Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo Fin de Grao Código 613G03041
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Humanidades
Letras
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Alonso Giraldez, Jose Miguel
Barros Grela, Eduardo
Clark Mitchell, David Mitchell
Crespo Garcia, Maria Begoña
Estévez Saa, José Manuel
Fernández Ferreiro, Manuel
Floyd Moore, Alan
Frias Rudolphi, Maria
Gomez Blanco, Carlos Juan
Lezcano Gonzalez, Emma
Liste Noya, Jose
Lorenzo Modia, Maria Jesus
Moskowich-Spiegel Fandiño, Isabel
Nuñez Puente, Carolina
Perez Janeiro, Purificacion
Simal Gonzalez, Begoña
Sucasas Peón, Juan Alberto
Toro Santos, Antonio Raul de
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Correo electrónico
miguel.giraldez@udc.es
eduardo.barros@udc.es
david.clark@udc.es
begona.crespo.garcia@udc.es
jose.manuel.estevez.saa@udc.es
manuel.fernandez.ferreiro@udc.es
alan.floyd@udc.es
maria.frias@udc.es
carlos.gomezb@udc.es
emma.lezcano@udc.es
jose.listen@udc.es
maria.lorenzo.modia@udc.es
isabel.moskowich-spiegel.fandino@udc.es
c.nunez@udc.es
purificacion.pjaneiro@udc.es
begona.simal@udc.es
alberto.sucasas@udc.es
antonio.toro.santos@udc.es
elizabeth.woodward@udc.es
Web http://https://www.udc.es/export/sites/udc/filo/_galeria_down/TFG/normativa/Regulamento_TFG.pdf_2063069239.pdf
Descrición xeral O traballo de fin de grao supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual,dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao. Máis información: https://www.udc.es/export/sites/udc/filo/_galeria_down/TFG/normativa/Regulamento_TFG.pdf_2063069239.pdf
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ser capaz de buscar, xestionar, organizar e interpretar datos nos estudos lingüísticos e / ou literarios co obxecto de emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes deste ámbito de estudos, demostrando ademais un pensamento e xuízo crítico, lóxico e creativo. A1
A2
A6
B1
B3
C2
C6
C8

Contidos
Temas Subtemas
O contido específico do traballo acordarase co/a titor/a dentro do marco da liña do TFG asignada. Os que xurdiren durante o desenvolvemento do traballo.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A6 B1 B3 C2 C6 C8 10 120 130
Presentación oral A1 A2 A6 B1 B3 C2 C6 C8 1 9 10
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados O/A alumno/a realizará o traballo baixo a dirección dun/ha profesor/a, que orientará, realizará un seguimento do proceso de elaboración e autorizará a presentación e defensa do mesmo.
Presentación oral O día senalado no calendario académico do centro, o/a alumno/a presentará e defenderá o seu traballo perante unha comisión avaliadora nomeada pola Xunta de Facultade, nun tempo máximo de 20 minutos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
A TFG elaborarase baixo a coidadosa supervisión do profesorado asignado.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A1 A2 A6 B1 B3 C2 C6 C8 Será valorada polo tribunal, según o seguinte:

1. Exposición (35%):
-axustada ao tempo
-clara e estruturada
-corrección e adecuación lingüística

2. Contido do discurso (35%):
-capacidade de síntese
-atención aos aspectos relevantes do traballo

3. Resposta ás observacións do tribunal (15%):
-resposta axeitada a todas as observacións e preguntas

4. Utilización de medios e materiais de apoio (15%)
-utilización de forma efectiva e pertinente de medios audiovisuais e/ou materiais de apoio
30
Traballos tutelados A1 A2 A6 B1 B3 C2 C6 C8 Será valorado polo director do traballo, según o seguinte:

1. Aspectos formais (20%):
-adecuación ao formato establecido
-citas e referencias bibliográficas
-presentación xeral do texto (exemplos, gráficos, anexos, etc.)
-corrección lingüística.

2. Contido (60%):
-estrutura do contido: coherente e adecuada ao tema
-claridade expositiva
-selección e utilización da bibliografía
-resultados e conclusións acordes cos obxectivos expostos.

3. Proceso de realización (20%):
-organización, temporalización, autonomía
70
 
Observacións avaliación

 • A cualificación final do traballo é emitida polo tribunal. É necesario, polo tanto, a presentación oral.
 • Serán cualificados con "No presentado" os alumnos que no realicen a presentación oral pública ante o tribunal.

A estrutura do Traballo de Fin de Grao axustarase a estas características: 

 1. Capa, que incluirá, obrigatoriamente, o logotipo e o nome da Universidade, 
o nome da Facultade, a denominación do grao, o título do traballo, o nome 
do  autor  ou  da  autora,  o  visto  e  prace  manuscrito  do  director  ou  da 
directora co seu nome, e o ano de presentación. Non se numerará.  

2. Índice do traballo con paxinación. 
    

3. Resumo do traballo, que dará conta necesariamente de obxectivos, metodoloxía,  unha  síntese  dos  contidos  e  as  conclusións  e  será  aproxima?
damente de 500 palabras.  

 4. Introdución, que deberá incluír os obxectivos do traballo e a explicación e a 
xustificación da metodoloxía utilizada. 

 5. Traballo.  

6. Conclusións. 

 7. Referencias bibliográficas.  

 8. Anexos (se os houber).  

O  Traballo  de  Fin  de  Grao  terá  unha  extensión  mínima  de  9 000  e  máxima  de 11 000 palabras. Para o cómputo non se terán en conta os apartados 1, 2, 3, 7 nin 8. 
Presentarase en  formato A4, con marxes de 2,5 cm, interliñado dobre e letra de 
12 puntos. 
A paxinación dos apartados 2 e 3 realizarase en numeración romana. 

 • Calquera falta de honradez académica (plaxio ou outras formas) penalizarase co suspenso automático do TFG.
 • Turnitin é unha
  aplicación de uso para o profesorado coa finalidade de revisar
  porcións de texto procedentes doutros textos e sinalar a súa
  procedencia. É unha boa ferramenta para detectar o plaxio.
 • O seu uso é
  opcional, pero deberá advertirse ao estudantado  xa
  que pode recoñecer traballos previamente presentados nesta ou
  noutras universidades, incluso do mesmo estudante.
 • Se esta
  circunstancia acontecese entenderase como contraria á honestidade
  académica e aplicarase a Normativa académica de evaluaciones, de
  calificaciones y de reclamaciones avaliación.


Fontes de información
Bibliografía básica Swales, John M. (1994). Academic writing for graduate students essential tasks and skills: a course for nonnative speakers of english.. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
Murray, Rowena. (2006). The handbook of academic writing: a fresh approach.. Maidenhead, England; New York: McGraw-Hill: Open University Press.

Bibliografía complementaria

A que recomendar o profesorado que supervise o traballo.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
<div><br /></div>


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías