Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Técnicas de Redacción e Argumentación Código 613G03027
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Optativa 4.5
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Gomez Blanco, Carlos Juan
Correo electrónico
carlos.gomezb@udc.es
Profesorado
Gomez Blanco, Carlos Juan
Correo electrónico
carlos.gomezb@udc.es
Web http://www.pcudc.es
Descrición xeral O principal obxectivo deste curso é mellorar as habilidades de argumentación e escritura no idioma escrito inglés.
Consolidación de competencias C1.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A8 Ter dominio instrumental oral e escrito dunha segunda lingua estranxeira.
A9 Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A18 Dominar a gramática da lingua inglesa.
A19 Coñecer a situación sociolingüística da lingua inglesa.
A20 Coñecer a variación lingüística da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Características lingüísticas da escritura académica A8
A11
A18
A19
B1
B6
B8
C2
Saber como escribir un resumo A18
B7
C2
Escribir unha introdución a un traballo académico A6
A10
A18
B1
B3
B6
B10
C2
Describir os materiais e métodos A6
A18
B4
C2
Presentar os resultados nun documento A6
A18
B3
B10
C7
Expresar o punto de vista nun artigo académico A6
A18
B7
C7
Redactar conclusións a partir de datos nun ambiente académico A6
A18
C7
C8
Creación de informes A6
A9
A18
A20
B3
C8

Contidos
Temas Subtemas
Variedades de texto Informativo / creativo
Fomal / informal
Br & Am English
Forma e contido Organización del discurso.
Párrafos.
Trazos específicos da linguaxe científica Problemas que estes trazos presentan para a comprensión e composición dos textos científicos
Elementos dun artigo científico e dun poster Presentación e discusión da resultados
Expresión de opinión e integración da evidencia nos escritos académicos
Conclusións
Creación de bibliografías
Publicación
Informes: Informes evaluativos, informes en xeral informes sobre enquisas, informes de propostas Puntos a considerar:
Partes dun informe
Estilo
a voz pasiva
Título
Linguaxe útil
Artigos, noticias e reviews, redacción de noticias Puntos a considerar
Partes
Estilo
linguaxe útil.


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Obradoiro A10 6 20 26
Proba de ensaio A6 A9 A19 A20 7 27.5 34.5
Proba de completar A18 B7 C2 3 1.5 4.5
Seminario A8 A11 6.5 24 30.5
Recensión bilbiográfica B1 3 4 7
Aprendizaxe colaborativa B3 B4 B6 B8 B10 C7 C8 3 5 8
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Obradoiro Modalidade formativa orientada á aplicación de aprendizaxes na que se poden combinar diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc) a través da que o alumnado desenvolve tarefas eminentemente prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado.
Proba de ensaio Enfoque, documentación, presentación.
Proba de completar Elexir a palabra ou palabras adecuadas dunha lista.
Seminario Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Recensión bilbiográfica Son un conxunto de textos e documentación escrita que se recolleron e editaron como fonte de profundización nos contidos traballados.
Aprendizaxe colaborativa Conxunto de procedementos de ensino-aprendizaxe guiados de forma presencial e/ou apoiados con tecnoloxías da información e as comunicacións, que se basean na organización da clase en pequenos grupos nos que o alumnado traballa conxuntamente na resolución de tarefas asignadas polo profesorado para optimizar a súa propia aprendizaxe e a dos outros membros do grupo.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba de completar
Proba de ensaio
Descrición
-O lector e o profesor responsable da materia estamos a disposición dos/as estudantes nos nosos despachos nas horas de tutoría, como tamén a través de moodle, do teléfono e o correo electrónico.

-Esperamos que todos/as os/as alumnos/as contáctennos, non só para preguntarnos dúbidas, senón sobre todo á hora de realizar os seus traballos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Obradoiro A10 As clases prácticas dedicaranse á realización de exercicios escritos. Devanditos exercicios están pensados para axudar ao alumnado a potenciar as súas habilidades para a redacción e a argumentación en inglés, e.*g.: parágrafos, resumos, currículos, vídeo-*cvs, cartas persoais, solicitudes de traballo, etc. Dado o especial cariz desta materia, moitas das clases teóricas serán teórico-prácticas para exercitar os coñecementos aprendidos. 30
Proba de completar A18 B7 C2 Los alumnos deberán realizar un examen en el que se pedirá que redacten documentos o que organicen la información de forma lógica o se corrijan textos similares a los que se han tratado en clase. 30
Proba de ensaio A6 A9 A19 A20 UN ENSAIO ACADÉMICO INDIVIDUAL: Os/*as estudantes redactarán un ensaio de 4 pp. sobre un "*topic" dunha lista *provista en clase. 40
 
Observacións avaliación

-Para acceder á avaliación continua, a nota media ponderada das actividades de dentro e fóra de clase deberá ser polo menos de 4 sobre 10. Computada xunto co exame, a nota final ha de ser igual a 5 sobre 10 para poder aprobar a materia. No exame final deberase obter unha nota mínima de 4 sobre 10 para poder optar a que se lle somen o resto de cualificacións da avaliación continua.

- Existe nota mínima por parte: 1.1 sobre 3 ou 1.6 sobre 4. En caso de suspender a materia, todas as actividades non superadas, como tamén o exame final, deberán ser recuperadas en xullo.

- Unicamente aqueles estudantes que estean matriculados oficialmente a tempo parcial, tal e como establece a normativa de permanencia desta universidade, e que teñan concedida dispénsaa académica, poderán serán avaliados en calquera oportunidade exactamente igual que aqueles alumnos que se presenten na oportunidade de xullo.

-Os/s alumnos/as que non preséntense ás probas objectivas de xaneiro ou xullo obterán unha cualificación de Non presentado, se non entregaron máis do 40% de actividades durante o curso.

-Os traballos deberán entregarse en tempo e forma para evitar ser descualificados automaticamente. En caso de plaxio (i.e. copia) nos traballos tutelados ou exercicios de taller, a presentación oral, ou a proba mixta, os alumnos estarán automaticamente suspensos. Os
traballos escritos poden ser revisados a través da aplicación Turnitin que detecta citas incorrectas,
plaxio e outros tipos de fraude. Se isto ocorrer, aplicaranse as normas contra
o plaxio (Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos
estudos de grao e mestrado universitario). Turnitin
recoñece traballos previamente realizados por outras persoas (ou polo/a
propio/a estudante) nesta universidade ou noutras, ademais doutros materiais
localizados en Internet.

-A única lingua empregada en clase, os traballos e os exames será o inglés.

-Esixirase en todo momento corrección lingüística e ortotipográfica adecuada ao nivel de estudos. Penalizarase na avaliación a aqueles alumnos que non respecten as normas básicas de corrección.

-As cláusulas sinaladas arriba valen tanto para xaneiro como para xullo.

Os alumnos que non asistan a
clase e preséntanse á oportunidade de Xullo serán avaliados da
seguinte forma: polo exame (50%) e por un ensaio (50%), debendo obter
un 5 sobre 10 para o aprobado.


Fontes de información
Bibliografía básica Woodward-Kron, R. And Thomson, E. (2000). A text based guide to academic writing. CD-Rom.. Dept. Of Modern Languges, University of Wollongong.
Jordon R. R. (1992). Academic Writing Course. Edinburgh: Thomas Nelson and Sons
Swales, J. M. and Feak, C. B. (1994). Academic Writing for Graduate Students.. Ann Arbor: University of Michigan
Zinsser, William (2001). On Writing Well. New York: Collins
Fowler, H. R. and Aaron, J. E. (1992). The Little Brown Handbook. New York: Harper Collins
Oshima, A. & Hogue, A. (1991). Writing Academic English (2nd. Ed.). California: Addison Wesley

APA Style Manual (2010). The APA Style Manual.

Chicago Manual of Style Guide.

Cory, Hugh (2000). Advanced Writing with English in Use. Oxford: OUP

MLA Handbook. 8th Edition

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua Inglesa 1/613G03003
Lingua Inglesa 2/613G03008
Lingua Inglesa 3/613G03015
Lingua Inglesa 4/613G03019

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Gramática Inglesa/613G03025

Materias que continúan o temario
Gramática Inglesa/613G03025

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías