Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Literatura Norteamericana nos seus Textos Código 613G03047
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Simal Gonzalez, Begoña
Correo electrónico
begona.simal@udc.es
Profesorado
Simal Gonzalez, Begoña
Correo electrónico
begona.simal@udc.es
Web
Descrición xeral Este curso está deseñado co fin de que a/o estudiante se familiarice coa literatura multi-étnica dos Estados Unidos. Prestarase especial atención á segunda metade do século XX e ao século XXI. Esta materia complementa as das asignaturas obrigatorias de literatura norteamericana; daquela, se optará por seleccionar un número limitado de "estudos de caso" (p. ex. textos da tradición literaria asiático-americana).
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A6 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
A7 Coñecer as literaturas en lingua galega, española e inglesa.
A8 Ter dominio instrumental oral e escrito dunha segunda lingua estranxeira.
A9 Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A18 Dominar a gramática da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B9 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Familiarizarse con algúns dos autores máis pertinentes e os seus textos correspondentes. A1
A7
Aprender a ler criticamente. Ser capaz de aplicar un enfoque social (xénero, raza, clase...) na analice dos textos presentados, así como de comparar e relacionar os devanditos textos cos de outras tradicións literarias. A6
A10
A15
B5
B7
Usar a bibliografía apropiada (libros, capítulos de libros, ou revistas literarias), así como realizar tarefas de investigación a través de Internet. B1
B2
B3
B9
Ter dominio da lingua inglesa (C1/C2) a nivel oral y escrito. Os exercicios escritos deben estar ben organizados, ser coherentes e comprensibles. A6
A8
A9
A18
B10
Ser capaz de traballar en grupos, organizar o uso do tempo asignado, analizar as prioridades, compartir información e coñecementos, distribuir tarefas y responsabilidades individuais, e aproveitar as distintas capacidades dos membros do equipo. B6
Esta asignatura anima á reflexión acerca da diferencia, da "otredade", e da nosa actitude cara a ese outro/a. O coñecemento dos antecedentes socio-históricos debería axudar aos/ás estudiantes a comprender mellor as diferenzas que existen na sociedade e a respetalas. B8
C4

Contidos
Temas Subtemas
UNIT 1 - Conceptos e contextos 1. Concepts of race and ethnicity
2. Race and ethnicity in the US: a socio-historical introduction
3. Asian American literature: an overview
UNIT 2 - Japanese American literature 1. Internment literature (excerpts)
2. Beyond internment (excerpts)
UNIT 3 -Chinese American literature 1. Sui Sin Far’s “Leaves from the Mental Portfolio..."
2. Kingston’s The Woman Warrior (selected chapters)
UNIT 4 - South Asian American literature
1. Mukherjee’s The Middleman (short stories)
2. Divakaruni’s Arranged Marriage (short stories)
UNIT 5 - Vietnamese American literature 1. Truong’s Bitter in the Mouth (excerpts)
2. Nguyen’s The Sympathizer (excerpts)
UNIT 6 - Key issues in multi-ethnic literature 1. Intersectionality: gender and race, ethclass, generation gap (excerpts)
2. Beyond ethnicity?: Gish Jen’s “Who’s Irish?” (short story)
3. Globalization and Diaspora: Andrew Lam’s “Viet Kieu” (essay); Cathy Park Hong’s Engine Empire (selected poems)

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A1 1 29 30
Presentación oral A6 A8 A10 A15 B10 C4 3 9 12
Sesión maxistral A7 9.5 0 9.5
Análise de fontes documentais A9 B3 B8 B9 11 22 33
Proba mixta A1 A6 A7 A9 A15 B7 3 12 15
Proba de ensaio A15 A18 B1 B2 B5 B6 B7 3 9 12
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Lecturas Espérase que cada estudiante lea todos e cada un dos textos polo miudo e de xeito crítico, intentando acadar as súas proprias conclusións. Tamén se espera que realicen as lecturas obrigatorias antes da clase. Grazas ao programa detallado que se lle entrega ao alumnado durante a primeira semana de clase, coñécense con antelación as datas nas que se analizará cada unha das lecturas obrigatorias.
Presentación oral Esta breve exposición oral levarase a cabo en grupos reducidos (2-4 estudiantes por equipo). Cada grupo escollerá un tema da lista que a docente proporcionará ao inicio do cuadrimestre, cando se darán todos os detalles do traballo. Os grupos poderán elixir entre distintas datas durante os meses de abril e maio para levar a cabo a súa exposición.
Sesión maxistral Neste tipo de sesións a docente explicará o contexto socio-histórico e cultural no que se inscriben os textos a analizar, exploraranse os conceptos teóricos máis relevantes e proporcionaranse pautas de análise textual. As sesións maxistrais levaranse a cabo nas clases co grupo grande, correspondentes á docencia expositiva (DE). De xeito ocasional, poderase organizar unha conferencia a cargo de expertas/os doutras universidades.
Análise de fontes documentais Análise textual (close reading) e respostas razoadas sobre a leitura persoal dos textos.
Proba mixta Estas probas finais, que se realizarán nas datas oficiais de exames (oportunidades de xuño e xullo), consistirán en preguntas de tipo teórico-práctico, e poden incluir preguntas breves así como exercicios máis longos e complexos (essay questions). Vid. AVALIACIÓN.
Proba de ensaio Estas probas ou exercicios consisten na elaboración de ensaios breves en resposta a preguntas teórico-prácticas e se levarán a cabo fundamentalmente na aula, se recollerán e computarán a efectos de avaliación. Nos seminarios cos grupos pequenos se procederá a explicar os erros e dúbidas máis relevantes dos exercicios recollidos en clase.

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Descrición
As presentacións orais son unha tarefa dura para a meirande parte das/dos estudantes. Daquela, se levarán a cabo titorías en grupo reducido e/ou individuais, para axudar a plantexar o traballo e dar pautas de mellora se se detectan problemas lingüísticos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A6 A8 A10 A15 B10 C4 Estas exposicións orais levaranse a cabo na clase, nos meses de abril e maio. Nesta traballo, se espera que o alumnado afonde nun tema/texto determinado e máis exprese a súa opinión sobre o mesmo. Dado que se trata dunha actividade grupal, a capacidade de traballo en equipo é moi importante, como tamén o son as destrezas lingüísticas e comunicativas. 20
Proba mixta A1 A6 A7 A9 A15 B7 Neste tipo de actividade o/a estudante amosará o seu grado de comprensión e aproveitamento das lecturas encomendadas, por medio do comentario e análise textual, polo que se valorará a capacidade de reflexión crítica sobre os textos analizados. Tamén se valorarán tanto os coñecementos teóricos adquiridos como a capacidade do alumnado que aplicar os devanditos coñecementos á práctica. Por último, nestas probas finais se avaliarán as competencias lingüísticas propias do grado, nomeadamente a calidade da expresión escrita en lingua inglesa. Estes exames poden combinar preguntas de resposta breve ("objective test") con outras preguntas a desenvolver (essay questions; "subjective" test). 50
Proba de ensaio A15 A18 B1 B2 B5 B6 B7 Estas probas ou exercicios consisten na elaboración de ensaios breves en resposta a preguntas teórico-prácticas e se levarán a cabo fundamentalmente na aula, se recollerán e computarán a efectos de avaliación. 30
 
Observacións avaliación

Para superar a materia, a suma das distintas probas, traballos e demáis actividades avaliables terá que superar o 5 sobre 10. Para realizar a suma dos distintos aspectos avaliables, o/a estudante deberá acadar alomenos 4 sobre 10 en cada un dos tres apartados de avaliación. A participación dinámica nas diferentes tarefas da clase, así como toda actividade adicional de"extra-credit" que o alumnado realice ao longo do cuatrimestre, poderá supoñer ata un 5% extra na nota final (isto inclúe traballos voluntarios, lecturas alternativas ou calquera outra actividade proposta polo profesorado ou polo alumnado e aceptada por ambos).

PLAXIO: Á hora de avaliar os ensaios e traballos de cada estudiante, a profesora prestará especial atención a posibles casos de plaxio; a tal efecto, poderá realizar entrevistas orais co alumnado ou empregar recursos e aplicacions como o TURNITIN que detecta citas incorrectas, plaxio e outros tipos de fraude. Se isto ocorrer, aplicaranse as normas contra o plaxio (Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario). TURNITIN recoñece traballos previamente realizados por outras persoas (ou polo/a propio/a estudante) nesta universidade ou noutras, ademais doutros materiais bibliográficos e de Internet.

CUALIFICACIÓN DE "NON PRESENTADO": Aquel(a) estudante que non se presente á proba final e/ou non teñarealizado traballo igual ou superior ao 50% do resto das categorías de avaliaciónacadará a cualificación de NP.

AVALIACIÓN DE XULLO: Os/as estudantes que non teñan acadado un 4 sobre 10 en cada un dos tres apartados de avaliación, aínda que a nota media sexa superior a 5, terán que ir á oportunidade de xullo, na que cada estudante terá que demostrar ter acadadas as competencias da materia mediante a superación das seguintes probas: 50% da proba mixta (semellante ao exame final da primeira oportunidade), 30% de proba de ensaio, e máis 20% da proba oral.

ESTUDANTES CON DISPENSA: Aquelas/esestudiantes que estean matriculados a tempo parcial, e teñan concedida unha dispensa académica, como establece a Normativa de permanencia destauniversidade, serán avaliados en calquera oportunidade seguindo os mesmoscriterios que para a segunda oportunidade (xullo). 

Os alumnos que se presentan á convocatoria adiantada de decembro avaliaranse segundo as normas especificadas para a oportunidade de xullo.

Atención á diversidade: Existe unha oficina (ADI) na universidade que se especializa en "atender os membros da comunidade universitaria con necesidades especiais derivadas da discapacidade ou doutras formas de diferenza fronte á poboación maioritaria". O alumnado que o desexe pode falar coa profesora Ana Veleiro (Facultade de Filoloxía) para acadar máis información ou poñerse directamente en contacto coa ADI na dirección de e-mail adi@udc.es.


Fontes de información
Bibliografía básica

LECTURAS OBRIGATORIAS

  • 3 RELATOS de Mukherjee, Divakaruni e Jen. 
  • 2 ensaios autobiográficos (breves) de Lam e Sui Sin Far. 
  • Un total de 7 CAPÍTULOS dos seguintes libros: The Woman Warrior (Kingston), Bitter in the Mouth (Truong) e The Sympathizer (Nguyen)

Ademáis destes textos, que deben ser lidos antes da clase (segundo o calendario semanal), proporcionaranse ao alumnado algúns textos de pouca extensión (poemas e máis extractos) para seren analizados na clase.

Bibliografía complementaria
FONTES SECUNDARIAS RECOMENDADAS: 
  • Sau-ling WONG's Reading Asian American Literature: From Necessity to Extravagance (Princeton: Princeton Univ. Press, 1993)
  • King-kok CHEUNG's An Interethnic Companion to Asian American Literature (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997)
  • Begoña SIMAL's Identidad étnica y género en la narrativa de escritoras chinoamericanas (UDC Univ. Press, 2000)
  • Crystal PARIKH and Daniel KIM's The Cambridge Companion to Asian American Literature (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2015). 

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura Norteamericana 1/613G03024
Literatura Poscolonial/613G03026
A Literatura Inglesa e a súa Crítica/613G03032
Literatura Norteamericana 2/613G03035

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
A Literatura Inglesa e a súa Crítica/613G03032

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Grao/613G03041

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías