Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Prácticas Profesionais Código 614473110
Titulación
Mestrado Universitario en Computación de Altas Prestacións / High Performance Computing (Mod. Presencial)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría de Computadores
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
,
Correo electrónico
Web http://aula.cesga.es
Descrición xeral As prácticas poderanse desenvolver en institucións públicas, empresas ou entidades non lucrativas. Tanto a Facultade de Informática da UDC como a Escola Técnica Superior de Enxeñaría da USC teñen un amplo grupo de empresas e institucións colaboradoras a través de convenios para a realización de prácticas. En calquera caso, existe o compromiso firme por parte da coordinación do máster de aumentar o elenco de organizacións colaboradoras, de maneira que os estudantes do título dispoñan sempre da mellor e máis actualizada oferta de prácticas posible.

Cada estudante disporá dun titor académico (profesor-titor) ao que poderá recorrer para calquera cuestión, dúbida ou continxencia. A empresa asignará un titor profesional que se encargará de tutorizar o traballo do alumno dentro da empresa. Ademais, emitirá un informe final valorando o traballo do alumno, seguindo un modelo normalizado, que será tido en conta polo titor académico na valoración.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A8 CE8 - Ser capaz de aplicar os coñecementos, capacidades e aptitudes adquiridas á realidade empresarial e profesional, planificando, xestionando e avaliando proxectos no campo da computación de altas prestacións.
B1 CB6 - Posuir e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenrolo e/ou aplicación de ideas, a miudo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuizos a partires dunha información que, sendo incompleta o limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vencelladas á aplicación do seus coñecementos e xuizos
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B5 CB10 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que deberá ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
B6 CG1 - Ser capaz de buscar e seleccionar a información útil necesaria para resolver problemas complexos, manexando con soltura as fontes bibliográficas do campo
B8 CG3 - Ser capaz de manter e extender plantexamentos teóricos fundados para permitir a introducción e explotación de tecnoloxías novas e avanzadas no campo
B9 CG4 - Ser capaz de planificar e realizar tarefas de investigación, desenrolo e innovación en ámbitos relacionados coa computación de altas prestacións
B10 CG5 - Ser capaz de traballar en equipo, especialmente de carácter multidisciplinar, e ser hábiles na xestión do tempo, persoas e toma de decisións.
C1 CT1 -Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C2 CT2 - Estimular a capacidade para traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribuan a o desenrolo sostible ambiental, económico, político e social
C3 CT3 - Capacidade de xestionar tempos e recursos: desenrolar plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer prazos e cumprilos
C4 CT4 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenrolo tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C5 CT5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Terá experiencia na aplicación dos coñecementos adquiridos en contextos reais AP8
BP2
BP3
BP10
CP1
CP2
CP3
Será capaz de reflexionar sobre como se desenvolve a aplicación dos coñecementos adquiridos no máster por profesionais de maior experiencia na realidade AP8
BP1
BP5
BP6
CP4
CP5
Terá experiencia real na toma de decisións AP8
BP4
BP8
BP9
CP1
Terá experiencia na adaptación a novas circunstancias na contorna laboral AP8
BP1
BP2
CP1

Contidos
Temas Subtemas
Os contidos desta materia estarán relacionados cos contidos dunha ou varias das materias do master e fomentarán que o estudante aplique os coñecementos, capacidades e aptitudes adquiridas no resto das materias á realidade profesional.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Portafolios do alumno B4 B6 10 0 10
Traballos tutelados A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 130 0 130
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Portafolios do alumno Informes periódicos e informe final que describe o traballo realizado polo alumno durante a prácticas
Traballos tutelados Prácticas profesionais realizadas polo alumno na empresa destino

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición

O alumno recibirá asesoramento profesional por parte o titor profesional e asesoramento académico por parte do titor académico.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 O titor académico valorará a opinión do titor profesional sobre o desenvolvemento do traballo do alumno 20
Portafolios do alumno B4 B6 O titor académico valorará o traballo do alumno a través dos informes periódicos e o informe final presentados 80
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Dadas as peculiaridades desta materia, resulta imposible especificar unha bibliografía xeral válida. A bibliografía será específica das tarefas a desenvolver na empresa, institución ou entidade.
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías