Identifying Data 2019/20
Subject (*) English Grammar Code 613G03025
Study programme
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatory 6
Language
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Letras
Coordinador
Lezcano Gonzalez, Emma
E-mail
emma.lezcano@udc.es
Lecturers
Lezcano Gonzalez, Emma
Vázquez Novo, Vanesa
E-mail
emma.lezcano@udc.es
vanesa.vazquez.novo@udc.es
Web http://www.udc.es/filo
General description Introdución ao estudo morfosintáctico das unidades léxicas e gramaticais da lingua inglesa fundamentalmente desde o punto de vista descriptivo aínda que tamén se abordará a súa práctica en uso a nivel avanzado.
Nivel de competencia lingüística que se espera alcanzar: C1
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A18 Dominar a gramática da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Dominar a gramática da lingua inglesa. A18
Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información. A1
B1
B2
B3
Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno. B5
B10
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas. B5
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva. B2
B3
B6
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. C3
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. A11
B7

Contents
Topic Sub-topic
1. Introduction 1.1. Course aims
1.2. Descriptive vs prescriptive approaches to the study of English
1.3. Basic mistakes to be avoided
1.4. Grammar and style
2. Basic concepts 2.1. Levels of analysis. The hierarchy of grammatical units
2.2. The difference between function and category
2.3. Basic terminology

3. Description of grammatical units 3.1 The verb phrase: types, structure, tense, aspect, mood and types of verbs.
3.2 The noun phrase: structure and elements. Gender and number. The genitive case. Pronouns.
3.3. Adverb and adjective phrases: characteristics, differences, structure and functions.
3.4. Prepositions and conjunctions
4. Clause structure 4.1. Types of clauses
4.1. Canonical and non-canonical clauses
4.2. Information packaging in the clause
5. Word formation processes 5.1 Derivation or affixation
5.2 Compounding
5.3 Conversion or zero derivation
5.4 Other processes
6. Introduction to Corpus Linguistics 6.1. Basics
6.2. Creation of a corpus

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A18 B5 19 19 38
Workbook B1 B3 B6 0 8 8
Workshop A11 A18 B4 B6 C3 20 20 40
Supervised projects A18 B1 B5 B6 B7 B10 C3 C8 0 20 20
Oral presentation A18 B2 B4 B5 B6 C3 3 8 11
Mixed objective/subjective test A1 A11 A18 B1 B5 B6 3 20 23
Collaborative learning B1 B6 B10 C3 1 0 1
 
Personalized attention 9 0 9
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Docencia expositiva por parte do profesor requerindo, en ocasións, a participación do alumnado para desenvolver certos temas.
Workbook Conxunto de referencias bibliográficas concretas (seccións de manuais, capítulos de libros, artigos, etc) seleccionados pola profesora para a preparación dos distintos contados da materia
Workshop Modalidade formativa orientada á aplicación de aprendizaxes na que se poden combinar diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc) a través da que o alumnado desenvolve tarefas eminentemente prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado.
Supervised projects O alumnado terá que presentar por escrito e expoñer oralmente un traballo individual ou en grupo pequeno na data que se acorde. Os obxectivos, características, material de apoio e formato de presentación do traballo serán explicados na aula ao comezo do curso.
Oral presentation Consistirá na exposición oral do traballo tutelado ou de parte del. Se o traballo se fai en grupo o alumnado poderá desenvolver a capacidade de traballar de xeito colaborativo
Mixed objective/subjective test Probas que integran preguntas abertas e preguntas obxectivas de resposta breve ou múltiple. Poderanse facer ao longo do curso ou nunha única proba final na data oficial proposta pola Facultade (esto último será obrigatorio no caso de que non se superen as probas mixtas feitas durante o curso).
Collaborative learning Realización de tarefas prácticas en grupo ou do traballo tutelado baixo a titorización e supervisión do profesor.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Oral presentation
Description
Throughout the semester, students should inform the lecturer about their progress on the supervised projects and oral presentations, either during office hours or by e-mail.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A18 B1 B5 B6 B7 B10 C3 C8 Originality in the approach chosen, appropriate style and register as well as grammatical correctness will be awarded. 15
Oral presentation A18 B2 B4 B5 B6 C3 The students will have do an oral presentation about a grammar topic of their choice. Their communicative competences and their presentation skills and meaningful use of technological tools will be evaluated. 15
Mixed objective/subjective test A1 A11 A18 B1 B5 B6 Students can pass this part of the course by sitting for the partial tests which will be done throughout the course OR by means of a final exam will be held in May. This official exam will be mandatory if the students have not passed/sit for the continuous assessment partial tests. 50
Workshop A11 A18 B4 B6 C3 Different types of activities and tasks will be collected and assessed during the course. They will be done in the classroom or at home and will be related to the contents explained in the lectures or the recommended readings. Active participation in the interactive teaching groups (DI) or in the tutorials (TGR) will be awarded up to 5% of the final mark. 20
 
Assessment comments

IMPORTANT

In order to pass this course, a minimum of 5
out of 10 in the final mark is required. A score of 4 out of 10 is the
minimum required in each of the parts of the course (workshop/supervised
projects/oral presentation/mixed test).

Deadlines for
assignments are strict. Late arrivals will be penalised, unless they are
duly justified.

Pieces of work including plagiarized material will be
marked with 0. To detect plagiarism, the application Turnitin could be used. This application recognises papers previously turned in by other people (or the student him/herself) at this university or other universities.  

Very active participation in the different
activities, as well as all the extra-credit material carried out by the
students during the course, could be awarded up to an extra 5% of the
final mark. This can include voluntary work, alternative readings or any
other activity proposed and accepted by students and teachers.

The students who do not attend the official exam will be given a grade of NP
(absent) if they have not handed in more than 50% of the continuous assessement
activities.

The dates for the supervised projects, oral presentation and mixed objective tests will be announced well ahead of time.

July opportunity: Those students with less than a 4 in each of the parts evaluated in the course (even if the average is superior to 5) will have to sit for the "second opportunity exam session" in July, where students can retake those parts they have failed, according to the following distribution of percentages: Supervised project (corpus) (15%), oral presentation (15%), submission of written tasks similar to those evaluated during the course (20%), mixed test about the contents of the course (50%).

Students sitting the December exam (final exam brought forward) will be assessed according to the criteria specified for the July opportunity.

Students who are officially registered as part time, and have been granted
permission not to attend classes, as stipulated in the regulations of this
University, will be assessed in either of the opportunities according to the
same criteria specified for the second opportunity. 

ADI is a university office specialised in attending to members of the
university with special needs due to discapacity or other differentiating
situations with regard to the rest of the community. Students can talk to Dr.
Ana Veleiro for more information, or contact ADI directly at
http://www.udc.es/cufie/uadi/, or by phone ext. 5622, or via email: adi@udc.es


Sources of information
Basic Greenbaum, S. & Quirk, R (1990). A Student's Grammar of the English Language. Longman
Huddleston, R. & G.K. Pullum. (2005). A Student’s Introduction to English Grammar.. Cambridge University Press
Downing, A. & P. Locke (1992). A University Course in English Grammar.. Prentice Hall.
Depraetere, I., & Langford, C. (2012 ). Advanced English grammar: a linguistic approach. . London; New York: Continuum International Pub.
Hewings, M. (1999). Advanced Grammar in use.. Cambridge University Press
Halliday, M.A.K. (1985). An Introduction to Functional Grammar. Edward Arnold
Carter, R. & M. McCarthy. (2006). Cambridge Grammar of English.. Cambridge University Press
Bauer, L. (1991). English word-formation. Cambridge University Press
Huddleston, R. (1984). Introduction to the Grammar of English. . Cambridge University Press
Biber, D. et al (1999). Longman Grammar of the English Language.. Longman
Heynen, Bastian. (2010). Recent Trends in English Word Formation.. Grin Verlag.
Plag, I. (2003). Word-Formation in English. . Cambridge University Press
Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Lingüística Xeral/613G03004
Use of English 1/613G03020

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Aspects of English/613G03031

Subjects that continue the syllabus
Use of English 2/613G03037

Other comments

A good command of English (C1 level) is compulsory to pass this course.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.