Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Idioma Moderno 3: Portugués Código 613G03057
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Optativa 4.5
Idioma
Portugués
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Lourenzo Modia, Cilla
Correo electrónico
cilla.lourenzo.modia@udc.es
Profesorado
Dos Santos , Priscila Cristina
Lourenzo Modia, Cilla
Correo electrónico
p.dossantos@udc.es
cilla.lourenzo.modia@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia fornece formación de carácter teórico-práctico na descrición e uso instrumental da lingua portuguesa nas súas modalidades oral e escrita.
O alumnado debe adquirir competencias de usuario independente, encadrado no nivel avanzado (B2), de acordo co "Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas".
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A8 Ter dominio instrumental oral e escrito dunha segunda lingua estranxeira.
A10 Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B5 Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
B6 Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
B7 Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
B8 Apreciar a diversidade.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ter dominio instrumental oral e escrito dunha segunda lingua estranxeira. A8
Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións. A10
Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica. A15
Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información. B1
Adquirir capacidade de autoformación. B3
Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno B4
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas. B5
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva. B6
Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico. B7
Apreciar a diversidade. B8
Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro C2
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C4

Contidos
Temas Subtemas
1. Avaliar criticamente dados fornecidos por diversas fontes. Expressar dúvida. 1.1. Presente do Conjuntivo (I). Infinitivo Pessoal. Palavras homófonas
1.2. Poluição. Separação e reciclagem do lixo
2. Compreender entrevistas e testemunhos recebidos. Estabelecer comparações. Expressar opiniões, desejos e sentimentos de aprovação e reprovação 2.1. Presente do Conjuntivo (II)
2.2. Emigração, imigração e migração
3. Comentar perspectivas dadas acerca de um país ou comunidade. Compreender expressões idiomáticas comuns 3.1. Formas verbais derivadas de: fazer, pôr, pedir, ter, ver, vir. Palavras parónimas e homófonas. Acentuação e pronúncia (I)
3.2. Geografia e Etnografia de Portugal. Variação dialetal. Expressões idiomáticas
4. Argumentar. Exprimir condição em relação a factores externos 4.1. Futuro do Conjuntivo. Presente do Conjuntivo. Acentuação e pronúncia (II)
4.2. Felicidade, sucesso e insucesso. Ditados populares
5. Exprimir condições irreais 5.1. Pretérito Imperfeito do Conjuntivo.
5.2. Imprensa. Falsos amigos
6. Identificar formas elípticas nas redes sociais e nas telecomunicações móveis. Compreender formas de calão. Adaptar o discurso à situação comunicativa 6.1. Pretérito Mais-que-perfeito Composto do Conjuntivo. Frases Condicionais.
6.2. Novas tecnologias e juventude.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A8 B4 B7 B8 C2 C4 6.5 10 16.5
Lecturas B7 B8 C2 0 11 11
Obradoiro A8 A10 A15 B4 B5 C2 C4 8 10 18
Prácticas a través de TIC B1 B3 0 10 10
Proba obxectiva A8 A10 A15 B3 B5 B6 B7 C2 3 0 3
Presentación oral A8 B4 C2 1 0 1
Resumo B7 C2 0 10 10
Sesión maxistral A8 B5 B7 B8 C2 C4 10 10 20
Traballos tutelados A15 B5 B6 B7 C2 0 20 20
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Entendemos por “discusión dirixida” aquela actividade desenvolvida polo alumnado en grupos pequenos en que se porá en práctica a expresión e a comprensión orais en lingua portuguesa. Debateranse diversos temas baixo a supervisión do/da docente. Nestas sesións prestarase unha especial atención á participación activa do estudantado
Lecturas Considérase “lectura” calquera tipo de material (textos de manuais, xornais, revistas, foros de internet etc.) que o/a alumno/a terá que coñecer para a realización de certas actividades de maneira presencial ou non presencial.
Obradoiro Os obradoiros son aulas centradas no desenvolvemento de prácticas de comprensión lectora e de produción escrita (resolución de exercicios, corrección e elaboración de textos).
Prácticas a través de TIC O alumno ou a alumna deberá facer uso das novas tecnoloxías para preparar actividades propostas nas aulas.
Proba obxectiva A proba escrita permite avaliar coñecementos, capacidades, habilidades etc. en destrezas como a comprensión e a produción escritas. Pode combinar preguntas de resposta múltipla, de resposta breve, de ordenación, de asociación, de discriminación…
Presentación oral Neste tipo de proba avalíase a competencia comunicativa do/da estudante mediante unha pequena entrevista ou conversa co/coa profesor/a, en que talvez deba improvisar determinadas situacións. Na proba oral poderán empregarse textos, deseños ou materiais audiovisuais como apoio.
Resumo Realizaranse con frecuencia sínteses dos principais contidos fixados no programa, a fin de facilitar a súa comprensión.
Sesión maxistral As sesións maxistrais consistirán en exposicións orais de carácter teórico-práctico á volta dos contidos básicos da materia. Nestas aulas utilizaranse diversos textos seleccionados especificamente para a análise e a comprensión dos contidos; resolveranse as dúbidas a respecto dos temas propostos e facilitarase bibliografía específica. Nestas sesións guiarase o alumnado no proceso de aprendizaxe e mostraranse recursos que faciliten o desenvolvemento do traballo autónomo.
Traballos tutelados Baixo a coordinación do / da docente, o alumnado levará a cabo diversas actividades (corrección e/ou elaboración de textos), ben de maneira individual ben organizado en pequenos grupos, a fin de partillar información, coñecementos e habilidades.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Para a realización dos traballos tutelados, é fundamental que o alumno ou a alumna informe periodicamente tanto dos seus progresos como das súas dificultades co obxectivo de atinxir unha orientación adecuada.
Alén diso, cada estudante poderá realizar todo tipo de consultas a respecto do desenvolvemento do traballo, quer no horario de atendemento quer por medio do correo electrónico.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A15 B5 B6 B7 C2 Os traballos individuais e grupais (tanto presenciais como non presenciais) encomendados polo profesorado ao longo do curso suporán un 20% da nota final.
Valorarase especialmente a aprendizaxe colaborativa.
20
Discusión dirixida A8 B4 B7 B8 C2 C4 As intervencións orais do/da estudante durante as discusións dirixidas (conversa) corresponderanse cun 10% da nota final. 10
Presentación oral A8 B4 C2 Cada estudante terá que realizar unha proba oral, orientada á demostración da súa competencia 20
Proba obxectiva A8 A10 A15 B3 B5 B6 B7 C2 Ao final do cuadrimestre, o estudantado deberá realizar unha proba obxectiva de comprensión oral e escrita e de produción escrita (exercicios, elaboración de textos breves), en que se avaliarán os coñecementos adquiridos tanto nas sesións maxistrais como nos grupos intermedios e pequenos. 50
 
Observacións avaliación

OBSERVACIÓNS

Aplicarase unha penalización do 25 % sobre a cualificación final de actividades e traballos se estes foren entregados fóra de prazo sen causa xustificada.

Os/as estudantes que non superaren a materia ou que non cumpriren co 50 % das actividades obrigatorias exixidas ao longo do cuadrimestre deberán realizar na convocatoria de xullo unha proba de carácter oral e escrito.

O alumnado que se presente á convocatoria de decembro será avaliado da seguinte maneira: proba obxectiva (50 %), presentación oral (20 %) e traballos tutelados (30 %).

Considerarase non presentado na materia quen non realizar a proba escrita e / ou quen non cumprir coas catro actividades obrigatorias propostas polo / pola docente.

O estudantado a tempo parcial e con dispensa académica entregará as actividades
obrigatorias nunha data concertada previamente co / coa profesor/a.

Para superar a materia, a cualificación mínima da
proba obxectiva deberá ser de 5 puntos sobre 10.Tanto
as actividades como as probas deberán cumprir unhas exixencias mínimas de corrección lingüística (ortografía, puntuación, concordancia sintáctica, ausencia de reiteracións, precisión léxica, rexistro formal…); no caso de deficiencias lingüístico-expresivas, estas poderán ser penalizadas na cualificación, segundo o documento "Exixencias mínimas de corrección
lingüística" (aprobado pola Sección de Galego-Portugués o 6/7/2018 e
pendurado en Moodle).

Os traballos presentados polo alumnado poderán ser
incorporados ao Turnitin, ferramenta para a detección do plaxio (mesmo de
traballos previamente presentados nesta ou noutras universidades polo/a
estudante). En caso de se producir plaxio, poderán ser aplicadas as medidas contempladas
nas “Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos
estudos de grao e mestrado universitario da Universidade da Coruña” (artigo
14.4).


Fontes de información
Bibliografía básica Oliveira, C. / Coelho, L. (2007). Gramática Aplicada, Níveis Intermédio e Avançado. B2 e C1. Lisboa: Texto Editora
Coelho, J. (2014). Dicionário global da língua portuguesa. Lisboa: Lidel
Matos, M. (2013). Dicionário Ilustrado de Português. Lisboa: Lidel
Monteiro, D. / Pessoa, B. (2011). Guia práctico dos verbos portugueses. . Lisboa: Lidel
Malcata, H. (2011). Guia prático de fonética. Acentuação e pontuação. Lisboa: Lidel
Ventura, H. / Caseiro, M. (2011). Guia prático de verbos com preposições. Lisboa: Lidel
Cintra, L. / Cunha, C (2013). Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Figueirinhas
S/A (2013). Prontuário da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora

Bibliografía complementaria Oliveira, C. / Coelho, L. (2007). Aprender Português 2, Caderno de Exercícios. B1-B2. Lisboa: Texto
Oliveira, C. / Coelho, L (2008). Aprender Português 2, Compreensão Oral. B1-B2 .. Lisboa: Texto
Oliveira, C. (2007). Aprender Português 2. B1-B2. Lisboa: Texto
Oliveira, C. / Coelho, L (2007). Aprender Português 3. B2. Lisboa: Texto
Tavares, A. / Tavares, M. (2012). Avançar em português. Lisboa: Lidel
S/A (2009). Bom Português. Porto: Porto Editora.
Albino, S. (2015). Cultura e História de Portugal 2. Porto: Porto Editora
Pascoal, J. / Oliveira, T. (2013). Exames de Português B2 – Preparação e Modelos. Lisboa: Lidel
Santos, S. (2015). Falar pelos cotovelos. Lisboa: Lidel
Díaz Ferrero, A. (2013). Falsos amigos. Lisboa: Lidel
Coimbra, O. M. / Coimbra, I. (2012). Gramática Ativa 2. Lisboa: Lidel
Carmo, L. (2004). Olá! Como está - Livro de Actividades. Lisboa: Lidel
Carmo, L. (2004). Olá! Como está? – CD . Lisboa: Lidel
Carmo, L. (2004). Olá! Como está? – Livro de Textos. Lisboa: Lidel
Malcata, H. (2013). Português atual 2. Lisboa: Lidel
Lemos, H. (2013). Português em direto. Lisboa: Lidel
Lemos, H. (2011). Praticar português. Nível Intermédio. Lisboa: Lidel
Rosa, L. M. (2011). Vamos lá continuar!. Lisboa: Lidel

RECURSOS WEB

Bibliotecas digitais

Biblioteca Digital Camões: http://e-portugues.co.uk/?p=5581

Biblioteca de livros digitais (infanto-juvenis): http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/bibliotecadigital/

Biblioteca Nacional Digital: http://purl.pt/index/geral/PT/index.html

Domínio Público (BR): http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


Cinema, vídeo e TV

Canal Lusitano: https://www.youtube.com/user/1CanaLusitano/videos

Curtas.pt: http://www.curtas.pt/

Documentários HD (port.do Brasil): https://www.youtube.com/user/MrDocumentariosHd/videos

Filmes portugueses: http://filmesportugueses.com/

Filmes portugueses antigos:   https://www.youtube.com/playlist?list=PL8CA97E24D332C4E7

Rádio Televisão Portuguesa: http://www.rtp.pt/homepage/

Tuganimado: http://tugaanimado.net/

Sapovídeos: http://videos.sapo.pt/


Dicionários e recursos linguísticos

Ciberdúvidas: http://ciberduvidas.sapo.pt/

Conjuga-me Net: http://www.conjuga-me.net

Corpus do português: http://www.corpusdoportugues.org/x.asp

Dicionário Michaelis: http://michaelis.uol.com.br

Dicionários da Porto Editora: http://www.infopedia.pt/

Dicionário Priberam: http://www.priberam.pt/

Dicionário Universal da Língua Portuguesa: http://www.universal.pt/

Moderno Dicionário Michaelis: http://www2.uol.com.br/michaelis/

Portal da Língua Portuguesa: http://www.portaldalinguaportuguesa.org/

Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa: http://voc.cplp.org/index.php


Expressões idiomáticas e calão

Dicionário de calão e expressoes idiomáticas: http://natura.di.uminho.pt/~jj/pln/calao/dicionario.pdf

Exercícios e fraseologia do Instituto Camões: http://cvc.instituto-camoes.pt/exercicios/index1.html

Expressões idiomáticas: http://casota.org/expressions/

Expressões idiomáticas dos países de língua portuguesa: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_express%C3%B5es_idiom%C3%A1ticas

Provérbios, adágios, rifões, ditados populares e anexins: http://www.folclore-online.com/proverbios/menu.html#.WVqJUen-s2x


Ferramentas de pronunciação

Forvo: https://pt.forvo.com/languages/pt/

Omniglot: http://www.omniglot.com/writing/portuguese.htm

Prontuário sonoro RTP: http://www.rtp.pt/wportal/sites/prontuario/index.php. 

SitePal: http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal


Imprensa

Blitz (revista de música): http://blitz.sapo.pt

Diretório de imprensa escrita em Portugal: http://www.prensaescrita.com/portugal.php


Sites institucionais

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): https://www.cplp.org/

Governo Português: http://www.portugal.gov.pt/pt/

Instituto Camões (IC): http://www.instituto-camoes.pt/

Instituto Internacional da Língua Portuguesa: http://iilp.cplp.org

Museu da Língua Portuguesa: http://www.museudalinguaportuguesa.org.br

Observatório da Língua Portuguesa: http://www.observalinguaportuguesa.org/pt

Pordata - Base de dados do Portugal contemporâneo: http://www.pordata.pt/Portugal

Portal do Cidadão: https://www.portaldocidadao.pt/home

Sociedade Internacional de Português da Estrangeira (SIPLE): http://www.siple.org.br/

Turismo de Portugal: https://www.visitportugal.com/pt-pt


Sites para a aprendizagem da língua

Centro Virtual Camões: http://www.instituto-camoes.pt/cvc/aprender.html

Omniglot: http://www.omniglot.com/writing/portuguese.htm

CiberEscola da Língua Portuguesa: http://www.ciberescola.com

Ensina RTP: http://ensina.rtp.pt

Programa "Bom português": http://www.rtp.pt/programa/tv/p22815

 

 


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma Moderno: Portugués/613G03051
Idioma Moderno 2: Portugués/613G03054

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías