Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Inglés Científico-Técnico Código 613G03028
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Optativa 4.5
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Perez Janeiro, Purificacion
Correo electrónico
purificacion.pjaneiro@udc.es
Profesorado
Perez Janeiro, Purificacion
Correo electrónico
purificacion.pjaneiro@udc.es
Web
Descrición xeral Study of scientific and technical texts in English.
Consolidación de competencias C1.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A9 Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A12 Coñecer os principios teóricos básicos da tradución directa e inversa e ser capaz de poñelos en práctica.
A16 Ter un coñecemento avanzado das literaturas en lingua inglesa.
A18 Dominar a gramática da lingua inglesa.
A20 Coñecer a variación lingüística da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B9 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
coñecemento avanzado da lingua inglesa, oral e escrita A6
A9
A11
A12
A16
A18
B4
capacidade de aplicar os coñecementos á práctica. dominio instrumental da lingua. Colaboracion A2
A6
A20
B1
C6
C8
expresarse en idioma extranxeiro. Valorar a importancia do aprendizaxe e a innovacion tecnolóxica A6
A18
B2
B3
B6
B7
C3
ser críticos e capaces de resolver problemas A1
B8
B9
C6

Contidos
Temas Subtemas
1.ESP: características do discurso técnico.
2. Organización de párrafos.
3.Composicións: conxuncións e descripcións.
4. Nominalización no inglés técnico.
5. Definicións de estados, procesos, materiais e calidades.
6. Compostos: prefixos, sufixos.
7. Gramática no inglés técnico.
8. Presentacións orais. Cartas.
9. Textos técnicos da mediciña, dereito, empresarial, informática e internet, arcquiectura i enxeñería civil.
Definicións. variacións.
Causa e efecto. Contraste.
Procesos técnicos
Frases nominais simples e complexas
Cláusulas relativas /construccións con --ing
Palabras comúns / técnicas / non especializadas
Voz pasiva. Oracións condicionais. Presente simple.
Frases idiomáticas. Verbos con partícula
Exercicios prácticos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A11 A12 A18 10 8 18
Discusión dirixida A1 A9 A20 B4 5 10 15
Presentación oral A2 A6 B6 B7 0.5 5 5.5
Proba mixta A16 B3 C6 2 10 12
Obradoiro B1 B2 C3 15 15 30
Traballos tutelados B8 B9 C8 0 30 30
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral clases teórico prácticas sobre la gramática y organización del discurso técnico
Discusión dirixida Realización, discusión y corrección de actividades relacionadas con la traducción técnica.
Presentación oral elaboración de una traducción y presentación en el aula
Proba mixta Examen final (en la fecha oficial) en el que el alumnado deberá demostrar su conocimiento de los contenidos expuestos a lo largo del curso y su dominio de las destrezas practicadas.
Obradoiro Ejercicios individuales y en grupo relacionados con la elaboración, organización y traducción del discurso técnico.
Traballos tutelados elaboración de una composición/traducción

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Traballos tutelados
Descrición
Exposición oral sobre problemas nun texto técnico e cómo mellorar a traducción. Compresión de textos. Traballo dirixido.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A2 A6 B6 B7 Exposición oral dun traballo sobre un tema desta guía docente 10
Proba mixta A16 B3 C6 Con Exercicios realizados durante o curso para availar o aprendido . 50
Traballos tutelados B8 B9 C8 Traballos supervisados ó longo do curso. Máis información segundo o perfil e interese dos estudantes 40
 
Observacións avaliación

É necesario obter no exame unha nota de 4 sobre 10 para poder sumar o resto das notas.Na oportunidade de xullo os estudantes realizarán un traballo (50% da nota) e o exame. Aqueles alunos que presenten traballos satisfactoriamente ao longo do curso, non teñen que presentar ningún traballo adicional.Os estudantes que non se presenten ás probas obxectivas da primeira ou segunda oportunidade acadarán a cualificación de Non Presentado se non entregaron o 50% das actividades avaliadas ao longo do curso.Segundo as directrices do VOAT, os estudantes que suspendan na primeira oportunidade e non se presenten á segunda oportunidade, figurarán coa nota "Suspenso".
Aqueles alumnos/as que oficialmente teñan sido matriculados a tempo parcial e teñan concedida una dispensa académica como establece a normativa de permanencia desta Universidade, serán avaliados en calquera oportunidade segundo os criterios especificados na segunda oportunidade (xullo).

Os alumnos que se presentan á convocatoria adiantada de decembro avaliaranse segundo as normas
especificadas para a oportunidade de xullo.

Oportunidade de xullo: Traballo/proxecto de 4 -6- páxinas (50%)si non realizaron o traballo durante o curso + exame (50%)

Os
traballos escritos poden ser revisados a través da aplicación Turnitin que detecta citas incorrectas,
plaxio e outros tipos de fraude. Se isto ocorrer, aplicaranse as normas contra
o plaxio (Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos
estudos de grao e mestrado universitario). Turnitin
recoñece traballos previamente realizados por outras persoas (ou polo/a
propio/a estudante) nesta universidade ou noutras, ademais doutros materiais
localizados en Internet.

Fontes de información
Bibliografía básica Thomson,A.J.; Martinet, A.V. (1993). A Practical English Grammar. Oxford.OUP
Comfort, J. (2000). Basic Technical English. Oxford. OUP
Mascull,B. (2002). Business Vocabulary in Use. Cambridge. CUP
Pohl,A (2003). Business Vocabulary in Use. Cambridge.CUP
Cummings,J. (1982). English for Science and Technology. Harlow.Longman
Hutchinson,T.; Waters, A. (1987). English for Specific Purposes. A Learning Centered Approach. Cambridge. CUP
Glendenning, E.H. (1994). English in Mechanical Engineering. Oxford. OUP
alred, G.J. (2008). Handbook of Technical English. London. St. Martins Press
Remacha Esteras, S; Marco Fabré, E. (2007). Professional English in Use. For Computers and the Internet. Cambridge. CUP
Brown, G.D. Rice,S. (2007). Professional English in Use. Law. Cambridge. CUP
Gkendenning, E.H.; Howard, R. (2007). Professional English in Use. Medicine. Cambridge.CUP
(). Using English.com.
(). usingEnglish.com.

UsingEnglish.com

Englishpage.com

The Internet TESLJournal

Bibliografía complementaria

Collazo, J.L. 1980. Diccionario Enciclopédico de Términos Técnicos Inglés Español Español Inglés (3Vol.). New York: McGraw and Hill


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías