Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Lingua Inglesa 4 Código 613G03019
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Nuñez Puente, Carolina
Correo electrónico
c.nunez@udc.es
Profesorado
Fowlie , James Alexander
Nuñez Puente, Carolina
Correo electrónico
james.fowlie@udc.es
c.nunez@udc.es
Web http://www.udc.es
Descrición xeral Esta materia amplía a formación básica na descrición da lingua inglesa e a teoría e práctica do inglés. O obxectivo xeral é chegar ao nivel C1 de CEF.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A4 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua galega.
A5 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua española.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A8 Ter dominio instrumental oral e escrito dunha segunda lingua estranxeira.
A9 Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A12 Coñecer os principios teóricos básicos da tradución directa e inversa e ser capaz de poñelos en práctica.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A21 Coñecer a evolución histórica externa e interna da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B9 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Competencia lectora: comprender unha variedade de textos auténticos procedentes da prensa, obras de ficción, ensaios, materiais de promoción ou de publicidade. A1
A2
A6
A8
A11
A15
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B10
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Escritura: saber redactar varios tipos de textos, como cartas, artigos, ensaios, textos informativos, propostas, queixas, informes e recensións. A4
A6
A9
A10
A11
A12
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B10
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Comprensión auditiva: comprender distintos tipos de discurso auténtico; monólogos, avisos, programas de radio e televisión, relatorios, anécdotas, interaccións entre varios falantes á vez, entrevistas, debates A2
A6
A10
A11
B8
B9
B10
C1
C2
C3
C7
C8
Competencias orais: saber desenvolverse oralmente con falantes nativos e non nativos; proporcionar información, expresar e xustificar opinións, realizar comentarios axeitados, expresar acordo e desacordo, comparar, describir e especular. En resumo, os alumnos deben ser capaces de levar a cabo a comunicación eficaz, e de responder plenamente aos estímulos orais. A5
A6
A15
A21
B4
B5
B6
B8
B10
C2
C4
C5
C7
C8
Lingua e uso: posuír un vocabulario xeral amplo; coñecer frases e colocacións comúns, matices, verbos con partícula, modos de enlazar oracións; realizar transformacións gramaticais con soltura A6
A8
B4
B5
B7
B8
C2
C4
C5
C6
C7
C8
Gramática: demostrar comprensión e dominio da gramática inglesa acorde con un nivel C1. A6
A8
B3

Contidos
Temas Subtemas
-ESCRIBIR
Qué é o estilo de escritura MLA? Estilo e rexistro, linguaxe formal e informal, connotación e denotación, post-estruturalismo e oposición binaria, puntuación, parágrafo, conectores, o ensaio (ex. argumentativo e de investigación), título, introdución, (hipó)tesis vs. tema, corpo, conclusión,
fontes de información (web e imprimidas), lista de obras citadas, citas no corpo do texto, plaxio, notas ao pé e ao final, etc.

Ao longo do curso, aprenderedes a escribir textos diferentes tales como a carta de motivación, o CV profesional e o ensaio de tipo MLA. Este último será obxecto do exame final.
-LER Qué é ler críticamente? Diferentes niveis de comprensión dun texto, gramática, vocabulario, estrutura, figuras retóricas, historia e trama, temas, caracterización, inferencia, dedución, análise, alcance e repercusión, significado e interpretación, conclusións, etc.

Leremos e discutiremos sobre documentos diversos. Dous dos devanditos documentos formarán parte da comprensión lectora no exame final.
-FALAR Cómo facer unha presentación oral, participar nun debate e comportarse nunha entrevista de traballo. Tipos de discursos; consellos para loitar contra o medo escénico; uso de pausas, entoación e ritmo na oralidade; linguaxe corporal; cohesión e coherencia; convencer e persuadir.

Cada estudante deberá vir á clase preparada/o para responder oralmente o material de lectura asignado para ese día, así como para participar nos debates e resto de actividades.
-ESCOITAR

Os exercicios auditivos estarán relacionados coa gramática e o vocabulario vistos na clase. As/os estudantes tamén traballaredes con entrevistas de traballo e practicaredes para a proba audio-oral.

En clase practicaredes a escoita da lingua inglesa. Escoitar, á parte de ser necesario para a comprensión, tamén é un acto ético e espérase que o alumnado practique a ética.
-GRAMÁTICA Repaso e consolidación tanto do uso das palabras como de estruturas gramaticais importantes.

Conectores e outros elementos de cohesión textual. Tempos verbais: o seu uso correcto e consistente. Oracións subordinadas relativas (ex. con preposicións) e adverbiais. O acordo e orde das palabras. Distinguir entre tipos de palabras e de frases: adxectivos vs. adverbios, conxuncións vs. preposicións e frases preposicionales vs. frases adverbiais.
-VOCABULARIO Expansión do vocabulario, con especial atención ás expresións idiomáticas, os falsos cognados, os verbos compostos e a linguaxe formal.

Temas: atopar traballo e describir habilidades profesionais; debater sobre temas de actualidade tanto lingüísticos (ex. a linguaxe [non] sexista, o [non] uso dos marcadores de xénero) como sociais (emocións, xénero, sexualidade, diversidade e medio ambiente, entre outros).

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A5 A6 A10 A11 A15 A21 B1 C7 C8 25 25 50
Seminario A8 A12 B4 B7 16 16 32
Traballos tutelados B6 B9 C2 C3 C6 4 8 12
Presentación oral B10 C1 0 5 5
Obradoiro B8 B5 C4 16 15 31
Proba de resposta breve A9 A10 C2 2 4 6
Proba mixta A1 A2 A4 A9 B3 C5 2 10 12
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Seminario Técnica de traballo en grupo que ten como finalidade o estudo intensivo dun tema. Caracterízase pola discusión, a participación, a elaboración de documentos e as conclusións ás que teñen que chegar todos os compoñentes do seminario.
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.
Presentación oral Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica.
Obradoiro Modalidade formativa orientada á aplicación de aprendizaxes na que se poden combinar diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc) a través da que o alumnado desenvolve tarefas eminentemente prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado.
Proba de resposta breve Proba obxectiva dirixida a provocar o recordo dunha aprendizaxe presentada. Preséntase un enunciado en forma de pregunta para responder cunha frase específica, palabra, cifra ou símbolo.
Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Estamos a disposición dos/as estudantes nas horas de titoría e mediante cita previa.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A1 A2 A4 A9 B3 C5 A proba incluirá as seguintes seccións: PRODUCIÓN ESCRITA seguindo a metodoloxía explicada na materia (20%), COMPRENSIÓN LECTORA dos denominados textos do exame (15%) e PROBA AUDIO-ORAL consistente nunha entrevista de traballo (15%). 50
Presentación oral B10 C1 Consiste en facer un vídeo-proxeto, entre 3 e 10 persoas, presentando un anuncio ou infomercial para vender un producto ou método. O alumnado non poderá ler de ningún tipo de notas e terá que preparar o guión, gravar o vídeo e colgalo. O resto das pautas serán explicadas ao seu debido tempo.
Esta actividade non é obrigatoria.
10
Traballos tutelados B6 B9 C2 C3 C6 -CARTA DE MOTIVACIÓN (10%)
-CV PROFESIONAL (10%)
As pautas para facer os traballos explicaranse en clase, en Moodle e nas titorías do despacho. As datas de entrega serán anunciadas por adiantado.
20
Proba de resposta breve A9 A10 C2 Ao longo do cuadrimestre, faredes uns TESTS que avaliarán a continuidade con que adquirides os coñecementos teóricos e a vosa capacidade para levalos á práctica. As datas dos devanditos tests serán anunciadas ao comezo do cuadrimestre. 20
 
Observacións avaliación
-Para aprobar esta materia, hai que sacar polo menos un 5 (sobre 10) EN CADA UN dos TRABALLOS TUTELADOS, a PROBA DE RESPOSTA BREVE e os EXAMES e polo menos un 5 (sobre 10) na NOTA FINAL.

-Para a oportunidade de XULLO, haberá traballos tutelados, proba de resposta breve e probas de exame obligatorias ao igual que en xuño (o vídeo-proxecto opcional tamén terá OS MESMOS REQUISITOS). Nesta ocasión, cada estudante deberá realizar a(s) sección(s) que non superase na primeira oportunidade.

-O alumnado que se presente á convocatoria adiantada de decembro avaliarase segundo as normas especificadas para a oportunidade de xullo.

-O estudiantado matriculado a tempo parcial e que teña concedida unha dispensa académica deberá porse en contacto co profesorado da materia a principio de curso e avaliarase segundo os criterios establecidos para a oportunidade de xullo.

-Para NON obter a cualificación de "Non presentado", a/o estudante debe asistir ao exame (mesmo se é só para escribir o seu nome) OU facer polo menos a metade do traballo puntuable.

-As/os alumnas/os poden facer soamente UN traballo voluntario para subir ata un +0.5 a súa nota final. É dicir, podedes OU BEN participar nun concurso de talentos (falando en inglés) OU BEN escribir un ensaio sobre unha (ou as dúas) lecturas obrigatorias. Darase máis información na clase e vía Moodle. Obviamente, a porcentaxe extra engadirase á nota final a condición de que esta sexa igual ou superior a 5. IMPORTANTE: para poder facer o traballo voluntario é NECESARIO contactar coa coordinadora a principios de curso e seguir estritamente as pautas marcadas por ela.

-Todos os traballos deberán ser entregados en tempo e forma para evitar así unha penalización do 25% sobre a nota obtida nos mesmos.

-O profesorado pode usar o servizo de detección do plaxio “Turnitin” para revisar o traballo do estudiantado. O plaxio en calquera actividade significará a cualificación de "cero" na mesma.

-Se a coordinadora considérao conveniente, poderá haber temas de auto-estudo por parte do alumnado (ex. para ampliar coñecementos). Estes materiais, que non serán obxecto de avaliación, serán provistos en Moodle.

Fontes de información
Bibliografía básica
Barnet, Sylvan, Pat Bellanca, and Marcia Stubbs. A Short Guide to College Writing. Harvard University Press, 2014.

Burgess, Sally, and Amanda Thomas. Gold Advanced Coursebook. Pearson ELT, 2014. 

Collins COBUILD Advanced Dictionary of English. Collins ELT, 2012.

Collins COBUILD Students’ Dictionary plus Grammar (Book & CD). Collins ELT, 2005.

Cunningham, Gillie, Jan Bell, and Theresa Clementson. Face2face Advanced. Student’s Book and DVD Rom. Cambridge University Press, 2013.

Downes, Colm. Cambridge English for Job Hunting. Cambridge University Press, 2008.

Edwards, Lynda, and Jacky Newbrook. Gold Advanced. Maximiser with Key. Pearson, 2014.

Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice Book for Advanced Learners of English; with Answers and CD-ROM. Cambridge University Press, 2013.

---. Cambridge Grammar for CAE and Proficiency with Answers and Audio CDs. Cambridge University Press, 2009.

Hopkins, Diana, and Pauline Cullens. Cambridge Grammar for IELTS with Answers: a Self-study Grammar Reference and Practice. Cambridge University Press, 2007.

Jones, Leo. New Cambridge Advanced English. Cambridge University Press, 2001.

Mann, M. Destination C1 & C2: Grammar and Vocabulary. MacMillan, 2008.

OED. Oxford English Dictionary. Oxford University Press, 2017, www.oed.com. Accessed 26 July 2019.

Quirk, Randolph, et al. Comprehensive Grammar of the English Language. Longman, 1989.

Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 1996.

The Purdue OWL Family of Sites. The Writing Lab and OWL at Purdue and Purdue University, 2008, owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_formatting_and_style_guide.html. Accessed 26 July 2019.

Tims, Nicholas, et al. Face2face Advanced Workbook. Cambridge University Press, 2014.

Vince, Michael. Advanced Language Practice: English Grammar and Vocabulary. Macmillan, 2009. 
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías