Identifying Data 2019/20
Subject (*) English Studies Code 613G03039
Study programme
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Letras
Coordinador
Lezcano Gonzalez, Emma
E-mail
emma.lezcano@udc.es
Lecturers
Lezcano Gonzalez, Emma
E-mail
emma.lezcano@udc.es
Web
General description Esta materia aborda o estudo da gramática da lingua inglesa desde un punto de vista descritivo e práctico, centrándose principalmente na análise sintáctica das unidades gramaticais pero introducindo tamén algúns aspectos relativos a análise textual e discursiva. Abordarase tamén a práctica en uso de estruturas gramaticais a nivel avanzado.
Nivel de competencia que se espera alcanzar: C1 máis algunhas competencias de C2.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A3 Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A9 Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A14 Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A17 Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
A18 Dominar a gramática da lingua inglesa.
A19 Coñecer a situación sociolingüística da lingua inglesa.
A20 Coñecer a variación lingüística da lingua inglesa.
A21 Coñecer a evolución histórica externa e interna da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer, adquirir e saber aplicar á práctica os fundamentos teóricos básicos e os principais mecanismos de descrición e análise dos compoñentes gramaticais e textuais da lingua inglesa. A1
A2
A3
A6
A11
A15
A21
B1
B3
B5
Enfrontarse a problemas, exercicios e traballos académicos relacionados cos contidos da materia. A1
A6
A9
A10
A14
A17
A18
A19
A20
B1
B2
B3
B4
B6
B7
B8
C2
Desenvolver unha actitude critica informada con respecto á gramática da lingua inglesa dentro dun concepto de ciencia da linguaxe. A10
A11
A18
C6

Contents
Topic Sub-topic
1: An overview of grammatical units and revision of non-canonical constructions in English
1.1. Sentence, clause, phrase and word
1.2. Category vs function
1.3. Rankscale and rankshift
1.4. Constituent structure
1.5. Canonical vs. Non-canonical constructions: revision
2. The verb phrase
2.1. Complementation patterns
2.2. Adjuncts vs. complements
2.3. Semantic and syntactic ambiguity
3. The noun phrase

3.1. The structure of the noun phrase
3.2. Modification and complementation within NP
3.3. Semantic and syntactic ambiguity
4. The adjective and the adverb phrase 4.1. Characteristics of adjectives and adverbs
4.2. Position of adjectives
4.2. The structure and function of adjective phrases and adverb phrases

5. The simple sentence 5.1. Syntactic analysis of simple sentences
6. Subordination 6.1. Content clauses
6.2. Relative clauses
6.3. Adverbial clauses
6.4. Non-finite clauses
7. Discourse: text and context 7.1. Genre and register
7.2. Information processing and structure
7.3. Using corpus analysis

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A3 A17 A18 A19 A20 A21 B8 17 17 34
Workshop A2 A6 A9 A10 A11 A15 B4 C2 20 23 43
Workbook A2 A10 A14 B6 B7 0 10 10
Document analysis A1 A2 A3 A6 A10 A11 A18 B3 B5 B6 3 7 10
Supervised projects A1 A9 A11 A14 A15 A18 A19 A20 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 C6 0 20 20
Oral presentation A6 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 3 8 11
Mixed objective/subjective test A1 A2 A3 A6 A9 A10 A11 A15 A18 B6 C2 0 20 20
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición oral por parte da profesora complementada, se procede, co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Workshop Constituirá o método de traballo fundamental nas sesións presenciais. No obradoiro combinaranse distintas metodoloxías (estudos de caso, solución de problemas, discusións dirixidas, probas de distinto tipo, etc.) e desenvolveranse tarefas eminentemente prácticas co apoio e supervisión da profesora na maior parte dos casos, co fin de asentar os contidos aprendidos mediante a súa aplicación.
Workbook Conxunto de referencias bibliográficas concretas (seccións de manuais, capítulos de libros, artigos, etc) seleccionados pola profesora para a preparación dos distintos contidos da materia.
Document analysis Nesta materia esta metodoloxía correspóndese co comentario ou análise oracional ou discursivo de textos para ilustrar ou aplicar parte dos contidos da materia.
Supervised projects O alumnado terá que presentar por escrito e expoñer oralmente un traballo individual ou en parellas na data que se acorde. Os obxectivos, características, material de apoio e formato de presentación do traballo serán explicados na aula ao comezo do curso. En liñas xerais tratarase de facer un estudo descriptivo sobre un tema específico relacionado cos contidos da materia, no que poderán ter cabida a proposta de actividades prácticas, posibles estudos de lingüística de corpus ou a aplicación dos contidos ao ensino da materia ou a outras materias da titulación. O traballo se levará a cabo baixo a tutela da profesora.
Oral presentation Consistirá na exposición oral do traballo tutelado. Se o traballo se fai en parellas, o alumnado poderá desenvolver a capacidade de traballar de xeito colaborativo.
Mixed objective/subjective test Probas que integran preguntas abertas e preguntas obxectivas de resposta breve ou múltiple. Poderanse facer ao longo do curso ou nunha única proba final na data oficial proposta pola Facultade (esto último será obrigatorio no caso de que non se superen as probas mixtas feitas durante o curso).

Personalized attention
Methodologies
Oral presentation
Supervised projects
Workshop
Description
Throughout the semester, students should inform the lecturer about their progress on the supervised projects, oral presentation and on the course in general, either during office hours or by e-mail.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Oral presentation A6 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 The students will have to present their supervised projects orally, as a complement of the written work. Their communicative competences and their presentation skills and meaningful use of technological tools will be evaluated. 10
Supervised projects A1 A9 A11 A14 A15 A18 A19 A20 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 C6 Originality in the approach chosen, appropriate style and register as well as grammatical correctness will be awarded. 20
Workshop A2 A6 A9 A10 A11 A15 B4 C2 Different types of activities and tasks will be collected and assessed during the course. They will be done in the classroom or at home and will be related to the contents explained in the lectures or the recommended readings. Active participation in the interactive teaching groups (DI) or in the tutorials (TGR) will be awarded up to 5% of the final mark. 20
Mixed objective/subjective test A1 A2 A3 A6 A9 A10 A11 A15 A18 B6 C2 Students can pass this part of the course by sitting for the partial tests which will be done throughout the course OR by means of a final exam will be held in May. This official exam will be mandatory if the students have not passed/sit for the continuous assessment partial tests. 50
 
Assessment comments

IMPORTANT

In order to pass this course, a minimum of 5 out of 10 in the final mark is required. A score of 4 out of 10 is the minimum required in each of the parts of the course (workshop/supervised projects and oral presentation/final mixed test).

Deadlines for assignments are strict. Late arrivals will be penalised, unless they are duly justified.

Pieces of work including plagiarized material will be marked with 0.To detect plagiarism, the application Turnitin could be used. This application recognises papers previously turned in by other people (or the student him/herself) at this university or other universities.  

Very active participation in the different activities, as well as all the extra-credit material carried out by the students during the course, could be awarded up to an extra 5% of the final mark. This can include voluntary work, alternative readings or any other activity proposed and accepted by students and teachers.

The students who do not attend the official exam will be given a grade of NP
(absent) if they have not handed in more than 50% of the continuous assessement
activities.

The dates for the supervised projects, oral presentation and mixed objective tests will be announced well ahead of time.

July opportunity: Those students with less than a 4 in each of the parts evaluated in the course (even if the average is superior to 5) will have to sit for the "second opportunity exam session" in July, where students can retake those parts they have failed, according to the following distribution of percentages: Supervised written project defended with an oral presentation (30%), submission of written tasks similar to those evaluated during the course (20%), mixed test about the contents of the course (50%).

Students sitting the December exam (final exam brought forward) will be assessed according to the criteria specified for the July opportunity.

Students who are officially registered as part time, and have been granted
permission not to attend classes, as stipulated in the regulations of this
University, will be assessed in either of the opportunities according to the
same criteria specified for the second opportunity. 

ADI is a university office specialised in attending to members of the
university with special needs due to discapacity or other differentiating
situations with regard to the rest of the community. Students can talk to Dr.
Ana Veleiro for more information, or contact ADI directly at
http://www.udc.es/cufie/uadi/, or by phone ext. 5622, or via email: adi@udc.es

Sources of information
Basic Quirk, R. et al. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. . Harlow: Longman.
Trask, R.L (1993). A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics. . London and New Yourk: Routledge.
Greenbaum, S.& R. Quirk (1990). A Student’s Grammar of the English Language. . London: Longman.
Huddleston, R. & G. Pullum. (2006). A Student’s Introduction to English Grammar. . Cambridge: C.U.P
Downing, A. & P. Locke (2006). A University Course in English Grammar. Hemel Hempsted: Prentice Hall International.
Depraetere, I., & Langford, C. (2012). Advanced English grammar: a linguistic approach. . London; New York: Continuum International Pub.
Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use. Cambridge: C.U.P
Burton-Roberts, N. (1997/2010). Analysing Sentences. London and New York: Longman.
Carter, R. & M. McCarthy (2006.). Cambridge Grammar of English. . Cambridge: C.U.P.
Brown, G and Yule, G (1983). Discourse analysis. Cambridge: C.U.P
Bauer, L. (1991). English word-formation . Cambridge: C.U.P
Huddleston, R. & G. Pullum. (1984:). Introduction to the Grammar of English. Cambridge: C.U.P
Biber, Douglas, Susan Conrad and Geoffrey Leech (2002). Longman Student Grammar of Spoken and Written English. London:Longman
Plag, I. (2003). Word-Formation in English.. Cambridge: C.U.P


Complementary

Biber, D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, and E. 1999. Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman
Brinton, L and D. Brinton. 2010 (2000). The Linguistic Structure of Modern English. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins
Carnie, A. 2006. Syntax. London: Blackwell.
Carter, R. & M. McCarthy. 2006. Cambridge Grammar of English. Cambridge: C.U.P.
Collins, P. And C. Hollo. 2010. English Grammar. An Introduction. London: Palgrave Macmillan.
Crystal, D. 2004. Making Sense of Grammar. London: Longman
Elly van. 2010. An Introduction to the Grammar of English. Revised Edition. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
Halliday, M.A.K. 1985. An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
Huddleston, R. & G. Pullum. 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: C.U.P.
Huddleston, R. 1988. English Grammar: An Outline. Cambridge: Cambridge University Press.
Kolln, M. & Funk, R. 2001. Understanding English Grammar. London: Longman.
Kuiper, K. And W.S. Allan. 2010. An Introduction to English Language. 3rd edition. London: Palgrave Macmillan.
Mackenzie, J.L. and E. Martínez Caro, 2012. Compare and Contrast: A Grammar of English for Speakers of Spanish. Granada: Comares.
Matthews, P.H. 1981. Syntax.  Cambridge: CUP.
Miller, J. 2002. An Introduction to English Syntax. Edinburgh: E.U.P.
Radford, A. 1988. Transformational Grammar.  Cambridge: CUP.
Saeed, J. 1997. Semantics. Oxford: Blackwell
Van Valin, R.D. 2001. An Introduction to Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.
Wardaugh, Ronald 2008. Understanding English Grammar. A Linguistic Approach. London: Blackwell.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Lingua Inglesa 1/613G03003
Lingua Inglesa 2/613G03008
Lingua Inglesa 3/613G03015
Lingua Inglesa 4/613G03019
Use of English 1/613G03020
English Grammar/613G03025

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Use of English 2/613G03037

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.