Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Literatura Norteamericana 2 Código 613G03035
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Liste Noya, Jose
Correo electrónico
jose.listen@udc.es
Profesorado
Frias Rudolphi, Maria
Liste Noya, Jose
Correo electrónico
maria.frias@udc.es
jose.listen@udc.es
Web
Descrición xeral This course is designed both to provide students with a historic overview of American Literature (1865 to the Present), and to introduce them to some representative American writers, and the corresponding literary movements (Realism, Naturalism, Modernism, Postmodernism, as well as Multi-Ethnic Literatures). The aim is to look at literary genres (drama, poetry, novel, short story), and to get a grasp of multi-ethnic contemporary America. Since this is a survey course, students should end up with an overall clear picture of the evolutions and transformations of American Literature throughout time, geography, gender, and race.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A3 Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A9 Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A14 Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A16 Ter un coñecemento avanzado das literaturas en lingua inglesa.
A17 Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B9 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A1
A2
A3
A6
A9
A10
A14
A16
A17
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C2
C3
C4
C7
C8
A11
A2
A6
B1
A15
B7
C4
A15

Contidos
Temas Subtemas
1. Realism, regionalism, naturalism in American fiction, 1850-1914 1. American realities and forms of literary realism: Mark Twain, Henry James, Stephen Crane
2. 'A Homemade World': American Modernism and its context, 1914-1945 1. Poetry: Modernist experiments
2. Prose: Fitzgerald, Hemingway, Faulkner
3. AMERICAN DRAMA (1945-2017)3. Tennessee Williams' Cat on a Hot Tin Roof (1955)
4. “MULTI-ETHNIC” LITERATURE (1945-2017)


1. Multi-ethnic literature: general overview
2. Case studies:
a) Toni Morrison's The Bluest Eye (1970)
b) Edwidge Danticat's "Children of the Sea"
c) Sandra Cisneros's The House in Mango Street [excerpts]:
"My Name", "Four Skinny Trees", and "No Speak English".
5. POSTMODERNISM 1. Defining Postmodernism and Postmodernity.
2. Social satire and Chaos
a) John Updike's "Separating"

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A1 A2 A6 A15 B4 B5 B8 B10 C2 C4 C7 7 9 16
Sesión maxistral A3 A16 A17 21 0 21
Análise de fontes documentais A11 A14 B1 B2 B3 B6 B7 B9 C3 C8 7 70 77
Proba mixta A2 A6 A15 A16 B7 C2 1 10 11
Proba de ensaio A1 A2 A6 A9 A10 A11 A15 A16 A17 B1 B5 B6 C2 6 18 24
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Debate dirixido
Sesión maxistral Presentación de contidos e análise textual
Análise de fontes documentais Analise textual e respostas razonados sobre a leitura persoal dos textos.
Proba mixta Estas probas de tipo teórico-práctico poden incluir preguntas breves así como exercicios máis longos e complexos (essay questions).
Proba de ensaio Traballo escrito de análise e comentario textual

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Discusión dirixida
Sesión maxistral
Proba de ensaio
Descrición
Anímase os alumnos a que utilicen de manera constante as horas de titoría do mesmo xeito que deben consultar diariamente a páxina Moodle da materia para manterse o día das actividades programadas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida A1 A2 A6 A15 B4 B5 B8 B10 C2 C4 C7 Nestas actividades o/a estudante amosará o seu grado de comprensión e aproveitamento das lecturas encomendadas; daquela, valorarase a capacidade de reflexión crítica sobre os textos analizados. Tamén se avaliarán as competencias lingüísticas propias do grado, nomeadamente a calidade da expresión en lingua inglesa. Este apartado da avaliación prestará especial atención á actitude colaborativa e participativa do/a estudante. 10
Proba mixta A2 A6 A15 A16 B7 C2 Neste tipo de actividade o/a estudante amosará o seu grado de comprensión e aproveitamento das lecturas encomendadas, por medio do comentario e análise textual, polo que se valorará a capacidade de reflexión crítica sobre os textos analizados. Tamén se valorarán tanto os coñecementos teóricos adquiridos como a capacidade do alumnado que aplicar os devanditos coñecementos á práctica. Por último, nestas probas finais se avaliarán as competencias lingüísticas propias do grado, nomeadamente a calidade da expresión escrita en lingua inglesa. Estes exames poden combinar preguntas de resposta breve ("objective test") con outras preguntas a desenvolver (essay questions; "subjective" test). 40
Proba de ensaio A1 A2 A6 A9 A10 A11 A15 A16 A17 B1 B5 B6 C2 Estos ensaios estarán repartidos ao longo do curso; alguns se levarán a cabo na clase e outros, máis longos, fóra das áulas. Ademáis de ter realizado as lecturas e de ter atendido ás explicacións do/da docente, cada estudante amosará o seu grado de comprensión e aproveitamento das devanditas explicacións e lecturas nestos ensaios. Na avaliación destas probas escritas, terase en conta especialmente a capacidade de reflexión crítica sobre os textos analizados ou os conceptos baixo estudo. Tamén se valorarán as competencias lingüísticas propias do grado, nomeadamente a calidade da expresión escrita. 50
 
Observacións avaliación

Para superar a materia, a suma das distintas probas, traballos e demáis actividades avaliables terá que superar o 5 sobre 10. Para realizar a suma dos distintos aspectos avaliables, o/a estudante deberá acadar alomenos 4 sobre 10 en cada un dos tres apartados de avaliación. As/os estudantes que non realizaran os exercicios escritos e actividades orais durante o curso (course work) terán que recuperalos en xullo (vid. oportunidade de xullo). A participación dinámica nas diferentes tarefas da clase, así como toda actividade adicional de "extra-credit" que o alumnado realice ao longo do cuatrimestre, poderá supoñer ata un 5% extra na nota final. Isto inclúe traballos voluntarios, lecturas alternativas ou calquera outra actividade proposta polo profesorado ou polo alumnado e aceptada por ambos.

Plaxio: para a evaluación do traballo do alumno, prestarase
atención a posibles casos de plaxio, empregando, si fose necesario,
aplicación como TURNITIN o entrevistando os alumnos en torno o seu
traballo escrito.

CUALIFICACIÓN DE "NON PRESENTADO": Aquel(a) estudante que non se presente á proba final e/ou non teña realizado traballo igual ou superior ao 50% do resto das categorías de avaliación acadará a cualificación de NP.

AVALIACIÓN DE XULLO: Os/as estudantes que non teñan acadado un 4 sobre 10 en cada un dos tres apartados de avaliación, aínda que a nota media sexa superior a 5, terán que ir á segunda oportunidade (xullo), na que cada estudante terá que demostrar ter acadadas as competencias da materia mediante a superación das seguintes probas: 40% da proba mixta (semellante á proba final de xaneiro), 50% de proba de ensaio, e mais 10% de actividades dirixidas (exercicios escritos).

O alumnado que se presente á convocatoria adiantada de decembro avaliarase segundo as normas especificadas para a segunda oportunidade (xullo).

ESTUDANTES CON DISPENSA: Aquelas/es estudiantes que estean matriculados a tempo parcial, e teñan concedida unha dispensa académica, como establece a Normativa de permanencia desta universidade, serán avaliados en calquera oportunidade seguindo os mesmos criterios que para a segunda oportunidade (xullo).

Atención á diversidade: Existe unha oficina (ADI) na universidade que se especializa en "atender os membros da comunidade universitaria con necesidades especiais derivadas da discapacidade ou doutras formas de diferenza fronte á poboación maioritaria". O alumnado que o desexe pode falar coa profesora Ana Veleiro (Facultade de Filoloxía) para acadar máis información ou poñerse directamente en contacto coa ADI na dirección de e-mail adi@udc.es.


Fontes de información
Bibliografía básica

Leituras obrigadas:


PRIMEIRA PARTE (Prof. Liste)

 

(A maioría dos textos inclúense na antoloxía Norton, 8ª ed.).

 • Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn
 • Henry James, Daisy Miller: A Study
 • Ernest Hemingway, "A Clean, Well-Lighted Place"
 • Modernist poetry (selected poems)
 • F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby [Penguin, 2013]
 • William Faulkner, As I Lay Dying


SEGUNDA PARTE (Prof. María Frías)

 • Tennessee Williams' Cat on a Hot Tin Roof (1955)
 • Toni Morrison's The Bluest Eye (1970)
 • Excerpts from Sandra Cisneros's The House on Mango Street (1984) ["My Name", "Four Skinny Tree", and "No Speak English]
 • Edwidge Danticat's Children of the Sea (1995)
 • John Updike's "Separating" (1974) ?

Bibliografía complementaria

Leituras complementarias (contextuais e críticas) anunciaranse na páxina Moodle da materia.

AMERICAN LITERATURE II - BIBLIOGRAPHY

Literary histories & general studies.

Bradbury, Malcolm. The Modern American Novel. New York: Oxford UP, 1992.

Cassuto, Leonard, Clare Virginia Eby & Benjamin Reiss, eds. The Cambridge History of the American Novel. Cambridge:

Cambridge University Press, 2011.

Elliott, Emory, gen. ed. Columbia Literary History of the United States. New York: Columbia University Press, 1988.

Fiedler, Leslie A. Love and Death in the American Novel. 1960. London: Penguin, 1984.

Gray, Richard. A History of American Literature. Oxford: Blackwell, 2004.

Kazin, Alfred. On Native Grounds: An Interpretation of Modern American Prose Literature. 1942. New York: Harcourt

Brace, 1995.

Ruland, Richard & Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. London:

Routledge, 1991.

American Realism(s).

1. General studies:

Barrish, Phillip J. The Cambridge Introduction to American Literary Realism. Cambridge: Cambridge UP, 2011.

Berthoff, Werner. The Ferment of Realism: American Literature 1884-1919. 1965. Cambridge: Cambridge UP, 1981. 1-47.

Pizer, Donald, ed. The Cambridge Companion to American Realism and Naturalism: Howells to London. Cambridge:

Cambridge University Press, 1995.

2. Individual authors & works:

2.1. Mark Twain.

Twain, Mark. Adventures of Huckleberry Finn. (A Norton Critical Edition).3rd ed. Ed. Thomas Cooley. New York: Norton,

1998.

Fishkin, Shelley Fisher, ed. The Mark Twain Anthology: Great Writers on His Life and Works. New York: The Library of

America, 2010.

Messent, Peter. The Cambridge Introduction to Mark Twain. Cambridge: Cambridge University Pres, 2007. Cf. 1-38, 73-87.

Quirk, Tom. “The Realism of Huckleberry Finn.” In Coming to Grips with Huckleberry Finn: Essays on a Book, a Boy, and

a Man. Columbia, Mo.: University of Missouri Press, 1993. 83-105.

2.2. Henry James

James, Henry. Tales of Henry James. (A Norton Critical Edition). Eds. Christof Wegelin & Henry B. Wonham. 2nd ed. New

York: Norton, 2003.

Hocks, Richard A. Henry James: A Study of the Short Fiction. Boston: Twayne, 1990. Cf. 3-11, 31-35, 141-147.

American Modernism(s).

1. General studies:

Anderson, Quentin. "The Emergence of Modernism." Columbia Literary History of the United States. Gen. Ed. Emory

Elliott. New York: Columbia University Press, 1988. 695-714.

Bradbury, Malcolm & James McFarlane. "The Name and Nature of Modernism". Modernism: A Guide to European

Literature 1890-1930. Eds. Malcolm Bradbury & James McFarlane. London: Penguin, 1976. 19-55.

Singal, Daniel. "Towards a Definition of American Modernism." Modernist Culture in America. Ed. Daniel Singal. Belmont,

Calif.: Wadsworth, 1991. 1-27.


From World War II to Contemporary Literature (Prof. María Frías)

On Required Readings:

1. T. Williams

Bloom, Harold. Tennessee Williams (1987) [L2-482]

The Cambridge Companion to Tennessee Williams (2001) [L-2-2693]

Williams Tennessee. Cat on a Hot Tin Roof (1955). [L2t-WILLIAM,T-cat]

2.- Sandra Cisneros

Cisneros, Sandra. The House on Mango Street (1991) [L2t-CISNEROS-hou]

Spanish Perspectives on Chicano Literature (2017) [L2-4710]

3.- Toni Morrison

Morrison, Toni. The Bluest Eye (1970) [L2t-MORRISON, T-blu]

Conversations with Toni Morrison (2008) [L2-3516]

Morrison, Toni. Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination (1993) [L2-1329]

4. Edwidge Danticat

Danticat, Edwidge. "Children of the Sea" in Wilson.

Gadsby, Meredith. Sucking Salt: Caribbean Women Writers, Migration and Survival (2006) [L2-3385]

Wilson, Kathleen. Short Stories for Students (1998-2013) [L2t-students Vol 1 (1).

5. John Updike

Bloom, Harold. John Updike (1987) [L2-484]

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura Norteamericana 1/613G03024
A Literatura Inglesa e a súa Crítica/613G03032
Literatura e Artes Visuais/613G03044

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Técnicas de Redacción e Argumentación/613G03027
A Literatura Inglesa e a súa Crítica/613G03032

Materias que continúan o temario
Literatura Poscolonial/613G03026
Literatura Inglesa e Xénero/613G03043
Literatura Norteamericana nos seus Textos/613G03047

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías