Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Literatura e Artes Visuais Código 613G03044
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Paz Gago, Jose Maria
Correo electrónico
jose.maria.paz.gago@udc.es
Profesorado
Paz Gago, Jose Maria
Correo electrónico
jose.maria.paz.gago@udc.es
Web
Descrición xeral Trátase de dar unha visión comparatista das relacións da literatura coas artes visuais como o cinema, a televisión ou Internet. Os textos narrativos de ficción cambian de soporte sen variar a sua natureza ficcional e estética.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A14 Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A16 Ter un coñecemento avanzado das literaturas en lingua inglesa.
A17 Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B9 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Estudiar e aplicar os métodos de análise comparativo entre texto narrativo e texto audiovisual, en concreto novela e filme. A2
A11
A15
B1
B5
Ter a capacidade de profundizar na complexa relación entre sistema verbal e sistema visual, no caso das literaturas española, inglesa e galega. A15
B7
B10
Profunbdizar nos coñecementos sobre literatura e cinema e outras artes vuisuais, como compoñente esencial da cultura contemporanea. A2
B1
B6
Conocer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria. B2
B9
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional. A14
B3
Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica. A16
A17
B5

Contidos
Temas Subtemas
1. Novas fronteiras da Literatura. - A cuestón dos soportes da ficción.
- Oralitura, Literatura, Visualitura, Virtualitura.
- As artes visuais
- Pintura, Escultura, Música e Cinema.
2. Literatura e Cinema. -O cinema como arte e como linguaxe.
- Discurso fílmico e discurso literario.
- Cine e xéneros.
3. Novela e Cinema. - O fenómeno da adaptación/transposición
- O concepto de transposición.
- Tipoloxía
4. Análise do texto fílmico - Enunciación narrativa e cinematográfica
- Espazo e tempo na novela e no cinema
- Os códigos cinematográficos.
5. Análise comparado do texto narrativo e fílmico - O método comparativo semiótico-textual.
- Converxencias, diverxencias e interferencias.
- Intriga, diéxese y personaxes.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A2 A15 B1 4 20 24
Prácticas a través de TIC A11 B1 B2 2.5 32 34.5
Presentación oral B6 B7 B10 1 10 11
Sesión maxistral A15 B5 B9 20 21 41
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados La evaluación de la asignatura consistirá esencialmente en la elaboración de un trabajo comparativo de una transposición fílmica, siguiendo el método expuesto en clase.
Prácticas a través de TIC Se realizarán prácticas de documentación a través de la red.
Presentación oral
Sesión maxistral Las sesiones magistrales contendrán la exposición de la metodología comparativa semiótico-textual desarrollada por el profesor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
El profesor estará disponible para la realización de los trabajos comparativos novela/filme, que serán expuestos en clase oralmente.
Se podrán consultar aspectos metodológicos y prácticos de la propia exposición.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral B6 B7 B10 Exposición del trabajo realizado, con proyección de las secuencias analizadas. 40
Traballos tutelados A2 A15 B1 Un 60 % da avalación da asignatura consistirá na redacción dun traballo de investigación a partires da comparación dunha novela coa sua transposición fílmica. 60
 
Observacións avaliación

Xullo: recuperaranse as
actividades non superadas na primeira oportunidade; o profesor
concretará os detalles despois dos resultados da primeira oportunidade.


Fontes de información
Bibliografía básica PAZ GAGO, J- M. (2004). “Propuestas para un replanteamiento metodológico en el estudio de las relaciones de literatura y cine. el método comparativo semiótico-textual”. Signa, nº 13
COUTO CANTERO, BOUSO, NÚÑEZ RAMOS Y PAZ GAGO (2016). La pantalla ficticia. Literatura y tecnologías de la comunicación. Madrid: Pigmalión
PAZ GAGO, J- M. (2010). “Sleuth. La meta-reescritura fílmico-teatral. (Más sobre el método comparativo semiótico-textual)”. Reescrituras fílmicas: Nuevos territorios de la adaptación, Pérez Bowie, J. A. Ed., Salamanca, Unive
Bibliografía complementaria AUMONT, J. y MARIE, M. (1990). Análisis del film. Barcelona: Paidós
CARMONA, R. (1991). Cómo se comenta un texto fílmico. Madrid: Cátedra
AUMONT, J. y MARIE, M. (2002). Dictionnaire théorique et critique du cinéma. París: Nathan
COUTO CANTERO, P., CASTRO DE PAZ, J. L. y PAZ GAGO, J. M. (1999). ien años de cine. Historia, teoría y análisis del texto fílmico. Madrid: Visor
PEREZ BOWIE, J. A. Ed. (2003). La adaptación cinematográfica de textos literarios. Teoría y práctica. Salamanca: Plaza Ediciones Universitarias
PEÑA-ARDID, C. (1992). Literatura y cine. Madrid: Cátedra
PEREZ BOWIE, J. A. Ed. (2010). Reescrituras fílmicas: Nuevos territorios de la adaptación. Salamanca: Universidad de Salamanca

Se proporcionarán separatas con artículos del profesor en el que se desarrolla el método comparativo semiótico-textual.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías