Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Variedades do Inglés Código 613G03042
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Nuñez Puente, Carolina
Correo electrónico
c.nunez@udc.es
Profesorado
Nuñez Puente, Carolina
Correo electrónico
c.nunez@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo das numerosas e complexas manifestacións da lingua inglesa, agás as consideradas estándar.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A9 Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A17 Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
A19 Coñecer a situación sociolingüística da lingua inglesa.
A20 Coñecer a variación lingüística da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Durante e (especialmente) ao final do curso, espérase que os/as estudantes saiban como... - achegarse ao mundo das variedades lingüísticas e culturais da lingua inglesa desde un punto de vista ético e poscolonial, - analizar os aspectos socioculturais, políticos, económicos e militares que rodean a expansión da lingua inglesa e as súas consecuencias (por exemplo, o capitalismo, o colonialismo, a globalización, a emigración, etc.), - localizar as rexións xeográficas e/ou países das devanditas variedades do inglés en todo o mundo, - familiarizarse coas principais características culturais das rexións e/ou países mencionados (a historia, a literatura, a relixión, os costumes, etc.), - identificar o sistema fonológico, morfológico e léxico do inglés, así como as características dos seus acentos e dialectos, - recoñecer variedades do inglés en torno ao xénero, clase, idade, orixe étnica, profesión, etc. A1
A2
A6
A9
A11
A17
A19
A20
B1
B2
B3
B4
B6
B7
B8
C2
C4

Contidos
Temas Subtemas
1. Introdución e conceptos básicos. O inglés no mundo. Colonialismo, postcolonialismo e diásporas. Inglés v. inglés.

Acento, argot, bilingüismo, crioulo, dialecto, diglosia, idiolecto, lingua franca, xerga, pidgin, rexistro, etc.
2. O inglés no centro do imperio. O inglés da raíña. O inglés da BBC. O inglés británico estándar como dialecto. Variedades de Londres, o inglés de Escocia, o Wenglish, o inglés do norte, do sur e da área central de Inglaterra.

3. O inglés nas Américas.


O inglés americano, o inglés afro-americano, o de Canadá, o inglés Chicano, o crioulo de Louisiana, o do Caribe.
4. O inglés en África.
Variedades de Camerún, Gana, Kenia, Liberia, Nixeria, Sudáfrica.
5. O inglés en Asia e Oceanía. Variedades de India, Australia, Nova Zelandia, o inglés do pobo Maorí, o pidgin das Illas Solomon.
6. Outras variedades. O inglés académico (ex. MLA). O inglés segundo clase, xénero, idade, etnia, profesión, etc.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A6 A9 A11 A17 A19 A20 B2 B3 B4 B6 B7 B8 C2 C4 16 26 42
Obradoiro A1 A2 A6 A9 A11 A17 A19 A20 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B8 C2 C4 16 16 32
Traballos tutelados A1 A2 B1 B2 B3 B6 B7 2.5 25 27.5
Presentación oral B4 B5 B10 C2 C3 C4 C8 0.5 10 10.5
 
Atención personalizada 0.5 0 0.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida As clases en GRUPO GRANDE adicaranse á presentación e discusión do material e dos textos orais e escritos que ilustrarán os conceptos xerais. Asignaranse lecturas, visionados ou audicións para cada clase e cóntase con que o alumnado amose a súa comprensión do material, que terá revisado antes da clase.
Obradoiro Os obradoiros (ou "clases prácticas") terán lugar na aula de ordenadores. Leranse, escoitaranse e analizaranse textos con diferentes variedades do inglés. O alumnado deberá responder a este material por escrito, con frecuencia en Moodle.
Traballos tutelados Diferentes tarefas de redacción nas que oalumnado demostrará a súa comprensión do material. Supervisarase este traballo coidadosamente.
Presentación oral Tarefas que se completarán individual ou colaborativamente nas que o alumnado demostrará oralmente a súa comprensión do material.

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Traballos tutelados
Descrición
Estamos encantadxs de recibir ao alumnado nos nosos gabinetes nas horas de titoría.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral B4 B5 B10 C2 C3 C4 C8 Haberá dúas presentacións orais:

I. Unha presentación INDIVIDUAL durante a CLASE PRÁCTICA (10%):
A presentación individual consiste en facer unha análise práctica da variedade inglesa que queirades. Devandita análise ha de comentar NECESARIAMENTE as características fonéticas e/ou gramaticais dun texto (ex. unha canción ou unha película en inglés non estándar).

II. Un VÍDEO-PROXECTO en GRUPO (10%): O formato do vídeo-proxecto en grupo (3-10 estudantes) é máis libre, sempre e cando os estudantes imiten RESPECTUOSAMENTE un acento inglés non estándar (ou varios) durante a presentación e eviten os clichés e os estereotipos.

IMPORTANTE: Non se pode repetir variedade nas presentacións, o project e o ensaio comparativo—é dicir, en total, traballaredes polo menos sobre 4 variedades diferentes. Tanto para o ensaio como para as presentacións, podedes elexir variedades NON tratadas en clase.
20
Obradoiro A1 A2 A6 A9 A11 A17 A19 A20 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B8 C2 C4 Nos obradoiros ou CLASES PRÁCTICAS, que terán lugar na aulanet, as/os estudiantes terán que aportar as súas análises e os seus comentarios sobre o material tratado ese día (ou outros) ás veces en PAPEL e a miúdo no FORO de MOODLE. As notas nesta sección dependerán do traballo presencial na aula. 20
Traballos tutelados A1 A2 B1 B2 B3 B6 B7 Haberá dous traballos tutelados:

I. ENSAIO COMPARATIVO (20%): Teredes que escribir un ensaio comparativo sobre dúas ou máis variedades do inglés non estándar. As variedades que elixades non poden coincidir nin coa da exposición oral individual nin coa do project (vid. abaixo). Cando vos devolva os vosos traballos corrixidos, teredes que reescribilos seguindo as miñas indicacións. A nota obtida só será efectiva tras dita reescritura. Recibiredes instruccións máis detalladas na clase.

II. RECENSIÓN CRÍTICA (10%): Dareivos un artigo de teoría xeral sobre variedades (ex. ecoloxía lingüística). Teredes que escribir unha recensión do mesmo de dous partes: RESUMO do artigo e COMENTARIO CRÍTICO que relacione os seus contenidos cos tratados en clase. O resto das directrices serán explicadas durante o curso.
30
Discusión dirixida A6 A9 A11 A17 A19 A20 B2 B3 B4 B6 B7 B8 C2 C4 En cada CLASE TEÓRICA (i.e. grupo grande), cada estudiante deberá responder oralmente ou por escrito a preguntas (i.e. TESTS) sobre o material asignado para ese día (e/ou para días anteriores), así como participar nos debates e resto de actividades. As datas dos devanditos tests serán anunciadas por adiantado. 30
 
Observacións avaliación

-Para aprobar a
materia, hai que sacar polo menos un 5 sobre 10 nas actividades das CLASES
TEÓRICAS e das PRÁCTICAS, en cada un dos TRABALLOS TUTELADOS e cada unha das PRESENTACIÓNS ORAIS, e na nota final. O meu método docente baséase
na EVALUACIÓN CONTINUA. Por tanto, dareivos as notas GLOBAIS antes de finais de
decembro.

-O alumnado que
non aprobe as actividades das CLASES TEÓRICAS e/ou das CLASES PRÁCTICAS pode recuperalas no
exame oficial de XANEIRO.

-No exame oficial
de XULLO se seguirán as mismas indicacións que en xaneiro en canto á avaliación
da teoría e a práctica. A data do exame, teredes que enviarme os traballos
tutelados e colgar a presentación oral individual. O vídeo-proxecto en grupo tamén
será opcional. Cabe sinalar que cada estudante deberá realizar a(s) sección(s)
que non superase na primeira oportunidade.

-O alumnado que
se presente á convocatoria adiantada de decembro avaliarase segundo as normas
especificadas para a oportunidade de xullo.

-O estudiantado
matriculado a tempo parcial e que teña concedida unha dispensa académica deberá
porse en contacto co profesorado da materia a principio de curso e avaliarase
segundo os criterios establecidos para a oportunidade de xullo.

-Para NON obter a
cualificación de "Non presentado", a/o estudante debe facer polo
menos a metade do traballo puntuable (i.e. ensaio, probas, etc.).

-Todos os
traballos deberán ser entregados en tempo e forma para evitar así unha
penalización do 25% sobre a nota obtida nos mesmos.

-O profesorado
pode usar o servizo de detección do plaxio “Turnitin” para revisar o traballo
do estudiantado. O plaxio en calquera actividade significará a cualificación de
"cero" na mesma.

-Se a coordinadora considérao conveniente, poderá haber temas de auto-estudo por parte do alumnado (ex. para ampliar coñecementos). Estes materiais, que non serán obxecto de avaliación, serán provistos en Moodle.


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía básica            

Ahmad, Dohra, ed. Rotten English: A Literary Anthology. Norton & Co., 2007. 

Cheshire, Jenny. English Around the World: Sociolinguistic Perspectives. Cambridge University Press, 1991.

Crystal, David. English as a Global Language. Cambridge University Press, 2003. 

Freeborn, Dennis, et al. Varieties of English: An Introduction to the Study of a Language. Macmillan, 1993. 

Graddol, David, Dick Leith, and Joan Swann. English: History, Diversity and Change. Open University, 1996. 

Hickey, Raymond, ed. Legacies of Colonial English: Studies in Transported Dialects. Cambridge University Press, 2004. 

Hughes, Arthur, Peter Trudgill, and Dominic Watt. English Accents and Dialects: An Introduction to Social and Regional Varieties of British English. Hodder Arnold, 2005. 

Kortmann, Bernd, et al. A Handbook of Varieties of English. 2 Vols.and CD. Mouton de Gruyter, 2004. 

Krachu, Braj B., Yamuna Kachru, and Cecil L. Nelson, eds. The Handbook of World Englishes. Blackwell, 2006. 

Schneider, Edgar. Postcolonial English: Varieties Around the World. Cambridge University Press, 2007. 

Seoane, Elena, and Cristina Suarez-Gomez, eds.  World Englishes: New Theoretical and Methodological Considerations. John Benjamins, 2016. 

Filmografía básica          

The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Dir. Stephan Elliot. Perf. Terence Stamp, Hugo Weaving, Guy Pierce, etc. Gramercy Pictures, 1994. 

Bend It like Beckham. Dir. Gurinder Chadha. Perf. Parminder Nagra, Keira Knightley, etc. 20th Century Fox, 2002. 

Keeping Up Appearances. Dir. Harold Snoad. Perf. Patricia Routledge, Clive Swift, etc. BBC, 1990-1995.

My Fair Lady. Dir. George Cuckor. Perf. Audrey Hepburn, Rex Harrison, etc. Warner Bros, 1964. 

Monsoon Wedding. Dir. Mira Nair. Perf. Vasundhara Das, Vijay Raaz, etc. Mirabai Films, 2001. 

Real Women Have Curves. Dir. Patricia Cardoso. Perf. America Ferrera, Lupe Ontiveros, etc. HBO, 2002.

Websites básicas 

The Routes of English. BBC Radio 4. n.d. http://www.bbc.co.uk/radio4/routesofenglish/. 29 June 2016.

Worldwide Accents of English. Gabrielle Azzaro. 2000. http://www.gazzaro.it/accents/files/accents2.html. 29 June 2016.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías