Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Idioma Moderno 3: Italiano Código 613G03056
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Optativa 4.5
Idioma
Italiano
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Tucci , Emiliana
Correo electrónico
emiliana.tucci@udc.es
Profesorado
Tucci , Emiliana
Correo electrónico
emiliana.tucci@udc.es
Web
Descrición xeral Consolidar os coñecimentos prácticos e teóricos adquiridos no nivel anterior, engadindo instrumentos que lle permitan ao alumno construir enunciados algo máis complexos tanto no nivel escrito coma no oral.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Os alumnos que cursen satisfactoriamente esta materia han de ser capaces de comprender a lingua italiana nun 100 % e de expresarse nun nivel lingüístico medio-alto. A15
B1
B3
B6
C2
C5
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
1. Tempi verbali. 1.1 Ripasso dei tempi verbali studiati in precedenza.
1.2 Il congiuntivo.
1.3 Il condizionale.
2. La subordinazione. 2.1 La subordinata temporale.
2.2 La subordinata causale.
2.3 La subordinata finale.
2.4 La subordinata modale.
2.5 La subordinata consecutiva.
3. La voce passiva. 3.1 Uso e costruzione della voce passiva.
4. I pronomi relativi. 4.1. Studio ed uso dei pronomi relativi.
5. Lingua e cultura. Approfondimenti di cultura, musica e stili di vita italiani. 5.1 La musica.
5.2 La letteratura italiana.
5.3 Cenni di storia italiana.
5.4 I dialetti italiani.
5.5 L'arte in Italia.
6. La lingua italiana nella vita di tutti i giorni. 6.1 Le festività.
6.2 Le fasi della vita.
6.3 Gli animali e la natura.
7. L'uso dei social network. 7.1. Uso del social network comune a tutti gli studenti (Facebook, Twitter, Instagram) per migliorare alcune competenze linguistiche. L'attività è facoltativa.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba oral A15 B1 B3 C5 C6 C8 0.5 3 3.5
Presentación oral A15 B3 B6 C2 C5 0.5 3 3.5
Prácticas a través de TIC C8 1 0 1
Discusión dirixida A15 B1 B3 C6 6 6 12
Lecturas A15 B3 B6 1 10 11
Sesión maxistral C7 C8 16 16 32
Proba mixta A15 4 28 32
Actividades iniciais B1 C6 10 5 15
 
Atención personalizada 2.5 0 2.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba oral Realización dunha proba oral que permita coñecer os avances do alumno no coñecemento e a competencia da lingua falada
Presentación oral Exposición na aula dun tema proposto de antemán polo profesor.
Prácticas a través de TIC Prácticas a través de TIC para o coñecemento e o uso dos recursos da bibliografía e dos programas relacionados coa materia.
Discusión dirixida Participación do alumnado nun tema de debate suscitado polo profesor, seguindo para iso as pautas marcadas previamente polo profesor.
Lecturas Realización de lecturas fose e dentro da aula.
Sesión maxistral Clases de carácter teórico e práctico impartidas polo profesor sobre os contidos da materia.
Proba mixta Proba con preguntas de diversa índole que permite avaliar os coñecementos e as competencias adquiridas polo alumno nas diferentes destrezas.
Actividades iniciais Contan como actividades iniciais participación na aula (audicións, lecturas, comprensión oral...), exescizos en casa e nas aulas e a participación nas actividades programadas relacionadas coa materia (este ano vanse celebrar as “Xornadas Internacionais sobre a Situación Lingüística en Italia”, os días 23 e 24 de outubro nas que o alumnado está invitado a participar).

Atención personalizada
Metodoloxías
Actividades iniciais
Discusión dirixida
Descrición
A aprendizaxe colaborativa, a discusión dirixida, e as prácticas de laboratorio así como a exposición oral dirixida realizaranse dentro da aula. Deste xeito esta metodoloxía permite que o tempo de atención divídase entre todos os alumnos. A proba oral será individual. Así mesmo, levarán a cabo sesións de titorías de carácter individual.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Actividades iniciais B1 C6 Considerase actividades iniciais o conxunto das seguintes actividades: exercizos en clase, participación nas aulas, lecturas, audicións e participación nas actividades programadas relacionadas coa materia. 20
Proba mixta A15 Proba escrita con preguntas de diverso carácter para avaliar os coñecementos e as competencias adquiridas 35
Proba oral A15 B1 B3 C5 C6 C8 Avaliaranse os coñecementos así como as competencias relativas ao nivel falado da lingua 20
Presentación oral A15 B3 B6 C2 C5 Terase en conta tanto a elaboración como a presentación, como o grao de corrección lingüística adquirido no nivel oral. 20
Sesión maxistral C7 C8 Terase en conta a asistencia a clase e a participación activa na aula. Non se adquirirá a puntuación se se produce unha falta de asistencia superior ao 10 %. 5
 
Observacións avaliación

Criterios de avaliación: na primeira oportunidade, o alumno ten que cumprir as seguintes condicións: Aprobar o conxunto da Proba mixta e da Proba oral. Facer polo menos a mitade das actividades propostas na avaliación. Non se terán en conta as actividades entregadas fóra de prazo. Considerarase como Non Presentado aquel alumno que non se presente ás Probas mixta e oral.Os exercicios terán que entregarse até o último día de clase. A exposición oral realizarase nas últimas horas da clase (poden ser unha o máis semanas, según a cantidade de alumnos. Neste caso realizarase a proba en orden alfabético). Estas datas poden variar. Faranse oficiais nas clases.Na segunda oportunidade se o alumno aprobou o conxunto das probas mixta e oral so terá que completar as actividades restantes. Os exercicios poderán entregarse até o día do examen. Non se aceptarán exercicios fora deste prazo. A exposición oral terá lugar o mesmo día do exame. Se o alumno non aprobou o conxunto das probas mixta e oral terá que repetilas na sesión de xullo. No caso de non ter feitas o suspensas as demáis actividades tamén terá que repetilas. Ao comezo do curso darase un calendario de entrega dos traballos e as diferentes actividades da avaliación.

Os alumnos con dispensa académica de asistencia e a tempo parcial deberán presentarse ao comezo do curso para recibir indicacións sobre como aprobar o exame, e recibir avaliación continua ao longo de todo o curso.Terán que examinarse nas datas oficiais como o resto dos alumnos e entregar ou realizar o resto das actividades nunha data a convir coa profesora.

Os traballos presentados
polo alumnado poderán ser incorporados ao Turnitin, ferramenta para a
detección do plaxio así como de traballos previamente presentados nesta ou
noutras universidades, incluso polo mesmo/a alumno/a. En caso de que se produza
algunha destas circunstancias, poderán ser aplicadas as medidas contempladas
nas Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos
de grao e mestrado universitario da Universidade da Coruña (artigo 14.4).  


Fontes de información
Bibliografía básica Carrera Díaz, M. (1994). curso de lengua italiana. Barcelona: Ariel
Londero, Eleanor (1999). diccionario Español-Italiano Italiano-Spagnolo. . Barcelona, Collins Grjalbo
Renzi, Lorenzo (1998). Grande grammatica italiana di consultazione.. Il Mulino
Arbia, M.T. (2006). Italiano: gramática esencial. Barcelona: Difusión
Nocchi, Susanna (2011). Nuova grammatica pratica della lingua italiana . Hueber, Alma Edizioni

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma Moderno: Italiano/613G03050
Idioma Moderno 2: Italiano/613G03053

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Idioma Moderno 4: Italiano/613G03059

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías