Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Literatura Norteamericana 1 Código 613G03024
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Liste Noya, Jose
Correo electrónico
jose.listen@udc.es
Profesorado
Liste Noya, Jose
Correo electrónico
jose.listen@udc.es
Web
Descrición xeral Introducción e estudo de autores e textos representativos da literatura norteamericana dende os seus oríges coloniáis ata a Guerra Civil norteamericana.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A3 Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A9 Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A14 Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A16 Ter un coñecemento avanzado das literaturas en lingua inglesa.
A17 Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
A18 Dominar a gramática da lingua inglesa.
A19 Coñecer a situación sociolingüística da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A1
A2
A6
A10
A14
A15
A16
A18
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B10
C2
C4
C7
A1
A2
A3
A6
A15
A16
A17
A18
B3
B5
B7
B8
C2
A1
A2
A3
A6
A15
A16
A17
A18
A19
B3
B4
B5
B7
B8
B10
C2
A1
A2
A6
A9
A10
A15
A16
A18
B1
B5
B7
C2

Contidos
Temas Subtemas
1. The Literature of the Colonial and Republican periods: 1620-1820
1.1. Captives of/in the New World: Puritans and Native-Americans

Mary Rowlandson, A Narrative of the Captivity and Restoration of Mrs. Mary Rowlandson.

1.2. Becoming American

Thomas Jefferson, “The Declaration of Independence”.
J. Hector St. John de Crévecoeur, Letters from an American Farmer (selections)
Benjamin Franklin, The Autobiography (Parts One & Two).
Thomas Jefferson, “The Declaration of Independence”.
Washington Irving, “Rip Van Winkle”.
2. The American "Renaissance": 1820-1865

2.1. America and American identity
Ralph Waldo Emerson, "The American Scholar"
Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter

2.2. Captive selves / captivated selves

Edgar Allan Poe, "The Fall of the House of Usher"
Walt Whitman, "Song of Myself"
Herman Melville, "Benito Cereno"
Frederick Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave.
Emily Dickinson, selected poems
3. American crisis: realism and regionalism after the Civil War 3.1. America in conflict

Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A1 A2 A6 A9 A10 A15 A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C2 10 17 27
Lecturas A1 A2 A6 A10 A18 B3 C4 C7 0 34 34
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A6 A9 A10 A14 A15 A16 A17 A18 A19 10 20 30
Traballos tutelados A1 A2 A6 A9 A10 A14 A15 B1 B3 B4 C2 0 18 18
Aprendizaxe colaborativa B4 B5 B6 B8 B10 C4 C7 0 10 10
Discusión dirixida A6 A10 B4 B5 B7 B8 B10 C2 C4 15 9 24
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Leitura analítica e crítica dos textos primarios.
Lecturas Leitura analítica e crítica dos textos primarios e da bibliografía secundaria seleccionada.
Análise de fontes documentais Leitura analítica e crítica dos textos primarios e das fontes bibliográficas.
Traballos tutelados Elaboración de traballos orixinais en inglés nos que se analiza críticamente textos e autores en base a temas elexidos.
Aprendizaxe colaborativa Traballo colectivo de analise e posta en común de achegamentos diversos os textos primarios.
Discusión dirixida Discusión dos textos primarios liderado polo profesor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Traballos tutelados
Descrición
Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeño grupo, que tiene como finalidad atender a las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o temas vinculados con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje. Esta actividad se desarrollará tanto de forma presencial (directamente en el aula y en los momentos que el profesor tiene asignados a tutorías de despacho) como de forma no presencial (a través de correo electrónico o del campus virtual).

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 A6 A9 A10 A14 A15 B1 B3 B4 C2 Dous ensaios cun analise orixinal e crítico de textos seleccionados. Elixirase o tema do ensaio dunha lista de preguntas repartida polo profesor ou decidirase o tema en consulta co profesor. Se é necesario, pedirase o alumno que revise o ensaio para millorar a sua nota. O primeiro ensaio (750-1000 palabras) valerá o 20% da nota final, mentras que o segundo ensaio (1250-1500 palabras) valerá o 30%. Entregaranse en datas fixas anunciadas durante ocurso.

Un examen a facer na casa e devolto no mesmo día por correo electrónico. Realizarase a mediados do curso. Consistirá dunha pregunta tipo ensaio. Iste exercicio valerá o 10% da nota final.

Valorarase a profundidade e orixinalidade do analise, ademais da consistencia e coherencia da argumentación. Un nivel axeitado de inglés e necesario. Ningún traballo aceptarase sen excusa razonada e documentada trala data fixada de entrega.
60
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A6 A9 A10 A14 A15 A16 A17 A18 A19 Farase un examen final de toda a materia impartida cun valor do 30% da nota final. Constará de duas preguntas tipo ensaio nos que analizaranse os textos primarios en base a temas específicos. É necesario obter unha nota mínima de 4 sobre 10 neste examen para poder sumar as notas dos demais traballos e exercicios. 30
Discusión dirixida A6 A10 B4 B5 B7 B8 B10 C2 C4 Participación na clase na discusión dos textos con curtos exercicios escritos en resposta as leituras obrigadatorias, tanto as primarias como as secundarias. Breves actividades de clase deste tipo celebraranse con frecuencia semanal se é posibel. Todolos exercicios e actividades, ademais da participación, evaluaránse e formarám parte de xeito cumulativo do 10% outorgado a esta parte do traballo do curso. Presentacións orais voluntarias tamén incluiranse neste procentaxe para millorar a nota final. 10
 
Observacións avaliación

Todo traballo evaluable, salvo a nota asignada a traballos participativos na clase, debe acadar polo menos un 40% para poder sumarse a nota final. Considérase presentado aquel alumno que realice polo menos o 50% do traballo evaluable. De non superar 50% na nota final, o alumno terá que realiza as probas da oportunidade de xullo

CONVOCATORIA XULLO:

Constará de duas probas que valerán 50% cada unha:

1. Exame final

2. Ensaio (1250 palabras mínimo)

Estudantes con dispensa especial evaluaranse segunda as normas da convocatoria de xullo (50% exame final e 50% ensaio).

Os alumnos que se presentan á convocatoria adiantada de decembro avaliaranse segundo as normas especificadas para a oportunidade dexullo.

Os traballos escritos poden ser revisados a través da aplicación Turnitin que detecta citas incorrectas, plaxio e outros tipos de fraude. Se isto ocorrer, aplicaranse as normas contrao plaxio (Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario). Turnitin recoñece traballos previamente realizados por outras persoas (ou polo/apropio/a estudante) nesta universidade ou noutras, ademais doutros materiais localizados en Internet.


Fontes de información
Bibliografía básica Nina Baym, gen. ed. (2012). The Norton Anthology of American Literature, Volume A (1700-1820) & Volume B (1820-1865). New York: Norton

Seleccións de leitura primaria da antoloxía Norton:

 

1.  American Literature of the Colonial and Republican periods.

1.2. Colonials and Native-Americans: Inhabiting America

Mary Rowlandson, A Narrative of the Captivity and Restoration of Mrs. Mary Rowlandson.

 

1.3. Becoming American

Hector St. John de Crèvecoeur, Letters from an American Farmer (selections)

Benjamin Franklin, The Autobiography (Parts One & Two).

Thomas Jefferson, “The Declaration of Independence”.

Washington Irving, “Rip Van Winkle”.

 

2. American Literature 1820-1865: American (Re)naissance.

Ralph Waldo Emerson, "The American Scholar"

Edgar Allan Poe, "The Fall of the House of Usher"

Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter

Herman Melville, "Benito Cereno"

Frederick Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave

Walt Whitman, "Song of Myself".

Emily Dickinson, selected poems

3. America after the Civil War

Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn

Bibliografía complementaria

American Literature I: Bibliography

0. Literary Histories

Elliott, Emory, gen. ed. Columbia Literary History of the United States. New York: Columbia University Press, 1988.

Gray, Richard. A History of American Literature. Oxford: Blackwell, 2004.

Ruland, Richard & Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. London: Routledge, 1991.

More advanced:

Bercovitch, Sacvan, gen. ed. The Cambridge History of American Literature, Vol. 1: 1590-1820. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

---, gen. ed. The Cambridge History of American Literature, Vol. 2: Prose Writing 1820-1865. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

0.1. General web sites for Am. Lit.

Voice of the Shuttle: American Literature - http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=2739

- One of the premier web sites for American literature and general literary resources

PAL: Perspectives in American Literature- http://www.csustan.edu/english/reuben/pal/table.html

- Research and study guide for American literature by professor Paul Reuben (California State University)

0.2. Literary texts on the Web

Project Gutenberg - http://www.gutenberg.org/

The Internet Archive - http://archive.org/details/texts

Open Library - http://openlibrary.org/

The Poetry Foundation - http://www.poetryfoundation.org/


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Literatura Norteamericana 2/613G03035
Literatura Norteamericana nos seus Textos/613G03047

Observacións

The course is conceived in conjunction with "Literatura Norteamericana 2" as a review of the literature of what is now known as the United States from its colonial beginnings to its contemporary writers. Limitations of time naturally restrict the number of works to be treated in class and economic considerations determine the choice of the Norton anthology as the source of the texts analyzed. But within these limits our aim is to survey the variety and diversity of American literature through close analysis of a series of what could be considered representative texts. At the same time, our readings of these texts will include a reflection on what makes these or any texts "representative", in this case, of a body of work considered “American” literature. These texts will be treated, roughly, in chronological order, with attention being paid to their historical contexts and their reflection of the literary and rhetorical concerns of their period. This is especially the case of early American literature (Puritan and colonial writings) where, beside the literary value and rhetorical strategies of these texts, we will be interested in identifying the appearance of characteristic American themes and cultural forms that constantly reappear in the later literature. Focusing on these aspects, we will try to sketch out what is peculiarly "American" about American literature and why it is of interest to non-Americans. Most, if not all, class-work will concentrate on close analysis of the texts themselves. This course is not only an introduction to American literature; it is also an exploration of how texts work, what reading and writing strategies they demand (i.e., both how the reader "reads" and how the writer "writes" in response to other texts), and how this affects the way we respond to them. As we shall see, this is especially pertinent to American literature given its concern with how "America" itself should be read and written.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías