Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Fonética da Lingua Inglesa Código 613G03023
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Crespo Garcia, Maria Begoña
Correo electrónico
begona.crespo.garcia@udc.es
Profesorado
Crespo Garcia, Maria Begoña
Pereira Ares, Noemí
Correo electrónico
begona.crespo.garcia@udc.es
noemi.pereira@udc.es
Web http://www.pcudc.es
Descrición xeral A materia pretende proporcionar aos estudantes conceptos lingüísticos básicos relacionados coa Fonética e a Fonoloxía e coas ferramentas necesarias para recoñecer e reproducir os sons do inglés. Para isto, daranse as descripcións dos sons que irán acompañadas de representacións grafémicas e transcripcións.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A3 Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A14 Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A18 Dominar a gramática da lingua inglesa.
A19 Coñecer a situación sociolingüística da lingua inglesa.
A20 Coñecer a variación lingüística da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B9 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A1
A11
C2
A1
A15
C7
A14
B2
A3
A20
A1
B2
C6
A1
B2
A1
A3
B2
A3
A19
B10
A6
A18
A19
B2
B8
A19
A20
B3
B4
B1
B2
B2
B5
B2
B7
B2
A1
B2
A3
B9
B2
A1
A3
B2
B6
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) xa que moitas das actividades da aula baséanse en Moodle. B2
C3
A6

Contidos
Temas Subtemas
1. A Fonética e a Fonoloxía como disciplinas lingüísticas 1.1. Concetos básicos e ferramientas. Definición e descrición
1.2. Fonética acústica
1.3. Fonética perceptiva
1.4. Fonética articulatoria
2. Os sons da fala e a súa representación gráfica 2.1. Vogais e consoantes: clasificación funcional e articulatoria
2.2. IPA e a súa representación. Clasificación dos sons
3. Aparato fonador
3.1. A anatomía da fala
3.2. A fisioloxía da fala
4. Modo de articulación, lugar de articulación e fonación
5. As vogais do inglés: descripción e representación gráfica 5.1 Vogais
5.2 Diptongos e triptongos
6. As consoantes do inglés: descripción e representación gráfica
7. Sílabas, palabras e cadea falada 7.1. Sílaba: definición e estrutura
7.2. Fenómenos da cadea falada: Gradación. Asimilación. Elisión. Xuntura. Liaison
8. Acento. Patróns acentuais da lingua inglesa
9. Os acentos do inglés
9.1. Gran Bretaña: Received pronunciation, Estuary English
9.2. EE.UU: American Standard English, African-American English, American- Indian English
9.3. Australia e Nova Zelanda
9.4. Acentos do inglés como segunda lingua

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A6 A11 A15 B2 B6 C6 14 16 30
Sesión maxistral A1 A3 A11 A15 B4 B8 B9 C7 22 20 42
Solución de problemas A14 B2 B5 B6 B7 B10 C2 14 11 25
Prácticas a través de TIC B1 B2 B3 B7 24 15 39
Análise de fontes documentais A3 A11 A19 A20 B1 B6 C3 C7 0 5 5
Proba obxectiva A1 A3 A6 A15 A18 A19 A20 B2 B4 C2 3 0 3
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos As clases realizaranse en clase designado para o efecto, onde os demais temas e subtópicos de contidos do tema, dando especial atención ás actividades arredor da transcrición fonética en inglés.
Sesión maxistral Sesións principais semanais con todo o grupo. Nestas sesións os conceptos básicos dun modo teórico serán expostos, aínda apoiada por exemplos prácticos sobre a plataforma de ordenador, para pasar progresivamente aumentando o compoñente de traballos prácticos no modo "aprender facendo", reducindo gradualmente a compoñente teórico explicativo e incorporando módulos de autoaprendizaxe dun saldo de 1 / 2T + 1 / 2P para 1P.
Solución de problemas Os exercicios xurdirán en torno á resolución de problemas durante as prácticas de laboratorio.
Prácticas a través de TIC Sesións semanais con dous grupos intermedios práctica de ensino interactivo. As clases realizaranse no laboratorio de Linguaxe e do Laboratorio de Fonética, que terá practicar estes temas e subtópicos de contido do suxeito con necesidade de soporte de informática.
Análise de fontes documentais Un glosario é un recurso que é a explicación e contextualización dun conxunto de termos ou posuír un material especializado para facilitar a comprensión de conceptos.
Proba obxectiva A proba obxectivoconsiste en cuestións teóricas sobre a fonética, a transcrición fonética dun texto escrito e unha transcrición dunha audiencia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Estudo de casos
Descrición
Os alumnos serán proporcionados con un sistema tutorial en liña e persoal onde podes consultar, presentar propostas para o profesor en todo momento. Eles serán especialmente tutelado traballo en grupo, así como a adquisición de competencias de procedemento que o curso require un bo uso dela.
O estudante terá a participación de profesores do curso nas horas de tutoriais de curso, a través da plataforma virtual Moodle en momentos específicos do curso ea través de correo electrónico en todo momento.

Unidade de Atención á Diversidade (ADI)

Universidade Drive á Diversidade (DDA) establecida en 2004 é responsable de todas as necesidades especiais derivadas de discapacidade debido a razóns físicas, sensoriais, psicolóxicas ou culturais. ADI está dirixido, polo tanto, a toda a comunidade universitaria, especialmente estudantes. Para máis información sobre servizos e software dispoñibles nos estudantes ADI matriculados nesta universidade, contacte: http://www.udc.es/cufie/uadi/

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas a través de TIC B1 B2 B3 B7 Os estudantes poderán ter que resolver algún problema ou facer un test na aula, na casa ou a través da plataforma Moodle. Tamén se terán en conta as tarefas realizadas
nas TGR quincenais co lector.
20
Estudo de casos A6 A11 A15 B2 B6 C6 Os estudantes poderán ser avaliados por algunhas das actividades proporcionadas para desenvolver na aula ou na casa. 30
Proba obxectiva A1 A3 A6 A15 A18 A19 A20 B2 B4 C2 Todos os estudantes deberán facer un exame final na data oficial de Xaneiro. A nota mínima para este exame será de 4 (de 10) para tela en conta e sumar o resto das cualificacións. 50
 
Observacións avaliación

Cualificación

Os estudantes serán avaliados ao longo do curso cun máximo de 4 actividades así como co exame final. Para aprobar, os estudantes deben ter unha cualificación de aomenos 4 (de dez) no exame final. Tamén deben ter realizado alomenos a metade das actividades necesarias. De non ser así, o alumno non será  calificado e terá "non  presentado".

Datas e horarios de exame final

As datas e horarios das probas en anuncios oficiais serán aprobados pola Xunta de Facultade e publicados para cada curso con anterioridade ao inicio do mesmo.

Linguistics CORRECCIÓN

Tanto o exame teórico e práctico, tales como o traballo e de laboratorio prácticas do grupo debe atender aos requisitos mínimos de corrección lingüística (ortografía e gramática, puntuación, concordancia sintaxe, precisión léxica, ou rexistro formal) propio nivel en linguaxe Inglés é esperado dos alumnos (equivalente a un nivel aceptable para o terceiro ano). Deficiencias nesta área será penalizado na cualificación.

OPORTUNIDADE DE xullo

Os estudantes que non pasen en xaneiro terán outra oportunidade en xjullo na que haberá un exame final (50%) así como unha actividade (50%). Os estudantes que teñan superado as actividades de avaliación coninua previamente non terán que facela. 

Aqueles alumnos que oficialmente teñan sido matriculados a tempo parcial, e teñan concedida unha dispensa académica, como establece a Normativa de permanencia desta universidade, serán avaliados en calquera oportunidade seguindo os mesmos criterios que para a segunda oportunidade de xullo. Os estudantes a tempo parcial que teñan concedida unha "dispensa académica" deben contactar coa profesora ao comezo do cuatrimestre  para facer os axustes precisos nas distintas actividades. 

Os traballos escritos poden ser revisados a través da aplicación Turnitin que detecta citas incorrectas,plaxio e outros tipos de fraude. Se isto ocorrer, aplicaranse as normas contrao plaxio (Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dosestudos de grao e mestrado universitario). Turnitin recoñece traballos previamente realizados por outras persoas (ou polo/apropio/a estudante) nesta universidade ou noutras, ademais doutros materiaislocalizados en Internet.


Fontes de información
Bibliografía básica

Collins, Beverley, and Inger Mees. Practical Phonetics and Phonology: A Resource Book for Students. London: Routledge, 2008.

Roach, Peter. English Phonetics and Phonology: A Practical Course. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Wells, J. C. LongmanPronunciation Dictionary. Londres: Longman, any edition.

Bibliografía complementaria

Ashby, M.; J. Maidment. Introducing Phonetic Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Baken, R. J. Clinical measurement of speech and voice. San Diego, CA: Singular Pub. Group, 1996.

Barry, W.J. and W. A. Van Dommelen  (eds.) The Integration of Phonetic Knowledge in Speech Technology, Dordrecht , Springer, 2005.

Bell, A. “Radio: The style of news language” Journal of Communication 32 (1982): 150-164.

Borden, G.J.; Harris, K.S.; Raphael, L.J. Speech Science Primer. Physiology, Acoustics, and Perception of Speech, Baltimore, Williams and Wilkins, 1994.

Brown, A. (Ed.) Teaching English Pronunciation: A Book of Readings. London: Routledge, 1991.

Cowie, R. and Cornelius, R.R. “Describing the emotional states that are expressed in speech.” Speech Communication Special Issue on Speech and Emotion, 40,1- 2(2003): 5-32.

Eckert, P. and J. Rickford (eds) Style and Sociolinguistic Variation. Cambridge: CUP, 2001.

Hart, J., Collier, R., and Cohen, A. A perceptual study of intonation. An experimental-phonetic approach to speech melody, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

Holmes, J. N. and Holmes, W. Speech Synthesis and Recognition. London, Taylor & Francis, 2001.

IPA. Handbook of the International Phonetic Asociation, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

Kent, R. D.; Read, Ch. The Acoustic Analysis of Speech, San Diego, Singular Publishing Group, Inc, 1992.

Kohler, K. J. (ed.). “Rhythm in Speech and Language. From Theory to Data”, Phonetica 66, 1-2 (2009).

Kuhl, P. K. “Early language acquisition.” Nature Reviews Neuroscience, 5, 2004: 831- 43.

Ladefoged, P. and Maddieson, I. The Sounds of the World's Languages. Blackwell, Oxford, 1996.

Leather, J. Phonological Issues in Second Language Learning. Oxford: Blackwell, 1999.

Lleó, C. La adquisición de la fonología de la primera lengua y de las lenguas extranjeras. Madrid: Visor, 1997.

Martínez Celdrán, E. Análisis espectrográfico de los sonidos del habla, Barcelona, Ariel, 2007.

Moore, B.J.C. An Introduction to the Psychology of Hearing. Amsterdam. Academic Press, 2003.

Thomas, E. R. “Instrumental Phonetics”, en Chambers, J. K., Trudgill, P., Shilling-Estes, N. (eds.): The handbook of language variation and change. Malden, Ma: Blackwell, 2004.

Titze, I. Principles of Voice Production. Prentice Hall, 1994.

VVAA. “Disorders of speech and language.” In: Principles of Neurologiy. McGraw-Hill, New York, 2005.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua Inglesa 1/613G03003
Lingüística Xeral/613G03004
Lingua Inglesa 2/613G03008
Lingua Inglesa 3/613G03015
Lingua Inglesa 4/613G03019

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase un bo manexo do inglés posto que se penalizarán os erros gramaticais, orde de palabras non inglesa e falta de concordancia.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías