Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa Código 613G03022
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Correo electrónico
elizabeth.woodward@udc.es
Profesorado
Lyons , Aoileann Judith
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Correo electrónico
aoileann.lyons@udc.es
elizabeth.woodward@udc.es
Web
Descrición xeral
Aspectos xeográficos, históricos, artísticos e culturais dos paises de fala inglesa.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A17 Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
A18 Dominar a gramática da lingua inglesa.
A19 Coñecer a situación sociolingüística da lingua inglesa.
A20 Coñecer a variación lingüística da lingua inglesa.
A21 Coñecer a evolución histórica externa e interna da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Os alumnos apreciarán a importancia da historia e cultura no desenvolvemento da literatura, lingua e sociedade en países de fala inglesa. Examinarán fontes primarias e secundarias, aprendendo a comparar, contrastar e analizar criticamente. Coñecerán as causas detrás das diferenzas, o comportamento e a mentalidade culturais. Saberán relacionar os seus coñecementos nesta materia con outras materias do Grao en Inglés. Serán capaces de redactar textos /resumos correctamente. Serán capaces de expoñer os seus achados oralmente en beneficio dos seus compañeiros. Apreciarán que a cultura e a historia teñen moito que ver coa literatura e o desenvolvemento da lingua. A2
A6
A11
A15
A17
A18
A19
A20
A21
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B8
C3

Contidos
Temas Subtemas
1. Introdución e comentario do programa 1.1. Explicación xeral (datas de entrega, sistema de avaliación, etc.)
2. Resumo da historia das Illas Británicas 2.1. Romanos, anglosaxones e viquingos
2.2. A conquista normanda de 1066 e as súas consecuencias culturais
2.3. Gales e o dominio da coroa inglesa
2.4. A independencia de Escocia; Bannockburn 1314
2.5. A dinastía Tudor e a súa chegada ao trono: os restos dun rei debaixo dun parquin; a Armada Invencible
2.6. O xuízo de Carlos I; a República; o retorno da monarquía
2.7. A Revolución Industrial; a época vitoriana; o imperio
2.8. A Primeira Guerra Mundial; a Segunda Guerra Mundial
3. Resumo da historia dos Estados Unidos 3.1. Os primeiros tempos
3.2. A época colonial
3.3. Cara á independencia
3.4. A escravitude
4. A Xeografía humana e física das Illas Británicas 4.1. Clima
4.2. Trazos xeográficos; a mentalidade de unas islas
5. A Xeografía humana e física dos Estados Unidos 5.1. Clima
5.2. Trazos xeográficos
6. A constitución do Reino Unido 6.1. Goberno
6.2. Elección de representantes; o papel da monarquía
7. La constitución dos Estados Unidos 7.1. Goberno
7.2. Elección de representantes; o papel do presidente
8. As relacións exteriores 8.1. O Reino Unido e a UE; Brexit
8.2. A relación especial cos EE.UU.
9. Pintores británicos Artistas británicos dos séculos XVIII e XIX; Fontes de inspiración cultural.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A15 A17 B8 2 0 2
Análise de fontes documentais A11 2 10 12
Lecturas A2 A11 A19 A20 A21 5 20 25
Investigación (Proxecto de investigación) A6 A18 B1 B6 C3 1 8 9
Proba mixta A2 A11 B7 2 10 12
Resumo A15 B4 2 10 12
Sesión maxistral A17 18 18 36
Prácticas a través de TIC B3 C3 10 18 28
Eventos científicos e/ou divulgativos B5 B8 2 2 4
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Comentario do programa; datas de traballos; normas; expectativas
Análise de fontes documentais Análise dunha gran variedade de fontes primarias e secundarias
Lecturas Textos variados como apoio ao coñecemento. Fontes informáticas.
Investigación (Proxecto de investigación) Reseña dun libro relacionado co programa
Proba mixta Proba escrita: respostas breves; redacción de pequenos comentarios; identificación de elementos significativos
Resumo Resumos de materiais escritos e de fontes informáticos para demostrar a comprensión e saber relacionar temas
Sesión maxistral Explicacións, orientacións, recomendacións para o estudo individual; foméntase a participación do alumnado
Prácticas a través de TIC Acceso a materiais e fontes a través de Internet. Estudo e avaliación crítica
Eventos científicos e/ou divulgativos Asistencia e participación nas charlas-coloquio organizadas na Facultade Pode implicar a redacción de informes breves.

Atención personalizada
Metodoloxías
Investigación (Proxecto de investigación)
Descrición
Os alumnos consultarán acerca do mellor xeito de abordar a realización deste tipo de tarefa. Ofreceranse consellos prácticos, e fontes de información.
A profesora está dispoñible durante as horas de titoría semanais para resolver problemas ou ofrecer suxestións. Fóra destas horas tamén poden contactar conmigo por correo electrónico.

Existe unha oficina (ADI) na universidade que se especializa en "atender os membros da comunidade universitaria con necesidades especiais derivadas da discapacidade ou doutras formas de diferenza fronte á poboación maioritaria". O alumnado que o desexe pode falar coa profesora Ana Veleiro para acadar máis información ou poñerse directamente en contacto coa ADI en http://www.udc.es/cufie/uadi/. Tamén no teléfono 5622 ou na dirección de email adi@udc.es.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Investigación (Proxecto de investigación) A6 A18 B1 B6 C3 -Os alumnos realizarán un proxecto por parellas (só en casos excepcionais e coa autorización do profesorado podería realizarse individualmente).
-O proxecto consistirá nunha análise crítica e unha avaliación da contribución positiva e/ou negativa dun acontecemento ou unha persoa (non viva) á sociedade e ás culturas de fala inglesa. Non se trata dunha mini-biografía, listaxe de logros, folleto de tipo turístico/histórico, etc. (como en Wikpedia),
-O proxecto consistirá en (i) unha presentación oral (en clase) en datas que se anunciarán en Moodle; (ii) un resumo de 500 palabras, con 5 palabras crave, bibliografía e recursos dixitais consultados; (iii) unha versión impresa da presentación en Powerpoint. Instrucións específicas en clase e en Moodle.

-O alumnado queda avisado de que a facultade dispón dunha ferramenta informática (Turnitin) para detectar plaxio (é dicir, copiar o traballo doutros en parte, ou enteiramente), ademais de detectar se un traballo xa foi entregado como parte doutra materia polo mesmo estudante. O plaxio implicará un 0 nesta parte da avaliación.
25
Proba mixta A2 A11 B7 Proba escrita: respostas breves; redacción de pequenos comentarios; identificación de elementos significativos, obxectos, documentos históricos e culturais, cadros, trazos xeográficos. 50
Prácticas a través de TIC B3 C3 -Estudo de materiais e fontes a través de Internet e/ou fotocopias. Avaliación crítica de materiais. Algunhas pequenas tarefas realizadas na aula (TGR) entregaranse para a súa cualificación.
Tareas TGR: 5%
-Dúas tareas escritas mais extensas, baseadas nas clases interactivas (temas e características anunciados en Moodle) entregaranse o 31.10.2019 (A) hasta as 14:00, e o 5.12.2019 (B) hasta as 14:00.
Interactivas: 20%
Entrega tardía: penalización de 25%
-Ver nota sobre plaxio arriba.
25
 
Observacións avaliación
 1. Proba
  mixta: data aprobada por Xunta de Facultade para o curso 2019-20 (primeira
  oportunidade en xaneiro 2020). Esta data non é negociable, a non ser que
  coincidan dous exames o mesmo día e mesma hora. As datas para a entrega de
  tarefas e  a presentación deben respectarse; calquera incidencia que
  impide cumprir cos requisitos debe xustificarse documentalmente.
 2. Para
  aprobar a materia é necesario conseguir un 5 sobre 10 en cada apartado da
  avaliación.
 3. A oportunidade de xullo non é para mellorar nota nas
  partes da avaliación xa aprobadas. A segunda oportunidade de xullo basearase na repetición da(s)
  parte(s) da avaliación que non se superaron, conservando os mesmos porcentaxes
  (25% + 50% + 25%). En xullo o 5% correspondente ás tarefas TGR incorpórase á
  cualificación das tarefas interactivas, resultando en 25% para as dúas tarefas
  escritas. A presentación oral levarase a cabo o mesmo día do exame de
  xullo. A documentación escrita asociada á presentación entregarase  o 28 de xullo de 2020 (data límite).
 4. Os temas para a repetición das
  tarefas escritas (interactivas) anunciaranse en Moodle. Data límite de entrega:
  5 de xuño de 2020. Aplicarase unha
  penalización pola entrega tardía.
 5. Obterá
  unha cualificación de “Non Presentado” aquel/a estudante que non se presente á
  proba escrita (a mixta), e que tampouco entregase polo menos un 50% das tarefas
  prácticas.
 6. Os
  alumnos/as que suspendan na primeira oportunidade e non se presenten á segunda
  oportunidade de xullo terán a nota de suspenso.
 7. Os alumnos
  que se presentan á convocatoria adiantada de decembro avaliaranse segundo as
  normas especificadas para a oportunidade de xullo.
 8. Aqueles
  alumnos que oficialmente fosen matriculados a tempo parcial, e que posúan unha
  dispensa académica, tal e como establece a Normativa de permanencia desta
  universidade, serán avaliados en calquera oportunidade (primeira ou segunda)
  seguindo os mesmos criterios que para a segunda oportunidade de xullo.

Fontes de información
Bibliografía básica McDowall, David (1989). An Illustrated History of Britain. London: Longman
O'Driscoll, James (2009). Britain for Learners of English. Oxford: O.U.P.
Storry, Mike; & Peter Childs (1997). British Cultural Identities. London: Routledge
Crowther, J. (1999). Oxford Guide to British and American Culture. Oxford: O.U.P.
Egerton, Judy (1998). The British School. London: National Gallery Publications
CORBISHLEY, MIKE, et al. (1998). THE YOUNG OXFORD HISTORY OF BRITAIN AND IRELAND. OXFORD: O.U.P.

CIA. The World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html

United States History. http://countrystudies.us/united-states/

United States Geography. http://countrystudies.us/united-states/geography.htm

United States Economy. http://countrystudies.us/united-states/economy.htm

United States Government. http://countrystudies.us/united-states/government.htm

Bibliografía complementaria National Gallery, London (). http://www.nationalgallery.org.uk/ .


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua Inglesa 1/613G03003
Lingua Inglesa 2/613G03008
Lingua Inglesa 3/613G03015
Lingua Inglesa 4/613G03019

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

A asistencia habitual é fundamental para o estudo desta materia. Dado que algunhas tarefas se entregarán durante as clases prácticas, non asistir implica renunciar a estas cualificacións.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías