Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Idioma Moderno 4: Francés Código 613G03049
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Francés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Regueiro Diehl, Maria Mercedes
Correo electrónico
mercedes.regueiro.diehl@udc.es
Profesorado
Regueiro Diehl, Maria Mercedes
Vigouroux , Maryse
Correo electrónico
mercedes.regueiro.diehl@udc.es
m.vigouroux@udc.es
Web
Descrición xeral A materia ofrece formación teórica e práctica na descrición e no uso da lingua francesa, de maneira a garantir un dominio práctico da mesma. Nela se revisarán, consolidarán e ampliarán os principais aspectos fonéticos, gramaticais, léxicos e funcionais da lingua francesa, exercitados a través da práctica harmónica das 4 principais destrezas comunicativas (comprensión lectora e oral, produción escrita e oral), insistindo especialmente na comprensión oral de discursos de certa complexidade.

Unha vez cubertos os contidos da materia, o alumnado deberá ter prácticamente consolidadas as competencias do nivel B1+ segundo o especificado no Marco común europeo de referencia para as linguas do Consello de Europa.

Estimularase a autonomía do alumnado e a súa capacidade de ser responsable no proceso de ensino-aprendizaxe.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A8 Ter dominio instrumental oral e escrito dunha segunda lingua estranxeira.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ter un notable dominio do código ortográfico, da norma gramatical e do léxico máis común que permita construír discursos cun grao elevado de corrección e coherencia. A8
A10
A15
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B8
C2
Escribir textos claros e estruturados sobre unha ampla serie de temas do seu interese ou relacionados coa vida cotiá, aínda que de extensión e complexidade limitada. A8
A10
A15
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B8
C2
Expresarse oralmente en situacións da vida cotiá ou académica con bastante claridade e eficacia e cun ritmo bastante uniforme. A8
A10
A15
B4
B5
B7
B8
C2
Ler de xeito comprensivo e con certo grao de autonomía textos variados, sempre que non traten de temáticas especializadas ou utilicen unha linguaxe específica. A8
A15
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B8
C2
Comprender as ideas principais dun discurso oral lingüísticamente complexo que trate temas concretos ou abstractos razoablemente coñecidos e pronunciados cun nivel de lingua estándar. A8
A15
B4
B8
C2

Contidos
Temas Subtemas
A. Gramática
1. Adxectivos e pronomes indefinidos.
2. O "gérondif" e o "participe présent".
3. A expresión da concesión e da oposición.
4. O verbo: a correlación temporal.
5. O indicativo, o subxuntivo e o infinitivo nas subordinadas.
6. Principais conectores para a organización dos textos escritos.
B. Obxectivos comunicativos 1. Resumir, interpretar, comentar e valorar diferentes tipos de discursos.
2. Expoñer e xustificar/criticar tomas de decisións, posturas, ideas, comportamentos...
3. Preguntar e responder sobre sucesos, experiencias...
4. Interactuar e reaccionar adecuadamente en diversos contextos.
5. Adecuar a entoación ás intencións comunicativas.
6. Solucionar dificultades expresivas.
C. Léxico 1. Identificación e caracterización de persoas, obxectos e situacións.
2. Relacións humanas e sociais.
3. Organización social e servizos públicos: formularios administrativos frecuentes.
4. Siglas e abreviaturas de uso frecuente.
5. O CV e a carta de presentación/motivación.
6. Expresións idiomáticas e frases feitas.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A8 A10 A15 B1 B4 B5 B6 B8 C2 1 0 1
Discusión dirixida A8 A10 A15 B1 B3 B4 B6 B7 B8 C2 12 20 32
Lecturas A8 A10 A15 B1 B3 B5 B6 B7 B8 C2 0 10 10
Proba obxectiva A8 A10 A15 B4 B6 B7 B8 C2 0 10 10
Proba oral A8 A10 A15 B4 B6 B7 B8 C2 0 6 6
Sesión maxistral A8 A15 B1 B5 B6 B7 C2 7 10 17
Solución de problemas A8 A10 A15 B1 B3 B4 B6 B7 B8 C2 12 20 32
 
Atención personalizada 4.5 0 4.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Primeira toma de contacto coa materia, na que se desenvolven actividades destinadas a obter información relevante sobre o alumnado e sobre as súas competencias de partida, co fin de articular a docencia de xeito que se favorezan aprendizaxes eficaces e significativas, que partan dos saberes previos e intereses do alumnado.
Discusión dirixida Nesta materia chámase discusión dirixida as aulas e actividades relacionadas coa práctica das destrezas orais (expresión oral, comprensión oral e interacción oral). Estas actividades lévanse a cabo en grupos pequenos e están a cargo do-da profesor-a lector-a.
MOI IMPORTANTE: a realización e o aproveitamento destas actividades é fundamental nesta materia, pois é nelas onde se aplican efectivamente as destrezas e os coñecementos adquiridos. Ademáis das actividades que se leven a cabo durante as clases, normalmente por cada sesión presencial de clase o alumnado deberá realizar unha actividade non presencial.
Estas actividades teñen asignada unha porcentaxe moi importante da nota final da materia (ver apartado "Avaliación" desta guía).
Lecturas Ademáis da lectura de textos (literarios, de revistas, de xornais...) nesta materia entendemos por lectura todo o material que o alumnado deberá ler/consultar fóra da aula para a adquisición e asimilación dos contidos e para a realización das actividades da materia.
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe. Permitirá avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, etc. en todas as destrezas. Esta proba obxectiva combinará distintas tipoloxías de preguntas.
Proba oral Proba en que se avalían as competencias comunicativas do alumnado mediante unha pequena conversa ou entrevista individual na que terá que improvisar situacións suxeridas polo-a profesor-a responsable da proba, que poderá usar textos ou material audiovisual de apoio.
Sesión maxistral Exposición por parte do profesorado dos contidos relativos a cada un dos temas e subtemas, co apoio de medios audiovisuais e documentación adicional.
Solución de problemas Nesta materia chámase solución de problemas as aulas e actividades relacionadas coa gramática e coa práctica da comprensión lectora e da expresión escrita.
MOI IMPORTANTE: a realización e o aproveitamento destas actividades é fundamental nesta materia, pois é nelas onde se aplican efectivamente as destrezas e os coñecementos adquiridos. Ademáis das actividades que se leven a cabo durante as clases, normalmente por cada sesión presencial de clase o alumnado deberá realizar unha actividade non presencial (exercicio de gramática, redacción, resumo, tradución…).
Estas actividades teñen asignada unha porcentaxe moi importante da nota final da materia (ver apartado "Avaliación" desta guía).

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba oral
Sesión maxistral
Lecturas
Proba obxectiva
Solución de problemas
Discusión dirixida
Descrición
A atención personalizada será unha constante nesta materia, na que prima a aplicación dos coñecementos adquiridos. O profesorado fará un seguimento particular de cada estudante, e prestará especial atención á súa adicación, ao seu interese por aprender e ao seu compromiso coa materia e co grupo.
O profesorado poderá atender puntualmente e de forma individualizada aos-ás estudantes cando a actividade encomendada ou o seu desempeño así o aconsellen.
Os-as estudantes poden acudir en horario de tutorías e aulas ao profesorado para tratar todas as cuestións relacionadas coa materia que estimen pertinentes.
Os horarios de tutorías do profesorado da materia pódense consultar no taboleiro de horarios ou na páxina web da facultade.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba oral A8 A10 A15 B4 B6 B7 B8 C2 Proba oral que o-a estudante realizará ao rematar o cuadrimestre.
Ver en "Observacións avaliación" precisións e ponderacións máis detalladas.
12
Proba obxectiva A8 A10 A15 B4 B6 B7 B8 C2 Probas escritas da parte práctica e da parte teórico-práctica que o-a estudante realizará nas datas oficiais marcadas polo centro ao rematar o cuadrimestre.
Ver en "Observacións avaliación" precisións e ponderacións máis detalladas.
42
Solución de problemas A8 A10 A15 B1 B3 B4 B6 B7 B8 C2 Actividades da parte teórico-práctica (contidos gramaticais, expresión escrita e comprensión lectora).
Inclúe a valoración da asistencia ás aulas.
Ver en "Observacións avaliación" precisións e ponderacións máis detalladas.
30
Discusión dirixida A8 A10 A15 B1 B3 B4 B6 B7 B8 C2 Actividades da parte práctica (léxico, expresión oral, comprensión oral, interacción oral).
Inclúe a valoración da asistencia ás aulas.
Ver en "Observacións avaliación" precisións e ponderacións máis detalladas.
16
 
Observacións avaliación

LEA
ATENTAMENTE A INFORMACIÓN QUE SEGUE:

1. O alumnado ten dúas oportunidades para aprobar a
materia: a primeira ao remate do segundo cuadrimestre e a segunda no mes de
xullo. As datas oficiais deben ser contrastadas polo alumnado nos taboleiros
oficiais ou na páxina web do centro inmediatamente antes de cada período de
exames.
2. A materia está dividida en 2 partes:
teórico-práctica [contidos gramaticais, comprensión lectora, expresión escrita]
(60% da nota final) e práctica [léxico, expresión, comprensión e interacción
oral] (40% da nota final). É necesario obter unha nota mínima global de 5 sobre
10 en cada parte para superar a totalidade da materia. No caso de aprobar só
unha parte da materia na primeira oportunidade conservaríase a nota para a
segunda oportunidade de xullo.
2.1. En cada parte da materia é obrigatorio realizar
e obter unha nota mínima de 5 sobre 10 nunha proba final escrita ao remate do 2º cuadrimestre (na data, hora e lugar recollidos no calendario oficial de
exames da facultade).
2.2. Na parte práctica será ademáis obrigatorio
realizar e aprobar cunha nota mínima de 5 sobre 10 unha proba oral final, que
se realizará ao remate do 2º cuadrimestre. O profesorado
comunicará públicamente a data,
hora e lugar de realización deste exame oral.
2.3. En cada parte da materia é obrigatorio realizar
un conxunto de exercicios ou tarefas de práctica de todas as destrezas obxecto
da materia. Normalmente por cada sesión presencial de clase o alumnado deberá
realizar un exercicio non presencial. Agás causa xustificada e sempre con autorización
expresa do profesorado, non se admitirán as actividades entregadas fóra do
prazo determinado para cada unha delas. Para que estas actividades poidan ser
tidas en conta na cualificación final é preciso ter realizado e aprobado, antes da realización do exame da primeira oportunidade, o 75% das actividades programadas e obter unha nota media de 5 sobre 10.
3. Tendo en conta o anteriormente exposto, a
cualificación final do alumnado responderá ao seguinte reparto porcentual:
3.1. Parte teórico-práctica (60% da cualificación
final):
a) Un 50% da nota valorará o exame escrito (debe
cumprir os requisitos do apartado 2.1).
b) Un 45% valorará as actividades (deben cumprir os
requisitos do apartado 2.3).
c) Un 5% corresponderá á asistencia regular ás
actividades presenciais e á valoración que mereza por parte do profesorado a
participación do alumnado nas distintas actividades presenciais ou non
presenciais.
Esta parte considérase aprobada se a suma dos
apartados a, b, c é igual ou superior a 5 sobre 10.
Os contidos e destrezas dos apartados a, b desta
parte da materia son recuperables, coas mesmas porcentaxes, na segunda
oportunidade de xullo (ver apartado 4).
3.2. Parte práctica (40% da cualificación final):
a) Un 30% valorará o exame escrito (debe cumprir os
requisitos do apartado 2.1).
b) Un 30% valorará o exame oral (debe cumprir os
requisitos do apartado 2.2).
c) Un 35% valorará as actividades (deben cumprir os
requisitos do apartado 2.3).
d) Un 5% corresponderá á asistencia regular ás
actividades presenciais e á valoración que mereza por parte do profesorado a
participación do alumnado nas distintas actividades presenciais ou non
presenciais.
Esta parte considérase aprobada se a suma dos
apartados a, b, c, d é igual ou superior a 5 sobre 10.
Os contidos e destrezas dos apartados a, b, c son
recuperables, coas mesmas porcentaxes, na segunda oportunidade de xullo (ver
apartado 4).
4. O alumno-a alumna que na primeira oportunidade
non supere globalmente a materia segundo os criterios anteriormente expostos
poderá recuperala totalmente ou parcialmente na oportunidade de xullo (na data,
hora e lugar recollidos no calendario oficial de exames da facultade) segundo
as porcentaxes e criterios expresados máis arriba.
4.1. De suspender a materia na primeira oportunidade
por non acadar a puntuación mínima nos exames escritos ou no exame oral, deberá
facelo(s) de novo na segunda oportunidade. A data, lugar e hora de realización
do exame oral da segunda oportunidade comunicarase durante a realización do
exame escrito.
4.2. De suspender a materia na primeira oportunidade
por non acadar a puntuación mínima nas actividades, deberá realizar para a
segunda oportunidade unha serie de tarefas substitutivas nas
que terá que demostrar ter acadado as competencias da materia nas distintas
destrezas. O profesorado da materia fará públicas xunto coas notas da oportunidade de xuño de 2020 as instrucións correspondentes (actividades asignadas, datas de recollida e entrega, etc.).
4.3. De suspender a materia na primeira oportunidade
e ter unha puntuación de 0 punto no apartado de asistencia en cada
parte da materia, a porcentaxe asignada a este apartado (5%) engadirase a unha
das partes que haxa que recuperar, nesta orde de prelación: a) exame escrito;
b) actividades; c) exame oral.
5. Na convocatoria extraordinaria de decembro o alumnado será
avaliado das súas competencias nas distintas destrezas da materia mediante unha proba escrita teórico-práctica (nota mínima de 5 sobre 10;
60% da nota final) e unha proba oral (nota mínima de 5 sobre 10; 40% da
nota final).
6. En cada oportunidade de avaliación o
alumno-a
alumna recibirá a cualificación NP de se dar simultaneamente estas dúas
situacións: se non se presentar a ningunha das probas oficiais de
avaliación (escritas e oral) e se o número de actividades presentadas
for igual
ou inferior ao 25% das programadas en cada parte da materia.
7.
O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa
académica de exención de asistencia pode, sen asistir ás aulas, realizar
e entregar as actividades programadas segundo o disposto no apartado
2.3 (as actividades presenciais serán substituidas por outras non
presenciais equivalentes). En caso contrario, aplicaráselle o
establecido no apartado 4.2. En calquera caso, a porcentaxe asignada en
cada parte da materia á asistencia (5%) reasignarase como se indica no
apartado 4.3.
O alumnado que teña oficialmente recoñecida a
dispensa académica de exención de asistencia deberá acreditalo
documentalmente á profesora coordinadora da materia antes do mes de marzo do presente curso.
8. Os traballos académicos
presentados polo alumnado da materia poderán ser incorporados á base de
datos dunha ferramenta de detección de plaxio ou de presentación do
mesmo exercicio en varias materias. De se producir algunha destas circunstancias
poderanse activar as medidas recollidas nas "Normas de avaliación,
revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado
universitario" da UDC.
9. Nos casos non contemplados anteriormente
aplicarase o disposto nas "Normas de avaliación, revisión e reclamación
das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario" da UDC.Fontes de información
Bibliografía básica BADY, J.; GREAVES, I.; PETETIN, A. (1997). Conjugaison. 350 exercices. 1 000 verbes à conjuguer. Paris: Hachette F.L.E.
FERNÁNDEZ BALLÓN, M.; MONNERIE-GOARIN, A. (1987). Gramática esencial del francés. Paris-Madrid: Hachette-SGEL.
BOULARÈS, M. (1997). Grammaire progressive du français avec 400 exercices. Niveau avancé. Paris: CLE International.
BADY, J.; GREAVES, I.; PETETIN, A. (1996). Grammaire. 350 exercices. Niveau débutant. Paris: Hachette F.L.E.
DELATOUR, Y. (1996). Grammaire. 350 exercices. Niveau moyen. Paris: Hachette F.L.E.
(1999). Gran diccionario español-francés/français-espagnol. Paris: Larousse.
(1997). La Conjugaison pour tous. Dictionnaire de 12 000 verbes. Paris: Hatier.
GAILLARD, B. (1995). Le français de A à Z. Paris: Hatier.
(1995). Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire de la langue française. Paris: Dictionnaires Le Robert.
HANSE, J. (1996). Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne. Paris: Duculot
DELATOUR, Y. (2004). Nouvelle grammaire du français. Paris: Hachette.

Bibliografía complementaria

Ao longo do curso ofreceranse referencias bibliográficas e outros recursos específicos para cada tema.

Tanto nas clases teórico-prácticas como nas prácticas facilitarase ao alumnado diverso material complementario.

Na biblioteca do centro pódese atopar todo tipo de material impreso e audiovisual relacionado coa lingua francesa en consoancia co nivel e os intereses do alumnado. É recomendable que se solicite orientación e consello ao profesorado da materia.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma Moderno: Francés/613G03016
Idioma Moderno 2: Francés/613G03029
Idioma Moderno 3: Francés/613G03033

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndaselle ao alumnado que lea atentamente esta guía docente: nos seus diferentes apartados atopará resposta a moitas preguntas que lle xurdan sobre a concepción, organización e obxectivos do curso. Non dubide en acudir ao profesorado para aclarar calquera cuestión ao respecto. Debe prestar especial atención aos seguintes aspectos: • Realice puntualmente as actividades encomendadas. Os retrasos acumulados prexudican a evolución da súa aprendizaxe e o desenvolvemento progresivo de competencias, e fan que o seu aproveitamento sexa progresivamente menor; ademais, lembre que, agás causa xustificada, e sempre co acordo expreso do profesorado, non se permite a entrega de actividades fóra do prazo establecido. • Procure observarse e autoavaliarse, tomando conciencia das súas carencias e dos seus avances. • As súas exposicións ou intervencións escritas e orais deben ser adecuadas ao nivel de estudos no que se atopa e á actividade que está a desenvolver.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías