Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Análise de Datos con HPC Código 614473108
Titulación
Mestrado Universitario en Computación de Altas Prestacións / High Performance Computing (Mod. Presencial)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría de Computadores
Coordinación
López Taboada, Guillermo
Correo electrónico
guillermo.lopez.taboada@udc.es
Profesorado
López Taboada, Guillermo
Rodríguez Álvarez, Gabriel
Correo electrónico
guillermo.lopez.taboada@udc.es
gabriel.rodriguez@udc.es
Web http://aula.cesga.es
Descrición xeral A cantidade cada vez maior de información accesible a través de Internet fai que o procesamento eficiente de grandes cantidades de datos sexa cada vez de maior interese. Isto levou ao desenvolvemento de novas técnicas de almacenamento e procesamento de inxentes cantidades de información, denominadas técnicas Big Data, que se adaptan de forma natural aos sistemas distribuídos.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
- Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Todas

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
– Correo electrónico: Diariamente. De uso pra facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.

– Aula CESGA: Diariamente. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos asociados aos módulos” da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros de actividade específica” para desenvolver as “Discusións dirixidas”, a través das que se se pon en práctica o desenvolvemento de contidos teóricos da materia.

– Teams ou a combinación Slack+Jitsi: 1 sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade.
De 1 a 2 sesións semanais (ou mais segundo o demande o alumnado) en pequeno grupo (ate 6 persoas), para o seguimento e apoio na realización dos “traballos tutelados”. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumnado para desenvolver o traballo da materia.

4. Modificacións na avaliación
- Non se realizarán cambios

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
- Non se realizarán cambios.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1 - Definir, avaliar e seleccionar a arquitectura e o software máis axeitado para a resolución dun problema
A2 CE2 - Analizar e mellorar o rendimento dunha arquitectura ou un software dado
B1 CB6 - Posuir e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenrolo e/ou aplicación de ideas, a miudo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B6 CG1 - Ser capaz de buscar e seleccionar a información útil necesaria para resolver problemas complexos, manexando con soltura as fontes bibliográficas do campo
B8 CG3 - Ser capaz de manter e extender plantexamentos teóricos fundados para permitir a introducción e explotación de tecnoloxías novas e avanzadas no campo
B10 CG5 - Ser capaz de traballar en equipo, especialmente de carácter multidisciplinar, e ser hábiles na xestión do tempo, persoas e toma de decisións.
C1 CT1 -Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT4 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenrolo tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O alumno será capaz de seleccionar, instalar, configurar e xestionar o software básico para o procesamento de datos masivos. AP1
AP2
BP2
BP6
BP8
BP10
CP1
O alumno será capaz de implementar códigos nalgunha linguaxe especializada no procesamento de datos masivos. AP2
BP1
BP2
BP10
CP1
O alumno coñecerá e aprenderá a utilizar algunhas das ferramentas dispoñibles para Data Engineering (en particular, par Inxesta/Almacenamento/Procesado/Visualización). AP1
AP2
BP1
BP2
CP1
CP4
O alumno adquirirá a habilidade necesaria para a procura, selección e manexo de recursos (bibliografía, software, etc.) relacionados con Big Data. AP1
AP2
BP1
BP6
CP1
CP4

Contidos
Temas Subtemas
1. Introducción a Data Engineering 1.1 HPC vs Big Data: similitudes e diferencias no tratamento de datos
1.2 Tecnoloxías Hardware e Software para High Performance Data Engineering
1.3 Data Engineering en infraestructuras HPC vs entornos Cloud
2. Introducción a Analítica de Datos 2.1 Exploratory Data Analytics
2.2 Introducción a Machine Learning
3. Etapas de Data Engineering 3.1 Modelado (Formatos, Compresión, Deseño de Esquemas)
3.2 Inxesta (Periodicidade, Transformaciones, Ferramentas)
3.3 Almacenamento (HDFS y BBDD NoSQL, HBase, MongoDB, Cassandra)
3.4 Procesado (Batch, Real-Time)
3.5 Orquestación
3.6 Análise (SQL, Machine Learning, Graphs, UI)
3.7 Gobernanza
3.8 Integración con BI (Visualización)
4. Casos de Uso 4.1 Aplicaciones en Internet das Cousas (entornos Smart e Industria 4.0)
4.2 Aplicaciones en ciencias e enxeñarías

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 B1 C4 18 0 18
Prácticas de laboratorio B1 B8 B10 20 60 80
Traballos tutelados A1 A2 B1 B2 B8 0 45 45
Discusión dirixida B6 C1 C4 4 2 6
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Impartidas polos profesores da asignatura. Incluén exposición de material teórico, así como de seminarios.
Prácticas de laboratorio Resolución de problemas e casos prácticos.
Traballos tutelados Realización de prácticas de maior entidad de forma semiautónoma, guiados polos profesores da asignatura.
Discusión dirixida Orientación para a realización dos trabajos individuales ou en grupo, resolución de dúbidas e actividades de avaliación continua.

Atención personalizada
Metodoloxías
Discusión dirixida
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
Durante as prácticas de laboratorio, traballos tutelados, e discusións dirixidas, os estudantes poderán presentar preguntas, dúbidas, etc. O profesor, atendendo ás súas solicitudes, repasará conceptos, resolverá novos problemas ou utilizará calquera actividade que considere adecuada para resolver as cuestions expostas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio B1 B8 B10 Evaluación de las prácticas llevadas a cabo por los estudiantes. 50
Traballos tutelados A1 A2 B1 B2 B8 Evaluación de los trabajos tutelados desarrollados por los estudiantes. 50
 
Observacións avaliación

Non presentado: Considerarase non presentado @ alumn@ que non entregue ningunha práctica nin traballo academicamente dirixido.

Segunda oportunidade (extraordinaria - xuño/xullo): Volver a realizar aquelas prácticas e traballos tutelados que non se entregaran ou versións melloradas dos xa entregados.

Para os casos de realización fraudulenta de exercicios ou probas será de aplicación o recollido na Normativa de avaliación do rendemento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións.


Fontes de información
Bibliografía básica Tom White (2015). Hadoop: The Definitive Guide. O'Reilly (4ª ed.)
Wes McKinney (2017). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly (2ª ed.)

Bibliografía complementaria Alex Holmes (2014). Hadoop in practice. Manning (2ª ed.)


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recomendacionens para o estudo da materia

Debido ao forte compoñente práctico é recomendable ir facendo as actividades prácticas e traballos academicamente dirixidos de forma regular ao longo do cuadrimestre.

O coñecemento do inglés tanto falado como escrito é imprescindible dado que a bibliografía e as conferencias externas poden desenvolverse en inglés.

Observacións

Farase un uso intensivo de ferramentas de comunicación online: videoconferencia, chat, etc. As sesións presenciais serán gravadas para ou revisión posterior. Ademais, farase uso da ferramenta Aula CESGA para a distribución de contidos, creación de foros de discusión, etc...

As ferramentas software utilizadas nesta materia son xeralmente open-source ou teñen licencia gratuita para estudantes. (*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías