Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) A Literatura Inglesa e a súa Crítica Código 613G03032
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Optativa 4.5
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Gomez Blanco, Carlos Juan
Correo electrónico
carlos.gomezb@udc.es
Profesorado
Gomez Blanco, Carlos Juan
Simal Gonzalez, Begoña
Correo electrónico
carlos.gomezb@udc.es
begona.simal@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo das escolas de crítica literaria máis relevantes aplicadas a literatura inglesa.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A3 Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A14 Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A16 Ter un coñecemento avanzado das literaturas en lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B9 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer corrientes principales da teoría da literatura A1
A2
A3
B8
C6
Comportarse con ética e responsabilidade. B8
B9
B10
C6
C7
C8
Dominar a expresión oral e escrita do idioma inglés. A6
Valorar a importancia de investigación na sociedade e o uso das tecnoloxías da información. C6
C7
C8
Saber relacionar coñecementos de diferentes áreas. A1
A2
A3
A10
A11
Saber autoinformarse de maneira crítica. A15
B3
Apreciar a diversidade reflectida na literatura. A15
Ter sentido crítico e aptitude crítica ante a literatura. A2
A10
A11
A15
A16
Saber utilizar as ferramentas tecnolóxicas de análise e investigación para a procura de información. B1
B2
B3
B7
Coñecer ben as literaturas en lingua inglesa. A16
B5
B8
Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual. A1
A2
A15
B7
Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria. A1
A2
A15
Comportarse con ética e responsabilidade. B10
Utilización correcta das TICs nesta materia. A14
B1
B3
B7
B9

Contidos
Temas Subtemas
1. Conceptos
1.1 Qué é a literatura? E a literatura inglesa? 1.2 Qué é a teoría literaria? Para qué sirve?1.3 Escritores e críticos: a quén lle pertenece o texto? 1.4 Validación: o cánon literario. 1.5 Axentes de mediación (publicidade, traductores, público, críticos, etc). 1.6 Centro e periferia: estandards e alternativas. 1.7 Breve reseña da historia da teoría literaria: desde Matthew Arnold, os Cambridge critics e os New Critics hasta o ecocriticismo.
2. Texto, autor e lector, e o proceso comunicativo 2.1 Meaning e significance (Hirsch)
2.2 Obxectivitidade e subxectividade. Intencionalidade autorial e recepción. ¿o autor está morto?
2.3 Aberto/ pechado (Eco).
2.4 Fontes relacionadas: I. A Richards, Hirsch, Roland Barthes, Umberto Eco, W. Iser, Wayne C. Booth, Estructuralismo, Stanley Fish.
3. A persona autorial 3.1 Autores implícitos e lectores: o proceso de comunicación. Identidade. Narradores e narratarios. Voz e punto de vista.
3.2 Voz poética e alter ego.
3.3 Dramaturgos e persoaxes
3.4 Drama e teatro
3. 5 Fontes: E. M. Forster e E. Muir. Wayne C. Booth e a Escola de Chicago; Actos de Fala (Grice e M. L. Pratt); Chatman e Genette (narratoloxía)
4. Forma e contido. A linguaxe literaria 4.1 Existe a linguaxe literaria?
4.2 A forma ten significado? A literatura é útil? Fiction/Non fiction.
4.3 Semiotica: Saussure e Peirce.
4.4 Metáfora, metonimia: realismo e modernismo
4.5 Foonocentrism: dende o Estructuralismo ata o Poststructuralismo. Texto coma communicación ou placer.
4.6 Fontes: Humanismo, Formalismo e Marxismo Fowler, Lodge, Deconstrucción, Barthes.
5. Texto, historia, cultura e a natureza 5.1 Historiografia e a novela histórica.
5.2 Universal / contextual.
5.3 Cultura e ideoloxía
5.4 Xénero: teorías e evolución. Gay studies.
5.6 Poder e subversion: Foucault. Historicism e Cultural Materialism.
5.7 Identidade national/lingüística. postcolonialismo versus eurocentrismo.
5.8 Natureza: ecocriticismo.
5.9 Hayden White, Eagleton, Dollimore, Bakhtin, Said.
6. Práctica de análise literaria usando distintas perspectivas. 6.1 Lectura de Aphra Behn, The Rover
6.2 Lectura de Conrad, Heart of Dakness
6.3 Lectura de uns poucos pasaxes variados (fotocopias ou pdfs)

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A15 A1 A2 A3 A10 A11 A14 A15 A16 B8 B9 B10 B1 B3 B5 B7 B8 B9 B10 C6 C8 12 11 23
Lecturas A1 A2 A3 B3 B5 B7 C6 C7 C8 0 35 35
Traballos tutelados A1 A2 A3 A6 A15 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B7 B8 B9 C6 C7 C8 1 11 12
Presentación oral A1 A2 A3 A6 A7 A15 B1 B2 B3 B5 B7 B8 B9 B10 4 10 14
Proba mixta A1 A2 A3 A6 A7 0 4 4
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A6 A7 A15 10 7 17
Discusión dirixida A1 A2 A3 A6 A7 A15 B5 B7 2.5 3 5.5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Sesións do profesor para a explicación de temas teóricos: escolas críticas e a sua aplicabilidade.
Lecturas Lecturas das fontes do programa, moitas delas fotocopias de fontas diversas, que o alumnado debe realizar pola súa conta e ter feitas para participar nas clases prácticas da materia. As fotocopias se facilitarán con anterioridade. En canto aos dous textos literarios (Behn e Conrad), existen copias na biblioteca.
Traballos tutelados un ensaio académico individual de entre 6 y 8 páxinas a dobre espacio (incluindo a lista de obras citadas). Os temas posibles se indicarán durante o curso.
Presentación oral Unha presentación oral individual ou entre dúas ou tres persoas: exporase A) unha lectura/interpretación dun texto literario desde unha perspectiva crítica concreta; ou B) un resumo e analise explicativo dunha fonte teórica breve. Ante todo, os/as estudantes tentarán abrir un debate para continualo con toda a clase, que deberá propor alternativas á interpretación presentada
Proba mixta Proba evaluadora con preguntas de diferentes tipos que será deseñada para avaliar o 50 por cento da materia. A proba mixta pode incluir aspectos como preguntas de tipo test, preguntas para desenvolver, análisis prácticos de textos, etc.
Análise de fontes documentais Actividade na que os alumnos traballan sobre fontes documentais relevantes para a asignatura, xa sexan fontes primarias ou secundarias.
Discusión dirixida Discusións sobre aspectos da materia e intercambio de opinións nos grupos prácticos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Traballos tutelados
Descrición
O alumno recibirá atención personalizada para a realización dos seus traballos e para a elaboración da presentación oral. Os alumnos poderán estar en contacto co profesor dun xeito continuado a través do enderezo electrónico e da plataforma UDC Moodle.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A1 A2 A3 A6 A7 A15 B1 B2 B3 B5 B7 B8 B9 B10 Presentación elaborada por un, dous ou tres alumnos /as relacionada co programa da materia. 1 punto. De non poder facerse, o traballo escrito valdría 3 e non 2. 10
Proba mixta A1 A2 A3 A6 A7 Proba deseñada para avaliar esta materia nun 50 por cento da nota (5 puntos). Os alumnos/as deberán obter 4 sobre 10 puntos (2 de 5 en realidade) para poder facer media e aprobar. 50
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A6 A7 A15 Comentarios de texto feitos na clase. Se recollerán tres ou catro durante o curso. 2 puntos. 20
Traballos tutelados A1 A2 A3 A6 A15 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B7 B8 B9 C6 C7 C8 Realizacion dun traballo individual que teña que ver con algún aspecto da materia. Un plaxio confirmado supón a non cualificación desta proba. 2 puntos
Desde 6 a 8 paxinas a dobre espacio. Debe ser entregado antes de que termine o periodo de clases.
20
 
Observacións avaliación
 • Nesta
  materia valorarase especialmente o coñecemento dos principios básicos de cada
  escola crítica literaria, e, tamén, a capacidade de analizar razoadamente,
  empregando eses coñecementos teóricos básicos, dous textos literarios ingleses.
 • A nota
  final ha de ser igual a 5 para poder aprobar a materia. Os alumnos/as deberán
  obter tamén un mínimo de 2 sobre 5 puntos no exame, e de 2 sobre 5 na
  avaliación continua.
 • Plaxiar nos traballos invalida o traballo. Temos aplicacións como "Turnitin" para facilitar a detección de citas incorrectas, plaxio e outros tipos de fraude. Se isto ocorrer, aplicaranse
  as normas contra o plaxio (Normas de avaliación, revisión e reclamación das
  cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario). "Turnitin" recoñece traballos previamente
  realizados por outras persoas (ou polo/a propio/a estudante) nesta universidade
  ou noutras, ademais doutros materiais localizados en Internet.
 • Os alumnos/as
  que non fagan traballos, exposicións orais ou comentarios de texto non terán
  notas de avaliación continua. É necesario obter 2 puntos e deberán recuperalos
  na convocatoria de recuperación ou de segunda oportunidade, aínda que teñan 5
  de 5 puntos no exame de primeira oportunidade, algo que obviamente non é doado.
 • A única
  lingua empregada en clase, traballos e exames será o inglés. As faltas de
  expresión graves (non de estilo) en lingua inglesa mermarán a nota en calquera
  actividade. Por tanto recoméndase que os alumnos/as se esmeren na redacción e
  revísena. Tampouco se permitirán plaxio de fontes escritas ou dixitais en
  exames ou traballos. Os alumnos deben adquirir competencia literaria propia en
  certa medida, aínda que é lóxico que os comentarios e interpretacións do
  profesor subexistan tras a devandita competencia.
 • Cando ou
  alumno/a, por circunstancias varias (enfermidade xustificada, dispensa, etc.),
  non poida facer a presentación oral, sempre poderá entregar un segundo traballo
  por escrito antes do exame de primeira oportunidade para que a actividade
  compute entón 2 puntos sobre 10.
 • Os alumnos/as
  que asistan e participen durante ou curso na avaliación continua non poderán
  ser considerados como non presentados a partir da realización dun 25 % das
  actividades.
 • Aqueles
  alumnos que oficialmente fosen matriculados a tempo parcial, e que posúan unha
  dispensa académica, tal e como establece a Normativa de permanencia desta
  universidade, serán avaliados en calquera oportunidade seguindo os mesmos
  criterios que para a segunda oportunidade de xullo. Os alumnos a tempo parcial
  con dispensa académica, deberán falar co profesor durante as dúas primeiras
  semanas para buscar alternativas á avaliación continua.
 • Os alumnos
  que se presentan á convocatoria adiantada de decembro avaliaranse segundo as
  normas especificadas para a oportunidade de xullo.
 • A
  avaliación da oportunidade de xullo divídese da forma seguinte: 50% exame
  final   50% actividades que substituirán
  o traballo da avaliación continua.

Fontes de información
Bibliografía básica

Esta bibliografía é de fontes teóricas de consulta. Se facilitarán fotocopias varias durante o curso para traballar con elas.

Ademáis, se deben ler varios textos literarios para explorar as aproximacións críticas explicadas:

Aphra Behn, The Rover.

Joseph Conrad, Heart of Darkness.

POSTCOLONIAL STUDIES, CRITICAL RACE STUDIES, ECOCRITICISM:

 • Helena María Viramontes, "The Cariboo Cafe" (relato)
 • Selección de poemas (Kipling, Divakaruni, Hong...)
 • Extractos de Aravind Adiga's The White Tiger
 • Extractos de Karen Tei Yamashita's Through the Arc of the Rainforest  
Bibliografía complementaria

 


 Guerin, Wilfred L., et al. (1992). A Handbook of Critical Approaches to Literature. 3rd ed. New York: Oxford University Press
 Barry, Peter (2002). Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. Manchester: Manchester University Press, 1995 (2002).
 Culler, Jonathan (2000). Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica. (Literary Theory: A Very Short Introduction).

Elam, Keir. The Semiotics of Theatre and Drama. London: Routledge.

 Tyson, Lois (2006). Critical Theory Today: A User-Friendly Guide. London: Routledge

 Ryan, Michael (2010). Cultural Studies: A Practical Introduction. UK: Wiley-Blackwell, 2010.
 Eagleton, Terry (1996). Literary Theory. Oxford: Blackwell
 Bertens, Hans (2014). Literary Theory: The Basics. . London: Routledge. Third edition.
 Lodge David, ed. (2000). Modern Criticism and Theory: A Reader . London: Longman
 Belsey, Catherine (2002). Post-Structuralism: A Very Short Introduction.. Oxford: OUP, 2002.
 Peck, John, and Martin Coyle, eds (1995). Practical Criticism. (How to Study Literature series). Basingstoke: Macmillan
 Selden, Raman, Peter Brooker and Peter Widdowson (1997). Practising Theory and Reading Literature. Hempstead: Prentice Hall Europe
 Pearce, Lynne (1994). Reading Dialogics . London: Edward Arnold
 Eagleton, Terry (1998). The Eagleton Reader . Oxford: Blackwell
 Glotfelty, Cheryll and Harold Fromm (1996). The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology.. Athens: The U of Georgia P.
 Leich, Vincent B. ed., et al (). The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: Norton 
 Kermode, Frank & John Hollander eds. (1973). The Oxford Anthology of English Literature. London: OUP.
 Said, Edward W (1983). The World, the Text, and the Critic. Cambridge (MA): Harvard UP
 Gates, Henry Louis, ed. (1986). “Race,” Writing and Difference. Chicago: The U of Chicago PRecomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Introdución aos Estudos Literarios/613G03005
Literatura Inglesa 1/613G03010
Literatura Inglesa 2/613G03017
Literatura Inglesa (XVI-XVII)/613G03021

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías