Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Idioma Moderno 4: Italiano Código 613G03059
Titulación
Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Italiano
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Tucci , Emiliana
Correo electrónico
emiliana.tucci@udc.es
Profesorado
Tucci , Emiliana
Correo electrónico
emiliana.tucci@udc.es
Web
Descrición xeral Fixar os coñecementos prácticos e teóricos gramaticais e léxicos adquiridos nos niveis anteriores.
Continuar e profundar no coñecemento da cultura, da literatura e da sociedade italianas.
Avanzar nos aspectos sintácticos da lingua italiana.
Fundamentos de sintaxe formal do italiano.
Estudo composicional do significado das unidades denotativas na oración.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A15 Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
B1 Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
B2 Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
B3 Adquirir capacidade de autoformación.
B4 Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.
B8 Apreciar a diversidade.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A15
B1
B2
B3
B4
B8
C2
C3
C4
C6
C7

Contidos
Temas Subtemas
1. Tempi verbali. 1.1 Ripasso dei tempi verbali studiati in precedenza.
1.2 L'imperativo.
1.3. Il passato remoto.

2. I pronomi "ci" e "ne" 2.1 Studio e uso dei pronomi "ci" e "ne".
3. Gli indefiniti. 3.1 Studio e uso dei pronomi e degli aggettivi indefiniti.
4. Il comparativo e il superlativo. 4.1 Studio e uso del comparativo e del superlativo.
5. Lingua, letteratura e cultura. 5.1 Autori italiani.
5.2. Letture e comprensione dei testi fondamentali della letteratura italiana.
5.3. La situazione linguistica in Italia.
6. Il lessico e espressioni colloqiuali nella vita di tutti i giorni. 6.1 A scuola e all'università.
6.2 In vacanza.
6.3 Feste e tradizioni.
7. L'italiano e i social network. 7.1. Uso del social network comune a tutti gli studenti (Facebook, Twitter, Instagram) per migliorare alcune competenze linguistiche. L'attività è facoltativa.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba oral A15 B1 0.5 3 3.5
Presentación oral A15 C3 0.5 4 4.5
Discusión dirixida A15 B3 4 12 16
Lecturas B3 2 6 8
Sesión maxistral B3 16 16 32
Proba mixta A15 C6 4 28 32
Actividades iniciais A15 B3 10 5 15
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba oral Realización dunha proba oral que permita coñecer os avances do alumno no coñecemento e a competencia da lingua falada.
Presentación oral Exposición na aula dun tema proposto de antemán polo profesor.
Discusión dirixida Participación do alumnado nun tema de debate suscitado polo profesor, seguindo para iso as pautas marcadas previamente por leste.
Lecturas Realización de lecturas fora e dentro da aula.
Sesión maxistral Clases de carácter teórico e práctico impartidas polo profesor sobre os contidos da materia.
Proba mixta Proba con preguntas de diversa índole que permita avaliar os coñecementos e as competencias adquiridos polo alumno nas distintas destrezas.
Actividades iniciais Contan como actividades iniciais participación na aula (audicións, lecturas, comprensión oral...), exescizos en casa e nas aulas e a participación nas actividades programadas relacionadas coa materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Actividades iniciais
Proba oral
Presentación oral
Discusión dirixida
Descrición
A aprendizaxe colaborativa, a discusión dirixida, e as prácticas de laboratorio así como a exposición oral dirixida realizaranse dentro da aula. Deste xeito esta metodoloxía permite que o tempo de atención divídase entre todos os alumnos. A proba oral será individual. Así mesmo, levarán a cabo sesións de titorías de carácter individual.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral B3 Terase en conta a asistencia a clase e a participación activa na aula. Non se adquirirá a puntuación se se produce unha falta de asistencia superior ao 10%. 5
Actividades iniciais A15 B3 Considerase actividades iniciais o conxunto das seguintes actividades: exercicios en clase, participación nas aulas, lecturas, audicións e participación nas actividades programadas relacionadas coa materia. 20
Proba mixta A15 C6 Proba escrita con preguntas de diverso carácter para avaliar os coñecementos e as competencias adquiridas. 35
Proba oral A15 B1 Avaliaranse os coñecementos así como as competencias relativas ao nivel falado da lingua. 20
Presentación oral A15 C3 Terase en conta tanto a elaboración como a presentación como o grao de corrección lingüística adquirido no nivel oral. 20
 
Observacións avaliación

Criterios de avaliación: na primeira oportunidade, o alumno ten que cumprir as seguintes condicións: Aprobar o conxunto da Proba mixta e da Proba oral. Facer polo menos a mitade das actividades propostas na avaliación. Non se terán en conta as actividades entregadas fóra de
prazo. Considerarase como Non Presentado aquel alumno que non se presente ás Probas mixta e oral.
Os exercicios terán que entregarse até o último día de clase. A exposición oral realizarase nas últimas horas da clase (poden ser unha o máis semanas, según a cantidade de alumnos. Neste caso realizarase a proba en orden alfabético). Estas datas poden variar. Faranse oficiais nas clases.

Na segunda oportunidade se o alumno aprobou o conxunto das probas mixta e oral so terá que completar as actividades restantes. Os exercicios poderán entregarse até o día do examen. Non se aceptarán exercicios fora deste prazo. A exposición oral terá lugar o mesmo día do exame.
Se o alumno non aprobou o conxunto das probas mixta e oral terá que repetilas na sesión de xullo. No caso de non ter feitas o suspensas as demáis actividades tamén terá que repetilas. Ao comezo do curso darase un calendario de entrega dos traballos e as diferentes actividades da avaliación.
Os alumnos con dispensa académica de asistencia e a tempo parcial deberán presentarse ao comezo do curso para recibir indicacións sobre como aprobar o exame, e recibir avaliación continua ao longo de todo o curso.Terán que examinarse nas datas oficiais como o resto dos alumnos e entregar ou realizar o resto das actividades nunha data a convir coa profesora. 

Os traballos presentados polo alumnado poderán
ser incorporados ao Turnitin, ferramenta para a
detección do plaxio así como de traballos previamente presentados nesta ou
noutras universidades, incluso polo mesmo/a alumno/a. En caso de que se produza
algunha destas circunstancias, poderán ser aplicadas as medidas contempladas
nas Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos
de grao e mestrado universitario da Universidade da Coruña (artigo 14.4).mesmo
estudante. 


Fontes de información
Bibliografía básica Londero, Eleanor (1992). Diccionario Español-Italiano Italiano-Spagnolo. . Barcelona, Collins Grijalbo
Petronio, G. (1966-70). Dizionario enciclopédico della letteratura italiana. Bari, Laterza
Renzi, Lorenzo (1998). Grande grammatica italiana di consultazione.. Bologna, Il Mulino
Petronio, G. (1970). Historia de la literatura italiana. Madrid, Cátedra
Zingarelli, Nicola Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Bologna, (2009). Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana.. Zanichelli, Bologna
Nocchi, Susanna (2011). Nuova grammatica pratica della lingua italiana. Hueber, Alma Edizioni

Bibliografía complementaria Pasquini, E. (1997). Guida allo estudio della letteratura italiana. Bari, Laterza
Segre, Cesase (1997). Testi nella storia. La letteratura italiana delle origini al Novecento. Milán, Mondadori


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma Moderno: Italiano/613G03050
Idioma Moderno 2: Italiano/613G03053
Idioma Moderno 3: Italiano/613G03056

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías