Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Literatura Inglesa e Xénero Código 613G03043
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Gomez Blanco, Carlos Juan
Correo electrónico
carlos.gomezb@udc.es
Profesorado
Gomez Blanco, Carlos Juan
Correo electrónico
carlos.gomezb@udc.es
Web
Descrición xeral Estudio da producción literaria inglesa desde a perspectiva de xénero.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A3 Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A14 Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A16 Ter un coñecemento avanzado das literaturas en lingua inglesa.
A19 Coñecer a situación sociolingüística da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Integrar os coñecimentos literarios co contexto sociohistórico. A2
A15
B5
B8
B9
C5
Saber facer presentacións orais ou escritas de traballos académicos en inglés. A1
A2
A3
A6
A11
A15
A16
B1
B2
B3
B4
B6
B7
B8
B10
C2
C3
C4
Saber organizar e sintetizar coñecimento e traballo interpretativo persoal. A2
A15
B5
B7
B8
B9
C5
Mellorar os coñocimentos de teoría literaria A1
A2
A3
A11
A14
A15
A19
B1
B3
B4
C2
C3
C4
Saber analizar de xeito crítico textos (literarios) de distinta época e procedencia. A1
A2
A3
A6
A11
A14
A16
A19
B1
B2
B3
B4
B7
B8

Contidos
Temas Subtemas
1. A política da escritura: o tema do xénero na literatura en inglés.
2. Mitos de feminidade (e masculinidade).
3. Xénero e o canon literario.
4. Introducción as primeiras escritoras. Recepción e censura. Profesionais e amaters.
5. O século 20: a estética femenina. Gay Studies.
1. Persoaxes e escritores/as. A perspectiva masculina.
2. Heroes e heroinas na cultura occidental. Unha visión panorámica enfocada dende o Renacimento ata agora.(Sin esquecer a cultura griega e a cristiana).
3. O papel do feminismo angloamericano e dos Gay Studies
4. Escritoras: Aphra Behn, Mary Astell, Mary Wollstonecraft, Hannah Moore, Jane Austen and the eighteenth-century novel by women.
5. Feminismo(s)
Lecturas obrigatorias:
John Vanbrugh, The Relapse
Jane Austen. Sense and Sensibility e Pride and Prejudice
Charlotte Perkins Gilman, "The Yellow Wallpaper"
Kazuo Ishiguro. "Crooner" e "Nocturne" en Nocturnes: Five Stories
Optativa: Hotel du Lac, de Anita Brookner
TEMARIO PRÁCTICAS (TGR)
I. Xénero e sexualidade.
II. Xénero, clase, etnicidade.
III. O patriarcado e os seus estigmas.
Pasaxes de Vanbrugh, Austen, Brookner e Ishiguru.
Pasaxes de outros textos: de Astell, Wollstonecraft, Meredith, Woolf, Cisneros, Gilbert & Gubar, etc.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A2 A15 A1 A2 A3 A6 A11 A14 A15 A16 A19 B5 B7 B8 B9 B1 B2 B4 B6 B7 B10 C5 C2 C3 C4 0 25 25
Análise de fontes documentais A2 A15 A1 A2 A3 B5 B7 B9 B2 B3 B4 B6 B8 B10 C5 C2 10 10 20
Discusión dirixida A2 A6 B8 C2 5 5 10
Traballos tutelados A1 A2 A6 C2 C7 0 15 15
Presentación oral A1 A2 A6 A15 1 1.5 2.5
Sesión maxistral A1 A15 B5 C5 14 7 21
Proba mixta A1 A2 A6 A15 B5 B7 C2 C5 2 15 17
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Lecturas Lectura das obras obrigatorias e dos extractos facilitados
Análise de fontes documentais DOCENCIA EXPOSITIVA (D.E.): aspectos xerais e analise textual.
PRÁCTICAS (TGR): Análise e comentario de fontes primarias.
Discusión dirixida PRÁCTICAS: análise dos textos literarios e debate sobre temas de xénero (vid. temario de PRÁCTICAS).
Traballos tutelados Ensaio de 7-8 páxinas sobre un aspecto concreto dos textos de Vanbrugh, Austen, Perkins ou Ishiguro. Mínimo de 6 páxinas en A4 a dobre espazo.
Presentación oral PRÁCTICAS: Exposición oral do PROJECT ou traballo tutelado.
Sesión maxistral DOCENCIA EXPOSITIVA: Exposición dos contidos da materia
Proba mixta Exame sumativo final.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Presentación oral
Descrición
Elaboración dun traballo individual ou PROJECT, con titorías de seguimento para orientar os estudantes.
Exposición oral doutro PROJECT, con titorías de seguimento para orientar os estudantes.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 A6 C2 C7 Un traballo tutelado individual sobre temas de xénero na literatura en lingua inglesa (vid. temarios). 7-8 páx.
15
Presentación oral A1 A2 A6 A15 Exposición oral dun PROJECT en powerpoint realizada nas clases prácticas (TGR). 1.5 15
Discusión dirixida A2 A6 B8 C2 Nesta actividade, partindo dos textos e das explicacións docentes, se animará ao alumnado a participaren por medio de preguntas ou temas de debate. Esta discusión dirixida pode complementar as sesións de DOCENCIA EXPOSITIVA ou DE, nas clases de grupo grande, ou ben a análise de fontes documentais nas PRÁCTICAS ou TGR.
5
Análise de fontes documentais A2 A15 A1 A2 A3 B5 B7 B9 B2 B3 B4 B6 B8 B10 C5 C2 Nas PRÁCTICAS/TGR, este tipo de metodoloxía corresponde ao comentario ou análise dos textos que se están a estudar en cada tema. A análise de fontes documentais será a metodoloxía máis utilizada nas aulas dos grupos pequenos (TGR), xunto coa discusión dirixida. Algúns destes exercicios, elaborados na clase, serán recollidos e computarán a efectos de avaliación. PRÁCTICAS: 2.5 puntos sobre 10 (25% do total).
Tamén se levarán a cabo análises textuais nas clases de DOCENCIA EXPOSITIVA e nas probas finais, nas datas oficiais de exames (xaneiro e xullo, vid. PROBA MIXTA). Os comentarios de texto feitos durante as sesións expositivas serán ocasionais.
25
Proba mixta A1 A2 A6 A15 B5 B7 C2 C5 Proba sumativa teórico-práctica.
Ensaio e comentario de texto.
40
 
Observacións avaliación
Para facer media é necesario un mínimo de 1.6 puntos no exame e 2.4 no resto. Na devandita media se debe acadar alomenos 5 puntos para superar a materia.
Os traballos escritos deberán ser entregados no prazo estipulado polo profesor, e sempre antes do remate da docencia da materia.
Plaxio prohibido: poderase usar turnitin.
Na oportunidade de xullo o alumnado que non fixo nada terá que levar a cabo exercizos escritos (tipo "análise de fontes documentais") sobre os textos de estudo e presentar o traballo tutelado (60% da nota en total), ademáis do exame (40% da nota). Aqueles alunos/as que o longo do curso presentaran traballos satisfactoriamente non teñen que realizar ningun traballo ou exercizo adicional.
Os alunos/as que non se presenten ás probas obxectivas da primeira ou segunda oportunidade acadarán a cualificación de Non Presentado se non entregaron mais do 50% das actividades avaliables durante o curso. Segundo as directrices do Vicerreitorado de Organización Académica e Titulacións, os alunos/as que suspendan na primeira oportunidade e non se presenten á segunda oportunidade de xullo, figurarán coa nota de "suspenso".
O alumnado oficialmente matriculado a tempo parcial e con dispensa académica concedida terá que levar a cabo exercizos escritos ou orais (tipo "análise de fontes documentais") sobre os textos de estudo (50% da nota) e o exame (50% da nota). Ditos/as estudantes deberán comunicar a súa situación aos docentes ao inicio do curso. Avaliaranse en calquiera das oportunidades segundo as normas da oportunidade de xullo.
Os alumnos que se presentan á convocatoria
adiantada de decembro avaliaranse segundo as normas especificadas para a
oportunidade de xullo.
Os traballos escritos
poden ser revisados a través da aplicación Turnitinque detecta citas incorrectas, plaxio e outros tipos de fraude.  Turnitin recoñece traballos
previamente realizados por outras persoas (ou polo/a propio/a estudante) nesta
universidade ou noutras, 


Fontes de información
Bibliografía básica

FONTES PRIMARIAS:


Textos de lectura obrigatoria:

John Vanbrugh, The Relapse

Jane Austen. Sense and Sensibility; Pride and Prejudice

Charlotte Perkins Gilman, "The Yellow Wallpaper"

Kazuo Ishiguro. "Crooner" e "Nocturne" en Nocturnes: Five StoriesPRÁCTICAS 

Se proporcionarán pdfs, fotocopias o links con documentos.

Bibliografía complementaria


FONTES SECUNDARIAS:

 •  Susan Heinzelman (). Women Gender and Literature e-Journal. Univ. of Texas
 •  Lizbeth Goodman (1996). Literature and Gender. Routledge. London
 • Eagleton, Mary (1998). Feminist Literary Criticism. Longman. London
 • Gómez Lara, Manuel J., and Juan A. Prieto Pablos. The Ways of the Word: An Advanced Course on Reading and the Analysis of Literary Texts. Huelva: U de Huelva, 1994. 
 • Miles, Rosalind (1987). The Female Form. Women Writers and the Conquest of the Novel.Routledge.London
 • Oxford Handbook of Feminist Theory. Eds. Lisa Disch and Mary Hawkesworth. Oxford: OUP, 2016.

  • Brizee, Allen. Gender Studies and Queer Theory. Purdue Univ. Indiana. 2010.
  • Gilbert, Sandra, & Susan Gubar. The Madwoman in the Attic. Yale Univ. Press, 2000.
  • Gilbert, S. Feminist Literary Theory and Criticism. Norton, 2007.
  • Glen A. Love. Practical Ecocriticism. Univ. of Virginia Press, 2003.
  • Ledger, Sally. Fiction and Feminism at the fin de siècle. Manchester: Manchester University Press, 1997.
  • Ledger, Sally and Luckhurst, Roger.The Fin de Siécle. A Reader in Cultural History, 1880-1900. Oxford: OUP, 2009.
  • Morris, Pam.Literature and Feminism.London: Blackwell, 1993.
  • Pykett, Lynn. Engendering Fictions. The English Novel in the Early 20th Century. London: Arnold, 1995.
  • Queertheory.com.
  • Ruthven, K.K. Feminist Literary Studies. An Introduction. Cambridge:CUP, 1984.
  • Showalter, Elaine. A literature of their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing. London: Routledge, 1989.
  • Stone, Lawrence. The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800. Abreviada. Penguin, 1990.
  • Todd, Janet. The Sign of Angellica: Women, Writing and Fiction, 1600-1800. Columbia UP, 1992.
  • Todd, Janet.Feminist Literary History. London: Polity Press, 1988.

  WEBBLIOGRAPHY:

  The Purdue OWL Family of Sites. The Writing Lab and OWL at Purdue and Purdue U, 2008. Web


  Recomendacións
  Materias que se recomenda ter cursado previamente
  Literatura Inglesa 1/613G03010
  Literatura Inglesa 2/613G03017
  Literatura Inglesa (XVI-XVII)/613G03021
  Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa/613G03022
  Literatura Norteamericana 1/613G03024
  Literatura Poscolonial/613G03026
  Técnicas de Redacción e Argumentación/613G03027
  A Literatura Inglesa e a súa Crítica/613G03032

  Materias que se recomenda cursar simultaneamente

  Materias que continúan o temario

  Observacións


  (*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías