Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Lingua Inglesa e os seus Usos 2 Código 613G03037
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Dopico Garcia, Alberto
Correo electrónico
alberto.dopico@udc.es
Profesorado
Doolittle Kratofil, Timothy Brian
Dopico Garcia, Alberto
Fowlie , James Alexander
Correo electrónico
t.doolittle@udc.es
alberto.dopico@udc.es
james.fowlie@udc.es
Web
Descrición xeral Ampliación do estudo normativo da lingua inglesa. Elaboración e análise de textos oral e escrito de diferentes ámbitos.
Nivel lingüístico que se espera alcanzar: C1 máis algunhas competencias de C2.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A9 Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A17 Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
A18 Dominar a gramática da lingua inglesa.
A20 Coñecer a variación lingüística da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Os alumnos han aprender a describir unha persoa en termos de aparencia física, vida, personalidade e estilo de vida. Deben dar detalles da altura dunha persoa / construcción, idade, características faciais, cabelo, roupa que se usa desde os aspectos xerais para detalles específicos. Tamén describen unha persoa de personalidade e do comportamento, vida, estilo de vida e crenzas. A6
A9
A10
A17
A18
A20
B5
B6
C2
C3
Os alumnos deben saber describir lugares / edificios, incluíndo información como idade, tamaño, cor, material, etc, os detalles relacionados cos sentidos (vista, oído, olfacto, tacto, gusto) para suxerir o humor ea atmosfera e dar opinións ou impresións do lugar ou edificio. Use descritiva vocabulario técnica narrativa, gramática correcta e facer a descrición máis interesante. A6
A10
A15
A18
A20
B1
B4
B6
B7
C2
C3
C7
Ao final do curso, os alumnos deben facer descricións de obxectos. Dar información precisa sobre o tamaño, peso, forma, deseño, decoración e material. A6
A10
A15
A18
A20
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C2
C3
C7
Ao final desta lección, os alumnos han entender e escribir un ensaio descritivo sobre eventos como festivais, celebracións, mencionando o tempo, tipo de evento, data, lugar e con motivo da celebración, os preparativos para o evento e outro evento, así como sentimentos ou persoas de comentarios sobre o evento. A6
A10
A15
A18
A20
B2
B6
B7
C2
C3
C7
Ao final da unidade os alumnos deberán ser capaces de comprender e producir unha narrativa para presentar unha serie de eventos relacionados, sexa imaxinaria ou en base a súa propia experiencia, nun estilo vívido descritivo, incluíndo pensamentos, reaccións e sentimentos caracteres, preparando o escenario e animar a historia, a fin de capturar a atención do lector. A6
A10
A15
A18
A20
B2
B6
B7
C2
C3
C7
Ao final desta lección, os alumnos serán capaces de entender e escribir ensaios que presentan ambos lados dunha cuestión, presentar argumentos a favor dun tema e contra-argumentos particular. Cada elemento debe ser soportado por xustificacións, exemplos ou razóns. A opinión do escritor debe estar presente na carta. A6
A10
A15
A18
A20
B2
B3
B5
B7
B10
C2
C3
C5
C7
Ao final desta lección a lección de casa os alumnos que estar preparado para entender e escribir ensaios de opinión, a presentación do Tena, dar a opinión persoal do escritor, claramente establecido e apoiado por razóns e exemplos, ademais de presentar a visión oposta sobre o tema. A6
A10
A15
A18
A20
B2
B6
B7
C2
C3
C7
Ao final desta lección, o alumno debe ser capaz de escribir ensaios, suxerindo solucións aos problemas. Analizar a situación e suxerir alternativas e as consecuencias resultantes. A2
A6
A10
A15
A18
A20
B2
B6
B7
B10
C2
C3

Contidos
Temas Subtemas
Descripción física de persoas describir unha persoa en termos de aparencia física, vida, personalidade e estilo de vida. Deben dar detalles da altura dunha persoa / construcción, idade, características faciais, cabelo, roupa que se usa desde os aspectos xerais para detalles específicos. Tamén describen unha persoa de personalidade e do comportamento, vida, estilo de vida e crenzas.

Descripción de lugares e edificios

descripción de lugares / edificios, incluíndo información como idade, tamaño, cor, material, etc, os detalles relacionados cos sentidos (vista, oído, olfacto, tacto, gusto) para suxerir o humor ea atmosfera e dar opinións ou impresións do lugar ou edificio. Use descritiva vocabulario técnica narrativa, gramática correcta e facer a descrición máis interesante.
Descripción de obxetos
descricións de obxectos. Dar información precisa sobre o tamaño, peso, forma, deseño, decoración e material.
Descripción de eventos, festivais, celebracións
Compresión e escritura de un ensaio descritivo sobre eventos como festivais, celebracións, mencionando o tempo, tipo de evento, data, lugar e con motivo da celebración, os preparativos para o evento e outro evento, así como sentimentos ou persoas de comentarios sobre o evento.
Narrativas Comprensión e producción de unha narrativa para presentar unha serie de eventos relacionados, sexa imaxinaria ou en base a súa propia experiencia, nun estilo vívido descritivo, incluíndo pensamentos, reaccións e sentimentos caracteres, preparando o escenario e animar a historia, a fin de capturar a atención do lector.
Ensayos
Comprensión e escritura de ensaios que presentan ambos lados dunha cuestión, presentar argumentos a favor dun tema e contra-argumentos particular. Cada elemento debe ser soportado por xustificacións, exemplos ou razóns. A opinión do escritor debe estar presente na carta.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 A10 A15 A17 A18 A20 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B10 C2 C3 C5 C7 21 26.25 47.25
Traballos tutelados A2 A6 A10 A15 A18 A20 B1 B2 B6 B7 C2 C3 C7 14 17.5 31.5
Discusión dirixida A6 A10 A15 A18 A20 B2 B6 B7 C2 C3 7 5.25 12.25
Proba de ensaio A2 A6 A9 A10 A15 8 10 18
Proba mixta A6 A9 A10 A15 A18 A20 C2 2 36 38
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Nas sesións maxistrais, explicacións, exemplos e orientacións para o millor aproveitamento do material; uso do libro básico de texto, ademais de textos escritos e audiovisuais adicionais.
Traballos tutelados Tareas escritas sobre diversos temas relacionados co que se traballa na aula. Resumos e presentacións.
Discusión dirixida Destrezas de argumentación oral; role-play; fluidez, traballo colaborativo.
Proba de ensaio Cosistirá no desenrolo dun tema dando solucións a problemas, expresar a sua opinión sobre un tema ou a posta a favor ou en contra nun tema de debate. O ensayo consistirá nun parágrafo introductorio, seguido de párrafos con argumentos ou xustificacións, exemplos ou razóns ou sugestións.
Proba mixta Compretar distintos tipos de exercicios; discriminar usos e significados; explicar diferencias de uso; transformar oracións.

Atención personalizada
Metodoloxías
Discusión dirixida
Traballos tutelados
Descrición
Preparación e comentario dos traballos a presentar.

Interacción grupal e individual para mellorar o rendemento.

Tanto a profesora como o/a lector/a están dispoñibles durante as horas de titoría semanais para resolver problemas ou ofrecer suxestións. Fóra destas horas tamén poden contactar connosco por correo electrónico.

Existe unha oficina (ADI) na universidade que se especializa en "atender os membros da comunidade universitaria con necesidades especiais derivadas da discapacidade ou doutras formas de diferenza fronte á poboación maioritaria". O alumnado que o desexe pode falar coa profesora Ana Veleiro para acadar máis información ou poñerse directamente en contacto coa ADI en http://www.udc.es/cufie/uadi/. Tamén no teléfono 5622 ou na dirección de email adi@udc.es

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de ensaio A2 A6 A9 A10 A15 A proba de ensayo y desarrollo constará de unha proposta de redacción de distintos tipos de texto dos tipos tratados y practicados nas clases tanto teóricas como prácticas. Terase en conta a organización da información, o vocabulario utilizado y tamén o estilo final. 40
Proba mixta A6 A9 A10 A15 A18 A20 C2 Compretar distintos tipos de exercicios; discriminar usos e significados; explicar diferencias de uso; transformar oracións. 35
Traballos tutelados A2 A6 A10 A15 A18 A20 B1 B2 B6 B7 C2 C3 C7 Tarefas escritas sobre temas diversos relacionados co que se traballa na aula. Resumos e presentacións. 25
 
Observacións avaliación

1. Entrega de traballos
tutelados (tarefas escritas):   É necesario entregar todos os traballos especificados
polos profesores para poder optar a que se sumen o resto das notas.
Penalizaranse os traballos entregados tarde sen xustificación axeitada.

2.
Terás que asinar en cada sesión (grupo grande, interactiva e reducida).
A asistencia regular é un indicador do interese pola materia, á parte
de ser necesaria para poder progresar.

3. Proba mixta: data aprobada por Xunta de Facultade (primeira oportunidade ao finalizar o cuadrimestre). Esta data non é negociable.

4. A segunda oportunidade, en xullo, segundo o calendario aprobado por Xunta de Facultade,
consistirá en repetir la(s) parte(s) da avaliación non aprobada(s). Se o
alumno suspende a parte dos traballos tutelados, debe presentar  NOVOS traballos. As especificacións publicaranse enMoodle, con datas de entrega durante o segundo cuadrimestre, e antes do comezo do período de exames. 

5.
A oportunidade de xullo non é para mellorar nota nas partes da
avaliación xa aprobadas; soamente é para recuperar la(s) parte(s) non
aprobada(s).

6. Non se pode superar a
materia sen aprobar cada unha das partes descritas da avaliación cunha
cualificación mínima de 5 puntos

sobre 10.

7. Obterá unha cualificación de "non presentado"
aquel/a estudante que non se presente a ningunha das  probas  e que tampouco realizase os traballos
tutelados.

8. Aqueles alumnos que oficialmente fosen matriculados a
tempo parcial, e que posúan unha dispensa académica, tal e como
establece a Normativa de permanencia desta universidade, serán avaliados
en calquera oportunidade seguindo os mesmos criterios que para a
segunda oportunidade de xullo.

9. Os alumnos que se presentan á convocatoria adiantada de
decembro avaliaranse segundo as normas especificadas para a oportunidade de
xullo.

10. Os alumnos/ás que suspendan na
primeira oportunidade e non se presenten á segunda oportunidade de
xullo terán a nota de suspenso.

11.  Para máis detalles, véxanse --Recomendacións--.


Fontes de información
Bibliografía básica Virginia Evans (2000). Successful Writing Proficiency. Express Publishing

Este libro é de uso obrigatorio nas aulas de Docencia Expositiva. Trátase do mesmo libro usado en Lingua Inglesa e os seus Usos-1.

No presente curso utilizaranse novos capítulos deste libro (véxanse --Contidos--).

Bibliografía complementaria Mansfield, F. & C. Nuttall (2007). Proficiency Practice Tests. With Key. London: Thomson ELT

Libro de practicas de writing en clase


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua Inglesa e os seus Usos 1/613G03020

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
  • Recoméndase a asistencia e participación na aula, para estar ao día no estudo, e a realización de tódalas tarefas asignadas dentro dos prazos indicados. A firma será necesaria como proba de asistencia en cada clase. A asistencia controlada é un indicador do nivel de interese e implicación do alumno.
  • A asistencia á clase facilita unha millor comprensión da materia, adquisición das competencias grupais e individuais, aprendizaxe continuo, a interacción directa con outros alumnos e alumnas ou a posibilidade dunha metodoloxía docente-discente mais participativa. Cabe recordar que a UDC é unha universidade presencial, polo que a asistencia as clases é obrigatoria. Nos casos considerados na normativa da universidade, os alumnos poderán solicitar exención oficial da docencia.
  • Usaremos unicamente o correo oficial da UDC para comunicarnos con alumnos individuais, así que se recomenda comprobalo a miúdo. Outros anuncios importantes aparecerán en Moodle.
  • Os alumnos Erasmus teñen que axustarse ao calendario académico da UDC, e non ao da súa propia universidade. Polo tanto, non se poden programar exames para coincidir coas peticións individuais.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías