Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX Código 613G03036
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Lorenzo Modia, Maria Jesus
Correo electrónico
maria.lorenzo.modia@udc.es
Profesorado
Lorenzo Modia, Maria Jesus
Perez Janeiro, Purificacion
Correo electrónico
maria.lorenzo.modia@udc.es
purificacion.pjaneiro@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo panoràmico da literatura inglesa dos seculos XVIII e XIX.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A3 Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A7 Coñecer as literaturas en lingua galega, española e inglesa.
A8 Ter dominio instrumental oral e escrito dunha segunda lingua estranxeira.
A9 Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A16 Ter un coñecemento avanzado das literaturas en lingua inglesa.
A17 Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Familiarizarse coa evolución da literatura inglesa A1
A3
A6
A8
A9
A15
B1
B3
B7
B8
C2
C4
Aprender e aplicar técnicas de analise literaria A1
A2
A3
A7
A10
A11
A15
A16
B6
B7
C2
Familiarizarse con aspectos diversos da historia de Gran Bretaña e a sua cultura A1
A2
A3
A7
A15
A17
B1
B2
B4
B10
C4
Saber recoñecer e analizar os contidos ideolóxicos dos textos A1
A2
A7
A17
B1
B3
B5
B8
B10
C4

Contidos
Temas Subtemas
1. A novela no século XVIII. 1.1.Introduction to realism. Narrative technique.
1.2 The Birth of the Novel in the English Language. Periodicals
1.2. Swift, Defoe and Sterne.
1.3. Charlotte Lennox
Readings: Robinson Crusoe,Swift´s Poems, Tristram Shandy, The Female Quixote.
2.A novela no século XIX (I). Poesía. 2.1.The Regency Period.Jane Austen
2.2. Maria Edgeworth.
2.2. The Brontës.
2.3. George Eliot.
Readings: Pride and Prejudice, Wuthering Heights, Villette, The Mill on the Floss. Middlemarch(chapters).
2.4.Poetry. Characteristics.
2.5 Gothic Romance.
3.A novela no século XIX(II). Época victoriana.Fin de siècle 3.1 Introduction to Victorianism.Context.
3.2. Charles Dickens. Hard Times
3.3. The Problem novel.
3.4. The fin de siècle:The New Woman.Decadentism.
3.5. Popular culture. Detective, mistery, adventure fiction. R.L. Stevenson, H.G. Wells, Rider Haggard.
3.6. Drama.
Readings: Short fiction by George Egerton, George Gissing, Sarah Grand.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A2 A3 A8 B4 B10 18 18 36
Traballos tutelados A1 A6 A7 B1 B2 B5 B6 B7 0 30 30
Sesión maxistral A9 A10 A11 10 10 20
Seminario A15 A16 A17 10 5 15
Lecturas B3 B8 C2 C4 0 45 45
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Debate na clase. Require lecturas previas.
Traballos tutelados Traballos individuais ou en grupo pequeno.
Sesión maxistral Explicación de temas.
Seminario Discusión en mais profundidade de temas. Realizaránse en grupo reducido para favorecer a participación de todas/os.
Lecturas Ler os textos do corpus (obras ou fragmentos)

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O alumnado deberá preparar traballos individuais e por grupos sobre textos e temas do corpus para a sua presentación escrita ou oral.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A9 A10 A11 Duas probas (unha hacia metade do curso; outra na data asignada para o exame final) nas que o alumnado deberá amosar o seu dominio nos contidos e destrezas traballados nas sesión maxistrais e tamén nos grupos reducidos e semanarios. Deberase acadar unha cualificación mínima de 4 sobre 10 en cada unha das duas probas para que a nota resultante poida ser sumada á obtida no resto das actividades avaliables 50
Traballos tutelados A1 A6 A7 B1 B2 B5 B6 B7 Traballos puntuables de diverso tipo. 40
Discusión dirixida A2 A3 A8 B4 B10 O profesor valorará o traballo dos estudantes a diario e o seu compromiso. Teráse en conta a participación activa e a atención prestada. 10
 
Observacións avaliación

Na oportunidade de xullo os alunos/as realizarán un traballo sobre os textos de estudo (4-6 páxinas e 50% da nota) e o exame (50% da nota). 

Aqueles alunos/as que o longo do curso presentaran traballos satisfactoriamente non teñen que presentar ningun traballo adicional. 

A aplicación Turnitin sera utilizada para verificar a orixinalidade dos traballos.  Turnitin  detecta citas incorrectas,
plaxio e outros tipos de fraude. Se isto ocorrer, aplicaranse as normas contra
o plaxio (Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos
estudos de grao e mestrado universitario). Turnitin
recoñece traballos previamente realizados por outras persoas (ou polo/a
propio/a estudante) nesta universidade ou noutras, ademais doutros materiais
localizados en Internet.

Os alumnos/as que non se presenten ás probas obxectivas da primeira ou segunda oportunidade acadarán a cualificación de Non Presentado se non entregaron mais do 50% das actividades avaliables durante o curso. 

Segundo as directrices do Vicerreitorado de Organización Académica e Titulacións, os alunos/as que suspendan na primeira oportunidade e non se presenten á segunda oportunidade de xullo, figurarán coa nota de "suspenso".

Os alumnos/as oficialmente matriculados a tempo parcial e que teñan concedida unha dispensa académica como establece a normativa de permanencia desta Universidade, serán avaliados en calquera oportunidade segundo os criterios especificados para a segunda oportunidade.

Os alumnos que se presenten a convocatoria adiantada de decembro availaranse segundo as normas da oportunidade de xullo.


Fontes de información
Bibliografía básica Brantlinger, P. y Thesing, W. (eds) (2005). A Companion to the Victorian Novel . Oxford:Blackwell
Showalter, Elaine (1989). A Literature of their Own. From Brontë to Lessing. London: Routledge
Ruthven, K.K. (1984). Feminist Literary Studies. An Introduction. Cambridge: CUP
Ledger, Sally (1997). Fiction and Feminism at the fin de siècle. Manchester: Manchester UP
Álvarez Amorós et al (1998). Historia crítica de la novela inglesa . Salamanca:Ediciones Colegio de España
Lorenzo Modia, M.J. (1998). Literatura inglesa del siglo XVIII. A Coruña: Universidade da Coruña
Butler, Marilyn (1981). Rebels and Revolutionaries: English Literature and its Background, 1760-1830 . Londres y Oxford: O.U.P.
Liggins, Emma; Maunder, A.; Robins, R. (eds) (2011). The British Short Story. London: Palgrave
Copeland, E. & Mc Master, J. (eds) (2001). The Cambridge Companion to Jane Austen. Cambridge: CUP
Rogers, P. (ed.) (1978). The Eighteenth Century. The Context of English Literature. London: Methuen
Stone, Lawrence (1990). The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800. Harmondsworth: Penguin
Miles, Rosalind (1987). The Female Form. Women Writers and the Conquest of the Novel. London: Routledge
Gilbert, S. and Gubar, S. (2000). The Madwoman in the Attic. Yale UP
Chris, Carol T. et al (Eds) (2006). The Norton Anthology of English Literature, vol 2. New York & London: Norton
Greenblatt, Stephen et al (eds) (2005). The Norton Anthology of English Literature: The Victorian Age. New York: Norton
Spencer, Jane (1986). The Rise of the Woman Novelist: From Aphra Behn to Jane Austen. Oxford: Blackwell
Sanders, Andrew (1994). The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Clarendon
Todd, Janet (1992). The Sign of Angellica. Women, Writing and Fiction 1600-1800. Columbia UP
Wollstonecraft, Mary (2004). Vindicacion dos dereitos da muller. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco

 

Bibliografía complementaria Eagleton, Mary (1998). Feminist Literary Criticism. London: Longman
Todd, Janet (1988). Feminist Literary History. London: Polity Press
Hanson, Clare (1987). Short Stories, Short Fiction 1880-1980. London: MacMillan
Bell, Michael (1980). The Context of English Literature. London: Methuen


Reading list: Robinson Crusoe. Pride and Prejudice. Wuthering Heights. Hard Times.

Short Fiction: George Egerton. Sarah Grand. George Gissing.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Introdución aos Estudos Literarios/613G03005
Literatura Inglesa 1/613G03010
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)/613G03040
Literatura Inglesa e Xénero/613G03043

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías