Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Literatura Irlandesa Código 613G03046
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Estévez Saa, José Manuel
Correo electrónico
jose.manuel.estevez.saa@udc.es
Profesorado
Alonso Giraldez, Jose Miguel
Estévez Saa, José Manuel
Correo electrónico
miguel.giraldez@udc.es
jose.manuel.estevez.saa@udc.es
Web http://https://campusvirtual.udc.es/moodle/
Descrición xeral A literatura e a historia de Irlanda: as orixes (Medioevo), os séculos XIX, XX e XXI.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A9 Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A16 Ter un coñecemento avanzado das literaturas en lingua inglesa.
A17 Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento xeral da historia da literatura de Irlanda. Coñecemento dos principais movementos literarios. Coñecemento da influencia entre Inglaterra e Irlanda e viceversa. Coñecementos dos autores principales. Coñecemento das obras máis importantes. Coñecemento conxunto e razoado da importancia e das características fundamentais da literatura irlandesa. Análise de diferentes textos e autores. Comentarios e estudos de obras e autores: un estudo de análise técnica. Desenvolver ferramentas para a análise literaria. Desenvolver e aprender a utilizar as técnicas de lectura e interpretación textual. Analizar as conexións entre os textos, características e calidades, comparando os persoaxes e escenarios; Analizar o impacto do estilo, linguaxe, estrutura e forma; Relacionar textos aos seus contextos sociais e históricos. A1
A6
A17
B1
B2
B3
B5
B7
B8
B10
C2
C3
- Desenvolvemento dos hábitos de lectura, e de lectura crítica e analítica.Fomentar el interés por la literatura. - Valoración duha obra literaria e da importancia dun autor nun contexto espacio-temporal. - Desenvolvemento do traballo en equipa, colaboración e investigación. - Desenvolvemento do traballo online e con novas tecnoloxias. - Subliñara importancia das consultas e as titorías co profesor. A2
A9
A10
A11
A16
B4
B6
C2
C3

Contidos
Temas Subtemas
Introducción: Panorama xeral da historia e da cultura de Irlanda.
Early Irish Medieval Poetry.
Irlanda, identidade e mito.
The Amergin Poems (Amergin Invocation)
Pángur Ban (The poet and the cat)
O mundo medieval e mítico reflectido nos poetas contemporáneos.
1. O século XIX. A gran hambruna The Famine Poems.
(Fonte: The Hungry Voice)
The Coffin Ship e outras novelas da Famine.
Estudo e análise de O'Connor's: 'Star of the Sea'.
2. Comenzos do século XX. O Renacemento literario. A independencia Irlandesa. O 'Easter Rising'. A independencia de Irlanda. A Guerra Civil irlandesa.
2.1 The Irish Literary Revival. Texto: The Aran Islands and Connemara (Synge) (Pasaxes) / Kerry and Wicklow.
2.2. Yeats. Texto. Mythologies (pasaxes)
2.3 O teatro como fundamento da identidade irlandesa. El teatro nacional irlandés-
Lady Gregory and Yeats
The Abbey Theatre
John Millington Synge (Texto: The Playboy of the Western World) Pasaxes. / Riders to the Sea (Texto completo)
Sean O’Casey. (Texto completo: 'Juno and the Paycock')
2.4. James Joyce. (Texto: A Portrait of the Artist as a Young man. Pasaxes). Ulysses. (pasaxes) 'The Dead, texto completo.
2.5. Poesía. Patrick Kavanagh. Austin Clarke.

3.-Introdución á novela e a narrativa breve irlandesa contemporánea. Estudo xeral da novela e a historia curta irlandesa nos últimos cincuenta anos con mención especial a alguns autores relevantes.
4.- Teatro e poesía na segunda metade do século XX e século XXI 3.1. Teatro: Brian Friel (Texto. 'Dancing at Lughnasa')
John B. Keane (pasaxes)
Martin MacDonough (pasaxes)
3.2 Poesía:
John Montague, Thomas Kinsella, Murphy, Paul Durcan
Eavan Boland, Bernard O’Donoghue, Paddy Bushe, Lorna Shaughnessy, Medbh McGuckian, Paul Muldoon, Martin Higgins, Pearse Hutchinson, Paula Meehan, Mary O’Donnell, Leanne O’Sullivan, Theo Dorgan, Michael Longley, Cathal O'Searcaigh, Eiléan Ní Chuilleanáin, Geraldine Mitchell, Thomas McCarthy. (poemas diversos)

3.3 A poesía e o significado de Seamus Heaney. (Selección de poemas do autor)
TRABALLO FINAL DO CURSO
AUTORES PROPOSTOS
(1 autor a elixir, do que se fará un traballo orixinal de 6 páxinas. IMPORTANTE: No caso dos relatos, é necesario traballar sobre catro relatos o máis, ou un libro de relatos). Todos os traballos son individuais e deben ser presentados oralmente (15. mins).AUTORES PROPOSTOS PARA O TRABALLO FINAL

Frank O’Connor
Flann O’Brian
MacGahern
Roddy Doyle
Cólm Tóibín
John Banville
Joseph O'Connor
Sebastian Barry
Eimear McBride
Mike McCormack
Sally Rooney
William Trevor
Kate O'Brian
Eimear McBride.
Colum McCann.
Liz Nugent.
Claire Keegan.
Eilis Ni Dhuibhne.
Clare Boylan.
Anne Enright.Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A6 A17 B1 12 18 30
Traballos tutelados A6 A16 B1 B2 B3 B8 B10 C3 C2 0 12 12
Lecturas A6 A1 B1 B3 B6 B7 B10 C2 0 40 40
Proba obxectiva A1 A6 B3 C2 4 5.5 9.5
Seminario A1 A6 A9 A10 A11 A17 B1 B4 B5 B8 C2 20 0 20
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases teóricas sobre os textos e os autors do programa, coa participación de todos os alumnos.
Traballos tutelados Dirección e coordinación de traballos dos alumnos para presentar na clase.
Lecturas Tempo dedicado ás lecturas do curso.
Proba obxectiva Os alumnos realizarán unha proba final na que deben demostrar o dominio de contidos e habilidades desenvolvidas nas clases, seminarios e grupos pequenos. A nota mínima de 4/10 se esixe de cada un deles para que se poida engadir á puntuación xeral coas outras actividades. Senon, quedará pendente. Os alumnos que non se presenten a proba obxectiva acadarán a cualificación de NON PRESENTADO.
Seminario Conversa fonda e estudo sobre os temas. Pequenos grupos para permitir unha maior participación e experiencia de lectura dun xeito indivualizado. Debate grupal. Os seminarios incluirán, no seu caso, actividades orais e escritas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Dirección dos traballos por parte dun profesor da asignatura, tanto en reunións como, sobre todo, en consultas online.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A1 A6 B3 C2 Pedirase aos estudantes que realicen unha proba (aínda que, segundo o calendario do ano concreto, podería haber, potencialmente, unha proba a metade de camiño, a outra na data oficial do exame final) na que os estudantes deben demostrar o seu dominio dos contidos e habilidades relacionadas coas clases, seminarios e grupos pequenos. Unha nota mínima de 4/10 é obrigatoria a partir de cada unha das probas para que a nota poida ser engadida á cualificación global xunto coas demais actividades. 50
Seminario A1 A6 A9 A10 A11 A17 B1 B4 B5 B8 C2 Traballo desenvolvido nos seminarios ao longo do curso coa participación directa dos alumnos. Neste apartado avalíase a participación, a calidade da expresión oral e máis escrita en inglés, e o aproveitamento da asistencia. 20
Traballos tutelados A6 A16 B1 B2 B3 B8 B10 C3 C2 Pediránse aos alumnos UN TRABALLO en inglés que non sobrepase as cinco-seis páxinas, sobre UNHA DAS lecturas realizadas NO APARTADO FINAL DO PROGRAMA (CONTEMPORÁNEOS) o a experiencia práctica nas clases. A xuizo do profesor, sempre dacordo cos estudantes, os traballos poderían ser sustituidos por outras actividades. No seu caso, se o decide o profesor, os ensaios e traballos escribiranse na aula no tempo de clase, aínda que esta circunstancia pode variar. Os traballos estarán sometidos a unha breve presentación oral, entre 15 e 20 minutos, de xeito individual, como os propios traballos. É necesaria ademáis a achega do texto físico, antes da presentación oral. 30
 
Observacións avaliación

Na avaliación de xullo os estudantes presentarán un ensaio sobre os estudos teóricos e/ou os textos (50%) e pasarán un exame (50%). Na avaliación de xuño, os estudantes que non asistan ao exame durante o curso terán a cualificación de "non Presentado".
IMPORTANTE: os estudantes a tempo parcial ou cun permiso especial deben contactar obrigatoriamente co profesor ao comezo do curso co fin de planificar cada situación individual e os cambios necesarios para compensar as porcentaxes resultantes do traballo do seminario e a participación, a lectura e os traballos supervisados.
Os ensaios, traballos ou actividades, incluíndo os que se realicen durante o curso en clase e fóra dela, nos que se comprobe e justifique a existencia de plaxio (copia), de fontes calquera, total ou parcial, serán cualificados invariablemente coa cualificación de 0.0 puntos, como sinala a normativa respecto diso.
Quen teña concedida a dispensa académica,
e como establece a Normativa de permanencia da universidade, será
avaliado seguindo os criterios aplicables á oportunidade de xullo.
Os alumnos que se presentan á convocatoria adiantada de decembro avaliaranse segundo as normas especificadas para a oportunidade de xullo.
É sempre aconsellable utilizar materiais sostibles e papel procedente do reciclaxe.
O estudantado a tempo parcial e completo será examinado segundo os criterios da convocatoria de xullo. 

Os alumnos que non se presenten ao exame escrito, en xullo ou xuño, recibirán a cualificación de NON PRESENTADO. 

Máis sobre os plaxios

Nesta asignatura podería  empregarse a ferramenta Turnitin na avaliación dos traballos e as actividades. Atendendo ás recomendacións da Xunta de Facultade, engádese o seguinte texto que deberá ser tido en conta polos estudantes: Turnitin é unha aplicación de uso para o profesorado coa finalidade de revisar porcións de texto procedentes doutros textos e sinalar a súa procedencia. Esta ferramenta pode recoñecer traballos previamente presentados nesta ou noutras universidades, incluso do mesmo estudante. Se esta circunstancia acontecese entenderase como contraria á honestidade académica e aplicarase a Normativa académica de evaluaciones, de calificaciones y de reclamaciones na avaliación.


Fontes de información
Bibliografía básica McGahern, John (2006). Amongst Women. London: Faber and Faber
Keane, John B. (1969). Big Maggie. L: The Mercier Press
Tóibín, Colm (2000). Blackwater lightship. London: Picador
Friel, Brian (1998). Brian Friel's Plays Dancing at Lughnasa. London: Faber and Faber
Hutchinson, Pearse (1985). Complete Poems. Dublin: The Gallery Press
Heaney, Seamus (2000). Death of Naturalist. London: Faber and Faber
O'Casey Sean (2016). Juno and the Paycock. London: Faber and Faber
Yeats, William Butler (1999). Mythologies. London: Penguin
Synge, John Millington (1999). Riders to the Sea. London
O'Donoghue, Bernard (2008). Selected Poems. London: Faber and Faber
McDonagh, Martin (1998). The Beauty Queen of Leenane and other plays. London: Vintage
Deane, Seamus (1991). The Field Day Anthology of Irish Writing. London: Faber and Faber
Kinsella, Thomas, ed (1992-2000). The New Oxford Book of Irish Verse. London: Oxford UP
Synge, John Millington (2009). The Playboy of the Western World. London: Thames and Hudson
Banville, John (2005). The Sea. London: Picador
Bushe, Paddy (2008). To Ring in Silence. Dublin: Dedalus Press
Joyce, James (2000). Ulises. Catedra: Letras Universales
BASICA

Hand, Derek. A History of the Irish Novel. Cambridge: CUP, 2011.

Ingman, Heather. A History of the Irish Short Story. Cambridge: CUP, 2009.

Pelaschiar, Laura. Writing the North. The Contemporary Novel in Northern Ireland. Trieste: Edizione Parnaso, 1998.

Praga Terente, Inés, ed. La novela irlandesa del Siglo XX. Barcelona: PPU, 2005.

Villacañas, Beatriz. Literatura irlandesa. Madrid: Síntesis, 2007.

Watson, G. J. Irish Identity and the Literary Revival. Synge, Yeats, Joyce and O’Casey. Washington D.C.:  The Catholic University of America Press, 1994.

.........
ADICIONAL

Bartlett, Thomas, Chris Curtin, Riana O'Dwyer and Gearóid Ó Tuathaigh, eds

. Irish Studies: A General Introduction

. Dublin: Gill and Macmillan, 1988.

Dawe, Gerald and Jonathan Williams, eds

. Krino 1986-1996: An Anthology of Irish Writing

. Dublin: Gill & Macmillan, 1996.

Deane, Seamus, ed.

The Field Day Anthology of Irish Writing

. 5 vols Derry: Field Day Publications, 1991.

Deane, Seamus.

A Short History of Irish Literature.

London: Hutchinson, 1986.

Dunne, Seán, ed.

An Introduction to Irish Poetry

. Cork: Bookmark, Ossian Publications Ltd., 1991.

Gonzalez, Alexander, G., ed.

Modern Irish Writers: A Bio-Critical Sourcebook

. London: Aldwych Press, 1997.

Hogan, Robert, ed.

Dictionary of Irish Literature

. London: Aldwych Press, 1996.

Hurtley, J.A., B. Hughes, R.M. González Casademont, I. Praga y E. Aliaga

. Diccionario cultural e histórico de Irlanda

. Madrid: Ariel, 1996.

Hyde, Douglas.

A Literary History of Ireland from Earliest Times to the Present Day.

London, 1899.

Kennelly, Brendan, ed.

The Penguin Book of Irish Verse

. London: Penguin Books, 1981.

Kinsella, Thomas, ed.

The New Oxford Book of Irish Verse

. Oxford and New York: Oxford UP, 1992.

Pierce, David, ed.

Irish Writing in the Twentieth Century: A Reader

. Cork: Cork UP, 2000.

Kenneally, Michael, ed.

Irish Literature and Culture.

Gerrards Cross: Colin Smythe, 1992.

MacCarthy, Ann.

A Search for Literary Identity in Irish Literature.

Alicante: Departamento de Filología Inglesa, Universidad de Alicante, 1997.

>McHugh, Roger, and Maurice Harmon.

A Short History of Anglo-Irish Literature.

Dublin: Wolfhound Press, 1982.

Welch, Robert, ed.

The Oxford Companion to Irish Literature.

Oxford: Clarendon Press, 1996.

Bibliografía complementaria McBride, Eimear (2016). A Girl is a Halformed thing. NY: Coffee House Press
McCormack, Mike (2016). Solar Bones . Tramp Press


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)/613G03040

Materias que continúan o temario
Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI)/613G03040

Observacións
<p> Orientacións ao estudo: Lectura de textos literarios e de crítica literaria, consulta de páxinas web, traballos. Desenvolver destrezas para a explicación oral e a fala en publico. Destrezas traductolóxicas. Interpretación de textos literarios. Os alunos disporán de titorías individualizadas, tanto para resolver calquera tipo de dúbida relacionada coa teoría explicada na aula ou coas prácticas realizadas en común, así como para orientar ó aluno na realización dos seus traballos de investigación individual. Os alumnos disporán, asemade, dunha plataforma Moodle para traballar de xeito virtual, propia da materia, que é a plataforma da Universidade. </p>


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías