Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Idioma Moderno 2: Italiano Código 613G03053
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Optativa 4.5
Idioma
Italiano
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Tucci , Emiliana
Correo electrónico
emiliana.tucci@udc.es
Profesorado
Tucci , Emiliana
Correo electrónico
emiliana.tucci@udc.es
Web
Descrición xeral Consolidar os coñecementos prácticos e teóricos adquiridos no nivel anterior, engadindo instrumentos que lle permitan ao alumno construír enunciados algo máis complexos tanto no nivel escrito como no oral.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
A2 Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
A3 Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria.
A8 Ter dominio instrumental oral e escrito dunha segunda lingua estranxeira.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A11 Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
A14 Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
B9 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A1
A2
A3
A8
A10
A11
A14
A15
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
1. Tempi verbali. 1.1 Il passato prossimo.
1.2 Il participio passato.
1.3. L´imperfetto
2. I pronomi. 2.1 Studio e uso di alcuni pronomi atoni e tonici.
2.2 Forme accoppiate del pronome atono.
3. Gli avverbi. 3.1 Studio e uso degli avverbi di luogo.
3.2 Studio e uso degli avverbi di modo.
3.3 Studio e uso degli avverbi di tempo.
4. Le preposizioni. 4.1 Le preposizioni articolate.
5. 'C'è' y 'ci sono'. 5.1 'C'è' e 'ci sono' e differenze con le forme spagnole 'hay' e 'estar'.
6. Esclamazioni. 6.1 Uso delle forme esclamative tipiche del linguaggio orale italiano: 'dai!', 'su!', 'forza!', ecc.
7. Lingua e cultura. 7.1 La cultura italiana.
7.2 La letteratura italiana.
7.3 Cenni di storia italiana.
8. La lingua italiana nella vita di tutti i giorni. 8.1 Cercare lavoro.
8.2 I vestiti.
8.3 I lavori di casa.
8.4 Viaggiare.
8.5 La salute.
9. Il linguaggio dei social network. 9.1. Esempi pratici dell'uso dei social network in italiano.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A2 A8 A11 A14 A15 B1 B2 B3 B6 B7 0.5 4 4.5
Prácticas a través de TIC B1 B2 C3 C6 C7 C8 1 0 1
Discusión dirixida A2 A11 A15 B4 B5 B7 B8 B9 C6 3 7 10
Lecturas A1 A10 B1 C6 1 2 3
Sesión maxistral A11 B5 B7 16 16 32
Proba mixta A1 A11 A15 B1 B2 B6 B7 C1 C6 4 28 32
Proba oral A11 A15 B3 B4 B7 B8 0.5 3 3.5
Actividades iniciais A1 A2 A3 A15 B3 B6 C6 10 15 25
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Presentación oral Exposición na aula dun tema proposto de antemán polo profesor.
Prácticas a través de TIC Prácticas a través de TIC para o coñecemento e o uso dos recursos, da bibliografía e dos programas relacionados coa materia.
Discusión dirixida Participación do alumnado nun tema de debate suscitado polo profesor, seguindo para iso as pautas marcadas previamente por este.
Lecturas Realización de lecturas fose e dentro da aula.
Sesión maxistral Clases de carácter teórico e práctico impartidas polo profesor sobre os contidos da materia.
Proba mixta Proba con preguntas de diversa índole que permita avaliar os coñecementos e as competencias adquiridos polo alumno nas distintas destrezas.
Proba oral Realización dunha proba oral que permita coñecer os avances do alumno no coñecemento e a competencia da lingua falada.
Actividades iniciais Contan como actividades iniciais participación na aula (audicións, lecturas, comprensión oral...), exercicios en casa e nas aulas e a participación nas actividades programadas relacionadas coa materia (este ano vanse celebrar as “Xornadas Internacionais sobre a Situación Lingüística en Italia”, os días 23 y 24 de outubro nas que o alumnado está invitado a participar).

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Proba oral
Actividades iniciais
Discusión dirixida
Sesión maxistral
Descrición
A aprendizaxe colaborativa, a discusión dirixida, e as prácticas de laboratorio así como a exposición oral dirixida realizaranse dentro da aula. Deste xeito esta metodoloxía permite que o tempo de atención divídase entre todos os alumnos. A proba oral será individual. Así mesmo, levarán a cabo sesións de tutorías de carácter individual.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A2 A8 A11 A14 A15 B1 B2 B3 B6 B7 Terase en conta tanto a elaboración como a presentación como o grao de corrección lingüística adquirido no nivel oral. 20
Proba oral A11 A15 B3 B4 B7 B8 Avaliaranse os coñecementos así como as competencias relativas ao nivel falado da lingua. 25
Proba mixta A1 A11 A15 B1 B2 B6 B7 C1 C6 Proba escrita con preguntas de diverso carácter para avaliar os coñecementos e as competencias adquiridas. 35
Actividades iniciais A1 A2 A3 A15 B3 B6 C6 Considerase actividades iniciais o conxunto das seguintes actividades: exercizos en clase, participación nas aulas, lecturas, audicións e participación nas actividades programadas relacionadas coa materia. 15
Sesión maxistral A11 B5 B7 Terase en conta a asistencia a clase e a participación activa na aula. Non se adquirirá a puntuación se se produce unha falta de asistencia superior ao 10%. 5
 
Observacións avaliación

Criterios de avaliación: na primeira oportunidade, o alumno ten que cumprir as seguintes condicións: Aprobar o conxunto da Proba mixta e da Proba oral. Facer polo menos a mitade das actividades propostas na avaliación. Non se terán en conta as actividades entregadas fóra de
prazo. Considerarase como Non Presentado aquel alumno que non se presente ás Probas mixta e oral.
Os exercicios terán que entregarse até o último día de clase. A exposición oral realizarase nas últimas horas da clase (poden ser unha o máis semanas, según a cantidade de alumnos. Neste caso realizarase a proba en orden alfabético). Estas datas poden variar. Faranse oficiais nas clases.


Na segunda oportunidade se o alumno aprobou o conxunto das probas mixta e oral so terá que completar as actividades restantes. Os exercicios poderán entregarse até o día do examen. Non se aceptarán exercicios fora deste prazo. A exposición oral terá lugar o mesmo día do exame. A exposición oral terá lugar o mesmo día do exame.
Se o alumno non aprobou o conxunto das probas mixta e oral terá que repetilas na sesión de xullo. No caso de non ter feitas o suspensas as demáis actividades tamén terá que repetilas. Ao comezo do curso darase un calendario de entrega dos traballos e as diferentes actividades da avaliación.

Os traballos presentados
polo alumnado poderán ser incorporados ao Turnitin, ferramenta para a
detección do plaxio así como de traballos previamente presentados nesta ou
noutras universidades, incluso polo mesmo/a alumno/a. En caso de que se produza
algunha destas circunstancias, poderán ser aplicadas as medidas contempladas
nas Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos
de grao e mestrado universitario da Universidade da Coruña (artigo 14.4).  

Os alumnos con dispensa académica de asistencia e a tempo parcial deberán presentarse ao comezo do curso para recibir indicacións sobre como aprobar o exame, e recibir avaliación continua ao longo de todo o curso.Terán que examinarse nas datas oficiais como o resto dos alumnos e entregar ou realizar o resto das actividades nunha data a convir coa profesora.


Fontes de información
Bibliografía básica Carrera Díaz, M. (1994-97). Curso de lengua italiana. Barcelona: Ariel
londero, Eleanor (1992). diccionario Español-Italiano Italiano-Spagnolo. . Barcelona, Collins Grjialbo
guastalla, Carlo y Ciro Massimo Naddeo (2011). Domani 2. Corso di lingua e cultura italiana. Alma Edizioni: Firenze
Sanmarco Bande, M.T. (2002). Gramatica italiana 1. Citania
Sañé, Secundi (2009). Il dizionario spagnolo italiano. El diccionario italiano-español. Bologna: Vox
Arbia, M.T. (2006). Italiano: gramática esencial. Barcelona: Difusión
Zingarelli, Nicola (1994). Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. . Bologna:Zingarelli
Nocchi, Susanna (2011). Nuova grammatica pratica della lingua italiana . Hueber, Alma Edizioni

Bibliografía complementaria Zingarelli, Nicola (2009). Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. . Bologna: Zingarelli
Diaco, Mimma (2005). Verbos conjugados: italianos. Barcelona: Difusión


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma Moderno: Italiano/613G03050

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Idioma Moderno 3: Italiano/613G03056

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías