Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Introducción á Teoría de Xogos Código 614493016
Titulación
Mestrado Universitario en Técnicas Estadísticas (Plan 2019)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Segundo Optativa 5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web http://dm.udc.es/profesores/ignacio
Descrición xeral O obxectivo deste curso é presentar os principais modelos, conceptos e resultados da teoría de xogos, así como algunhas aplicacións da devandita teoría nas ciencias sociais, con especial énfase na economía.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Coñecer algoritmos de resolución dos problemas e manexar o software axeitado.
A9 Obter os coñecementos precisos para unha análise crítica e rigorosa dos resultados.
A15 Fomentar a sensibilidade cara aos principios do pensamento científico, favorecendo as actitudes asociadas ao desenvolvemento dos métodos matemáticos, como: o cuestionamento das ideas intuitivas, a análise crítica das afirmacións, a capacidade de análise e síntese ou a toma de decisións racionais.
B6 Capacidade para iniciar a investigación e para participar en proxectos de investigación que poden culminar na elaboración dunha tese doutoral.
B8 Capacidade de traballo en equipo e de forma autónoma
B10 Capacidade de identificar e resolver problemas
C1 Ser capaz de identificar un problema da vida real.
C2 Dominar a terminoloxía científica-metodolóxica para comprender e interactuar con outros profesionais.
C3 Habilidade para traballar os aspectos metodolóxicos da investigación en colaboración con outros colegas a través do Campus Virtual co foro.
C4 Habilidade para realizar a análise estatística con ordenador.
C5 Escoller o deseño máis axeitado para responder á pregunta de investigación.
C6 Utilizar as técnicas estatísticas máis axeitadas para analizar os datos dunha investigación.
C7 Planificar, analizar e interpretar os resultados dunha investigación considerando tanto os aspectos teóricos coma os metodolóxicos.
C8 Habilidade de xestión administrativa do proceso dunha investigación.
C9 Comunicación e difusión dos resultados das investigacións.
C10 Lectura con xuízo crítico de artigos científicos dende unha perspectiva metodolóxica.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para aplicar correctamente os coñecementos obtidos á modelización e resolución de problemas de toma de decisións en interacción con outros decisores AM4
AM9
AM15
BP6
BP8
BP10
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
Coñecemento dos resultados teóricos incluídos no programa AM4
AM9
AM15
BP6
BP10

Contidos
Temas Subtemas
Xogos en forma estratéxica. Definición, equilibrio de Nash, estratexias mixtas en xogos finitos, xogos bimatriciais, xogos bipersoais de suma nula, xogos matriciais, refinamentos do equilibrio de Nash.
Xogos en forma extensiva. Definición, equilibrio de Nash, equilibrio perfecto en subxogos.
Xogos cooperativos Introdución aos xogos TU e a outros modelos cooperativos, o core, o valor de Shapley.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 A9 A15 B6 C2 C4 C6 28 48 76
Solución de problemas B8 B10 C1 C3 C5 C7 C8 C9 C10 6 35 41
Proba obxectiva A4 B10 3 0 3
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases impartidas con lousa electrónica e canón de vídeo. Utilizarase tamén o sistema de vídeoconferencia. Fomentarase a participación dos alumnos nas clases. Poñerase a disposición dos alumnos os apuntamentos da materia.
Solución de problemas Nalgunhas sesións resolveremos problemas en grupo.
Proba obxectiva Tratarase dun exame de problemas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Sesión maxistral
Descrición
En todos os casos se tratará de adaptarse ás peculiaridades dos alumnos á hora de desenvolver cada unha das metodoloxías. En particular, nas sesións de titorías de atención personalizada intentarase coñecer mellor cada alumno e axudalo a resolver as dificultades que poidan xurdirlle na realización deste curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas B8 B10 C1 C3 C5 C7 C8 C9 C10 A asistencia e participación nas sesións de solución de problemas valorarase ata con dez puntos. 10
Proba obxectiva A4 B10 A proba obxectiva será un exame de problemas no que os alumnos poderán facer uso dos libros e apuntamentos que desexen. 80
Sesión maxistral A4 A9 A15 B6 C2 C4 C6 A asistencia e participación nas sesións maxistrais valorarase ata con dez puntos. 10
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Osborne M. y Rubinstein A. (1994). A Course in Game Theory. The MIT Press
González-Díaz J., García-Jurado I. y Fiestras-Janeiro M.G. (2010). An Introductory Course on Mathematical Game Theory. American Mathematical Society
Owen G. (1995). Game Theory. Academic Press
Myerson, R. (1991). Game Theory. Analysis of Conflict. Game Theory. Analysis of Conflict
Casas Méndez B., Fiestras Janeiro M.G., García Jurado I. y González Díaz J. (2012). Introducción a la teoría de juegos. USC editora
Sanchez Rodríguez E. y Vidal Puga J. (2014). Juegos coalicionales. Universidade de Vigo

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Modelos Interactivos da Investigación Operativa/614493025
Xogos Cooperativos/614493026

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías