian Age. New York: Norton
Thomson, D. (1981). The Pelican History of England in the Twentieth Century. Harmondsworth: Penguin
Spencer, Jane (1986). The Rise of the Woman Novelist: From Aphra Behn to Jane Austen. Oxford: Blackwell
Sanders, Andrew (1994). The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Clarendon
Todd, Janet (1992). The Sign of Angellica. Women, Writing and Fiction 1600-1800. Columbia UP
Wollstonecraft, Mary (2004). Vindicacion dos dereitos da muller. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco

Listaxe de lecturas: Na maioría dos casos se empregarán fragmentos das obras, agás as que se sinalan concretamente.

CXVIII

Gulliver`s Travels, de Jonathan Swift (Primeiro libro, A Voyage to Lilliput). 

Pride and Prejudice, Jane Austen, (texto completo)

XIX  

Poetas románticos (poemas de Keats, Wordsworth e Coleridge)

Frankenstein, de Mary Shelley. (texto completo)

Charles Dickens. Fragmentos dalgunhas novelas e historias curtas.

Thomas Hardy: The Mayor of Casterbridge (completa). 

Bibliografía complementaria Pyckett, Lynn (1995). Engendering Fictions. The English Novel in the Early 20th Century. London: Arnold
Eagleton, Mary (1998). Feminist Literary Criticism. London: Longman
Todd, Janet (1988). Feminist Literary History. London: Polity Press
Hanson, Clare (1987). Short Stories, Short Fiction 1880-1980. London: MacMillan
Bell, Michael (1980). The Context of English Literature. London: Methuen


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Introdución aos Estudos Literarios/613G03005
Literatura Inglesa 1/613G03010

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías