Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Cuestións de Lingua Inglesa Código 613G03031
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Optativa 4.5
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Alonso Giraldez, Jose Miguel
Correo electrónico
miguel.giraldez@udc.es
Profesorado
Alonso Giraldez, Jose Miguel
Pereira Ares, Noemí
Correo electrónico
miguel.giraldez@udc.es
noemi.pereira@udc.es
Web
Descrición xeral A lingua inglesa e os cambios lingüísticos e de rexistro en diferentes contextos.
Consolidación de competencias C1.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A3 Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A17 Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
A18 Dominar a gramática da lingua inglesa.
A19 Coñecer a situación sociolingüística da lingua inglesa.
A20 Coñecer a variación lingüística da lingua inglesa.
A21 Coñecer a evolución histórica externa e interna da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B9 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer la variación lingüistica de la lengua inglesa A20
B1
B2
Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise ingüística e literaria A1
Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria A3
Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa. A6
Ter capacidade para avaliar, abnalizar e sintetizar críticamente información especializada. A11
Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas. A17
Dominar a gramática da lingua inglesa. A18
Coñecer a situación solciolingüística da lingua inglesa. A19
Coñecer a evolución histórica externa e interna da lingua inglesa. A21
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas B5
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva. B6
Ter capacidade de análise e síntese, de valorar críticamente e de coñecemento e de exercer o pensamente crítico. B7
Apreciar a diversidade. B8
valorar a importancia da investigación e desenvolvemento tecnolóxico na sociedade B9
Capacidade de autoformación B3

Contidos
Temas Subtemas
A língua inglesa como entidade cambiante. A importancia do rexistro lingüístico en Inglés. Cercanía e afastamento no discurso.o inglés no mundoe na historia Estudo pragmático da lingua.
2. O sistema escrito da língua inglesa Formación de párrafos. Puntuación.
A cohesión lingüística
Mellora nas Estructuras gramaticais e unións.
Condicións, modalidade e o estilo indirecto
3. A combinación das/nas palabras. Aspectos do vocabulario Formaciones básicas de palabras.
Palabras confusas. Homófonas, fraxeoloxía, 'idioms', 'collocations', verbal combinations. The article, Plurals, etc.
4. Debates e discusións. Niveis de acordo desacordo... Matices nas formas lingüísticas. Lingua e ideoloxía.
Inglés oral/escrito
6. Uso práctico do Inglés en diferentes ámbitos lingüisticos. A semántica e os cambios Modismos de diferentes contextos. Verbos con preposición. Descripciones internas externas. Palabras correctas en relaciones sociales y personales

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva A20 5 15 20
Traballos tutelados A1 A3 A11 B3 B5 B6 B7 2.5 17 19.5
Presentación oral A6 A18 4 10 14
Sesión maxistral A21 A19 B1 B8 B9 10 10 20
Seminario A17 B2 25 10 35
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba obxectiva Preguntas baseadas textos relevantes da materia
Traballos tutelados Dos traballos tutelados en inglés sobre temas relevantes da materia.
Presentación oral Exposición oral na aula dos traballos tutelados
Sesión maxistral Exposición do profesor sobre os temas do programa da materia.
Seminario Lectura e análise de textos relevantes na aula, actividades, exercicios, con atención especial á asistencia na clase.

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Seminario
Proba obxectiva
Traballos tutelados
Descrición
Preguntas sobre temas relevantes da materia. Práctica dos exercicios feitos nas aulas.
Exposición e discusión dirixida polo profesor e dabate sobre os textos fundamantais.
Dous traballos en inglés sobre temas relevantes da materia
exposición oral na aula dos traballos tutelados
Participación dos alumnos/as na aula na discusión dos casos plantexados con exercicios escritos

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A6 A18 Exposición oral aula polos alumno/as dos traballos tutelados 10
Seminario A17 B2 Lectura e análise de textos relevantes na aula, exercicios, actividades, etc, xunto coa asistencia a clase. 20
Proba obxectiva A20 Preguntas sobre a materia. Examen Práctico 50
Traballos tutelados A1 A3 A11 B3 B5 B6 B7 Valoración dos trabajos tutelados 20
 
Observacións avaliación


O exame final (proba obxectiva) comprenderá toda a materia. Esta proba acadará ata o 50 % da cualificación final. Os alumnos que non se presenten as probas finais escritas, sexa en xuño ou en xullo, acadarán NON PRESENTADO, independentemente dos exercicios ou actividades realizadas. 

O traballo avaliado deberá obter 4/10. O alumno/o deberar realizar polo menos o 50% de todo requerido para a calificación final.
Si suspende o exame final, os traballos tutelados, os exercicios escritos o a presentación oral, terá que repetir estas partes que suspenda no exame de xullo.

Aqueles alumnos oficialmente matriculados a tempo parcial e que teñan concedida unha dispensa académica, como establece a Normativa de esta universidade, serán avaliados en calquera opotunidade seguindo os mesmos criterios establecidos para a segunda oportunidade de xullo.

Os alumnos que se presentan á convocatoria adiantada de decembro avaliaranse segundo as normasespecificadas para a oportunidade de xullo. 

Sobre el plaxio

Os traballos escritos poden ser revisados a través da aplicación Turnitin que detecta citas incorrectas,plaxio e outros tipos de fraude. Se isto ocorrer, aplicaranse as normas contra o plaxio (Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dosestudos de grao e mestrado universitario). Turnitin recoñece traballos previamente realizados por outras persoas (ou polo/apropio/a estudante) nesta universidade ou noutras, ademais doutros materiais localizados en Internet.


Fontes de información
Bibliografía básica www.informationliteracygroup.org.uk (). .
Mascull, B. (2002). Business Vocabulary in Use. Cambridge:CUP
Georgakopoulou,A.& D. Goutsos (2004). Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh U.P.
Kathleen Mc Millan & J. Weyers (2011). How to Write Essays and Assignments. Harlow: Pearson
Masthrie, R. et al. (2013). Introducing Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh U.P.
Hughes, J. (2008). Language Leader Workbook. Harlow: Pearson
Remacha Esteras, S. & E. Marco Fabré (2007). Professional English in Use. Computers and the internet. Cambridge:CUP
Brown, G.D. & Sally Rice (2007). Professional English in Use. Law. Cambridge:CUP
Watcyn-Jones, K. and Mark Farrell (2002). Test your Vocabulary5. Harlow: Pearson
Hogg, R.M. et al. (1992). The Cambridge History of the English language. Cambridge:CUP
Driscoll, L. (2005). Vocabulary in Practice6. Cambridge:CUP

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías