Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Idioma Moderno: Italiano Código 613G03050
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Italiano
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Tucci , Emiliana
Correo electrónico
emiliana.tucci@udc.es
Profesorado
Tucci , Emiliana
Correo electrónico
emiliana.tucci@udc.es
Web
Descrición xeral Formación básica na descrición da lingua italiana. Teoría e práctica do italiano.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A3 Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria.
A5 Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua española.
A8 Ter dominio instrumental oral e escrito dunha segunda lingua estranxeira.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A14 Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
A19 Coñecer a situación sociolingüística da lingua inglesa.
A20 Coñecer a variación lingüística da lingua inglesa.
A21 Coñecer a evolución histórica externa e interna da lingua inglesa.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B9 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
B10 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a pronunciación correcta da lingua italiana. A5
A15
B5
C3
Saber comprender textos escritos de nivel elemental redactados nunha linguaxe estándar. A1
A2
A5
A8
A10
A15
A19
A20
A21
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C3
C6
C7
C8
Saber comprender os puntos esenciais dun discurso oral cando se utiliza unha linguaxe clara e estándar. A1
A2
A5
A10
A11
A15
A19
A20
A21
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Saber producir textos escritos breves de nivel elemental nunha linguaxe estándar. A1
A2
A3
A5
A10
A11
A19
A20
A21
B1
B2
B6
B7
C3
C8
Coñecer as estruturas básicas da lingua italiana nos ámbitos oral e escrito necesarias para acadar un nivel lingüístico elemental. A1
A2
A5
A10
A14
A15
A19
A20
A21
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C3
Coñecer o léxico básico da lingua italiano nos ámbitos oral e escrito, necesario para acadar un nivel lingüístico elemental. A1
A5
A11
A15
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B9
C7
Saber facer fronte ás necesidades de comunicación cotiás que implicaría a estancia nunha zona de fala italiana. A5
A15
B3
B8
C4
C6
Saber producir discursos orais breves sobre temas cotiáns ou de interese persoal e académico. A1
A3
A5
A10
A11
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C3
C6

Contidos
Temas Subtemas
1. O alfabeto. As sílabas. 1.1. Relacións fonemas-grafemas.
1.2. O acento e a entoación.
1.3. A división silábica.
2. O nome: o xénero. 2.1. Tipos de nomes canto ao xénero.
2.2. Formación do feminino.
3. O nome: o número. 3.1. Tipos de nomes canto ao número.
3.2. Formación do plural.
4. Os artigos. 4.1. O artigo determinado.
4.2. O artigo indeterminado.
5. Presente dos verbos 'essere' e 'avere'. 5.1. Paradigmas.
6. Presente de indicativo dos verbos regulares. 6.1. Desinencias e principais verbos regulares.
7. Presente de indicativo dos verbos irregulares, reflexivos e recíprocos. 7.1. 'Andare', 'fare', 'dare', 'dire', 'stare', 'volere', 'alzarsi', 'arrabbiarsi', entre outros.
8. Os pronomes persoais. 8.1. Formas tónicas.
8.2. Formas átonas.
9. Os demostrativos e os adxectivos. 9.1. Proximidade.
9.2. Afastamento.
9.3. Adxetivos de I e II grupo.
10. Os numerais. 10.1. Cardinais: do 1 ao 20, decenas, centenas, millares.
10.2. Ordinais: do primeiro ao décimo.
11. Os posesivos. 11.1. Formas de 1ª, 2ª e 3ª persoa.
12. Preposicións e contraccións. 12.1. 'A', 'di', 'in', 'da', 'con', 'senza', 'per', 'su', 'sotto', 'tra', 'fra'.
13. Os conectores. 13.1. Estudo e uso dos principais conectores.
14. Stare+gerundio; stare per+infinitivo. 14.1 Uso de stare+gerundio e stare per+infinitivo.
15. O futuro de indicativo. 15.1. Desinencias e principais verbos.
16. Estruturas lingüísticas. 16.1. Fórmulas de saúdo e presentación.
16.2. Pedir información e indicar unha dirección.
16.3. Facer unha descrición.
17. Esferas de léxico. 17.1. Familia e vivenda.
17.2. Hora, data, días da semana, meses, estacións.
17.3. Cores.
17.4. Nomes de países e xentilicios.
18. Cultura italiana. 18.1. Xeografia e cultura das rexións italianas.
18.2. Textos básicos da literatura italiana.
18.2. La música.
18.3. Arte italiana
19. Introdución á metalinguaxe das redes sociais. 19.1. O léxico e a metalinguaxe de Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A5 A11 B5 B7 C7 14 21 35
Discusión dirixida A1 A5 A10 A15 A19 B5 B8 C6 C8 5 15 20
Lecturas A2 A10 B2 B4 B8 B10 C4 C7 6 6 12
Prácticas a través de TIC A11 A19 B5 B9 C4 4 8 12
Presentación oral A1 A5 A10 A15 A19 B4 B8 C5 0.5 4 4.5
Proba mixta A2 A10 A15 A19 C4 4 32 36
Proba oral A1 A3 A10 B3 B6 B9 C3 1 3 4
Actividades iniciais A1 A3 A10 B1 B7 10 14.5 24.5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases teóricas e prácticas impartidas polo profesor sobre os contidos do materia.
Discusión dirixida Participación do alumnado nun tema de debate suscitado polo profesor, segundo pautas previamente marcadas por este.
Lecturas Realización de lecturas fóra e dentro da aula.
Prácticas a través de TIC Prácticas a través de TIC para o coñecemento e manexo de recursos, bibliografía e programas relacionados coa materia.
Presentación oral Exposición breve na aula dun tema proposto polo profesor.
Proba mixta Realización dunha proba con preguntas de tipo diverso que permita avaliar os coñecementos e competencias adquiridos polo alumnado.
Proba oral Realización dunha proba oral que permita coñecer os avances do alumnado nos coñecementos e competencias da lingua falada.
Actividades iniciais Contan como actividades iniciais participación na aula (audicións, lecturas, comprensión oral...), exescizos en casa e nas aulas e a participación nas actividades programadas relacionadas coa materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba oral
Actividades iniciais
Lecturas
Discusión dirixida
Presentación oral
Descrición
A atención personalizada pode variar en función do tipo de metodoloxía empregada: no caso da aprendizaxe colaborativa, da discusión e da exposición oral dirixida realizarase no marco da aula, de xeito que o tempo de atención se dividirá entre todos os alumnos, mentres que nas probas orais será individual. Tamén se programarán sesións de titoría individualizada ao longo do curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba oral A1 A3 A10 B3 B6 B9 C3 Avaliarase os coñecementos e competencias relativos ao nivel falado da lingua. 20
Actividades iniciais A1 A3 A10 B1 B7 Considerase actividades iniciais o conxunto das seguintes actividades: exercizos en clase, participación nas aulas, lecturas, audicións e participación nas actividades programadas relacionadas coa materia. 20
Presentación oral A1 A5 A10 A15 A19 B4 B8 C5 Avaliarase tanto a elaboración da presentación, coma o grao de corrección lingüistica acadado a nivel oral e a capacidade para interesar e facer participar ao resto dos compañeiros. 20
Proba mixta A2 A10 A15 A19 C4 Proba escrita con preguntas de diverso tipo para avaliar os coñecementos e as distintas competencias acadadas. 35
Sesión maxistral A3 A5 A11 B5 B7 C7 Valorarase a asistencia ás aulas e a participación activa, segundo a seguinte escala: número de faltas inferior ao 5%, 100% da cualificación; faltas entre o 5 e o 10%, 50% da cualificación; máis do 10% de faltas, 0 puntos. A nota resultante nos dous primeiros casos poderá ser obxecto de matización (ata un 20% á baixa) se a participación do alumno non foi axeitada. 5
 
Observacións avaliación

Criterios de avaliación: na primeira oportunidade, o alumno ten
que cumprir as seguintes condicións: Aprobar o conxunto da Proba mixta e da
Proba oral. Facer polo menos a mitade das actividades propostas na
avaliación. Non se terán en conta as actividades entregadas fóra de prazo.
Considerarase como Non Presentado aquel alumno que non se presente ás Probas
mixta e oral. Os exercicios terán que entregarse o último día de clase. A
exposición oral realizarase nas últimas horas da clase do venres (poden ser dúas
o máis semanas, según a cantidade de alumnos. Neste caso realizarase a proba
en orden alfabético). Estas datas poden variar. Faranse oficiais nas clases.

Na segunda oportunidade se o alumno aprobou o conxunto das
probas mixta e oral so terá que completar as actividades restantes. Os
exercicios poderán entregarse até o día do examen. Non se aceptarán
exercicios fora deste prazo. A exposición oral se realizará o mesmo día do
examen. Se o alumno non aprobou o conxunto das probas mixta e oral terá que
repetilas na sesión de xullo. No caso de non ter feitas o suspensas as demáis
actividades tamén terá que repetilas. Ao comezo do curso darase un calendario
de entrega dos traballos e as diferentes actividades da avaliación.

Os alumnos con dispensa académica de asistencia e a tempo
parcial deberán presentarse ao comezo do curso para recibir indicacións sobre
como aprobar o exame, e recibir avaliación continua ao longo de todo o
curso.Terán que examinarse nas datas oficiais como o resto dos alumnos e
entregar ou realizar o resto das actividades nunha data a convir coa
profesora.

No caso de ter alumnos na convocatoria de decembro, o alumnado
terá que superar as mesmas probas da convocatoria de xaneiro coa mesma
porcentaxe.


Fontes de información
Bibliografía básica Cittadini, Roberto y Marzia Trotta (2006). Benvenuto! L´italiano per il lavoro e la vita quotidiana . Milano, Hoepli
Carrera Díaz, Manuel (1994-1997). Curso de lengua italiana. Barcelona, Ariel
Guastalla, Carlo y Ciro Massimo Naddeo (2010). Domani. Corso di lingua e cultura italiana. Firenze, Alma Edizioni
Sañé, Secundi (2009). Il Dizionario spagnolo-italiano. El diccionario italiano español. Bologna, Zanichelli, Vox
Arbia, Maria Teresa (2006). Italiano: gramática esencial. Barcelona, Difusión
Arbia, María Teresa (2006). Italiano: gramática esencial. Barcelona, Difusión
Bertoni, Silvia y Susanna Nocchi (2004). Le parole italiane. Esercizi e giochi per imparare il lessico. Firenze, Alma Edizioni
Nocchi, Susanna (2011). Nuova grammatica pratica della lingua italiana. Hueber, Alma Edizioni

Bibliografía complementaria (1994). Come parlano gli italiani. Firenze, La Nuova Italia.
(1997). Dizionario italiano Sabatini Coletti. Firenze, Giunti
Luigi, Pavia (1927). Gramática sucinta de la lengua italiana con ejercicios de versión y trozos de lectura. Heidelberg, Julio Groos
(1993). Italiano Junior. Dizionario della lingua italiana. Milano, Loescher
Zingarelli, Nicola (2009). Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Bologna, Zanichelli
Diaco, Mimma (2005). Verbos conjugados: italiano. Barcelona, Difusión
(2006). Vocabulario básico del italiano: más de 4000 palabras y expresiones organizadas por temas. Barcelona, Larousse


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma Moderno: Italiano/613G01050

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías