Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI) Código 613G03040
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Clark Mitchell, David Mitchell
Correo electrónico
david.clark@udc.es
Profesorado
Clark Mitchell, David Mitchell
Correo electrónico
david.clark@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo histórico das principais etapas, movementos, obras e autores da literatura inglesa nos séculos XX y XXI. Estudo das obras principais, dun xeito completo ou fragmentario.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A3 Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A8 Ter dominio instrumental oral e escrito dunha segunda lingua estranxeira.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A12 Coñecer os principios teóricos básicos da tradución directa e inversa e ser capaz de poñelos en práctica.
A14 Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A16 Ter un coñecemento avanzado das literaturas en lingua inglesa.
A17 Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B9 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento xeral da historia da literatura inglesa. Coñecemento dos principais movementos literarios. Coñecemento da influencia entre Inglaterra e Irlanda e viceversa. Coñecementos dos autores principales. Coñecemento das obras máis importantes. Coñecemento conxunto e razoado da importancia e das características fundamentais da literatura inglesa dos séculos XX e XXI. Estratexias de análise na clase e pola conta do alumno. Exposición de traballos relacionados cos temas. Comentarios e estudos sobre obras e autores: estudo das técnicas de análise. Desenvolver instrumentos para o estudo literario, histórico, etc. Desenvolver técnicas de lectura e interpretación. Desenvolver habitos de lectura como parte fundamental da construción integral do individuo. A1
A2
A6
A10
A11
A12
A14
A15
A16
A17
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C2
C3
C5
C6
- Desenvolvemento dos hábitos de lectura, e de lectura crítica e analítica.Fomentar el interés por la literatura. - Valoración duha obra literaria e da importancia dun autor nun contexto espacio-temporal. - Desenvolvemento do traballo en equipa, colaboración e investigación. - Desenvolvemento do traballo online e con novas tecnoloxias. - Subliñara importancia das consultas e as titorías co profesor. A1
A2
A3
A6
A8
A15
A16
B1
B2
B3
B5
B8
B9
C2
C3
C5
C6

Contidos
Temas Subtemas
Programa teórico e lecturas para analizar. Programa e lecturas propostas:

1.- O modernismo como movemento literario: poesía y novela. T.S. Eliot. James Joyce, etc.
2.- Virginia Woolf, D.H. Lawrence e George Orwell
3. - Da posguerra aos anos 70
4.- Fin de século e século XXI

LECTURAS OBLIGATORIAS QUE OS ALUMNOS HAN DE TER PREPARADAS PARA AS CLASES CANDO O SOLICITE O PROFESOR

Poesía:
T.S. Eliot, The Waste Land (1922) (Texto completo)
Escolma de poesía (se pode recoller en reprografía)

Novela:
James Joyce, Ulysses (primer capítulo)

Unha das seguintes novelas:

Virginia Woolf, To the Lighthouse
D.H. Lawrence, Lady Chatterley's Lover
Christopher Isherwood, The Berlin Stories
George Orwell, 1984

Teatro (unha das seguintes obras):
Samuel Beckett, Waiting for Godot
Harold Pinter, The Caretaker
Tom Stoppard, Rosencratz and Guildenstern Are Dead

Novela
Unha das seguintes novelas:

Kazuo Ishiguro, Remains of the Day,
Irvine Welsh, Trainspotting,
Janice Galloway, The Trick Is to Keep Breathing
Arundhati Roy, The God of Small Things
Anna Burns, The Milkman
Ian McEwan, Machines Like Me

Cultura popular:

J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher's Stone
Escolma letras cancións de David Bowie, Sex Pistols, The Clash, The Smiths, The Cure ...

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A1 A6 A10 A11 A12 A16 A17 B1 B5 B10 C2 2 0 2
Seminario A2 A3 A8 B4 B7 20 0 20
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A6 A10 A15 B2 B3 B6 14 20 34
Lecturas A1 A2 A3 A6 A10 A11 A12 A16 B2 B3 B5 B7 B8 C2 C3 0 43 43
Traballos tutelados A1 A2 A3 A6 A14 A15 A16 A17 B2 B5 B8 B9 B10 C5 C6 0 30 30
Discusión dirixida A1 A3 A6 A11 A16 B4 B7 B10 C2 C6 10 10 20
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba mixta Exame final cun valor do 50 por cento da materia, no que se combinará unha parte teórica de preguntas curtas con outra práctica de ensaio longo e análise de texto, con referencia aos autores vistos en clase.
Seminario Sesións teóricas de literatura.
Análise de fontes documentais Exercicio que deben realizar os alumnos en grupos de actividade cooperativa sobre un aspecto da materia non visto especificamente na aula. Analise de ensaio ou paper especializado.
Lecturas Leituras que deben realizar os alumnos pola súa conta durante el curso.
Traballos tutelados Traballos recollidos na aula cada semana máis un traballo final de carácter estritamente individual. O plaxio anulará o traballo e computarase, neste 30 por cento, como 0,00.
Discusión dirixida A participación e contribución aos debates prácticos na aula suporá un 20 por cento da nota final.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Los profesores orientarán a los alumnos durante la realización de este trabajo.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida A1 A3 A6 A11 A16 B4 B7 B10 C2 C6 Debates e participación dos alumnos na aula. A non participación dun xeito continuado ou a resposta incorrecta tamén dun xeito continuado ás posibles cuestións, serán interpretadas como negativas nun 20 por cento da nota. Deste xeito, un alumno que non acade ningún punto nesta parte non poderá superar a nota de 8. 20
Proba mixta A1 A6 A10 A11 A12 A16 A17 B1 B5 B10 C2 Examen final teórico (modelo test) y con una parte práctica. 50
Traballos tutelados A1 A2 A3 A6 A14 A15 A16 A17 B2 B5 B8 B9 B10 C5 C6 Traballos diversos nos grupos de práctica de carácter semanal. Un traballo longo con presentación oral na clase. 30
 
Observacións avaliación

OBSERVACIÓNS MOI IMPORTANTES
Norma previa. Con carácter xeral, é necesario alcanzar un 4 en calquera das probas para que sexa tida en conta e sume co resto. Salvo a participación en clase, a proba que non alcance a nota especificada en xuño recuperarase en xullo, polo que a nota media da materia que apareza en xuño non poderá superar en ningún caso os 4,9 puntos, ata que esa parte da materia sexa recuperada. O resto das cualificacións obtidas serán conservadas até xullo. Os alumnos que non acudan á proba obxectiva, coñecida aquí como "proba mixta" (test, máis pregunta longa final, na que o test computa o 60 por cento e a pregunta longa o 40 por cento), en calquera das dúas oportunidades, e/ou aqueles alumnos/as cuxo traballo de curso (traballos e participación) represente unha porcentaxe inferior ao 50 %, recibirán a calificación de Non presentado (NP). Os/as alumnos/as que si realizasen a proba mixta e non a superaran, recibirán a nota numérica correspondente, e a cualificación de Suspenso. 

A oportunidade de xullo, ou segunda oportunidade, constará tamén dunha proba escrita, mixta, como a anterior, con contidos teóricos e prácticos da materia. Esta proba computará como máximo o 50 por cento da nota final. O outro 50 % da oportunidade de xullo obterase a través dos traballos puntuais que se especificarán no seu momento e que ha de entregar o examinando (un traballo de 5-7 páxinas) o mesmo día da celebración da proba mixta ou obxectiva á que faciamos referencia. 

Quien tenga concedida la dispensa académica, y como
establece la Normativa de permanencia de la universidad, será evaluado
siguiendo los criterios aplicables a la oportunidad de julio.Os alumnos matriculados a tempo parcial, que obtivesen unha 'Dispensa académica', deberán contactar cos profesores da materia sempre ao empezar o curso, en ningún caso mediado o ano, e, baixo ningún concepto ao final do mesmo. 

Non se variarán as condicións de avaliación a aqueles alumnos que, con carácter xeral, non certificasen previamente a imposibilidade de asistir regularmente ás clases ou os que, no seu caso, optasen por solicitar dispénsaa académica. Os profesores planificarán en todos eses casos a adaptación curricular para eses alumnos, con referencia tanto ás probas obxectivas como aos traballos que han de entregar ou actividades evaluativas que haxan de levar a cabo. Igualmente estableceranse normas para substituír as porcentaxes daquelas actividades que se deriven da asistencia regular a clase, e que, nestes casos, non poderían realizarse. 

Os alumnos que sigan a materia sen dispensa académica ou sen xustificacións documentais concretas que aconsellen a súa menor asistencia ás clases deberán cumprir, polo menos, un 90% das sesións presenciais da materia. O profesor poderá arbitrar a non posibilidade de examinar na primeira oportunidade a un alumno sen dispensa que non alcanzase o 90 por cento de asistencia a clase. 

Os ensaios, traballos ou actividades, incluíndo os que se realicen durante o curso e/ou en clase, nos que se comprobe e demostre por parte do profesor a existencia de plaxio (copia), de fontes calquera, total ou parcialmente, serán cualificados invariablemente coa cualificación de 0.0 puntos, sen posibilidade de que dita cualificación sexa modificada pola realización dunha proba idéntica en substitución da proba obxecto do plaxio.   

Os alumnos que se presentan á convocatoria
adiantada de decembro avaliaranse segundo as normas especificadas para a
oportunidade de xullo.

A avaliación dos traballos escritos de calquera tipo entenderase de acordo ao seguinte baremo. 

Un ensaio correctamente escrito, pero sen profundidade de análise, contextualización e que demostre un adecuado e maduro coñecemento literario non poderá ser considerado aprobado.

a) Profundidade da análise, madurez e coherencia... 4 puntos 

b) Compresión literaria e contextualización......... 3 puntos 

c) Estilo, orixinalidade e creatividade............. 2 puntos 

d) Corrección gramatical.............................1 punto
 

A lectura das obras non é computable na nota, senón que resulta conditio sine qua non para ser avaliado/a.

As probas orais desta materia redúcense á participación en clase e aos debates, no seu caso, que supoñen como máximo un 20 por cento da nota final. Non se realizará ningunha proba oral nin presentación oral nesta materia nin durante as clases nin ao final, nin individual nin colectiva. As probas fundamentais serán sempre escritas.

O estudantado a tempo parcial e completo será examinado segundo os criterios da convocatoria de xullo.

"Turnitin
é unha aplicación de uso para o profesorado coa finalidade de revisar
porcións de texto procedentes doutros textos e sinalar a súa
procedencia. É unha boa ferramenta para detectar o plaxio.

O seu uso é opcional, pero
deberá advertirse ao estudantado na guía docente xa que pode recoñecer
traballos previamente presentados nesta ou noutras universidades,
incluso do mesmo estudante.

Se esta circunstancia
acontecese entenderase como contraria á honestidade académica e
aplicarase a Normativa académica de evaluaciones, de calificaciones y de
reclamaciones avaliación."


Fontes de información
Bibliografía básica Aldous Huxley (1998). Brave New World. London: Harper Collins (Garper Perennial)
Julian Barnes (1984). Flaubert's Parrot. London: Vintage International
Hanif Kureishi (). The Buddha of Suburbia. London: Faber and Faber
Harold Pinter (2000). The Caretaker. London: Faber and Faber
Doris Lessing (). The Golden Notebook. London: Harper Collins
William Golding (). The Lord of the Flies. London: Picador
Kazuo Ishiguro (1991). The Remains of the Day. London: Vintage International
Virginia Woolf (). To the Lighthouse. London: Penguin
James Joyce (). Ulysses. London: Penguin
Samuel Beckett (1982). Waiting for Godot. London: Grove Press
Zadie Smith (2000). White Teeth. London: Vintage International

Michael Alexander, A History of English Literature (2000)

Anthony Burgess, English Literature (repr. 1993)

The Oxford Companion to Twentieth-Century Literature in English (1996)

Paul Poplawski (Gen. Edit.), English Literature in Context (2008)

Lecturas obligatorias: (muy importante)

Poesía: T.S. Eliot, The Waste Land (1922) Se facilitará una selección de poemas de W.B. Yeats, Rupert Brook, W.H. Auden, Dylan Thomas, P. Larkin, Ted Hughes, Seamus Heaney y otros, al comienzo del curso. 

Novela: James Joyce, "The Dead" (Dubliners) (1914) James Joyce, Ulysses (primer capítulo) (1922) Virginia Woolf, To the Lighthouse (1927) Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day ,
Teatro: Harold Pinter, The Caretaker (1960) Samuel Beckett, Waiting for Godot.
, ETC.
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

La lectura de las obras, que debe ser previa a las clases, es fundamental para esta asignatura. Recomendase a aprendizaxe autónoma, pois os alumnos deberán preparar pola súa conta os textos das actividades prácticas para traballar despois na clase.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías